Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 88 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Responsivní webdesign
Havelka, Petr ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Benáčanová, Helena (oponent)
Cílem diplomové práce je vytvořit souhrnný materiál, který obsahuje základy teorie a praktické znalosti, potřebné k pochopení komplexnosti celé problematiky responsivního webdesignu (RWD). Diplomová práce se nejdříve věnuje vzniku RWD a jeho dvěma přístupům. Dále se práce zabývá technickým řešením RWD a technologiemi, které umožnily jeho vznik nebo jsou užitečné při jeho tvorbě. V práci jsou uvedeny i nástroje využitelné ke zjednodušení práce s danými technologiemi. Další část práce je věnována responsivním CSS frameworkům jakožto základu při tvorbě resposnivních webů a ukázkám vytvoření layoutů pomocí obou přístupů a rozdílných frameworků. Poslední část práce pojednává o problematice testování responsivních webů.
Analýza trhu bezpečnostního softwaru
Doležal, Ladislav ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Řezníček, Dušan (oponent)
V této diplomové práci se zabývám analýzou celosvětové nabídky bezpečnostního softwaru zaměřenou na antivirové programy (pro operační systém Windows), které v současné době většinou již implicitně zahrnují různé moduly bezpečnostního softwaru. V první části mé práce se zaměřím na objasnění problematiky týkající se bezpečnosti IS/IT a počítačové kriminality. Popíši zde bezpečnost IS/IT obecně, charakterizuji základní pojmy a informační bezpečnost tak, aby čtenáři získali základní povědomí o této problematice. Ob-jasním pojem počítačová kriminalita a charakterizuji její hlavní trestné činnosti. V druhé části se zaměřím na objasnění problematiky týkající se zabezpečení a bezpečnosti nejen domácích, ale i firemních počítačů. Dále charakterizuji největší hrozby dnešní doby pro uživatele PC a možnosti jejich předcházení. V poslední třetí části se budu věnovat analýze trhu bezpečnostního software vzhledem k jejich tržním podílům a kvalifikovaným testům prováděných uznávanými nezávislými orga-nizacemi tak, abych uživatelům poskytl jejich současnou ucelenou nabídku. Pomocí dotaz-níkového šetření budu zjišťovat, jaká je povědomost o výběru a užívání antivirového soft-waru, a na jeho základě určím, jaké antivirové softwary jsou uživateli nejvíce oblíbené.
Implementation of MS EXCEL and VBA in business field
Zeman, Michal ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Hirko, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím MS EXCEL a VBA pro zefektivnění procesů v malé stolařské firmě KendyDoor. Cílem práce je analyzovat firemní procesy zmíněné firmy, jejich nedostatky a následně získané informace využit na jejich zdokonalení. Tito cíle jsou realizované návrhem využití MS EXCEL a VBA v podnikových procesech a praktickým projektem tvorby oceňovacího dokumentu pro firmu KendyDoor.
Podpora počítačové výuky pro seniory
Ščotková, Zlatica ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Topolová, Ivana (oponent)
Cílem této bakalářské práce, jež spojuje téma informačních a komunikačních technologií a vzdělání přímo ve svém názvu, je vytvoření e-learningové opory pro Univerzitu třetího věku Vysoké školy ekonomické v Praze (U3V) a vyzkoušení opory přímo se seniory z U3V. Pro vytvoření e-opory je esenciální nejdříve nastínit problematiku e-learningu jako takového, proto je práce dělena na teoretickou část a praktickou část. Hlavním přínosem práce je vytvoření e-opory pro studenty U3V pomocí nejnovějších programů, umístění opory na Internet (konkrétně server YouTube), vyzkoušení vytvořené opory přímo se seniory během výuky na U3V a osvětlení pojmu e-learning v kontextu moderní doby.
Celoživotní vzdělávání v oblasti informatiky, srovnání možností
Pecharová, Karolína ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Fortinová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá celoživotním vzděláváním v oblasti informatiky. Jejím cílem je přinést ucelený a aktuální přehled nabízených certifikací. Nejprve jsou definovány příslušné pojmy, týkající se celoživotního vzdělávání a certifikací. Poté jsou na základě žádanosti vybrány certifikáty k bližšímu popisu. Tyto certifikáty jsou nejprve obecně popsány a poté zhodnoceny z několika hledisek. Na konci práce jsou certifikace komplexně zhodnoceny.
Celoživotní vzdělávání v oblasti informatiky, srovnání možností
Štěpán, Jakub ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Fortinová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem celoživotního vzdělávání v oblasti informatiky na území České republiky, se zaměřením především na poskytované akreditované programy ze strany českých vysokých škol. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je rozebrán koncept celoživotního vzdělávání, jeho hlavní části, spojené pojmy, definice a především pak význam pro osoby, které ho využijí. Tato část tvoří hlavní teoretickou kostru práce. V druhé části práce je proveden výběr hlavních nabídek programů a kurzů celoživotního vzdělávání v oblasti informatiky, poskytovaných vybranými vysokými školami v České republice. Všechny programy budou blíže popsány a specifikovány. Budou zmíněny i nejznámější odborné kurzy nabízené mimo rámec vysokých škol. Nabídka vybraných odborných kurzů bude v rámci jejich specializací porovnána. V třetí části budou vybrané programy poskytované vysokými školami v České republice porovnány dle vybraných kritérií. Zaměření bude na finanční hledisko, dostupnost a celkový přínos vzdělávání.
Analýza trhu operačních systémů
Kafka, Jan ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Koubský, Petr (oponent)
Tématem této práce jsou operační systémy, jejich význam, historie, analýza současného stavu a pokus o predikci blízké budoucnosti. První část uvádí základní pojmy, definici operačního systému a jejich stručnou historii. Druhá část se věnuje současné situaci na trhu operačních systémů, hlavních tahounů tohoto sektoru a používaných obchodních modelů. Poslední část se věnuje predikci situace na trhu operačních systémů, jejich budoucí genezi, pravděpodobnému vývoji jejích obchodních modelů a odhadu blízké budoucnosti z business hlediska. Dále byla provedena rešerše dostupných nových odborných publikací na téma OS. Přínosem práce je vyhodnocení úlohy a budoucnosti operačních systémů a predikce toho, co lze z obchodního hlediska v tomto odvětví očekávat.
Analýza aplikací v oblasti státní správy
Pulgret, Adam ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Úkolem této práce je analyzovat vybrané aplikace na Městském úřadě Litomyšl. V práci je představen pojem veřejná správa a eGovernment. Hlavní náplní práce je analýza aplikací na Městském úřadě Litomyšl, nejprve je uveden městský úřad a následně představeny vybrané aplikace, způsoby jejich použití a nedostatky aplikací z hlediska činností, které na městském úřadě probíhají.
Analýza, testování a návrh na zlepšení vybraných firemních aplikací
Lacina, David ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Štryncl, Luboš (oponent)
Práce se zabývá analýzou dvou aplikací, které jsou nebo budou využívány ve vybrané firmě. První aplikací je aplikace E-PROD. U aplikace je řešena možnost automatizace zadávání jednotlivých hodnot, dle kterých pak aplikace vypočítává celkovou produktivitu. Druhou aplikací je ABC TOOL. Tato aplikace není zatím ve firmě používána, neboť není vyzkoušena její funkčnost na české platformě. Tato aplikace je v rámci této práce analyzována a je testována její použitelnost. Na základě těchto testů bude rozhodnuto, zda je aplikace použitelná pro českou pobočku. Práce se také zabývá návrhy na optimalizaci využívání aplikací a náměty na jejich případné úpravy a rozšíření. Výstupy z práce by měly být informací o možnostech zlepšení softwarové podpory vybraných procesů firmy.
Využití VBA pro automatizaci procesů v prostředí univerzity
Dušek, Jakub ; Benáčanová, Helena (vedoucí práce) ; Fortinová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce přináší popis vývoje aplikace, která optimalizuje a automatizuje některé úkony na pracovišti IT Help Desk na University of New York in Prague. Pro řešení této aplikace je použito prostředí MS Excel a programovací jazyk Visual Basic for Application (VBA). V první části práce se věnuji popisu prostředí a vnitřním faktorům. Důkladným popisem řešených procesů bylo možné identifikovat slabá místa a pomocí vyvíjené aplikace je optimalizovat. Druhá část je věnována řešení mé aplikace. Popisuji zde používání aplikace s pomocí snímků obrazovky. Uvádím také důležité části zdrojového kódu, které následně slovně popisuji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 88 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.