Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Inflation Targeting Turns Ten in Georgia: Assessment of the Experience
Megrelishvili, Ketevan ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Předložená práce si klade za cíl zhodnotit zavedení a zkušenosti s inflačním cílováním v Gruzii. Inflační cílování bylo oficiálně ohlášeno v roce 2009, ale centrální banka směřovala k implementaci nového režimu již od roku 2006. Došlo k zavedení nového instrumentu měnové politiky, základní měnové sazby, zvýšení transparentnosti rozhodnování a posílení nezávislosti centrální banky. Dopad inflačního cílování je posuzován za pomoci odhadu síly transmise měnové politiky za pomoci VAR modelu s několika alternativními identifikacemi (Choleského dekompozice a identifikace přes znaménkovou restrikci). Výsledky naznačuji že monetární transmise primárně funguje přes mezibankovní sazbu a efekt nově implementované základní měnové sazby je zatím spíše slabý. Maximální pokles cenové hladiny nastává po 15-17 měsících což koresponduje s horizontem měnové politiky centrální banky v délce 4-6 čtvrtletí. Měnová politika také reaguje a ovlivňuje finanční stabilitu v Gruzii. Klasifikace E4, E52, P2 Klíčová slova Inflační cílování, VAR modely, monetární transmise E-mail autora qetimegrelishvili@yahoo.com E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
How Much of the Macroeconomic Variation in Ukraine Originates From External Shocks?
Fedorova, Alona ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
v Abstrakt Cílem diplomové práce je prozkoumání relativní důležitosti zahraničních šoků na ukrajinskou ekonomiku v časovém období 2/2012 - 12/2016. Cíle je dosaženo pomocí aplikace SVAR modelu s blokovou restrikcí. Práce indikuje, že se externí šoky způsobené EU a Ruskem podílejí významnou mírou na makroekonomických změnách ukrajinské ekonomiky. Konkrétně pak zahraniční šoky tvoří až 97% změn v produkci ukrajinské ekonomiky a až 85% inflace. Na druhou stranu však zahraniční měnové šoky (obojí z EU a z Ruska) tvoří jen minimální podíl na změnách makroekonomických proměnných ukrajinské ekonomiky. Na závěr ukazujeme, že zahrnutí Ruska do "zahraničního" modelu je důležité k dosažení správné specifikace modelu. Pokud bychom nebrali v úvahu efekty ruské ekonomiky na ukrajinskou, zjišťujeme, že proměnné ukrajinské ekonomiky přehnaně reagují na šoky pocházející z EU. V práci docházíme k závěru, že by Ukrajinská národní banka měla důkladně sledovat externí vývoj k naplňování jejích inflačních cílů. Klasifikace E52, F41, F42 Klíčová slova vektorová autoregrese, zahraniční šoky, měnová politika, Ukrajina E-mail autora alonafedorova0@gmail.com E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
Regional Convergence in the European Union: Do the Business Services Make the Difference?
Pintera, Jan ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Kopečná, Vědunka (oponent)
I přes dlouhodobě se prohlubující hospodářskou spolupráci mezi členskými zeměmi a regiony zůstávají závěry empirického výzkumu ohledně konvergence nejasné. Tato práce si klade za cíl doplnit stávající výzkum o nové poznatky pomocí nedávno vyvinuté metody - log t konvergenčního testu (Phillips a Sul, 2007) s využitím dat z období po ekonomické krizi z roku 2008. Dosažené výsledky práce nepotvrdily konvergenci v hladině HDP na obyvatele, zato však bylo nalezeno pět skupin (klubů) tvořených regiony konvergujícími v míře hospodářského růstu. Geografické rozložení těchto klubů potvrdilo předpokládanou vysokou míru regionální nerovnosti v jednotlivých zemích a zároveň ukázalo na existenci většího seskupení bohatých regionů v metropolitní oblasti západní Evropy. Práce se rovněž věnuje analýze faktorů podmiňujících členství v jednotlivých konvergenčních klubech pomocí logistické regrese. Jako hlavní vysvětlující proměnná byly použity tzv. Business services (BS), dynamický sektor služeb, v literatuře často spojovaný se silným inovačním potenciálem. V jejich případě byl nalezen pozitivní efekt na členství ve vyšších klubech, který měl ovšem tendenci slábnout v případě klubu nejvyššího.
The Effect of Local Policy on Local Parliamentary-Election Results
Vlčková, Kateřina ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Tato diplomová práce studuje vztah mezi lokální politikou a lokálními volebními výsledky do parlamentu v obcích s rozšířenou působností od roku 1997 do roku 2013 v České republice. Práce je zaměřena na volební cyklus dotací a na dopad vyšších dotací na podíl hlasů pro stávající vládnoucí stranu. Práce kromě toho analyzuje také vliv vyšších výdajů na podíl hlasů pro stranu starosty v parlamentních volbách. Testujeme i jednotlivé skupiny výdajů, například výdaje na dopravu, vzdělání nebo volnočasové aktivity. Analýza volebního cyklu dotací byla provedena pomocí metody GMM. Pro analýzu vyšších dotací a vyšších výdajů před volbami jsme použili metodu 2SLS a instrumentální proměnné. Obecně platí, že obce s rozšířenou působností dostávají vyšší dotace na osobu ve volebních letech. V případě, že starosta patří do stejné politické strany jako je současná vládnoucí strana, tato strana získává větší podíl hlasů v parlamentních volbách díky vyšším dotacím v předvolebním roce. Strana, do které patří starosta, obdrží vyšší podíl hlasů v parlamentních volbách i v případě vyšších kapitálových výdajů na vzdělání a ochranu životního prostřední, taktéž v předvolebním roce. Klasifikace D72, H71, H72, C23, C26 Klíčová slova Politicko-rozpočtový cyklus, lokální politika, dotace, obecní výdaje, Česká republika E-mail...
Behavior and institutional change
Baxa, Jaromír ; Kouba, Karel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je vysvětlit přetrvávání vzorců chování jednotlivců i firem navzdory významné změně v jejich prostředí a také, proč se objevuje značná setrvačnost v neformálních institucích. V minulých letech zde bylo několik pokusů, počínaje vysvětlením založeným na existenci path dependency, pomocí experimentální ekonomie nebo simulací. Můj přístup je odlišný, snažím se konzistentně pracovat s poznatky kognitivní psychologie a sociálního učení. S pomocí rutinního chování a mentálních modelů jako obrazů reality v hlavách jednotlivců jsem pak vysvětlil existenci institucí jako důsledek sdílených mentálních modelů. Neformální instituce jsou pak považovány za jistý druh ustálených vzorců chování a jejich evoluce pak může být popsána jako difuze nového vzorce chování ve společnosti a modelována pomocí modelů difuze nebo kulturní transmise. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Importance of Non-Price Competitiveness: Oil Downstream Sector in Europe
Sláma, Ondřej ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Paulus, Michal (oponent)
Tato práce zkoumá roli cenových a necenových faktorů konkurenceschopnosti za pomoci indexu relativních exportních cen (Benkovskis a Wörz, 2016), který zachycuje změny kvality produktů. Nejprve replikujeme jejich model a testujeme spolehlivost indexu. Model poté využíváme pro analýzu změn konkurenceschopnosti produktů evropského rafinérského trhu. Role necenových faktorů konkurenceschopnosti, např. kvality, roste vzhledem k převisu nabídky ropných produktů nad klesající poptávkou a konvergujícím cenám. Výsledky ukazují, že problémy zastaralých komplexů západoevropských rafinérských a petrochemických firem nejsou způsobeny pouze klesající poptávkou, vysokými fixními náklady a nízkými maržemi, ale i necenovými faktory. Po vlně investic a konsolidaci trhu nalézáme nečekaně vysoké zvýšení kvality ropných produktů ve východoevropských zemích. Oba regiony jsou ale vystaveny tlaku rostoucích dovozů kvalitních produktů ze Středního východu, Ruska a USA. Tato práce poskytuje široký obraz vývoje cenové a necenové konkurenceschopnosti hlavních hráčů evropského rafinérského a petrochemického trhu.
The Cross-Country and Cross-Sectoral Study of TFP and its Determinants
Bogren, Michael ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
This paper examines the impact of R&D and share of merchandise exports on total factor productivity in the 15 OECD countries through 1996-2009. The paper also discusses the inclusion of the human capital variable in influencing the TFP. The domestic R&D stocks are based on domestic industry-specific R&D. The share of merchandising exports is sector- invariant. We use the random effects to control for unobserved heterogeneity. In this case, the unobserved heterogeneity reflects the differences in trade and R&D policies. The main findings we have obtained are: i) the R&D stocks have a positive impact on TFP based on the random effects model, ii) the exports have a positive and significant impact on TFP, especially in the manufacturing sector.
The Exchange Rate Pass-Through at the Zero Lower Bound: The Evidence from the Czech Republic
Šestořád, Tomáš ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Článek zkoumá hypotézu, zda depreciace při nulové nominální úrokové míře vede k většímu růstu cen a produktu než za normálních okolností. Stanovená hypotéza vychází z předpokladu, že při nulové nominální úrokové míře nemůže být reakce cen a produktu potlačena skrz zvýšení nominální úrokové míry. Hypotéza je testována pomocí vektorové autoregrese s proměnnými parametry v čase a se stochastickou volatilitou, která umožnuje určit, jak se transmise kurzového šoku mění v čase. Model je odhadnut pro Českou republiku, kterou lze považovat za ukázkový příklad malé otevřené ekonomiky dlouhodobě cílující inflaci. Výsledky ukazují, že k větší transmisi kurzového šoku při nulové úrokové míře dochází pouze do produktu. Kurzový závazek České národní banky vedl k navýšení inflace o 0,116 %. Produkt vzrostl v důsledku kurzového závazku o 0,781 %.
The Role of Income Tax Progressivity in GDP Smoothening: Empirical Analysis
Žofák, Pavel ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato práce studuje vztah mezi daňovou progresí příjmů a volatilitou HDP. Analýzou našeho datasetu zahrnujícího 31 OECD států a za použití metody Bayesovského průměrování modelů (BMA) jsme ukázali, že vyšší progresivita daně z příjmů vede k nižší volatilitě HDP. Tento efekt je robustní k použití různých specifikací BMA a zároveň k různým způsobům měření daňové progrese. Pro tuto práci jsme použili nový způsob poměřovaní daňové progrese, který je založen na měření sklonu křivky průměrné daně. Dále jsme prokázali stabilizační efekt daňové progrese na volatilitu spotřeby a také na volatilitu odpracovaných hodin, které pokládáme za hlavní kanály pro stabilizační efekt daňové progrese na volatilitu HDP.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Baxa, Jan
14 Baxa, Jaromír
2 Baxa, Jaromír,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.