Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingová komunikace cestovních kanceláří v sociálních médiích
Barek, Jan ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Molnár, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace cestovních kanceláří v prostředí sociálních médií. Mapuje současné zapojení pěti vybraných sociálních médií do marketingové komunikace sedmi nejvýznamnějších cestovních kanceláří v České republice. Autor srovnává reálný stav komunikace v sociálních médiích s vlastním průzkumem preferencí klientů cestovní kanceláře. Ze srovnání vychází série doporučení pro marketingovou komunikaci cestovních kanceláří v sociálních médiích v závěru práce.
Voltametrické stanovení diafenthiuronu pomoci uhlíkové pastové elektrody.
Markvart, Jan ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Zima, Jiří (oponent)
V této bakalářské práci bylo prozkoumáno voltametrické chování diafenthiuronu za pomoci uhlíkové pastové elektrody. Pro studium byly použity metody diferenční pulzní voltametrie, cyklická voltametrie a DC voltametrie. Pracovalo se v prostředí Brittonova-Robinsonova pufru o optimálním pH a metanolu. Jako optimální pH Brittonnova-Robinsonova pufru bylo pro metody DC voltametrie a cyklické voltametrie nalezeno pH 3 a pro metodu diferenční pulzní voltametrie bylo pH 5. Za optimálních podmínek byla určena mez detekce a mez stanovitelnosti pro metody diferenční pulzní voltametrie a DC voltametrie v 50% metanolu. Pro diferenční pulzní voltametrii byla stanovena mez detekce 1,5* 10-5 mol/l a mez stanovitelnosti 5,0* 10-5 mol/l diafenthiuronu. Pro DC voltametrii byla určena mez detekce 1,7* 10-5 mol/l a mez stanovitelnosti 5,8* 10-5 mol/l diafenthiuronu.
Voltammetric Determination of Selected Nitrated Heterocyclic Compounds Using Various Amalgam-Based Electrodes
Fischerová, Dana ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Vytřas, Karel (oponent) ; Navrátil, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této disertační práce je vývoj a testování nových netoxických elektrodových materiálů, jejich příprava a vývoj analytických metod použitelných pro selektivní stanovení nitro-substituovaných polutantů. Pozornost je zaměřena na modifikace leštěné stříbrné pevné amalgamové elektrody (p- AgSAE). Nové elektrodové povrchy se dají rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří modifikace provedené pomocí rtuti a vzniklá meniskem modifikovaná stříbrná pevná amalgamová elektroda a rtuťovým filmem modifikovaná amalgamová elektroda. Vzhledem k sílící merkurofobii ve společnosti byla také věnována pozornost vývoji druhé skupiny elektrod a to filmových. Leštěná stříbrná pevná amalgamová elektroda byla modifikována bismutovým a uhlíkovým filmem. Byly nalezeny optimální časy pro přípravu těchto filmů a ověřeny všechny podmínky potřebné pro měření. Elektrochemické chování elektrod bylo zkoumáno na karcinogenních a mutagenních polutantech 2-amino-6-nitrobenzothiazolu (ANBT) a 5-nitrobenzimidazolu (5-NBIA). Tyto analýzy byly prováděny pomocí metod stejnosměrné voltametrie (direct current voltametry - DCV) a diferenční pulzní voltametrie (DPV). Pokus o zvýšení citlivosti za použití adsorpční rozpouštěcí DC a DP voltametrie na studovaných elektrodách nebyl úspěšný. Pro snížení meze stanovitelnosti byla...
Elektrochemické stanovení Fomesafenu
Maška, Jan ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Fischer, Jan (oponent)
Předkládaná práce se zabývá aplikací voltametrického stanovení Fomesafenu pomocí netradiční rtuťovým meniskem modifikované pevné stříbrné amalgamové elektrody v modelových vzorcích pitné a říční vody. Tato metoda stanovení byla vyvinuta a optimalizována v rámci mé bakalářské práce, na níž předkládaná diplomová práce navazuje. Fomesafen patří do skupiny herbicidů, v masovém měřítku používaných na sklonku 20. století v USA a v mnohých státech světa používaný dodnes. Mezi jeho nežádoucí účinky dle agentury EPA patří kromě jiných i potenciální karcinogenita pro člověka a potvrzená karcinogenita pro některé savce (například laboratorní potkany), které vedly k legislativnímu omezení jeho používání v mnoha státech světa včetně USA, státech Evropské Unie. Pevná stříbrná amalgamová elektroda patří mezi elektrody vyvinuté se záměrem omezení užívání rtuti v souladu s novodobou legislativou Evropské Unie a konceptem zelené analytické chemie. Přes nízký obsah rtuti převážně vázaný ve formě prakticky neškodného stříbrného amalgamu si zachovává velmi podobné elektrochemické vlastnosti s osvědčenými rtuťovými elektrodami. V rámci předkládané diplomové práce bylo provedeno přímé stanovení a řada dílčích extrakcí Fomesafenu z reálných matric pitné a říční vody a pokus o prekoncentraci látky pomocí adsorpční...
Determination of 5-hydroxyindole-3-acetic acid using Flow Injection Analysis with Electrochemical Detection
Makrlíková, Anna ; Matysik, F.-M. ; Navrátil, Tomáš ; Barek, J. ; Vyskočil, V.
Tumour biomarker, 5-hydroxyindole-3-acetic acid, has been determined at screen-printed carbon electrodes using flow injection analysis with amperometric detection. Britton-Robinson buffer (0.04 mol-l-1 , pH 2.0) was used as an optimum carrier solution.\nDependence of the peak current on the analyte concentration was linear in the whole tested\nconcentration range (from 0.5 to 100 mikromol-l-1) with limits of detection 0.033 mikromol-l-1 \n(calculated from peak heighst) and 0.012 mikromol-l-1 (calculated from peak areas).
Silver Amalgam Electrodes in Electroanalysis of Selected Agrochemicals
Daňhel, Aleš ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Vytřas, Karel (oponent) ; Ludvík, Jiří (oponent)
4 ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá vývojem a testováním nových netoxických elektrodových materiál , detekčních uspo ádání a analytických metod následn využitých pro stanovení vybraných agrochemikálií. Byly vyvinuty nové druhy pracovních elektrod, jedna využívající st íbrnou pevou amalgamamovou pastu s organickou pastovací kapalinou (AgSA-PE), a druhá krystal st íbrného amalgamu (CAgAE). Bylo studováno jejich elektrochemické chování ve vodném prost edí a následn byly použity pro voltametrické stanovení rozší eného a toxického polutantu životního prost edí, 4- nitrofenolu (4-NP). Tento analyt byl stanoven pomocí diferenční pulsní voltametrie na AgSA-PE s limitem detekce (LD) 1 mol lí1 a pomocí CAgAE s LD 0.4 mol lí1 . V obou p ípadech bylo m eno v 0.2 mol lí1 acetátovém pufru pH 4.8. Pokusy o snížení LD využitím adsorpční rozpoušt cí voltametrie nebyly ani v jednom p ípad úsp šné. Krystalický st íbrný amalgam byl rovn ž úsp šn použit pro konstrukci mikrocylindrické pr tokové cely pro amperometrické stanovení sm si nitrofenol pomocí HPLC s elektrochemickou detekci (HPLC-ED). Ob vyvinuté elektrody, AgSA-PE i CAgAE, mohou být použity jako vhodné alternativy k toxickým rtu ovým elektrodám a CAgAE se nabízí jako slibný materiál pracovních elektrod v pr tokových systémech. Dále byla vyvinuta metoda p ípravy...
Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na bismutové filmové elektrodě
Hausner, Jiří ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Dejmková, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na studium elektrochemického chování 4-nitrofenolu (4-NF) a zjištění optimálních podmínek pro jeho voltametrické stanovení na zlaté elektrodě s bismutovým filmem (BiF-AuE). Voltametrické chování 4-NF bylo sledováno pomocí technik DC voltametrie (DCV) a diferenční pulsní voltametrie (DPV) v závislosti na pH prostředí (Brittonův-Robinsonův pufr s 4-NF o koncentraci 1∙10-4 mol L-1 ). Pro obě techniky bylo jako optimální zvoleno pH 7,0. Opakovatelnost voltametrických měření 4-NF o koncentraci 1∙10-4 mol L-1 byla 0,6 % pro DCV a 0,9 % pro DPV. Kalibrační závislosti 4-NF byly změřeny v rozmezí koncentrací 1∙10-6 až 1∙10-4 mol L-1 při zvolených optimálních podmínkách. Dosažená mez stanovitelnosti (LQ) byla 7,6∙10-7 mol L-1 pro DCV a 1,4 ∙ 10-6 pro DPV. Aplikovatelnost těchto metod stanovení 4-NF byla ověřena na modelových vzorcích (pitná voda) s dosaženými LQ 7,5∙10-7 mol L-1 pro DCV a 1,4 ∙ 10-6 mol L-1 pro DPV.
Polarografické a voltametrické stanovení Fomesafenu
Maška, Jan ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Fischer, Jan (oponent)
Práce se zabývá polarografickým a voltametrickým stanovením Fomesafenu na základě jeho katodické redukce pomocí klasické kapající rtuťové elektrody (DME), visící rtuťové kapkové elektrody (HMDE) a netradiční rtuťovým meniskem modifikované stříbrné tuhé amalgamové elektrody (m-AgSAE). Stříbrná tuhá amalgamová elektroda (AgSAE) byla vyvinuta jako alternativa vůči rtuťovým elektrodám vzhledem k legislativním komplikacím omezujícím používání rtuti v souvislosti s její údajnou toxicitou. Vlastnosti této elektrody jsou velmi blízké vlastnostem rtuťových elektrod, především mimořádně široké katodické potenciálové okno, ale i výborná citlivost. Jako elektrodový materiál je použit stříbrný amalgam, jehož netoxicita je zřejmá, například i vzhledem k jeho dlouhodobému používání ve stomatologii jako základu pro výrobu zubních plomb. Pro modelové stanovení byl vybrán Fomesafen, který byl a mnohdy stále ještě je používán jako základ herbicidních přípravků v zemědělství. Jeho faktická toxicita byla prokázána a byl též klasifikován jako možný lidský karcinogen. Historicky bylo jeho používání poměrně značně rozsáhlé, výrazné bylo např. v USA, ale nyní již bylo v mnoha státech zakázáno. Záměrem práce bylo při stanovení Fomesafenu porovnat analytické kvality AgSAE vůči zaužívaným rtuťovým elektrodám a zjistit, zda...
Voltametrické stanovení dinitronaftalenů pomocí krystalové stříbrné amalgámové elektrody
Tvrdíková, Jana ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Dejmková, Hana (oponent)
V této práci byly vyvinuty metody voltametrického stanovení 1,3-dinitronaftalenu (1,3-DNN), 1,5-dinitronaftalenu (1,5-DNN) a 1,8-dinitronaftalenu (1,8-DNN) pomocí DC voltametrie (DCV) a diferenční pulsní voltametrie (DPV) na nově testované krystalové stříbrné amalgamové elektrodě (CAgAE). Vyvinutými metodami je možno stanovit 1,3-DNN v koncentračním rozmezí 2 - 10 μmol.L-1 s LoQ 2 μmol.L-1 pomocí DCV a 1 - 100 μmol.L-1 s LoQ 1 μmol.L-1 metodou DPV; 1,5-DNN v koncentračním rozmezí 2 - 10 μmol.L-1 s LoQ 2 μmol.L-1 pomocí DCV a 1 - 10 μmol.L-1 s LoQ 1 μmol.L-1 metodou DPV a 1,8-DNN v koncentračním rozmezí 2 - 10 μmol.L-1 s LoQ 2 μmol.L-1 pomocí DCV a 0,3 - 1 μmol.L-1 s LoQ 0,3 μmol.L-1 metodou DPV. Pokus o další snížení LoQ pomocí adsorpční rozpouštěcí diferenční pulsní voltametrie nebyl úspěšný. Průběh děje elektrochemické redukce dinitronaftalenů na pracovní elektrodě byl rovněž studován pomocí cyklické voltametrie. Předkládaná práce ověřila možnost použití CAgAE jako alternativy rtuťových elektrod pro stanovení elektrochemicky redukovatelných organických látek ve vodně-methanolickém prostředí. Její hlavní výhodou jsou malé rozměry vytvářející předpoklad pro její využítí při voltametrické analýze malých objemů vzorků a amperometrické detekci v průtokových systémech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Barek, Jan
2 Barek, Jaroslav
1 Barek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.