Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Do fundamentals matter for government bond spreads in the EU? Evidence from non-linear models
Popaďák, Ján ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Tato práce se zabývá dynamikou spreadů vládních dluhopisů v zemích v a mimo Evropskou měnovou unii, využitím nelineárních metod Markov-switching a Dynamic model averaging. Využitím hlavně pomocí metody Dynamic model averaging jsme našli přítomnost třech režimů, kterými jsou spready ovlivňované - předkrizový, krize a po ohlášení OMTs. Tyto tři režimy jsou charakteristické pro všechny země Evropské měnové unie (vyjma Slovenska) a Českou Republiku. Ohlášení OMTs zpustilo třetí režim i v Slovenské Republice. Třetí režim není přítomný v Polsku, Maďarsku a Velké Británii. Ve Velké Británii byl dokonce identifikován jenom jeden režim a je výhradně dominovaný tržními očekáváními. Mezi všemi zkoumanými zeměmi je přítomná heterogenita determinantů vládních dluhopisů. Navíc, byla zjištěna závislost spreadů na tržních a ekonomických očekáváních. Klasifikace F12, F21, F23, H25, H71, H87 Klíčová slova Výnosy dluhopisů, spready dluhopisů, DMA E-mail autora jan.popadak@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports
Teichman, Jiří ; Paulus, Michal (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Diplomová práce vyhodnocuje efekt kurzového závazku České národní banky na český sektorální export. Díky tomu ukazuje, jak mohou nekonvenční měnové politiky ovlivnit export. K vyhodnocení dopadu intervencí používáme metodu syntetických kontrol. Tato metoda sestaví syntetický export pro Českou repub- liku z dat podobných zemí, které nebyly ovlivněné intervencemi, a porovná je se skutečnými českými exporty v období po intervencích. Očekáváme pozitivní efekt kurzového závazku České národní banky na český export, protože inter- vence zapříčinily podhodnocení koruny, které zvýšilo poptávku po českém zboží v zahraničí. Dále očekáváme pozitivní dopad stabilního směnného kurzu s eu- rozónou, protože exportéři budou vystaveni nižší nejistotě. Pouze pro polovinu exportních sektorů ukazují výsledky pozitivní dopad intervencí. Kladný efekt stabilního směnného kurzu nebyl potvrzen, protože dopad na země eurozóny byl v některých katergoriích nižší než na zbylé země. Výsledky pro celkový sek- torální export byly stabilní napříč různými specifikacemi modelu a byly pod- pořeny výsledky analýz pro české bilaterální exporty do největších destinací. Nejdůležitějším přínosem této práce je aplikace metody syntetických kontrol na celkové sektorální exporty, pro které dříve nebyla využita. Jelikož metoda fun- govala...
Drivers of financial de-dollarisation in CCA region.
Zviadadze, Ana ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Po rozpuštění Sovětského svazu čelí řada post-sovětských zemí vysoké úrovni finanční dolarizace. Cílem této diplomové práce je odhadnout determinanty de-dolarizace vkladů a úvěrů pomocí autoregresního modelu panelových vektorů. Studie se týká pěti zemí Kavkazu a Střední Asie v období 2006: 1 až 2017: 1. Naše zjištění naznačují, že de-dolarizace vkladů je způsobena poklesem hodnoty směnného kurzu. Na druhé straně pokles dolarizace vkladů přispívá k de-dolarizaci úvěrů. Zjistili jsme také, že účinná politika směřující k makroekonomické stabilitě společně s rozvojem finančního systému mohou přispět ke snížení úrovně finanční dolarizace. Klíčová slova Panelová vektorová autoregrese, země CCA, Finanční dollarizace. E-mail autora azviadadze@gmail.com E-mail vedoucího práce jaromir.baxa@fsv.cuni.cz
The ECB, Austerity and the Fiscal Multiplier: A meta-regression analysis of Fiscal Multiplier Estimates in ECB Policy Recommendations
Brüsewitz, Caspar Gerbrandt ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této práce je zjistit, zda politická doporučení Evropské centrální banky v reakci na finanční krizi z roku 2008 byla předurčena k fiskální konsolidaci. Vychází z toho, že takové politiky, obecně známé jako úspornost, byly podpořeny odhady daňového multiplikátoru, které byly nižší než odhady mezinárodních a nezávislých výzkumných pracovníků. Aby to bylo možné analyzovat, poskytuje systematický přehled odhadů fiskálního multiplikátoru ECB prováděním meta-regresní analýzy na všech pracovních dokumentech ECB, v nichž byly od roku 1992 do roku 2012 zveřejněny násobící odhady, a srovnáním výsledků s výsledky rozsáhlejšího souboru údajů obsahujícího násobící odhady . Zjišťuje, že násobící odhady ECB jsou výrazně nižší než norma, což potenciálně naznačuje zkreslení. Tato práce přispívá k literatuře o ideální předpojatosti při tvorbě hospodářské politiky poskytováním systematického přehledu literatury, který pomáhá informovat diskusi o úsporných opatřeních v EU. Slouží také jako replikace a rozšíření předchozích meta- regresních studií o daňovém multiplikátoru tím, že je první studii, která konkrétně zkoumá odhady konkrétní instituce.
Impact of Potential EU Membership on Economy of Ukraine
Jascuk, Milana ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Nedávné téma budoucnosti ukrajinské ekonomiky přitahuje velikou pozornost ekonomů a politiků. Cesta, jakou by měla směřovat je široce diskutována na mezinárodní scéně. Ekonomové a politici se nemohou shodnout, jakým směrem by bylo pro Ukrajinu lepší se ubírat. V současné době bylo vytvořeno mnoho speciálních institucí na obou stranách. Jak na evropské, tak na ukrajinské. Hlavním cílem je kontrolovat všechny procesy transformace tak, aby byla transparentní na všech úrovních a zároveň zabránit nechtěným událostem. Samozřejmě existují zastánci i odpůrci tohoto procesu přechodu k volnému obchodu s EU, stejně tak jako pro každý globální proces. Mezi mladými lidmi převládá názor, že možnosti, které nám dává EU, jsou mnohem cennější a užitečné. Dokonce i nyní se většina studentů a výzkumných pracovníků snaží uplatnit, nebo získat určité znalosti, v evropských zemích. Nejsem výjimkou, a proto se budu, jako zástupce mladé generace, snažit určit možný dopad na ekonomiku Ukrajiny, která předpokládá integraci do Evropské unie. Je velmi důležité zvážit jak klady, tak zápory takového procesu, které probíhají na vladní úrovni. Proto se v této práci zaměřím na oba úhly pohledu vývoje ekonomiky na Ukrajině. Abych toho docílila, použila jsem syntetickou metodu kontroly, která nám poskytuje příležitost promítat...
Elektronická evidence tržeb a její implementace v ČR
Mach, Petr ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá elektronickou evidencí tržeb (EET) a jejím fungováním v České republice. Protože jedním z hlavních cílů evidence tržeb je zvýšení daňového inkasa, je začátek teoretické části této práce věnován krátkému představení daní a konkrétně dani z přidané hodnoty i s jejími výhodami a nevýhodami. Druhá část teoretického oddílu této práce se věnuje evidenci tržeb v České republice. Nejprve jsou zmíněny různé typy evidence a jaký byl vybrán pro ČR. Poté je tento model podrobně popsán, tedy je například vysvětleno kdo a jaké tržby musí evidovat, fáze EET a některé její technické aspekty. Část je také věnována doprovodnému projektu k EET, a to sice účtenkové loterii a jejímu průběhu. Závěr teoretické části je věnován podobným systémům evidence a jejich dopadům v zahraničí. Praktická část se pak snaží odpovědět na otázku, jestli mělo zavedení evidence tržeb v České republice smysl. Tedy se zde posuzuje, zda byly splněny hlavní cíle stanovené státem při jejím uvádění do českého tržního prostředí. Hlavní důvody k zavedení EET byly především dva - a to sice zmiňovaný lepší výběr daní a také narovnání tržního prostředí pomocí snížení podílu šedé ekonomiky. Pro kontrolu odhadu přínosu EET k inkasu DPH od Ministerstva financí zde také provádím vlastní výpočet pomocí elasticity příjmů z...
The impact of human capital and population age structure on economic growth
Topinka, Michal ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Paulus, Michal (oponent)
Demografický přechod vedl ke zvýšené produktivitě obecně označované jako demografická dividenda, která vedla k vysoké míře ekonomického růstu ve většině světa. Obecným konsensem je, že tohoto zvýšeného tempa hos- podářského růstu bylo dosaženo převážně díky změnám ve věkové struktuře populace. Nicméně literatura obsahuje důkaz, že struktura populace nemá významný dopad na ekonomický růst a že zlepšení v průměrném nejvyšším dosaženém vzdělání bylo ve skutečnosti zodpovědné za tyto vysoké eko- nomické růsty. Tato tvrzení jsou v rozporu s většinou literatury a mohou mít významné důsledky pro budoucí výzkum a tvorbu politik. Vzhledem k tomu, že tato tvrzení nebyla podle našeho nejlepšího vědomí ověřena, cílem této diplomové práce je replikovat původní výzkum za využití novějších a vhodnějších dat pro vyšší počet zemí. Navíc oproti původnímu výzkumu je také provedena analýza na několika menších skupinách zemí rozdělených podle indikátorů kvality vlády a kultury. Úroveň a změna průměrného ne- jvyššího dosaženého vzdělání nebyla ve většině regresí statisticky významná, a proto tato tvrzení nemohou být potvrzena ani vyvrácena. Byly však získány důležité...
Conventional vs. Shariah stock indices: Volatility, Financial Contagion, Interest Rate Risk and Gold as Safe Haven
Hashmi, Osaid ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
The thesis aims at the comparison of volatility between conventional stock indices and their Shariah counterparts. We study the time-varying volatility and correlation of both categories using GARCH models, during Global Financial Crisis and afterwards, from January 2008 to March 2017. We analyze the Global stock indices drilling down into their Developed and Emerging market segments, and study the U.S. market; considering U.S. as the origin of the crisis. Extending traditional approach, we study difference of time-varying volatility between conventional and Shariah indices, and thoroughly study its dynamic development during the study period. Employing DCC-GARCH, we investigate the financial contagion within markets and find Shariah indices to be significantly affected by it. We find Shariah stocks to be less risky and a diversification opportunity during crisis, but based on market; unlike other markets, Shariah stocks are more volatile in Emerging markets. We also examine correlations of stock indices with interest rates and analyze the role of gold as a safe-haven for Shariah investors. We observe Shariah indices to be having correlation with interest rates similar to that of conventional indices, hence exposed to interest rate risk. Finally, we find that gold is less correlated to Shariah...
Monetary Policy and Stock Market Returns: Does the ZLB make a difference?
Hysa, Emiljano ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Schwarz, Jiří (oponent)
This thesis provides analyses of the impact of monetary policy on stock market returns under the zero lower bound. Using a VAR model with time-varying parameters and stochastic volatility, it aims to verify and reconfirm the relevance of monetary policy for stock market returns. This investigation has been carried out on the cases of the U.S., the E.U., and the U.K. When the interest rate is being constrained by the zero lower bound, the interest rate is approximated by the shadow interest rate in the spirit of Kippner or Wu-Xia. The findings can be summarized in three main points. Firstly, it is shown that stock markets react positively to negative shock into shadow interest rate, so the central banks were able to affect asset prices even after the interest rates hit the zero lower bound. Secondly, the impulse response functions suggest that even though the monetary policy is able to affect asset prices, it does so by being less effective. Thirdly, the analyses revealed the cross-country differences in each of the cases, as the monetary policy impact changes across samples both in terms of efficacy and magnitude.
Essays on monetary policy transmission
Rusnák, Marek ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent) ; Pugh, Geoff (oponent) ; Belke, Ansgar (oponent)
Dizertační práci tvoří tři články, které představují aplikace meta-analýzy v makroekonomii a dva články zabývající se datovými vlastnostmi a prognózami v reálném čase. První dva články zkoumají vliv měnové politiky na cenovou hladinu, zatímco třetí článek zkoumá tvorbu návyku ve spotřebě. Čtvrtý článek představuje model predikcí současného růstu české ekonomiky v reálném čase (tzv. "nowcasting"), zatímco poslední práce se zabývá stylizovanými fakty o revizích dat českých národních účtů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Baxa, Jan
14 Baxa, Jaromír
2 Baxa, Jaromír,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.