Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Webová aplikace pro tvorbu dietního plánu
Matějíček, Vojtěch ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření webové aplikace, která uživateli generuje denní jídelníčky na základě měření tělesných úbytků. Tyto pokroky uživatel do aplikace vkládá v pravidelných intervalech. Jídla v těchto jídelníčcích odpovídají dietnímu nebo stravovacímu plánu, který si uživatel volí z nabídky tří implementovaných dietních plánů. Součástí bakalářské práce proto bylo nejen nastudování principů tvorby webových aplikací, ale taktéž seznámení se s teorií implementovaných dietních plánů. Aplikace poskytuje možnost zpětného prohlížení generovaných receptů a tvorby nákupních seznamů. Recepty, jídelníčky i nákupní seznamy je možno vytisknout. Uživatel se do aplikace registruje a přihlašuje pomocí e-mailové adresy a hesla.
Big Data
Bútora, Matúš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práca je popísať problematiku Big Data a agregačné operácie OLAP pre podporu rozhodovania, ktoré sú na ne aplikované pomocou technológie Apache Hadoop. Prevažná časť práce je venovaná popisu práve tejto technológie. Posledná kapitola sa zaoberá spôsobom aplikovania agregačných operácií a problematikou ich realizácie. Nasleduje celkové zhodnotenie práce a možnosti využitia výsledného systému do budúcna.
Informační systém klubu chovatelů psů
Čapoun, Ivo ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou a specifikací požadavků, návrhem a implementací informačního systému pro klub chovatelů psů. Systém umožňuje uživatelům spravovat informace o psech, chovatelských stanicích, vrzích a osobách. Součástí je i správa klubových akcí. Nabízí možnost evidovat v systému přijaté platby, na jejichž základě se automaticky provádí další akce. V nabídce je i žádost o krycí list, který poté čeká na schválení. Systém nabízí správu a plánování kontrol vrhů. Výsledek prováděné kontroly vrhu je možné zadat do systému. U psů systém vykresluje jejich rodokmeny po tři generace dozadu. Některé informace jsou statisticky vyhodnoceny a výsledky jsou zobrazeny v grafech.
Webový informační systém pro vinařskou firmu
Filípek, Jakub ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace webového informačního systému pro vinařskou firmu. Tento informační systém umožňuje internetové obchodování, administraci webového portálu a propojení s ekonomickým systémem. Další součástí je webové uživatelské rozhraní. Informační systém je navržen, jako webová aplikace. Pro webové uživatelské rozhraní jsou využity technologie: HTML, CSS, JSP, JavaScript. Logická část aplikace je implementována v jazyku Java 7 s využitím frameworku Spring. Pro databázi je využita technologie PostgreSQL. Webová aplikace je připravena pro spuštění na serveru Apache Tomcat.
Analýza a prezentace cenových dat vozidel prodávaných po Internetu
Kantor, Nikolas ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem analýzy požadavků, návrhu a implementací webové aplikace, která má za úkol primárně poskytnout uživateli možnost vyhledávání nabídek vozů napříč více inzerčními servery s automobily. Dále má poskytovat uživateli další služby, jako odhad hodnoty vozu a zobrazení vývoje hodnoty vozu. Tato práce se podrobně zabývá každým krokem vývoje této aplikace od stanovení požadavků až po výslednou implementaci. Pro klientskou část aplikace byly použity technologie jako HTML, CSS, Javascript a JSP. Serverová část aplikace je poté napsané v jazyce Java v kombinaci s frameworkem Spring.
Aplikace pro týmovou spolupráci
Chernenko, Vladimir ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému zjednodušeni týmové spolupráce, který se týká komunikace mezí členy týmu a plánování projektů, jeho úloh a možných událostí s projekty spojenými. Na základě provedeného výzkumu a osobních  zkušenosti byla navrhnuta webová aplikace, jejímiž hlavními přednostmi jsou jednoduchost ovládání, integrace již existujících užitečných a často využívaných aplikaci a usnadnění komunikace týmu. První část technické zprávy se zabývá popisem návrhu teto aplikace, druhá obsahuje detaily realizace a testování.
Webová aplikace pro virtuální trenérství
Vystavěl, Jaroslav ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá popisem vývoje webové a mobilní aplikace. Cílem webové aplikace je tvorba fitness plánů na základě vstupních informací od uživatelů. Cílem mobilní aplikace je notifikovat uživatele na skutečnosti vyplývající z fitness plánu. Obsahem této technické zprávy je popis požadavků na aplikace, její návrh a popis implementace. Práce byla implementována na klientské straně pomocí technologií HTML, CSS a JavaScript s využitím rámce CanvasJS. Serverová strana se skládá z PHP skriptů. Data jsou uložena v databázi MySQL. Mobilní aplikace je postavena na platformě Android.
Registr IoT zařízení
Kopec, Martin ; Rychlý, Marek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je vytvorenie webovej aplikácie, ktorá umožňuje užívateľom registrovať sa a spravovať ich zariadenia v internete vecí (IoT). Práca vysvetľuje súčasný stav a vývoj IoT zariadení, ich prínos ako aj riziká, ktoré prinášajú. Práca prezentuje momentálne používané technológie z oblasti tvorby webov, užívateľských rozhraní, databází a serverových aplikácií. Ďalej vysvetľuje, ktoré z týchto technológií sú, vďaka svojim prednostiam, vhodné pre efektívne fungovanie portálu, ktorý bude spravovať množstvo zariadení. Záver práce popisuje implementáciu portálu.
Obecné konfigurační rozhraní pro virtuální stroje
Krajňák, Martin ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je dokumentácia procesu vývoja dialógov, slúžiacich na konfiguráciu entít oVirt-u. Práca sa sústreďuje na dialóg konfigurujúci virtuálne stroje, keďže disponujú veľkým počtom závislostí, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú. Práca taktiež popisuje komunikáciu so systémom oVirt prebiehajúcu prostredníctom REST API a experimentálne aj ManageIQ REST API. Dialógy sú tvorené pomocou moderných Javascriptových nástrojov React, Redux a Redux-Saga, ktoré zabezpečujú správnosť ich obsahu a správu ich stavov v každej možnej situácii. Vývojová časť tejto práce by mala zlepšiť úroveň kódu, prácu pouzívateľa a zrýchliť vykonavánie základných úloh.
Testování software při uplatnění vývoje řízeného doménou
Polešovský, Tomáš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá možnostmi automatizace testování software se zaměřením na aplikace vyvíjené pomocí techniky Domain-driven design (DDD). Na tomto teoretickém základě byl poté vytvořen generátor automatických testů v programovacím jazyce Java. Celé řešení demonstruje informační systém půjčovny aut, který ke své činnosti využívá framework Apache ISIS. Vygenerované testy spadají do agilní metodiky Behaviour-driven design (BDD).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.