Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motiv vody v legendách poutních míst
BENEŠOVÁ, Marie
Práce se zabývá problematikou vybraných poutních míst českobudějovické diecéze, kterými jsou Dobrá Voda u Českých Budějovic a Dobrá Voda u Nových Hradů. Všímá si fenoménu poutnictví a symboliky vody v Písmu svatém a v křesťanství jako takovém. Rozlišuje náboženství normativní a žité, se zaměřením na osobu Panny Marie. Soukromá zjevení Boží matky bývala spojena s objevením pramene léčivé vody. Práce sleduje vznik a rozvoj vybraných poutních míst, zabývá se i současným duchovním životem na obou místech.
Podniková kultura jako motivační faktor
BENEŠOVÁ, Marie
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat podnikovou kulturu za pomoci specifikace jejích rozhodujících kulturních dimenzí a navrhnout změny vedoucí k žádoucímu stavu podnikové kultury, která by měla fungovat jako motivační faktor. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou rozebrány teoretické poznatky z literárních zdrojů, které jsou klíčové k uvědomění si významnosti zkoumaných jevů. Ve druhé části je na základě těchto literárních pramenů pro-vedena analýza podnikové kultury jako motivačního faktoru a poté jsou navrženy případné změny nezbytné pro dosažení žádoucího stavu.
Psychosociální problematika prostituce
Benešová, Marie ; Marešová, Ladislava (oponent) ; Arnoldová, Anna (vedoucí práce)
Předkládaná práce "Psychosociální problematika prostituce" se zabývá specifickými aspekty tohoto sociálně patologického jevu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvodní kapitoly teoretické části obsahují vymezení pojmu prostituce spolu se shrnutím jejích specifik, dále teorie příčin prostituce a její proměny v historii. Následující kapitoly se věnují formám, charakteristikám některých forem a především psychologickým a sociálním aspektům příčin provozování prostituce, sebepojetí ženy-prostitutky, jejím partnerským a rodinným vztahům. Práce se také 'dotýká negativních společenských faktorů provozování prostituce, jakým je například šíření pohlavních chorob a vztah s organizovaným zločinem. Pojednává také o možnostech státu řešit problematiku prostituce a shrnuje vývoj právní situace v České republice ve 20. století. Vzhledem k aktuálním okolnostem, které se při práci s touto klientelou objevily, nebyla možná realizace dotazníkového výzkumu ani psychologického testu. Praktická část je tedy zaměřena na zmapování možností resocializace a pomoci prostitutkám v České republice. Jsou zde popsány různé cesty k resocializaci a pomoc ze strany státních, nestátních a charitativních organizací. Jelikož v této oblasti hrají důležitou roli zejména nevládní a charitativní organizace, jsou zde blíže...
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, Marie ; Mašková, Ludmila
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Záměrem bylo vytvořit soubor doporučení k výběru vhodné techniky čištění s ohledem především na rozsah a typ znečištění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Podniková kultura ve vybraném podniku
BENEŠOVÁ, Marie
Tato bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku a analýzu podnikové kultury ve vybraném podniku. Dimenze podnikové kultury byly zjištěny na základě dotazníku VSM 94 a doplněny pozorováním a osobními rozhovory. V teoretické části je vysvětlena definice podnikové kultury a její pojetí z pohledu Geerta Hofstedeho. Následná případová studie byla zpracována v praktické části. Tato část byla založena na základě současné podnikové kultury vybraného podniku. V již zmiňované druhé části práce jsou přiblíženy příčiny a aktuální stav současné podnikové kultury. Hlavním cílem této práce bylo doporučit potřebné kroky k nastolení a udržení požadované změny zlepšující současnou praxi.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Zpráva obsahuje jednotlivé výstupy spojené s realizací projektu (články, přednášky). Je uvedeno zhodnocení znečistění ovzduší v Teplicích, Prachaticích a v Praze za období 1994-2009 a vyhodnocení vztahu mezi znečištěným ovzduším a nemocností předškolních dětí v okrese Teplice a Prachatice. Je připojena zpráva o zdravotním stavu Romů ve sledované oblasti.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Zpráva obsahuje jednotlivé výstupy spojené s realizací projektu (články, přednášky). Je uvedeno zhodnocení znečistění ovzduší v Teplicích, Prachaticích a v Praze za období 1994-2009 a vyhodnocení vztahu mezi znečištěným ovzduším a nemocností předškolních dětí v okrese Teplice a Prachatice. Je připojena zpráva o zdravotním stavu Romů ve sledované oblasti.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Projekt je rozpracován do následujících dílčích cílů: Sledování a analýza nemocnosti (infekční onemocnění horních i dolních dýchacích cest, alergie) vybrané skupiny cca 1000 dětí v modelových okresech Teplice a Prachatice do věku 10 let. , Stanovení PAU-DNA aduktů vzniklých v prenatálním období metodou ELISA u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Stanovení oxidačního poškození DNA v prenatálním období u kohorty 1 100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Stanovení genetického polymorfismu čipovou technologií u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Zhodnocení vztahu genotypu novorozence k jeho postižení nitroděložní růstovou retardací (IUGR), a pozdější nemocnost těchto dětí s ohledem na stav ovzduší, Studium významu genotypu jedince, ovlivňujiícího interakce se znečištěným ovzduším, vzhledem k nemocnosti sledovaných dětí, Studium specifity skupin genů (metabolických drah) na tvorbu PAU-DNA aduktů a oxidační poškození, Analýza vztahu mezi expozicí PM2.5, k-PAU, PAU-DNA adukty, oxidačním poškozením DNA a genotypem, Zhodnocení významu PAU-DNA aduktů a oxidačního poškození DNA u dětí při narození jako indikátoru genetické zátěže jedince, vliv na nemocnost sledovaných dětí, Zhodnocení vývoje znečištěného ovzduší v Teplicích (AIM ČHMÚ) a Prachaticích (AIM MÚ Prachatice) do r. 2010, Doporučení interpretace získaných výsledků pro potřeby hodnocení rizika a v případě možnosti pro snížení negativních účinků znečištěného ovzduší na zdravotní stav dětí. Zpráva obsahuje především publikované výstupy projektu.
Strategická analýza podniku
Maříková, Michaela ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Benesova, Marie (oponent)
Cílem této diplomové práce je zpracování strategické analýzy podniku Minesa s.r.o. prostřednictvím externí a interní analýzy. Na základě výsledků provedených analýz zformulovat strategii a navrhnout případná doporučení pro budoucí vývoj podniku.
Strategická analýza podniku
Benešová, Marie ; Kovář, František (vedoucí práce) ; Dománková, Jana (oponent)
Úkolem mé diplomové práce na téma "Strategická analýza podniku" bylo na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí firmy PROFIL NÁBYTEK, a.s. navrhnout vhodné strategie pro budoucí vývoj podniku. Předmětem činnosti firmy je truhlářství a obchodní činnost. Diplomová práce využívá teoretických poznatků z literatury. V práci se pojednává o strategickém managementu, strategii, procesu strategického plánování a o jednotlivých typech základních strategií. Po prostudování odborné literatury jsem stručně charakterizovala společnost a poté se zaměřila na poslání, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, podnikové cíle, navržení a rozbor vhodných strategií, které by měly vést k upevnění a posílení konkurenční pozice zkoumané firmy na trhu. Celkové zhodnocení a návrh strategií jsem provedla pomocí SWOT analýzy. Diplomová práce poskytuje informace, které mohou být podkladem pro další důležitá rozhodování a plánování rozvoje firmy PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 BENEŠOVÁ, Marcela
10 BENEŠOVÁ, Marie
10 BENEŠOVÁ, Markéta
12 BENEŠOVÁ, Martina
8 BENEŠOVÁ, Michaela
7 BENEŠOVÁ, Monika
1 Benešová, M.
2 Benešová, Magdaléna
10 Benešová, Markéta
12 Benešová, Martina
8 Benešová, Michaela
2 Benešová, Michala
2 Benešová, Milena
3 Benešová, Miroslava
7 Benešová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.