Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Regionální průtok a množství mikroembolů v a. carotis communis při různých úrovních hemodynamiky řízené VA-ECMO.
Janák, David ; Kittnar, Otomar (vedoucí práce) ; Danzig, Vilém (oponent) ; Bešík, Josef (oponent)
Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je metoda umožňující mimotělní podporu životních funkcí u potenciálně reverzibilních, život ohrožujících stavů postihujících srdce nebo plíce, které jsou refrakterní ke konvenční léčbě. Tato metoda ovlivňuje podle parametrů svého nastavení hemodynamiku kardiovaskulárního systému a perfuzi cílových orgánu. ECMO je z charakteru své podstaty a nutnosti invazivního zavedení a funkce v podmínkách kardiovaskulárního systému rizikovou metodou, která je doprovázena velkým množstvím komplikací. Mezi zásadní komplikace patří komplikace tromboembolické postihující centrální nervový systém (CNS) a komplikace krvácivé. Cílem této práce bylo ověření předpokladu vzniku periprocedurálních embolizací postihujících CNS a zhodnocení regionální hemodynamiky CNS pomocí analýzy přítomnosti embolizací a analýzy parametrů průtoku krve v pravé arteria carotis communis (ACC) a odpovídající oxygenace mozkové tkáně během různých průtokových parametrů generovaných ECMO podporou na vytvořeném srdečním selhání na biomodelu prasete. V první části práce bylo použito 8 biomodelů, u kterých bylo navozeno akutní ischemické srdeční selhání a zavedena veno arteriální ECMO (VA ECMO) podpora. Podle parametrů průtoku krve generovaných ECMO podporou byla současně analyzována pomocí dopplerovské...
Odolnost hypertrofického srdečního svalu k akutnímu nedostatku kyslíku
Bešík, Josef ; Pirk, Jan (vedoucí práce) ; Šamánek, Milan (oponent) ; Herget, Jan (oponent)
Úvod: Rozsah ischemického poškození srdečního svalu závisí nejen na intenzitě a trvání ischemického inzultu, ale též na odolnosti srdce k nedostatku kyslíku. Tento parametr se v průběhu života mění - nejvyšší je po narození a v průběhu vývoje klesá. V dospělosti je odolnost srdečního svalu k nedostatku kyslíku závislá na pohlaví samčí myokard je méně odolný než myokard samičí. Odolnost myokardu k ischémii se významně mění u některých patologických stavů, například u hypertrofie srdečního svalu. Cíl: 1. Testovat hypotézu, zda se liší odolnost hypertrofického srdečního svalu spontánně hypertenzních potkanů (SHR) k ischemicko-reperfuznímu poškození u dospělých samic a samců a zda se liší v průběhu ontogenetického vývoje. 2. Zjistit, zda lze i v klinické kardiologii sledovat pohlavní rozdíly v odolnosti hypertrofického srdečního svalu k nedostatku kyslíku. (...) Závěr: Domníváme se, že mužské a ženské (event. samčí a samičí) srdce se v mnoha ohledech významně liší; rozdíly jsou tak závažné, že by na ně měl být již dnes brán zřetel v klinické praxi při volbě správných diagnostických a léčebných postupů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.