Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 291 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv médií na ochranu kulturního dědictví: případová studie Židovské muzeum v Praze
Vágnerová, Tereza Aster ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent) ; Jirák, Jan (oponent)
Židovské muzeum v Praze bylo založeno roku 1906 a patří mezi nejstarší evropská židovská muzea. S minimálně půlmilionovou návštěvností ročně je jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v Praze. Bývalé Židovské město, kde se Židovské muzeum v Praze nachází, bylo roku 1992 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Židovské muzeum v Praze spravuje čtyři historické synagogy, Obřadní síň, Starý židovský hřbitov, řadu depozitářů a archiv, Galerii Roberta Guttmanna a knihovnu s multimediálním centrem. Tato specializovaná judaistická knihovna vlastní bohatý knižní a archivní fond obsahující přes 130 000 svazků o historii a kultuře Židů. Většina judaik a dalších sbírkových exponátů pochází z majetku židovských obcí a rodin, které byly vyvražděny při holokaustu. Má tedy celistvou vypovídací hodnotu o historii, tradicích a zvycích židovského obyvatelstva na území Čech a Moravy. Uvedená fakta z této instituce vytvářejí ochránce nejen českého, ale i zahraničního kulturního dědictví. Přelomovým se pro Židovské muzeum v Praze stal rok 1994, kdy byly muzejní budovy státem navráceny Federaci židovských obcí v České republice. Muzeum se tak stalo nestátní institucí a zahájilo novou etapu své existence. Roku 2014 se sbírky Židovského muzea v Praze zařadily do projektu Google Art Project, který mimo jiné řadu...
V zajetí televize. Aktéři, televizní žánry a programy v USA a Československu ve 2. polovině 20. století
Blažková, Michaela ; Pullmann, Michal (vedoucí práce) ; Vošahlíková, Pavla (oponent) ; Bednařík, Petr (oponent)
ÚSTAV HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH DĚJIN ANOTACE DIZERTAČNÍ PRÁCE V zajetí televize Aktéři, televizní žánry a programy v USA a Československu v 2. polovině 20. století CAPTURED BY TELEVISION ACTORS, TELEVISION GENRES AND PROGRAM IN THE US AND CZECHOSLOVAKIA IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY Mgr. Michaela Blažková Vedoucí dizertační práce: Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. Praha 2018 Anotace Na pozadí politických, hospodářských a kulturních změn probíhaly ve Spojených státech amerických v 50. letech minulého století změny i na celospolečenské úrovni. Jednou z těch zásadních byl vstup televizního vysílání do prostředí sociálních vztahů a vazeb. Televize jako nová forma média, jež si za cíl kladla bavit, informovat a vzdělávat, si velmi rychle našla cestu do většiny domácností, kde se pevně usadila. Zpočátku však nebyla pevně usazena programová skladba, která si hledala v této době svoji stabilní podobu formou pokusu a omylu. V prostředí Československa, a posléze i České republiky, si televize také získala mnoho příznivců. Technická podoba vysílacího schématu se formovala na základě technických možností a časového rozsahu vysílací doby. Mimo politického vlivu na vysílání do roku 1989 měly na tvorbu programového schématu také vliv rozsáhlé kontakty se zahraničím v podobě smluvních ujednání a výměny...
Proměny poezie a pohledu na ni v letech 1955 až 1959
Márová, Kristýna ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalá ská práce Prom ny poezie a pohledu na ni v letech 1955-1959se zabývá zkoumáním t í kulturních periodik - týdeníku Literární noviny a m sí ník Kv ten a Host do domu, a následn na základ jejich p sobení a lánk dokládá události doby, respektive nasti uje její atmosféru a ukazuje na otázky kulturní i politické a problémy s nimi spojené. V druhé polovin 50. let docházelo k postupnému uvol ování režimu, které se projevilo možností autor kritizovat n které stranické osobnosti i stranické um ní a na stránkách novin tak vznikaly názorové diskuze zabývající se t mito problémy. Jednalo se p edevším o problémy socialistického realismu, kolem kterého vznikaly spory prakticky po celou dobu jeho p sobení. Ve své práci se detailn ji zabývám kritikou poezie Pavla Kohouta, spory o um lecký odkaz Františka Halase, otázkami socialistického realismu samotného a jeho vztahu k um ním p edešlým, II. sjezdem Svazu eskoslovenských spisovatel a jeho d sledky, p sobením asopisu Kv ten a "skoncováním s duchem II. sjezdu", který tyto tendence op t na n jakou dobu pozastavil. Práce je dopln na historickým kontextem od konce II. sv tové války
Příchod Heydricha do Protektorátu - Obraz v dobovém českém tisku od září do prosince 1941
Rybáčková, Nikola ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá událostmi v Protektorátu Čechy a Morava v období od září do prosince 1941 a jejich obrazem ve vybraném dobovém českém tisku. Během září 1941 zesílila vlna odboje na území Protektorátu, která byla završena úspěšnou výzvou londýnského rozhlasového vysílání k bojkotu protektorátního tisku českou společností. Na konci září 1941 bylo náhle oznámeno onemocnění říšského protektora Konstantina von Neuratha. Jeho roli v Protektorátu měl následně ve funkci zastupujícího říšského protektora plnit Reinhard Heydrich. Právě s jeho osobou je spojeno následující období, kdy docházelo k vážným represáliím na české společnosti. Vedle vyhlášení stanného práva patřilo mezi nejvýznamnější události zatčení ministerského předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše, úmrtí významného aktivistického novináře Karla Lažnovského a zostřující se protižidovská opatření, v jejichž rámci byla v tomto období započata fáze faktické realizace konečného řešení židovské otázky. Práce analyzuje, jakým způsobem byly události poslední třetiny roku 1941 prezentovány ve vybraném českém legálním tisku, který byl propagandistickým a manipulačním nástrojem okupační moci, a jak bylo dění podáváno ve vybraném periodiku ilegálním a exilovém.
Zobrazení českého pohraničí v novodobé kinematografii a televizi
Šolcová, Tereza ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou zobrazení českého pohraničí v české kinematografii po roce 1990. České pohraničí je pro svůj historický vývoj dodnes zajímavou oblastí, přitahující pozornost mnohých historiků i umělců. Práce hledá odpověď na otázku, jak pracuje česká kinematografie s historicky a geograficky danými reáliemi. První část práce uvádí do problematiky historického vývoje českého pohraničí a seznamuje čtenáře s jednotlivými klíčovými událostmi, které pohraničí v minulosti formovaly. Následně vysvětluje, jak tyto historické události vyústily do dnešní podoby českého pohraničí. Druhá část práce se zaměřuje na zkoumání pěti různých filmových děl natočených po roce 1990. Vybranými českými filmy jsou Až do města Aš, Mistři a Habermannův mlýn, k analyzovaným seriálům pak patří Pustina a Přísahám a slibuji. Filmy jsou analyzovány skrze zvolené výrazové prostředky, kterými jsou lokace a prostředí, herecký projev a postavy, kamera, záběr a střih, osvětlení a zvuková složka. Cílem práce je potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, že české pohraničí bude v moderní české kinematografii zobrazováno převážně v negativním světle.
Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné - případ Leopolda Hilsnera
Zemánková, Markéta ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce nesoucí název Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné - případ Leopolda Hilsnera pojednává o kauze, která se odehrála na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. V lese Březině u obce Polná byla zavražděna mladá dívka Anežka Hrůzová. V době, kdy ve společnosti panovala protižidovská nálada, byl za vraha označen polenský Žid Leopold Hilsner, který byl za tuto vraždu a později ještě za další, odsouzen, ačkoliv chyběly relevantní důkazy a svědectví. Tehdejší tisk výrazně přispěl k šíření antisemitských nálad. Tato práce popisuje průběh reálného případu a soustředí se na způsob, jakým tehdejší média o kauze informovala. Na toto téma byl v roce 2016 natočen film Zločin v Polné režiséra Viktora Polesného, který tato práce taktéž rozebírá a zpracovává recenze, které byly k tomuto filmu napsané včetně diváckých reakcí. Práce porovnává reálný případ s jeho filmovým zpracováním a mediální ohlasy, které událost i film provázely. Součástí této práce je také historický kontext a prameny tehdejšího antisemitismu, teoretická část je věnována filmové dramaturgii a tvorbě scénáře. Vlastní kapitoly jsou věnovány dokumentu Případ Leopolda Hilsnera v režii Petra Buriana, který téma hilsneriády...
Gulliver na hřbetě velryby: Mediální obraz tvorby Pavla Juráčka v 60. a 70. letech a po roce 1989
Kokta, Josef ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu tvorby scenáristy a režiséra Pavla Juráčka v dobových československých a českých tištěných médiích. Juráček byl jednou z klíčových osobností tzv. československé nové filmové vlny, jehož kariéra byla zastaven nástupem tzv. normalizace nastolené po invazi Československa vojsky Varšavské smlouvy po srpnu 1968. Proto je první zkoumané období zasazeno do 60. let a počátku 70. let, kdy procházel tvůrčím zráním, vrcholem a nakonec i nuceným odchodem z filmového průmyslu. Hlavní část práce je věnována mediální reflexi filmů: Auta bez domova (1959), Hlídač dynamitu (1960), Černobílá Sylva (1961), Ikarie XB 1 (1963), Postava k podpírání (1963), Bláznova kronika (1964), Nikdo se nebude smát (1965), Každý mladý muž (1965), Konec srpna v hotelu Ozon (1966), Kinoautomat (1967) a Případ pro začínajícího kata (1969). Druhé zkoumané období je zasazeno do období po Juráčkově smrti a proměně mediálního obrazu především s vydáváním jeho literární pozůstalosti, především deníkové tvorby.
Norimberský proces a proces s protektorátní vládou v českém tisku
Jiříková, Eliška ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám analýzou Norimberského procesu a procesu s protektorátní vládou v českém tisku v období od října 1945 do října 1946. Nejprve se snažím vysvětlit a popsat cestu k Norimberskému procesu a přiblížit obžalované pomocí odborné literatury. Stejně tak i u procesu s protektorátní vládou. V této bakalářské práci popisuji jednání, která byla nejdůležitější vůbec pro vznik tribunálu v Norimberku. Z odborné literatury čerpám popis statutu soudu a body obžaloby. Průběh procesu je již popisován díky článkům z dobového tisku a informace jsou podkládány odbornou literaturou. Stejný postup a styl volím u druhé části bakalářské práce, u procesu s protektorátní vládou. Cílem mé práce je analyzovat články v dobovém tisku - Rudé právo, Svobodné slovo, Lidová demokracie a Právo lidu, porovnat zaujatost, styl a formu informování jednotlivých deníků.
Rowdies a jejich zobrazení v českém tisku 80. let
Mikeš, Marek ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na český tisk v 80. letech, respektive na to, jakým způsobem informoval o rowdies, neboli fotbalových výtržnících, kteří již desítky let představují jeden z větších problémů nejen ve fotbale, ale celkově ve společnosti. Zaměřím se především na to, jakým způsobem byly události spojené s rowdies vnímány tehdejším režimem v Československu. V úvodní části své práce nejprve charakterizuji základní pojmy spojené s rowdies, vše také zasadím do historického kontextu. Dále se budu zabývat historií největších fotbalových tragédií v 80. letech 20. století v Evropě, tedy i v Československu. V hlavní části práce pak budu na vzorku čtyřech tuzemských médií sledovat, jakým způsobem bylo na našem území v dané době informováno o fotbalových tragédiích a fotbalových výtržnících.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 291 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.