Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Emoční charakteristiky osobnosti a jejich vliv na vybrané aspekty komunikace v organizaci
Bednářová, Monika ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Balgová, Dagmar (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda emoční charakteristiky osobnosti mají vliv na vybrané aspekty komunikace v konkrétní organizaci. V rámci výzkumu jsou emoční charakteristiky zastoupeny emoční inteligencí zkoumanou na základě jejích klíčových složek, sociability a emocionální stability. Stav komunikace je zjišťován z hlediska její obsahové a vztahové stránky. Výzkum má za cíl sledovat míru přítomnosti jednotlivých složek emoční inteligence na vybraném pracovišti a stejně tak vnímanou kvalitu jednotlivých složek komunikace; tato fakta jsou shrnuta a vyhodnocena. Následovně jsou hodnoceny vztahy mezi jednotlivými složkami. Data potřebná pro výzkum jsou získána pomocí dotazníkového šetření v organizaci X. Pro sestavení dotazníku je použit výběr z psychologických metodik (dotazníků) popsaný v metodologickém postupu. V závěru této práce jsou shrnuty výsledky, nejdůležitější poznatky a také doporučení pro organizaci X, v níž je výzkum prováděn.
Interkulturní aspekty komunikace v pracovním prostředí vybrané firmy
Jenšovský, Šimon ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Balgová, Dagmar (oponent)
Práce se zabývá kulturními odlišnostmi pracovníků v nadnárodní korporaci ve vztahu k interní komunikaci a plnění pracovních úkolů. Podstatou práce je vytvořit teoretický rámec pro zmapování kulturních odlišností mezi pracovníky nadnárodní korporace a na základě získaných poznatků vyšetřit vliv kulturních odlišností na komunikaci a plnění úkolů. Soubor výzkumných otázek jednak replikuje práci Geerta Hofsteda, v druhé řadě vychází z poznatků formulovaných Hofstedem a několika autory, kteří vycházeli z jeho práce. Pro získání dat byla použita metoda dotazníkového šetření. Pro vyhodnocení dat byly použity metody deskripce prostřednictvím četnosti a statistické metody srovnání struktur. Výsledkem práce je soubor obecných doporučení zaměřených na eliminaci či alepoň omezení negativních dopadů interkulturních rozdílů na pracovišti.
Finanční analýza DK Open, s.r.o.
Balgová, Dagmar ; Pevná, Jana (vedoucí práce) ; Stellnerová, Lucie (oponent)
Předmětem diplomové práce je hodnocení finanční situace společnosti pomocí standardních postupů. Aplikační část diplomové práce pojednává o teoretických poznatcích, které souvisí s problematikou finanční analýzy. V analytické části jsou aplikovány některé metody finanční analýzy konkrétně na společnost DK Open, s. r. o. V závěru analytické části jsou výsledky finanční analýzy společnosti porovnány s průměrnými hodnotami v odvětví. Následuje shrnutí ukazatelů a vyhodnocení zjištěných údajů.
Cizinci na trhu práce v ČR se zaměřením na Jihočeský kraj
Balgová, Dagmar ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Menhart, Aleš (oponent)
Má bakalářská práce je spojena s problematikou, která se týká cizinců na trhu práce. Zabývá se celkovým vývojem počtu cizinců jednak v celé České republice a jednak v Jihočeském kraji. Hlavním cílem práce je zhodnotit ekonomickou aktivitu cizinců v Jihočeském kraji. Práce se dále zabývá kriminalitou cizinců.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.