Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Napojení nového nádraží v Brně na systém veřejné dopravy
Bartoň, Daniel ; Pavlíček, Jan (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá problematikou dostupnosti nového Hlavného nádražia v Brne, jeho odsunom, modernizáciou alebo rekonštrukciou a jeho napojením na systém verejnej dopravy. Zameriava sa najmä na mestskú hromadnú dopravu v Brne dotknutú presunom nádražia a na regionálnu osobnú železničnú dopravu v okolí Brna. Popisuje, hodnotí a posudzuje rôzne varianty presunu nového nádražia z pohľadu časovej úspory pre cestujúcich, ktorí cestujú cez Hlavné nádražie a ich zdroj alebo cieľ cesty je v Brne alebo v blízkom okolí Brna. Najvhodnejšie sa javí varianta B - presun nádražia pod Petrov.
Zpráva z monitoringu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v evropsky významných lokalitách Nová Říše a Podtrosecká údolí
Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kočvara, Luboš ; Tušer, Michal ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace sekavce podunajského několika lokalitách vybranách a přilehlých oblastí. Na všech lokalitách byl proveden odlov ryb elektrickým agregátem a pastmi, u úlovku zjištěny základní parametry populací a popsány charakteristiky prostředí.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2016
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Kočvara, Luboš ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2016
Soukalová, Kateřina ; Jůza, Tomáš ; Kubečka, Jan ; Bartoň, Daniel
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2016, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2016. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže.
Uplatňování mezinárodních lidskoprávních standardů v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v České republice
Jírová, Eliška ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Bartoň, Daniel (oponent) ; Milfait, René (oponent)
Obchodování s lidmi je považováno za jeden z nejzávažnějších trestných činů, při kterém dochází k významnému porušování základních lidských práv. Mezinárodní organizace prostřednictvím doporučení i závazných dokumentů vyzývají státy, aby předcházely obchodování s lidmi a v případě, že k němu dojde, aby umožnily narovnání lidských práv jeho obětí. Vlády jednotlivých států nesou zodpovědnost za dodržování lidskoprávních závazků nejen na rovině formulace politik, ale také v oblasti jejich praktické implementace. Zkušenosti ze sociální práce s obchodovanými osobami v České republice však ukazují na to, že oběti této závažné trestné činnosti k narovnání práv přístup nemají. Cílem této práce bylo zhodnotit, zda Česká republika naplňuje vybrané lidskoprávní standardy, které zaručují obětem obchodování přístup k právům. K evaluaci situace byla použita vybraná kritéria vymezující naplňování jednotlivých lidskoprávních standardů organizace Aim for Human Rights. Naplňování zvolených kritérií bylo zkoumáno na případu postupu státních orgánů v kauze vykořisťování stovek zahraničních pracovníků v lesnictví, jenž je znám jako kauza "Stromkaři". Evaluace ukázala, že zatímco po formální stránce jsou standardy vyžadované mezinárodními dokumenty pokryty ze strany České republiky dostatečně, jejich implementace v praxi velmi...
Právní úprava prostituce: Eticko-legislativní souvislosti právní úpravy prostituce se zaměřením na její legalizaci a ilustrované na příkladu současné ČR
Telínová, Gabriela ; Halama, Jindřich (vedoucí práce) ; Bartoň, Daniel (oponent)
Práce se zabývá problematikou prostituce v eticko-legislativních souvislostech. V tomto kontextu se zaměřuje i na některé poslední snahy o její právní legalizaci v oblasti České republiky. Nejprve práce začíná stručným pojednáním o podobě prostituce jako takové, spolu s některými možnými příčinami pro vstup do této činnosti. Následně se zaměřuje na lidskou sexualitu a normy, které při aplikaci na prostituci ovlivňují to, jak na tento jev budeme pohlížet, což souvisí i s tím, jakým způsobem a proč ho chceme dále upravovat. S tím částečně souvisí i následující kapitola týkající se kriminality v této oblasti, která většinu těchto norem porušuje. Její smysl tkví také v poukazu na skutečnost, že existuje vážná praktická potřeba ze strany společnosti tuto oblast regulovat a zaručit tak všem ohroženým skupinám lidí ochranu - právní i praktickou. O tom, jak preventivně proti této kriminalitě bojovat a jak ochránit prostituující se osoby, potažmo jejich klienty a společnost a zároveň pokud možno vyjít co nejvíc vstříc zájmům všech těchto tří stran, pojednává kapitola o současném právním regulování tohoto jevu a snahách o jeho legalizaci v ČR. Poslední dvě kapitoly pak samostatně doplňují celkový pohled o etické hledisko a zabývají se zde některými důležitými souvislostmi a problémy, které byly nastíněny v...
Svoboda náboženského vyznání v kontextu evropského a mezinárodního práva
Bartoň, Daniel ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Bílková, Veronika (oponent) ; Machalová, Tatiana (oponent)
Tato doktorská disertační práce pojednává o vybraných aspektech svobody náboženství v Evropě. Jejím cílem je představit právní rámec, ve kterém se náboženská svoboda vysky- tuje, a zasadit tuto d·ležitou svobodu do širšího kulturního, náboženského a lidskopráv- ního kontextu. D·sledná kontextualizace, zd·razňovaná v pr·běhu celé práce, vychází z předpokladu, že není možné vyextrahovat čistě právní koncept náboženské svobody, který by nebyl ovlivněn společenskými, právními, kulturními a náboženskými kontexty jeho au- tor·; ve skutečnosti je chápání náboženské svobody každého člověka zakořeněno v jeho kultuře, náboženství a životní zkušenosti. Tento závěr by však neměl vést k naprostému skepticismu ohledně porozumění nábožen- ské svobodě a ohledně možnosti její celosvětové ochrany. Právě naopak, měl by motivovat každého interpreta a zákonodárce v oblasti náboženské svobody ke studiu rozličných po- rozumění všech osob dotčených v konkrétním případě nebo v určité situaci. Po d·kladném studiu všech nárok· vycházejících z náboženské svobody a po zohlednění všech dalších práv, princip· a zájm· vyskytujících se v daném případu či situaci, by mělo být podstatně jednoduší činit spravedlivější rozhodnutí, než by tomu bylo bez zohlednění zmíněných po- rozumění a kontext·. Cesta této disertační práce skrze...
Freedom of religion in European and international law and its relationship with other fundamental rights
Bartoň, Daniel ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Zemánek, Jiří (oponent)
Evropa se nepovažuje za příliš náboženský kontinent. A pokud si nějaké náboženské tradice přiznává, pak jsou spojovány s křesťanstvím, které bylo vytlačeno z veřejného života. Plná svoboda náboženství je možná jen ve vnitřním světě člověka, v rámci tzv. forum internum. Manifestace náboženského přesvědčení navenek je podrobena řadě omezení, která se liší v jednotlivých částech Evropy především podle historického vývoje a přítomnosti konkrétních náboženských skupin. Oddělení vnitřního náboženského přesvědčení a jeho vnější manifestace může působit poněkud schizofrenně, především pro věřící, kteří se snaží žít svou víru naplno. Dalo by se říci, že souvisí především se Západní sekulární tendencí reagující na dějiny plné náboženského napětí a konfliktů. Není však přijímáno nekriticky především pro nekřesťanské náboženské okruhy jde o poměrně cizí koncepci. A dokonce ani řada křesťanských myslitelů by se pod něj nedokázala podepsat. Základní tezí, kterou se tato práce nastiňuje je, že rozdíl v pojetí celistvosti víry a náboženství (popř. dělení na forum internum a forum externum) má zásadní vliv na pojetí náboženské svobody. Vede často ke konfliktům s dalšími základními právy, které se zdají obecně neřešitelnými, což je zřetelné v nejednotné rozhodovací praxi státních orgánů a soudů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 BARTOŇ, Daniel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.