Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pronikání západní hudební kultury do Československa
Černý, Lukáš ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá pronikáním západní hudební kultury do socialistického Československa v období společenského uvolňování a mírného politického tání poloviny 50.let. Mapuje prvotní proniknutí rock'n'rollové hudby a její konflikt s tehdejším režimem a jeho reakcí na ní, cesty, jakými se sem zahraniční hudba dostávala a jak působila na tehdejšího člověka. Také zachycuje její prvotní projevy a zmínky o ní v tehdejším tisku a kinematografii. Cílem práce je také stručně shrnout historické vývojové linie neoficiální hudby u nás od jejich prvopočátků až do období vznikání prvních oficiálních kapel.
Markýz La Fayette a jeho vliv na americkou válku za nezávislost a Velkou francouzskou revoluci
Bílková, Alžběta ; Kovář, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována analýze životních osudů Markýze La Fayetta, francouzského šlechtice v době americké války za nezávislost a Velké francouzské revoluce. Součástí práce je stručný nástin jeho života před odplutím do Ameriky, poté následuje hlavní část práce, konkrétně jeho účasti v jednotlivých bitvách americké války za nezávislost, jeho osobitém vztahu k Georgi Washingtonovi, jeho návratu do Francie a působení ve francouzské police. Další část práce se pak věnuje jeho podílu na sepsání Deklarace práv člověka a občana a úloze ve Velké francouzské revoluci. V přiměřeném rozsahu pak bude následovat popis událostí masakru na Martově poli 17. července 1791, který předznamenal markýzův politický pád. Klíčová slova Velká francouzská revoluce, americká válka za nezávislost, La Fayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, markýz La Fayette; osvícenství, revoluce
Obraz generála Radoly Gajda v československé komunistické historiografii
Kulas, Jan ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Sládek, Miloš (oponent)
Obraz generála Radoly Gajdy v československé komunistické historiografii: Abstrakt: Radola Gajda, generál československých legií v Rusku a jeden z velitelů armády "vrchního vládce Ruska", sibiřského diktátora Alexandra Vasiljeviče Kolčaka, poté generál československé armády, který v ní na krátkou dobu dosáhl až na nejvyšší místo, po svém sesazení fašistický politik a vůdce hlavní československé fašistické strany Národní obce fašistické a účastník mnoha skandálů, je jednou z nejvíce rozporuplných postav českých a československých dějin. Na jedné straně brilantní vojevůdce, rozený vojenský velitel, na druhé straně člověk se sympatií k autoritativním režimům a fašistickým stranám, kterého prezident Tomáš G. Masaryk svého času považoval za jednu z největších hrozeb pro československou demokracii. Rozporuplnost osoby generála Gajdy vedla k často velmi výrazným rozdílům v historickém vnímání této významné postavy našich dějin v průběhu různých politických režimů, které se vystřídaly na území českých zemí. Jako jeden z nejdůležitějších velitelů československých legií v Rusku byl Gajda hlavním iniciátorem jejich vystoupení proti bolševikům a v zásadním odporu vůči komunismu setrval i po celý zbytek svého života. Stejně zásadní byl odpor komunistických novinářů proti Gajdovi. Cílem této práce je zjistit, do jaké...
Děti v Protektorátu Čechy a Morava
Fišerová, Andrea ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
V této diplomové práci s názvem Děti v Protektorátu Čechy a Morava se snažím na válečné období podívat z očima dětí. Nejprve se zaměřuji na děti českého původu, poté německého, židovského a nakonec romského. Průběžně se také zabývám událostmi, institucemi a místy, které měly na jejich život zásadní vliv. V kapitole o českých dětech věnuji pozornost českému školství, Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách, internačním táborům, osudům dětí, jejichž rodiče byli uvězněni či popraveni a dětem z Lidic a Ležáků. V souvislosti s německými dětmi nezapomínám i na akci Kinderlanderverschickung. Další kapitoly se věnují dětem židovského a romského původu, jejich perzekuci a koncentračním táborům. Pokouším se zachytit denní realitu dětí v tomto období a v posledních dvou kapitolách se věnuji vztahům dětí s rodiči a mezi dětmi.
Historické reflexe v současných evropských písňových textech (od r. 1980) ve vybraných tematických okruzích a jejich vliv na historické vědomí
Haken, Jiří ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent)
Tato diplomová práce bude zkoumat současné hudební texty v populární a vědecké rovině za cílem odborně zhodnotit možnost vlivu písňových textů na historické vědomí posluchače. Dále se bude také zabývat důvody, proč jsou dějiny častým tématem písňových textů, různými možnostmi interpretace informací předávaných v těchto textech, možností dezinterpretace, vlivu použitých prostředků jako je například jazyk, forma projevu, znaky, složení, masovost atd… Každému vybranému interpretovi bude věnována různá pozornost dle množství historického obsahu a příbuzných projevů v jeho textech. Výsledkem této práce by tak měl být ucelený vědecký obraz dané problematiky.
"Hovad pitomých i divokých veliké množství." Zvířata očima raně novověkého cestovatele
Řičář, Josef ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vnímáním zvířat očima raně šlechtice. Tyto vztahy jsou zkoumány na základě cestopisných textů z tohoto období, zejména pak v cestopise Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který ve svém díle kromě vylíčení své pouti do svaté země věnuje prostor také popisu okolní přírody a exotického i jemu běžně známého zvířectva. Práce se především zaměřuje na vnímání zvířat v symbolické rovině, neopomíjí však ani vztah ke každodenní praxi cestovatelů. Důraz je kladen také na charakteristiku dobového systému klasifikace živých organismů a na zdroje povědomí o přírodě v intelektuální tradici. Neopomíjí pak ani nástin pohledu raně novověkého člověka na postavení zvířat i lidí v dobových hierarchiích a jejich místo v celkovém obrazu světa. S tím souvisí také zájem o identitu cestovatelů a hodnotové systémy jim vlastní, skrze které sledují a poznávají vzdálené kraje.
F. A. Šubert 1849 - 1915
Drexler, Otto ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tématem práce je biografie významné osobnosti konce 19. století Františka Adolfa Šuberta, v letech 1883-1900 ředitele Národního divadla v Praze. Práce se zaměřuje na divadelní kariéru F. A. Šuberta a jeho postavení v rámci českého kulturně-společenského pole. Jeho působení v pozici ředitele, úspěchy, ale i četné konflikty zkoumá tato práce v širším kontextu proměny české společnosti a recepce divadelní kultury. Zabývá se otázkou, proč již za svého ředitelského působení byl Šubert předmětem žurnalistické kritiky, aby následně nebyl přijat do kánonu významných postav české společnosti 19. století. Výchozím bodem této práce je ředitelský odchod F. A. Šuberta a tehdejší divadelní správy na jaře 1900, z něhož práce nahlíží Šubertovo veřejné působení. Práce se dotýká také Šubertova osobního života, v němž nachází ideová východiska jeho činnosti. Pramennou základnou této práce je odborná i memoárová literatura, dobový tisk a částečně archivní materiály, jejichž vytěžení však bylo více faktory limitováno. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Historie tenisu jako olympijského sportu
Mrázková, Marie ; Kovář, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tato bakalářská práce podává ucelený přehled historického vývoje tenisu a novodobých olympijských her. V tenise se zaměřuji zejména na historii tenisu jako takového, vývoj tenisu ve světě a v České republice. Dále se zmiňuji o historii tenisových pravidel a vybavení. Rovněž uvádím čtyři největší tenisové turnaje tzv. grandslamy - Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. V rámci kapitoly historie tenisu v Čechách jsem si vybrala některé osobnosti českého tenisu a ve stručnosti jsem popsala jejich život a největší tenisové úspěchy. Ve druhé části mé práce se zabývám historií antických her, vznikem novodobých olympijských her, založením Mezinárodního olympijského výboru stejně tak jako českého. V závěru práce propojuji zmíněná témata náhledem na historii olympijského tenisu a na jednotlivé olympijské turnaje. Klíčová slova Tenis, sport, olympijské hry, historie, turnaj, grandslam, český tenis, antické hry
Odsun Němců z Karlovarska 1945-1947
Slámová, Jana ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Beneš, Zdeněk (oponent)
Tématem této bakalářské práce je odsun Němců z Karlovarska v letech 1945 - 1947. Práce zkoumá především dobu po druhé světové válce, kdy bylo Karlovarsko osídleno převážně německými obyvateli. V první části práce nastíním charakteristiku doby, která předcházela vývoji událostí, za kterými stojí nástup Adolfa Hitlera. Dále se budu zabývat prvními myšlenkami odsunu, které byly zformulovány prezidentem v exilu Edvardem Benešem a následnou nenávistnou atmosférou, která vedla k odplatě za roky útisku Německem a která ovládla celý český národ. Ráda bych se zabývala příčinami, průběhem i důsledky, které vedly k vysídlení německého obyvatelstva z Československa. Cílem bakalářské práce je prozkoumat především období od roku 1945 - 1947, ale také období první republiky a život židovského obyvatelstva v pohraničí západních Čech. Klíčová slova Odsun Němců, Židé, Československo, Mnichovská dohoda, Druhá světová válka, Karlovarsko, Mariánské Lázně, Drmoul
Nymburský cukrovar pod vedením Hanuše Karlíka
Fexová, Lucie ; Beneš, Zdeněk (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je obnovit povědomí o tradici českého cukrovarnictví. Za tímto účelem jsem si vybrala nymburský cukrovar v éře, kdy byl jeho ředitelem Hanuš Karlík, jedna z nejvýznamnějších osobností českého cukrovarnictví. Práce sestává ze stručného úvodu do historie českého cukrovarnictví, kam je zasazeno založení nymburského cukrovaru, následuje popis období, kdy byl ředitelem Hanuš Karlík a jak jeho správa ovlivnila nymburský cukrovar, tak i cukrovarnictví obecně. Závěr obsahuje pohled na cukrovar po Karlíkově odchodu a osud cukrovaru až po neslavný konec. Práce vychází především z lokálních archivních zdrojů, pamětí a novin. K zasazení tématu do širšího historického kontextu je užito několik publikací o dějinách Nymburka a o obecných dějinách cukrovarnictví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Beneš, Zděnek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.