National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Book of Abstracts and Programme
Beneš, Hynek
The book of abstracts and program of the 8th Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry contain contributions in thematically focused scientific sessions covering all frontiers topics in (i) Green Polymer Chemistry: green materials composed of renewable resources, biodegradable materials, low environmental impact routes such as microwave assisted polymerizations, green solvents comprising ionic liquids, polymer waste valorization, etc., and in (ii) Polymer Nanotechnologies: nanomaterials with bio-based and functional nanofillers, nanostructured networks, polymer nanoparticles for sustainable technologies, etc.
Hybrid materials with improved thermomechanical properties
Perchacz, Magdalena ; Beneš, Hynek (advisor) ; Vlček, Tomáš (referee) ; Brožek, Jiří (referee)
Epoxy resins have been broadly used in the industry for adhesives, laminates, coatings, composites, encapsulation of electronic devices, printed circuit boards, etc. Despite their excellent adhesion to different materials, heat and chemical resistance and good mechanical properties, they also exhibit few drawbacks like brittleness, high thermal expansion coefficient (CTE), poor resistance to crack initiation and growth. Therefore, the thesis is focused on the preparation of epoxy-silica hybrid materials exhibiting improved thermomechanical properties compared to the neat epoxides, without impairing their beneficial features. The main synthetic route of epoxy-silica hybrids' preparation has been the sol-gel process of alkoxysilanes, allowing either in-situ formation of high purity and homogeneity silica particles or creation of various siloxane structures in a form of liquid (sol) silica-based precursors. The sol-gel method, on one hand, helps to omit too high viscosity of nanofiller suspension and energy-intensive nanofiller dispergation problems, but on the other hand, is often associated with necessity to use solvents and to remove formed volatiles. Therefore, in the first part of the thesis, a simple solvent-free sol-gel procedure, enabling to minimize the side-effect of solvent evaporation and...
Biodegradability assessment of new types of lightweight polyurethanes
Tošovská, Kateřina ; Innemanová, Petra (advisor) ; Beneš, Hynek (referee)
The subject of the bachelor thesis is biological degradation (biodegradation) of new types of lightweight polyurethanes which were synthesized for an agriculture application. The theoretical part summarises the utilization and biodegradation principles of polyurethanes and it outlines standardised methods for quantification of biodegradability potential. The biodegradability potential of the new materials was tested respirometrically according to the standard D 5988 under laboratory conditions for 150 days. Cellulose (the positive control) was mineralised of 30,25±2,28 %. The best biodegradable material (PUR-B) was mineralised of 9,73±1,95 %. According to the procedure described in the standard D 5988 our results were undervalued. Consequently absorbed CO2 released from biodegradeble materials was stabilised by reaction with BaCl2. The reaciton is needed to interpret the results correctly. A screening method for a quick test of biodegradability was designed. It included biodegradation by bacterial inoculum in mineral medium. The availability of materials for microbial degradation was meassured as a time-dependent function of optical density. The non-biodegradable residual particles of plastics represent a potential risk for the environment. The issue of microplastics and their quantification was...
Low-energy recycling of poly(ethylen terephthalate) waste
Slabá, Jitka ; Beneš, Hynek (advisor) ; Cajthaml, Tomáš (referee)
This thesis deals with a new low-energy method of chemical recycling of poly(ethylene terephthalate) (PET) using natural oils as reagents and microwave irradiation to accelerate depolymerization. The results of experiments with PET waste and castor oil, when the reaction mixture was heated in microwave reactor, showed that a complete depolymerization of PET chain has occured. Optimal conditions for the depolymerization PET were established: wt. ratio of PET / castor oil = 1 / 9.7, when the molar ratio of ester bonds of PET / hydroxyl groups of castor oil = 1 / 2.7, catalyst : zinc acetate at wt 1% from the PET mass, reaction temperature ranging from 235 to 245řC and the reaction time 60 min. Decomposition experiments also showed, that microwave irradiation accelerated decomposition of PET. Depolymerization reactionin MW reactor was complete at 6x shorter reaction time than the decomposition in the classically heated reactor. The results of analysis showed that the resulting product,the recyclate, was composed of unreacted castor oil and polyol products, that contained partially or fully esterified structural unit of PET, which were ended by ester-linked units of castor oil.
Application of renewable and recyclable raw materials for preparation of new polymers
Horák, Pavel ; Beneš, Hynek (advisor) ; Cajthaml, Tomáš (referee)
This thesis deals with optimalization of flexible polyurethane foam recycling with using of natural polyols based on rape seed oil and fish oil and it explores applications of depolymerized polyol product by formulations of new polyurethane materials. The experiments of depolymerisation showed that both tested natural oil (rape seed oil and fish oil) can be used as effective reagents for polyurethane recycling. Reaction conditions of depolymerisation were optimised with model flexible polyurethane foam and applied on waste foam from real conditions. Gain of depolymerisation is one-faze low viscosity (to 1500 mPa.s) liquid polyol products with content of hydroxyl groups ca 3 mmol/g. These polyols can be used for polymerisation of new materials. First application of recycled polyols was formulation of polyurethane foam systems. Through optimising of formula was prepared low-density semirigid foam containing 100 percentage of recycled polyol. Properties of these foams correspond to commercial foams. To prepare of homogenous cast polyurethane system based on recycled polyols it was necessary to add proper solvent, therefor extent of application has been lowered. On that account the systems were tested for study of polyaddition reaction and for following properties of the material. In these tests, the reactivity...
Chemická recyklace měkké polyurethanové pěny
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha ; Synková, Hana ; Dušková, Miroslava ; Kotek, Jiří ; Řehová, Lucie ; Pospíšil, Jan ; Kruliš, Zdeněk ; Horák, Zdeněk ; Holler, Petr ; Beneš, Hynek
Cílem výzkumného záměru je návrh a optimalizace recyklačního postupu chemické recyklace polyurethanové měkké pěny z autosedaček a dalších demontovaných polyurethanových částí z autovraků tak, aby výsledný recyklát byl znovu použitelný při výrobě nové recyklační jednotky. Výsledky by měly zároveň sloužit jako podklad pro posouzení ekonomické schůdnosti navržených technologických řešení recyklace v provozním měřítku, zvláště pak pro předběžný výpočet investičních a provozních nákladů. Zpráva zahrnuje výsledky prvního roku řešení a je rozdělena do etap: Zajištění současného stavu poznání v oblasti chemické recyklace PUR pěn, Analytická charakterizace vstupního materiálu (PUR pěny), Vypracování postupu úpravy pěnových PUR odpadů na formu vhodnou pro vlastní chemolýzu, Experimentální studie gykolýzy jako metody vhodné pro chemolýzní rozklad PUR pěny a Analýza chemolýzních produktů
Chemická recyklace měkké polyurethanové pěny
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha ; Synková, Hana ; Dušková, Miroslava ; Kotek, Jiří ; Řehová, Lucie ; Pospíšil, Jan ; Kruliš, Zdeněk ; Horák, Zdeněk ; Pekárek, Michal ; Holler, Petr ; Beneš, Hynek
Závěrečná zpráva shrnuje výsledky řešení grantového projektu v období 2005 - 2007. V průběhu tříletého řešení projektu byla vypracována technologie recyklace odpadní měkké PUR pěny z automobilů. Recyklační postup zhodnocující (znovuvyužívající) surovinovou složku PUR odpadu se ukázal být použitelný na veškerou odpadní měkkou PUR pěnu, bez závislosti na jejím chemickém složení, stupni degradace a přítomných příměsí či nečistotách. Vypracovaný postup je komplexní recyklační technologie zahrnující mechanickou předúpravu značně objemného vstupního PUR odpadu, dále vlastní chemolýzní rozklad – glykolýzní reakci PUR, a odstranění přítomných příměsí či kontaminantů. Získaný produkt - recyklát - byl detailně charakterizován a byla formulována kritéria sloužící ke kontrole jeho kvality. Recyklát byl odzkoušen při přípravě nového PUR výrobku - tvrdých izolačních pěn. Byly testovány i další způsoby využití získaného recyklátu. Byla studována a popsána syntéza kompaktních zesítěných PUR materiálů. Nabízí se zde uplatnění např. v nátěrových systémech pro méně náročné aplikace, zejména ve stavebnictví. Výstupy laboratorních experimentů byly využity v závěrečné fázi řešení projektu pro převedení celé technologie do většího měřítka – čtvrtprovozní recyklační jednotky. Recyklační procedura tak byla testována ve výrobním zařízení o kapacitě cca 25 kg recyklátu v jednom provozním cyklu, bylo vypracováno bilančnětechnologické schéma, které je podkladovým materiálem pro stanovení investičních a provozních nákladů vyvinuté technologie v provozním měřítku. Byla provedena ekonomická kalkulace celého recyklačního postupu. Připravený recyklát byl otestován formou provozního testu. Na vyvinutý komplexní postup chemické recyklace měkkých PUR pěn byla v průběhu řešení projektu podána patentová přihláška.
Chemická recyklace měkké polyurethanové pěny
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha ; Synková, Hana ; Dušková, Miroslava ; Kotek, Jiří ; Řehová, Lucie ; Pospíšil, Jan ; Kruliš, Zdeněk ; Horák, Zdeněk ; Pekárek, Michal ; Holler, Petr ; Beneš, Hynek
Polyurethanový (PUR) materiál (převážně pěnový) představuje svým podílem významnou složku plastového odpadu z autovraků. Na rozdíl od ostatních polymerních materiálů lze měkkou PUR pěnu snadno separovat z autovraků, neboť autosedačky zde tvoří relativně velké a snadno demontovatelné dílce o minimální kontaminaci. Z vyřazených automobilů lze demontovat cca 72 % z celkového množství odpadních PUR. Recyklace se tedy jeví jako vhodné řešení jak z pohledu ekonomického tak technologického. V druhém roce řešení projektu byl otestován recyklát získaný glykolýzou odpadní měkké PUR pěny při přípravě tvrdých PUR pěn, dále byla odzkoušena glykolýza odpadních PUR pěn z autosedaček po skončení životnosti automobilů a získaný recyklát byl opět testován jako surovina pro přípravu tvrdých izolačních PUR pěn. V druhé polovině roku byla studována především aminoalkoholýza jako další potenciálně vhodná metoda pro chemickou recyklaci měkké PUR pěny a získaný recyklát byl opět aplikován jako výchozí surovina pro přípravu tvrdé PUR pěny. V závěru roku byla proveden detailní souhrn možných analytických metod a charakterizovány vzniklé recykláty.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.