Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 288 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příchod Heydricha do Protektorátu - Obraz v dobovém českém tisku od září do prosince 1941
Rybáčková, Nikola ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá událostmi v Protektorátu Čechy a Morava v období od září do prosince 1941 a jejich obrazem ve vybraném dobovém českém tisku. Během září 1941 zesílila vlna odboje na území Protektorátu, která byla završena úspěšnou výzvou londýnského rozhlasového vysílání k bojkotu protektorátního tisku českou společností. Na konci září 1941 bylo náhle oznámeno onemocnění říšského protektora Konstantina von Neuratha. Jeho roli v Protektorátu měl následně ve funkci zastupujícího říšského protektora plnit Reinhard Heydrich. Právě s jeho osobou je spojeno následující období, kdy docházelo k vážným represáliím na české společnosti. Vedle vyhlášení stanného práva patřilo mezi nejvýznamnější události zatčení ministerského předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše, úmrtí významného aktivistického novináře Karla Lažnovského a zostřující se protižidovská opatření, v jejichž rámci byla v tomto období započata fáze faktické realizace konečného řešení židovské otázky. Práce analyzuje, jakým způsobem byly události poslední třetiny roku 1941 prezentovány ve vybraném českém legálním tisku, který byl propagandistickým a manipulačním nástrojem okupační moci, a jak bylo dění podáváno ve vybraném periodiku ilegálním a exilovém.
Zobrazení českého pohraničí v novodobé kinematografii a televizi
Šolcová, Tereza ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou zobrazení českého pohraničí v české kinematografii po roce 1990. České pohraničí je pro svůj historický vývoj dodnes zajímavou oblastí, přitahující pozornost mnohých historiků i umělců. Práce hledá odpověď na otázku, jak pracuje česká kinematografie s historicky a geograficky danými reáliemi. První část práce uvádí do problematiky historického vývoje českého pohraničí a seznamuje čtenáře s jednotlivými klíčovými událostmi, které pohraničí v minulosti formovaly. Následně vysvětluje, jak tyto historické události vyústily do dnešní podoby českého pohraničí. Druhá část práce se zaměřuje na zkoumání pěti různých filmových děl natočených po roce 1990. Vybranými českými filmy jsou Až do města Aš, Mistři a Habermannův mlýn, k analyzovaným seriálům pak patří Pustina a Přísahám a slibuji. Filmy jsou analyzovány skrze zvolené výrazové prostředky, kterými jsou lokace a prostředí, herecký projev a postavy, kamera, záběr a střih, osvětlení a zvuková složka. Cílem práce je potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, že české pohraničí bude v moderní české kinematografii zobrazováno převážně v negativním světle.
Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné - případ Leopolda Hilsnera
Zemánková, Markéta ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce nesoucí název Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné - případ Leopolda Hilsnera pojednává o kauze, která se odehrála na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. V lese Březině u obce Polná byla zavražděna mladá dívka Anežka Hrůzová. V době, kdy ve společnosti panovala protižidovská nálada, byl za vraha označen polenský Žid Leopold Hilsner, který byl za tuto vraždu a později ještě za další, odsouzen, ačkoliv chyběly relevantní důkazy a svědectví. Tehdejší tisk výrazně přispěl k šíření antisemitských nálad. Tato práce popisuje průběh reálného případu a soustředí se na způsob, jakým tehdejší média o kauze informovala. Na toto téma byl v roce 2016 natočen film Zločin v Polné režiséra Viktora Polesného, který tato práce taktéž rozebírá a zpracovává recenze, které byly k tomuto filmu napsané včetně diváckých reakcí. Práce porovnává reálný případ s jeho filmovým zpracováním a mediální ohlasy, které událost i film provázely. Součástí této práce je také historický kontext a prameny tehdejšího antisemitismu, teoretická část je věnována filmové dramaturgii a tvorbě scénáře. Vlastní kapitoly jsou věnovány dokumentu Případ Leopolda Hilsnera v režii Petra Buriana, který téma hilsneriády...
Gulliver na hřbetě velryby: Mediální obraz tvorby Pavla Juráčka v 60. a 70. letech a po roce 1989
Kokta, Josef ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu tvorby scenáristy a režiséra Pavla Juráčka v dobových československých a českých tištěných médiích. Juráček byl jednou z klíčových osobností tzv. československé nové filmové vlny, jehož kariéra byla zastaven nástupem tzv. normalizace nastolené po invazi Československa vojsky Varšavské smlouvy po srpnu 1968. Proto je první zkoumané období zasazeno do 60. let a počátku 70. let, kdy procházel tvůrčím zráním, vrcholem a nakonec i nuceným odchodem z filmového průmyslu. Hlavní část práce je věnována mediální reflexi filmů: Auta bez domova (1959), Hlídač dynamitu (1960), Černobílá Sylva (1961), Ikarie XB 1 (1963), Postava k podpírání (1963), Bláznova kronika (1964), Nikdo se nebude smát (1965), Každý mladý muž (1965), Konec srpna v hotelu Ozon (1966), Kinoautomat (1967) a Případ pro začínajícího kata (1969). Druhé zkoumané období je zasazeno do období po Juráčkově smrti a proměně mediálního obrazu především s vydáváním jeho literární pozůstalosti, především deníkové tvorby.
Norimberský proces a proces s protektorátní vládou v českém tisku
Jiříková, Eliška ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám analýzou Norimberského procesu a procesu s protektorátní vládou v českém tisku v období od října 1945 do října 1946. Nejprve se snažím vysvětlit a popsat cestu k Norimberskému procesu a přiblížit obžalované pomocí odborné literatury. Stejně tak i u procesu s protektorátní vládou. V této bakalářské práci popisuji jednání, která byla nejdůležitější vůbec pro vznik tribunálu v Norimberku. Z odborné literatury čerpám popis statutu soudu a body obžaloby. Průběh procesu je již popisován díky článkům z dobového tisku a informace jsou podkládány odbornou literaturou. Stejný postup a styl volím u druhé části bakalářské práce, u procesu s protektorátní vládou. Cílem mé práce je analyzovat články v dobovém tisku - Rudé právo, Svobodné slovo, Lidová demokracie a Právo lidu, porovnat zaujatost, styl a formu informování jednotlivých deníků.
Rowdies a jejich zobrazení v českém tisku 80. let
Mikeš, Marek ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na český tisk v 80. letech, respektive na to, jakým způsobem informoval o rowdies, neboli fotbalových výtržnících, kteří již desítky let představují jeden z větších problémů nejen ve fotbale, ale celkově ve společnosti. Zaměřím se především na to, jakým způsobem byly události spojené s rowdies vnímány tehdejším režimem v Československu. V úvodní části své práce nejprve charakterizuji základní pojmy spojené s rowdies, vše také zasadím do historického kontextu. Dále se budu zabývat historií největších fotbalových tragédií v 80. letech 20. století v Evropě, tedy i v Československu. V hlavní části práce pak budu na vzorku čtyřech tuzemských médií sledovat, jakým způsobem bylo na našem území v dané době informováno o fotbalových tragédiích a fotbalových výtržnících.
Prvky propagandy v normalizačním seriálu Chlapci a chlapi
Štarman, Ondřej ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá televizní produkcí v období osmdesátých let v tehdejší Československé socialistické republice, konkrétně se zde analyzuje seriál Chlapci a chlapi (1988) režiséra Evžena Sokolovského. V teoretické části se čtenář seznámí s teorií propagandy a jejími typy. Dále je představen pojem diskurz a přístupy k diskurzivní analýze. V závěru teoretické části se práce věnuje dobovým kontextům seriálu, představují se pojmy normalizace a přestavba. Stručně je také popsána teorie výstavby příběhu. Práce si v praktické části klade za cíl odhalit předpokládaná zakomponovaná propagandistická sdělení v seriálu. Za účelem potvrdit politické zadání seriálu (vylepšit obraz armády u československé společnosti) autor tato sdělení hledá. Dalším cílem práce je popsat prostředky, jakými bylo sdělení doručeno. Na analýzu samotného seriálu přímo navazuje rozbor mediálních výstupů v dobovém tisku, konkrétně v Rudém právu a Týdeníku ČST, kde autor hledá příspěvky související se seriálem. Cílem tohoto snažení je nalézt zpětnou formulaci politického zadání, což by opět posloužilo jako důkaz jeho existence. Pro analýzu obsahu seriálu i mediálních výstupů je použita diskurzivní analýza za využití konkrétních přístupů Jamese Paula Geeho a jeho sedmi základních oblastí reality a analýzy ideologie Johna B. Thompsona.
Vliv zahraniční televizní tvorby na produkci českých kriminálních seriálů
Šindelářová, Tereza ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Práce analyzuje vlivy zahraniční televizní tvorby na podobu českých krimiseriálů. Soustředí se na současnou produkci krimi seriálů ve světě a na nejdominantnější trendy z různých zemí, které formují tvorbu českých autorů. Snaží se nalézt průsečíky, které spojují kriminální žánr obecně, i specifické prvky, které se objevují výhradně v české tvorbě specializující se na kriminální žánr. Na základě rozhovorů s českými režiséry a scénáristy krimiseriálů a analýzou tří vybraných českých kriminálních seriálů, Kriminálka Anděl, Policie Modrava a Labyrint, a jejich komparací s další českou i světovou seriálovou tvorbou v rámci kriminálního žánru jsou vyvozovány skrze užité prvky či metody, které autoři seriálů zapojují, vlivy, které se projevují v této produkci v českém prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 288 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.