Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 254 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení výkonnosti podniku
Hurytová, Nikola ; Hrabcová, Hana (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti IN-EKO TEAM, s. r. o. V teoretické části je uveden výčet relevantních informací z odborných publikací, jsou zde vysvětleny základní pojmy, představeny modely podporující řízení a zlepšování firemních procesů a modely zdůrazňující vlastní hodnocení. Druhá část je praktická, kde dochází k hodnocení výkonnosti pomocí zvoleného modelu START Plus. Za klíčovou část je považována část návrhová, ve které budou navrhnuta opatření směřující k zlepšení výkonnosti zkoumaného subjektu.
Hodnocení výkonnosti podniku
Bulvová, Tereza ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti SVITAP J. H. J. spol. s r. o. pomocí metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku. V druhé části je představena vybraná společnost a provedena situační analýza společnosti. Následující část obsahuje stěžejní část diplomové práce. Jedná se o samotný benchmarking společnosti a vybraných konkurentů. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky provedených analýz a představeny doporučení ke zlepšení finanční výkonnosti společnosti.
Hodnocení výkonnosti podniku
Pernicová, Lucie ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je provedena strategická a finanční analýza, jejíž výsledky jsou porovnány s dvěma blízkými konkurenty a oborovými průměry. V závěru práce jsou vypracovány návrhy na zlepšení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Juříková, Lenka ; Nováková, Monika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Ukazatele jsou následně použity v praktické části a jejich výsledky vyhodnoceny. Na základě zjištěných hodnot jsou předloženy návrhy na zlepšení situace.
Podnikatelský záměr na založení obchodu
Urbanská, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro založení obchodu s pralinkami v Pardubicích. V první části jsou položeny teoretické základy pro vypracování podnikatelského záměru formou podnikatelského plánu. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýzy trhu a konkurence. Jeho součástí jsou také marketingový plán, realizační plán a finanční plán pro následující roky podnikání. Závěrem je zhodnocen pomocí metod návratnosti.
Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR
Kratochvilová, Monika ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen pojem bankrot, jeho původ a historie, dále je zde definován pojem finanční analýza a její metody. V této části je rozebrán i popis vybraných bankrotních modelů a jejich omezená vypovídací schopnost. V praktické části je nejprve vyhodnocena spolehlivost vybraných modelů a poté jsou navrženy změny pro zlepšení spolehlivosti
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Andrýsková, Nikol ; Slepicová, Karolína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení situace pro budoucí vývoj.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Čechová, Martina ; Rybář, Ludvík (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti Keramika Letovice spol. s r. o. za období 2012 – 2016. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Druhá kapitola se zaměřena na teoretickou část a vymezení použitých ukazatelů, které budou využity v následující kapitole, která se zabývá analýzou současného stavu. V závěrečné kapitole bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace u vybrané společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šustrová, Pavlína ; Hudcová, Dana (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Mlékárna Otinoves s. r. o. v rozmezí let 2012-2016. Využívá k tomu zvolené metody a vybrané ukazatele finanční analýzy a vychází z informací na základě nich získaných. Pomocí těchto informací tvoří formulace návrhů ke zlepšení stávající situace zvoleného podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mitevová, Vanesa ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. za období 2012–2016. Práce se skládá ze dvou částí, kde první část je zaměřena na teoretickou část analýzy a charakteristiku zmiňované společnosti. Druhou částí je už samotná analýza podniku pomocí konkrétních metod finanční analýzy a zhodnocení její výsledné finanční situace. Následně jsou výsledky z analýzy porovnány s doporučenými hodnotami a s konkurencí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 254 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Bartoš, V.
2 Bartoš, Vladimír
4 Bartoš, Václav
4 Bartoš, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.