Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nymburský cukrovar pod vedením Hanuše Karlíka
Fexová, Lucie ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je obnovit povědomí o tradici českého cukrovarnictví. Za tímto účelem jsem si vybrala nymburský cukrovar v éře, kdy byl jeho ředitelem Hanuš Karlík, jedna z nejvýznamnějších osobností českého cukrovarnictví. Práce sestává ze stručného úvodu do historie českého cukrovarnictví, kam je zasazeno založení nymburského cukrovaru, následuje popis období, kdy byl ředitelem Hanuš Karlík a jak jeho správa ovlivnila nymburský cukrovar, tak i cukrovarnictví obecně. Závěr obsahuje pohled na cukrovar po Karlíkově odchodu a osud cukrovaru až po neslavný konec. Práce vychází především z lokálních archivních zdrojů, pamětí a novin. K zasazení tématu do širšího historického kontextu je užito několik publikací o dějinách Nymburka a o obecných dějinách cukrovarnictví.
Objevení východu a jeho tajů
Buiová, Ngoc Bich ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Ráda bych se ve své bakalářské práci věnovala cestám českých cestovatelů na východ, při nichž objevili Asii. Zaměřila bych se převážně na jihovýchodní Asii a pokud bude dostatek materiálu tak na mou rodnou vlast, Vietnam. Prací bych se ráda přiblížila k pocitům tehdejšího cestovatele a jeho vnímání nově objeveného asijského světa. Zajímá mě střet a šíření křesťanství, které s sebou přináší cestovatelé, s buddhismem a jeho zvyky. Ráda bych se věnovala v jedné kapitole také porovnání obou náboženství a jejich oblíbenosti v té době mezi obyvateli Asie. Také mě zajímá, jakému přijetí se dostalo samotným cestovatelům od obyvatel Asie. Určitě bych se také zaměřila na mezinárodní obchod mezi kontinenty, protože Asie byla pro Evropu orientální království k obchodu. Možná bych se v jedné kapitole ráda zaobírala také mentalitou evropského člověka a asijského člověka. Cílem této práce bude znovuobjevení dálného východu pomocí dochovaných pramenů. A pochopení nápadu cestovatelů k vydání se na tuto cestu.
Obraz pozdně viktoriánského a eduardovského Londýna na stránkách Doyleovy "holmesiany"
Marková, Zuzana ; Kovář, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám reflexí pozdně viktoriánského a eduardovského Londýna ve vybraných příbězích z kánonu Sherlocka Holmese. Pro ilustraci a možnost srovnání literární fikce se skutečnou tváří města, jsem vybrala 14 povídek a dva romány, které byly vydány mezi lety 1887 a 1924. Pomocí jednotlivých úryvků se snažím barvitě ilustrovat Holmesův Londýn na pozadí historického obrazu velkoměsta, na které nahlížím jako na pokrokovou metropoli i místo sužované chudobou a obtížnými životními podmínkami. Pro ucelení celkového obrazu hlavní část práce uvádím stručným shrnutím života sira Arthura Conana Doylea a nastíněním politické situace ostrovního státu i jeho rozsáhlého impéria.
Konec srpna v hotelu Ozon a konec života na planetě Zemi
Drápal, Martin ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Tato práce se soustřeďuje na film Konec srpna v hotelu Ozon, zkoumá jej ze scenáristického a kulturního hlediska, se zřetelem na tehdejší obavu z jaderné války. S přispěním malého exkurzu k dobovým podobným zahraničním snímkům se snaží rozhodnout, jaký je jeho význam v české kultuře a zdali má potenciál promluvit i k dnešnímu diváku.
Jiří Černý a hudební publicistika za normalizace
Jiroušková, Markéta ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce Jiří Černý a hudební publicistika za normalizace se v úvodu zabývá definicí samotného pojmu publicistika a hudební kritika. Dále je věnována pozornost dějinám hudební kritiky a jejímu historickému vývoji. Po tomto úvodu se práce zabývá jednotlivými dekádami od konce šedesátých let až do let osmdesátých. Postupně líčí politický kontext a hudební, zejména rockovou scénu v příslušném období. Neméně důležitou součástí je také nelehké působení hudebních periodik v totalitním režimu. Důraz je kladen především na osobu hudebního publicisty Jiřího Černého, kterému ideologické důvody bránily svobodně se angažovat v mediálním světě. Uvádí se zde jeho pořady Antidiskotéky či později režimem zakázaný Dvanáct na houpačce. Cílem této práce je analýza vlivu normalizačního režimu na tvorbu hudební publicistiky.
Vesmír z Bruselu
Verner, Daniel ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Bc. Daniel Verner Vesmír z Bruselu Diplomová práce Abstrakt Práce si klade za cíl prozkoumat odraz letů do vesmíru v letech 1957-1963 v soudobém československém výtvarném umění. Úvodní součástí práce je nástin vývoje výzkumu kosmu v daném období a stručné shrnutí soupeření mezi USA a SSSR v kosmonautice a propagandistické využití jejích úspěchů. Hlavním úkolem studie je analýza vesmírných motivů v československém umění těchto let v širším kontextu vizuální kultury, pokus o jejich typologii a interpretaci. Výzkum zahrnul dobové časopisy, ilustrované knihy pro děti i dospělé, hračky, filmy, užité umění, design, architekturu, malířství a sochařství s důrazem na výtvarné realizace ve veřejném prostoru, ale soustředil se především na časopisy.
Jozef Tiso ve slovenské historiografii
Vostruha, Matěj ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
práce v Českém jazyce Tato diplomová práce je věnována Jozefu Tisovi. Zaobírá se dobou jeho vlády a následným hodnocením jeho vlády ve slovenské historiografii. Vychází jednak od autorů, kteří přímo spolupracovali s Jozefem Tisem a rovněž i od těch, kteří se proti této osobě silně vymezují po událostech v letech 1948. Neopomíná ani autory, kteří působili v zahraničí a následně po roce 1989 se vrátili na Slovensko. Věnuje se i současným sporům o Jozefa Tisa, které jsou dodnes přítomny mezi slovenskými historiky. Samostatná kapitola je věnována katolické církvi a jejímu postoji k Jozefu Tisovi.
Pomníky Velké války v okresu Kutná Hora.
Bubelová, Marcela ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pomníků obětí první světové války v Kutnohorském okrese. V potaz bude brán osud památníků od jejich postavení až do současnosti, zkoumány budou možné, např. ikonografické, rozdíly mezi pomníky rakouských vojáků a legionářů. Jelikož v jednom z měst v okrese, v Čáslavi, bylo sídlo 12. zeměbraneckého a 21. pěšího pluku pluku c. a k. armády, práce má ambici zjistit, zda to danou pomníkovou produkci v okolí města nějak poznamenalo.
Pojem revoluce v české historiografii 20. století
Kindl, Martin ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Tato práce popisuje proměny způsobů, jimiž česká historiografie 20. století pojímala téma sociálních konfliktů, zejména pak revoluce. Konkrétně je přihlíženo k užívaným pojmům, argumentačním a výkladovým strategiím, ideologiím nebo interpretaci pramenů. Těžištěm práce je komparace knih, které v popsaném oboru sehrály důležitou roli. Na jejím základě jsou pak sledovány společné či odlišné znaky, možnosti vývoje nebo kontinuity.
Reflection of Carl von Clausewitz's work in anglo-american military historiography
Cáp, Michal ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá reflexiou diela Carla von Clausewitza v anglo- americkej vojenskej historiografii. Dielo Carla von Clausewitza O vojne, je obecne považované za jednu z najvýznamnejších a najznámejších kníh venujúcich sa problematike ozbrojeného konfliktu. Preto bolo vybrané ako jav, prostredníctvom ktorého je sledovaný vývoj a transformácie anglo-americkej vojenskej historiografie. V prvej časti tejto práce je popísaná problematika vojenských dejín obecne a odkaz Carla von Clausewitza špecificky. V druhej časti sú získané poznatky aplikované na historiografický prehľad.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Beneš, Zděnek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.