Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hormones and Competitive Behavior
Sýkora, Zdeněk ; Cingl, Lubomír (vedoucí práce) ; Bauer, Michal (oponent)
Cílem této práce je přispět do výzkumu ohledně biologických základů důležitého ekonomického chování. Finanční trhy se mohou stát velmi nestabilním prostředím z mnoha důvodů, jako jsou například hormony obsažené v našem těle. Především se zabýváme vlivem bazálního testosteronu a kortizolu na ochotu soutěžit a riskovat. Také se zaměřujeme na interakci těchto hormonů, která se obvykle označuje jako dual-hormon hypotéza, protože dosud nebyla dostatečně analyzována a replikována. Data jsme získali z kontrolovaného laboratorního experimentu s 96 vysokoškolskými studenty. Naše data jsou genderově vyvážená, tudíž na rozdíl od ostatních můžeme také zkoumat genderové rozdíly ve vztahu k soutěživosti a riskování. Dle našich výsledků, nemůžeme potvrdit, že vyšší testosteron zvyšuje ochotu soutěžit u mužů, oproti většině současné literatury. Navíc dokonce vyšší hladina testosteronu snižuje soutěživost, ale pouze u žen. Dále naše data ukazují pozitivní efekt 2D:4D poměru u žen a negativní efekt dlouhodobé úzkosti u mužů ve vztahu k soutěživosti. Existují také výrazné rozdíly mezi pohlavími v soutěživém a rizikovém chování. Nemůžeme však potvrdit dual-hormon hypotézu ve vztahu k soutěživosti. Zjistili jsme ale významnou podporu pro dual-hormon hypotézu ohledně riskování u žen a s negativním vlivem testosteronu na...
Price Determinants of Art Photography at Auctions
Habalová, Veronika ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Bauer, Michal (oponent)
V posledných rokoch sme boli svedkami opakovaných cenových rekordov v oblasti umenia a záujem o investovanie do umeleckej fotografie sa postupne zvyšoval. Hoci do skúmaniu cien malieb bolo venované už nezanedbateľné množstvo výskumu, umelecká fotografia stojí skôr na okraji pozornosti. Táto práca má za cieľ identifikovať cenové determinanty a ich efekty na hodnotu fotografií. Dáta sú zozbierané z archívov aukčných domov Sotheby's a Phil- lips, ktoré okrem informácií o predávanom predmete poskytujú niekedy aj obrazovú dokumentáciu. Táto je použitá na skonštruovanie nových premen- ných týkajúcich sa vizuálnych vlastností diel. Pri skúmaní vzťahov medzi zvolenými premennými sú aplikované štyri rôzne prístupy. Farba je signifi- kantnou premennou v niektorých OLS modeloch, ale tento efekt sa vytratí pri použití metódy priemerovania modelov. Dôležitosť vizuálnych atribútov je relatívne nízka aj pri použití metód strojového učenia - regresných stromov a náhodných lesov. Analýza taktiež ukazuje, že presnosť expertných odhadov cien sa dá zvýšiť za použitia ďalších premenných a metódy náhodných lesov. Nepresnosť expertných odhadov môže byť spôsobená nezahrnutím všetkých dostupných informácií alebo ich neefektívnym spracovaním. Klasifikácia: D44, Z11, G11 Kľúčové slová: aukcie cenové determinanty farba ...
Indian premier league- The value of a player
Denduluri, Arun ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Bauer, Michal (oponent)
Článek se snaží zkoumat a pokoušet se odhadnout důležitost různých charakteristik na základě skutečných mezinárodních statistik hry kriketu, které se týkají definování a vysvětlení konkrétních peněžních hodnot pro kriketisty. Aukční proces používaný v Indian Premier League (IPL) umožňuje přidělit hráčům takové specifické peněžní hodnoty. Článek se snaží vyhodnotit výše uvedené údaje z dražby IPL do roku 2015 začleněním koncepcí odhadů panelů a pochopení předchozích prací v tomto poli. Navíc papír testuje hypotézu, která se točí kolem významu národnosti daného hráče. JEL Classification C13, C33, C38, C57, Z29 Keywords IPL, Odhad panelů, Smíšené efekty, Stanovení ceny aukcí Author's e-mail 43995848@fsv.cuni.cz Supervisor's e-mail evzen.kocenda@fsv.cuni.,cz
Microfinance: Fighting poverty vs. sustainable banking
Tesař, Martin ; Streblov, Pavel (vedoucí práce) ; Bauer, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá organizacemi působícími ve sféře mikrofinancí a jejich schopnostmi poskytovat služby velmi chudým i bez soustavné finanční podpory ze strany dárců. Po nástinu specifik, jež odlišují klientelu těchto institucí od klientů bank v rozvinutých částech světa, následuj analýza jednotlivých mikrofinančních programů působících v jižní Asii, včetně proslulé Grameen Bank operující v Bangladéši. Data shromážděná z výročních zpráv vybraných společností jsou použita jako zdroj pro analýzu závislosti každého z programů na subvencích a finančních darech v průběhu jedné dekády jejich existence. Poslední část této práce sdružuje podobnosti, které se objevily při individuálním posuzování institucí, spolu s ekonometrickou analýzou nasbíraných dat pro identifikací klíčových determinantů, jež by mohly pomoci i ostatním organizacím tohoto sektoru k vyšší ziskovosti a finanční soběstačnosti. Výsledkem analýzy je zjištění, že větší zastoupení velmi chudé populace při poskytování finančních služeb nemusí nutně vést k nižší finanční udržitelnosti. Klíčem k ziskovosti pak může být správné nastavení úrokových sazeb spolu s dostatečnou úrovní mobilizace úspor.
The effect of material prosperity on happiness: Evidence from Europe
Rečková, Dominika ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Bauer, Michal (oponent)
Easterlinův paradox poukazující na relativně stálou úroveň štěstí s rostoucími příjmy v čase, ačkoliv se zdají být v časovém průřezu zkorelované. Práce rozšiřuje běžnou analýzu příjmů a odhaluje povahu korelace mezi materiální prosperitou a štěstím, se stal v posledních letech žhavým tématem mezi ekonomy. Série 15 OLS, ordered probit a ordered logit modelů společně s 35 kvantilovými regresemi poskytuje komprexní analýzu možných příčin štěstí. Výsldky ukazují signifikantní korelace mezi materiální prosperitou a štěstím, a mezi štěstím a společenským životem. Vzali mezi příjmy a štěstím vypadá nelineárně a je ovlivněn mnoha faktory. Bylo zjištěno, že štěstí závisí na relativní výši příjmů a socio-policickém prostředí, což vysvětluje Easterlinův paradox. JEL klasifikace D6, 124, 131 , J31 K líčová slova Štěstí, Blahobyt, Životní spokojenost, Veřejná poli­ tika, Materiální prosperita, Referenční hodnota, Nerovnost Rozsah práce Počet znaků: 164,391 Počet znaků bez mezer: 139,106
Empirical Essays in Institutional Microeconomics
Schwarz, Jiří ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Benáček, Vladimír (oponent) ; Bjørnskov, Christian (oponent) ; Berggren, Niclas (oponent)
Dizertace se skládá ze tří empirických článků na poli institucionální mikroekonomie. První článek zkoumá roli kvality institucí v mezinárodním obchodě, druhý článek se zaměřuje na nezamýšlené důsledky práv k duševnímu vlastnictví na společenský blahobyt a poslední se zabývá vlivem bankovnictví na financování podniků a investice. Úvodní kapitola vysvětluje vztah mezi těmito třemi články a kontext analýz. V prvním článku analyzuji vliv institucí na cenové rozdíly mezi městy v evropském regionu v období 1996-2009. Za použití řady měřítek institucionální kvality zjišťuji, že čím lepší jsou instituce, tím nižší je pozorovaný cenový rozptyl. Tento výsledek je robustní vůči změnám ve specifikaci regresního modelu a je konzistentní s hypotézou, že arbitráž, jakožto podnikatelská aktivita a hlavní hnací motor zákona jedné ceny, je ovlivňována kvalitou institucí. V druhém článku studuji vývoj strategického patentování v čase a mezi odvětvími na velkém datovém souboru amerických patentů, o které mezi roky 1980 a 2007 požádalo 22 velkých techno- logických firem. Pomocí dvou vzájemně komplementárních metod odhaluji silnou evidenci proti hypotéze nárůstu strategického patentování po roce 1995....
Essays on Discrimination and Endogenous Preferences
Cahlíková, Jana ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Cappelen, Alexander W. (oponent) ; Ryvkine, Dmitri (oponent)
V první kapitole této disertace se zabývám efektem mezinárodní mobility na diskriminaci. Každý rok se miliony lidí stěhují do zahraničí za školou nebo za prací. Tento výzkum ukazuje, jak taková mezinárodní zkušenost mění preference a stereotypy týkající se jiných národností. Pro identifikaci změny využívám účast v programu Erasmus: studenti, kteří se chystají vycestovat do zahraničí jsou bráni jako kontrolní skupina pro studenty, kteří se z programu právě vrátili. Studenti se účastní ekonomického experimentu, kde se rozhodují ve Hře na důvěru (Trust Game) a ve Hře na diktátora (Triple Dictator Game), tak aby bylo možné oddělit změny ve statistické diskriminaci od změn v diskriminaci založené na preferencích. Výsledky ukazují, že zatímco studenti chystající se na program Erasmus nerozlišují ve Hře na důvěru mezi partnery ze severní a jižní Evropy, studenti, kteří se ze studia v zahraničí již vrátili, projevují méně důvěry k partnerům z jižní Evropy. Chování vůči jiným národnostem ve Hře na diktátora se s účastí v programu Erasmus nemění. Celkově výsledky naznačují, že studenti se během programu seznámí s rozdíly v kooperativním chování mezi jednotlivými regiony, a proto zahraniční zkušenost zvyšuje statistickou diskriminaci. Druhá kapitola se zaměřuje na interakce mezi různými etniky. Etnické...
Essays on Decision Making under Stress
Cingl, Lubomír ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Skořepa, Michal (oponent) ; Levínský, René (oponent) ; Servátka, Maroš (oponent)
Název / Title Eseje o rozhodování pod stresem / Essays on Decision Making under Stress Student PhDr. Lubomír Cingl Studijní program / Study program Ekonomické teorie Školitel / Advisor PhDr. Michal Bauer, Ph.D. Abstrakt v českém jazyce Tato práce se skládá ze tří tématicky propojených experimentálních studií lidského chování za nestandardních podmínek: pod časovou tísní a stresem. V úvodní části argumentuji, proč je pro ekonomy důležité, aby vzali na vědomí výzkum stresu v ekonomii, přičemž pro podporu svých argumentů uvádím několik příkladů ze současné literatury. První článek v kapitole 2 zkoumá vliv časové tísně na individuální náchylnost ke stádovému chování, zatímco zbývající dva články zkoumají účinek akutního stresu na rizikové preference, respektive na stádové chování. Stádové chování je velmi důležitý jev v lidském rozhodování, jelikož v našich každodenních životech jsou různé sociální vlivy velmi časté a nejinak je tomu při ekonomickém rozhodování: jako příklad uveďme obchodníky na finančních trzích, wait-and-see investory, ale také spotřební chování v důsledku módy, módních trendů či top-ten seznamů. Rizikové preference jsou dalším zásadním prvkem, který určuje mnoho důležitých hospodářských jevů, a předpoklad jejich stability je stavebním kamenem mnoha ekonomických teorií. První článek zkoumá...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bauer, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.