Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 303 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effects of poverty on impatience: preferences or inattention?
Bartoš, V. ; Bauer, Michal ; Chytilová, Julie ; Levely, I.
We study two psychological channels how poverty may increase impatient behavior – an effect\non time preference and reduced attention. We measured discount rates among Ugandan farmers\nwho made decisions about when to enjoy entertainment instead of working. We find that\nexperimentally induced thoughts about poverty-related problems increase the preference to\nconsume entertainment early and delay work. The effect is equivalent to a 27 p.p. increase in\nthe intertemporal rate of substitution. Using monitoring tools similar to eye tracking, a novel\nfeature for this subject pool, we show this effect is not due to a lower ability to sustain attention.
Hodnocení výkonnosti podniku
Hurytová, Nikola ; Hrabcová, Hana (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti IN-EKO TEAM, s. r. o. V teoretické části je uveden výčet relevantních informací z odborných publikací, jsou zde vysvětleny základní pojmy, představeny modely podporující řízení a zlepšování firemních procesů a modely zdůrazňující vlastní hodnocení. Druhá část je praktická, kde dochází k hodnocení výkonnosti pomocí zvoleného modelu START Plus. Za klíčovou část je považována část návrhová, ve které budou navrhnuta opatření směřující k zlepšení výkonnosti zkoumaného subjektu.
Hodnocení výkonnosti podniku
Bulvová, Tereza ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti SVITAP J. H. J. spol. s r. o. pomocí metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku. V druhé části je představena vybraná společnost a provedena situační analýza společnosti. Následující část obsahuje stěžejní část diplomové práce. Jedná se o samotný benchmarking společnosti a vybraných konkurentů. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky provedených analýz a představeny doporučení ke zlepšení finanční výkonnosti společnosti.
Hodnocení výkonnosti podniku
Pernicová, Lucie ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je provedena strategická a finanční analýza, jejíž výsledky jsou porovnány s dvěma blízkými konkurenty a oborovými průměry. V závěru práce jsou vypracovány návrhy na zlepšení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Juříková, Lenka ; Nováková, Monika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Ukazatele jsou následně použity v praktické části a jejich výsledky vyhodnoceny. Na základě zjištěných hodnot jsou předloženy návrhy na zlepšení situace.
Podnikatelský záměr na založení obchodu
Urbanská, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro založení obchodu s pralinkami v Pardubicích. V první části jsou položeny teoretické základy pro vypracování podnikatelského záměru formou podnikatelského plánu. Vypracovaný podnikatelský plán vychází z analýzy trhu a konkurence. Jeho součástí jsou také marketingový plán, realizační plán a finanční plán pro následující roky podnikání. Závěrem je zhodnocen pomocí metod návratnosti.
Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR
Kratochvilová, Monika ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen pojem bankrot, jeho původ a historie, dále je zde definován pojem finanční analýza a její metody. V této části je rozebrán i popis vybraných bankrotních modelů a jejich omezená vypovídací schopnost. V praktické části je nejprve vyhodnocena spolehlivost vybraných modelů a poté jsou navrženy změny pro zlepšení spolehlivosti
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Andrýsková, Nikol ; Slepicová, Karolína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení situace pro budoucí vývoj.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Čechová, Martina ; Rybář, Ludvík (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti Keramika Letovice spol. s r. o. za období 2012 – 2016. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Druhá kapitola se zaměřena na teoretickou část a vymezení použitých ukazatelů, které budou využity v následující kapitole, která se zabývá analýzou současného stavu. V závěrečné kapitole bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace u vybrané společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šustrová, Pavlína ; Hudcová, Dana (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Mlékárna Otinoves s. r. o. v rozmezí let 2012-2016. Využívá k tomu zvolené metody a vybrané ukazatele finanční analýzy a vychází z informací na základě nich získaných. Pomocí těchto informací tvoří formulace návrhů ke zlepšení stávající situace zvoleného podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 303 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Bartoš, V.
2 Bartoš, Vladimír
15 Bartoš, Vojtěch
4 Bartoš, Václav
4 Bartoš, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.