Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv opotřebení padákových kluzáků různé výkonnostní úrovně na letové vlastnosti
Bartoš, Libor ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název: Vliv opotřebení padákových kluzáků různé výkonnostní úrovně na letové vlastnosti Cíle: Cílem této práce je definování všech hlavních příčin podílejících se na stárnutí a opotřebení padákových kluzáků a s tím spojenými změnami letových vlastností. Na základě tohoto šetření chceme ověřit domněnku, že padákové kluzáky nižších výkonnostních kategorií se zejména díky nešetrnému zacházení ze strany nezkušených pilotů opotřebovávají rychleji. Metody: Jako hlavní diagnostický nástroj byl použit porosimetr JDC MK1, kterým jsme měřili porositu skytexu, materiálu, ze kterého jsou ušity padákové kluzáky. Celkový počet zkoumaných kluzáků byl 253 kusů. Výsledná data byla prezentována pomocí grafů z tabulkového procesoru Excel a statisticky analyzována pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Byla zjištěna rozdílnost v opotřebení padákových kluzáků jednotlivých výkonnostních kategorií a sestupný trend závislosti opotřebení na stáří kluzáku od kategorie EN B po kategorii EN D. Výkonnostní kategorie EN A nepodléhala opotřebení na takové úrovni, jakou jsme očekávali. Klíčová slova: paragliding, padákový kluzák, skytex, letové vlastnosti, porosita
Financování stavební investice z pohledu investora
Bartoš, Lukáš ; Klempt, Petr (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je popis a vyhodnocení použitých zdrojů financování stavební zakázky, návrh možných alternativ financování a závěrečné vyhodnocení použitých finančních zdrojů vůči alternativním zdrojům. Teoretická část pojednává o soukromých a veřejných zakázkách, investičním rozhodování, zdrojích financování stavební zakázky a dotační politice státu. Praktická část popisuje soukromou zakázku firmy. Analyzuje financování zakázky a vyhodnocuje použité finanční zdroje vůči alternativním.
Agonistic encounters of fallow deer (Dama dama) males during the rut
Fričová, Barbora ; Bartoš, Luděk (vedoucí práce) ; Kamler, Jiří (oponent) ; Červený, Jaroslav (oponent)
population density, but sex ratio might be the fundamental faotor determining effeotiveness of different mating taotios. l. ÚvoD, CÍLE PRÁCE. HL.\\.Ni \'{.SLEDKY Tři nEe uvedenépublikre se zrblr.ají ruznými speld1.řijného ohovánídaňků.v kátkosti shrnnto' cilem táo prix brlo- l' objxnit pro€s akalace střetnuti dvou samoůdaňka shrniého. podoL'čj* b1l čn c .;m1miautor1.popsán u jelena ertopského.Snažilijsme se sp€cifrko\at.|atrrotlirc falito4 ..rlir'ňu.iici pral.děpodobnost$ziokého soubojemezi dvěma soupeň. 2. zkoumat m|i samic (daněl)u setkánídvou samcůa okolnosti ovlivňujioítendenoe samio zůstatu jednoho čiode.iítk jinému daňkovi' 3- ZabýaI se speciálnístrategiíleku a poro!Írat reprodukěni upěoh danlrů hájíoioh taitorium na leku a hájících (doěasná) samostatnáteritoria neprímoumetodou. Podle dostupné literatury je střetnutí dvou samcůdaňka ov|ivněno z h|ediska samic třemi hlavními proximátními faktory: přítomností samic, ůekvenoí páření a pravděpodobnosti zaWeznuti. Abyohom otestovali týo predikoe, zkoumali jsme jak moc rozhodujíoí je přítomnost samio pro průběh saměích střetnuti' Předpoklridali jsme, že v přfromnosti samio budou samci ve|ni motivovaní hájit svojí pozici Stanovili jsme hypotézu,že přftomnost samio poblíŽ samoůry]ýšíěetnost střetnutí mezi dvěma daňky' ěetnost výskýu soubojů i vokalizace v...
Charakteristika interindividuálního vztahu (přítel vs. konkurent) jelena evropského a její vliv na agonistické chování a endokrinní zpětnou vazbu
Peterka, Tomáš ; Bartoš, Luděk (vedoucí práce) ; Fuchs, Roman (oponent)
Samci jelena evropského se během roku sdružují do mládeneckých skupin. Sociální postavení jedince - rank - je v takové skupině značně nestabilní. Předchozí experimenty prokázaly, že sociální postavení modulované agonistickým chováním ovlivňuje parožní růst jelena a klíčové události parožního cyklu. Paroží je sekundárním pohlavním znakem čeledi jelenovitých a jednou z nejrychleji rostoucích tkání u obratlovců. Jeho vývoj je řízen samčím pohlavním hormonem, testosteronem. V našem experimentu jsme pozorovali agonistické chování skupiny 19 jelenů. Samci byli vybaveni GPS obojky a v pravidelných intervalech manipulováni pro odběr krevních vzorků a telemetrických dat. Po statistické analýze získaných dat se ukázalo, že v rámci mládenecké skupiny udržuje 13 jelenů průměrnou vzdálenost mezi sebou do 22 metrů ("Nejbližší společníci"), zatímco ostatní jeleni jsou od sebe vzdáleni často na mnoho desítek metrů ("Mimoskupinoví"). Na základě počtu agonistických interakcí se dále mládenecká skupina dělí dle vzájemného vztahu na "Přátele" (˂9) a "Konkurenty" (≥9). Zjistili jsme, že počet interakcí byl závislý na průměrné vzdálenosti mezi samci rozdělenými dle párového vztahu ("Přátelé" a "Konkurenti"). "Konkurenti" se zvětšující se vzdáleností zvyšovali počet interakcí, zatímco u "Přátel" se nic podobného...
Motivační aspekty zvýšeného zájmu studentů FTVS o padákové sporty
Bartoš, Libor ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Čadová, Libuše (oponent)
Název: Motivační aspekty zvýšeného zájmu studentů FTVS o padákové sporty Cíle: Hlavním cílem této práce je teoretické definování psychických pojmů souvisejících s motivací na základě prostudované literatury a následné šetření, zaměřené na zjišťování motivačních aspektů studentů FTVS UK k hlášení se na kurzy padákových sportů. Dalším cílem je porovnání těchto aspektů mezi skupinou paraglidingu a parašutismu. Metody: Metodou, kterou jsem využil v empirické části práce ke sběru dat, byla metoda dotazování pomocí nestandardizovaného dotazníku. Zkoumaný soubor tvořily dvě skupiny studentů FTVS UK, jedna skupina hlásící se na kurz paraglidingu a druhá skupina hlásící se na kurz parašutismu. Celkový počet dotazovaných studentů činil 65. Data získaná z dotazníku jsem analyzoval pomocí tabulkových funkcí Excelu, především pomocí funkcí četnosti a průměru. Výsledky: Zjistil jsem, že nelze každému studentovi přiřknout pouze jeden motivační aspekt k provozování těchto sportů, ale celkově lze vytyčit několik skupin těchto aspektů, které se u každého studenta v určitém zastoupení vyskytovaly. Následně bylo možné zjistit, které aspekty u jednotlivých sportů převažují a jaké jsou rozdíly mezi skupinou hlásící se na paragliding a parašutismus. Všechny výsledky jsou prezentovány pomocí grafů a následně slovně...
Charakteristika interindividuálního vztahu (přítel vs. konkurent) jelena evropského a její vliv na agonistické chování a endokrinní zpětnou vazbu
Peterka, Tomáš ; Bartoš, Luděk (vedoucí práce) ; Fuchs, Roman (oponent)
Samci jelena evropského se během roku sdružují do mládeneckých skupin. Sociální postavení jedince - rank - je v takové skupině značně nestabilní. Předchozí experimenty prokázaly, že sociální postavení modulované agonistickým chováním ovlivňuje parožní růst jelena a klíčové události parožního cyklu. Paroží je sekundárním pohlavním znakem čeledi jelenovitých a jednou z nejrychleji rostoucích tkání u obratlovců. Jeho vývoj je řízen samčím pohlavním hormonem, testosteronem. V našem experimentu jsme pozorovali agonistické chování skupiny 19 jelenů. Samci byli vybaveni GPS obojky a pozorování probíhalo po dvě hodiny ráno a večer, jednou až dvakrát týdně od konce května do konce srpna. V pravidelných intervalech byli jeleni manipulováni pro odběr krevních vzorků a telemetrických dat. Po statistické analýze získaných dat se ukázalo, že v rámci mládenecké skupiny udržuje 13 jelenů průměrnou vzdálenosti mezi sebou do 22 metrů. Tito jedinci - nejbližší společníci se liší v počtu agonistických interakcí. Ti, co dosáhli 8 nebo méně označujeme jako Přátele, zatímco podskupinu druhých, dosáhnuvších mnohonásobně více interakcí, klasifikujeme jako Konkurenty. Zjistili jsme, že počet interakcí byl závislý na průměrné vzdálenosti mezi samci uvnitř skupin (Přátelé a Konkurenti). Konkurenti se zvětšující se vzdáleností...
Hormonal Aspects of Antler Growth Regulation
Kužmová, Erika ; Bartoš, Luděk (vedoucí práce) ; Petr, Jaroslav (oponent) ; Kierdorf, Uwe (oponent)
Hormonálne aspekty regulácie parožného rastu Erika Kužmová Abstract Parohy jeleňov sú jediným kompletne sa regenerujúcim orgánom u cicavcov a záujem vedcov o ich využitie ako modelu rastu a vývoja kostí stúpa. V posledných rokoch sa ukázalo, že regenerácia parohov je iniciovaná z kmeňových buniek lokalizovaných v okostici pučnice. Následný rast parohu do dĺžky však prebieha v rastovom vrcholčeku. Len málo sa vie o endokrinnej stimulácii rastu parohu a už dlhé roky existuje nesúlad medzi in vivo a in vitro štúdiami. Ako druhotný sexuálny znak sú parohy úzko späté so sezónnymi hladinami cirkulujúceho testosterónu. Keďže sú jeho hladiny najnižšie práve v čase rastu parohov a mnohé in vitro štúdie poukazujú na stimulačný efekt inzulínu podobného rastového faktoru (IGF-1), viacerí odborníci sa prikláňajú k názoru že IGF-1 je "hormón stimulujúci rast parohov". Tento záver je ale v rozpore s výsledkami in vivo štúdií, ktoré ukazujú nevyhnutnosť testosterónu pre rast parohov aj v jeho nízkych koncentráciách, a taktiež s predchádzajúcim názorom, že testosterón by mal byť "hormón stimulujúci rast parohov". Zamerali sme sa teda na overenie účinkov IGF-1 na parožné bunky. Uskutočnili sme sériu in vitro experimentov na parožných bunkách izolovaných z viacerých štádií rastových vrcholčekov parohov jeleňa európskeho...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 BARTOŠ, Ladislav
1 Bartoš, L.
3 Bartoš, Ladislav
2 Bartoš, Libor
7 Bartoš, Lubomír
1 Bartoš, Luboš
1 Bartoš, Luděk
5 Bartoš, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.