Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh a konstrukce hlubokotónové ozvučovací jednotky - subwooferu
Holínský, Jan ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu a konstrukce hlubokotónových ozvučovacích jednotek – subwooferů a jejich použití. Práce rozebírá jednotlivé typy ozvučnic, možnosti zapojení měničů s ohledem na změny parametrů reproduktorového systému, a posléze konstrukční řešení ozvučnic s ohledem na dostupné materiály. Je zde také rozebráno hybridní řešení ozvučnice VUE LMA. Kromě uvedení matematických vztahů pro výpočet parametrů ozvučnic, jsou zde rozebrány základní dostupné programy pro návrh ozvučnic. Pro větší přiblížení problematiky a ukázku práce se simulačními programy je v této práci navržena ozvučnice typu pásmová propust.
Převodník digitálního zvukového rozhraní s externím fázovým závěsem
Klubus, Jan ; Balík, Miroslav (oponent) ; Hanák, Pavel (vedoucí práce)
Návrh vyukového hardware pro laboratorní úlohu předmětu BSHE, ktery bude sloužit jako testovací vzorek a umožní studentům sledovat signály v jednotlivych částech obvodu pomocí osciloskopu. Toto zařízení bude převádět signál S/PDIF a AES3, bude obsahovat linkovy a sluchátkovy vystup a fázovy závěs bude pro sledování signálu vyveden samostatně.
Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů
Vrbík, Matouš ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zkoumá problematiku měření impulsní odezvy prostoru. Jsou zde rozebírány signály vhodné k jejímu měření, důraz je kladen na signály s přelaďovaným kmitočtem (sweep) a MLS signály. Představeny jsou metody, pomocí kterých lze impulsní odezvu danými signály měřit. Dalším parametrem charakterizujícím akustické prostory je doba dozvuku. Jsou zde popsány teoretické i praktické metody určování tohoto parametru. První část práce nabízí řešení v prostředí MATLAB. Byly vytvořeny funkce pro generování měřicích signálů a pro následné zpracování naměřených dat. V druhé části práce jsou vybrané metody implementovány v jazyce C++ a byl vytvořen samostatný program využívající technologii ASIO.
Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů
Šiška, Jakub ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza zvyškovej energie v impulznej odozve a jej kmitočtovo závislé zobrazenie pomocou reliéfu poklesu energie. Taktiež sú zdokumentované existujúce databázy impulzných odoziev. Praktická časť je tvorená realizáciou vlastnej databázy impulzných odoziev a grafickým vyobrazením rôznych závislostí z týchto odoziev. Ďalej je popísaný algoritmus pre parametrizáciu reliéfu poklesu energie a modelovanie impulzných odoziev podľa tohto algoritmu, realizované v programe Matlab. Poslednou časťou je posluchový test pre overenie modelovania impulzných odoziev.
Laboratory Practices Focused on Loudspeaker System Design
Vydarený, Ján ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
This work deals with creating the bases for the laboratory tasks of designing the speaker system. The theoretical part explains the TS parameters and the equations for their calculation, the different types of sounding and switches. The work deals with selecting a suitable high-tone speaker to the specified low-tone speaker. Closed and bass reflex simulations were performed in the LspCAD. Similarly, simulation of the loudspeaker network was created in this program too. A loudspeaker box, crossover and subsequent measured parameters of the resulting repro system were produced. The last step was to modify the lab instructions
Emulace infrastrukturní jednotky pro systém inteligentní dopravy
Giertl, Juraj ; Krajsa, Ondřej (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá štúdiom komunikačných modelov pre kooperatívne systémy inteligentnej dopravy a vývojom testovacej aplikácie. Vybrané komunikačné modely ETSI ITS-G5 a IEEE 1609.x DSRC/WAVE sú popísané k referenčnému modelu ISO/OSI. Pre každý model sú opísané princípy komunikácie, ktoré systémy inteligentnej dopravy prinášajú. Následne sú podrobne rozpísané štruktúry a účel správ pre prenos informácií o hazardných situáciach, geometrií križovatky, fázy a stavy svetelnej signalizácie križovatky. Na základe týchto štruktúr a ďalších požiadaviek je vytvorená aplikácia, ktorá umožňuje jednoduché definovanie výstražných správ, geometrie križovatiek a jej stavov svetelnej signalizácie.
Implementace časově-variantního konvolučního procesoru
Brhel, Tomáš ; Vrba, Kamil (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
V této práci je řešen návrh univerzálního časově-variantního konvolučního FIR procesoru. Návrh je připraven pro zpracování velmi dlouhých posloupností s potlačením procesního zpoždění. V práci jsou dále navrženy metody pro plynulý přechod mezi různými impulsovými odezvami. Algoritmus je nejdříve realizován v prostředí Matlab a následně jako VST zásuvný modul.
3D Audio standardy v prostředí domácího kina
Kováč, Daniel ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou porovnány mezi sebou. Je zde specifikovaný formát MPEG-3D Audio, který je dnes standardem, a uveden způsob polohování virtuálního zdroje zvuku technikou vektorově amplitudového panorámování založeného na vektorech. Dále je zde popsáno, jakým způsobem byl sestaven kodér a dekodér, podporující reproduktorové konfigurace 5.1.2, 5.1.4 a 7.1.4, podle specifikace standardu MPEG-H 3D Audio. V poslední řadě se práce zabývá problémem při panoramování objektového zvuku na standardní konfigurace a je zde také zmínka o poslechovém testu.
Mikrofonní pole pro odhad směru přicházejícího zvuku
Kubišta, Ladislav ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku. Využívá především metod založených na~časovém zpoždění signálu. Algoritmus nalezení směru vychází z~křížové korelace a z jejích metod. V~závěru jsou shrnuty výsledky měření určování směru, jak naprogramovaného zvuku, tak i zvuku nahraného laboratorních podmínkách a reálném prostředí. Veškeré výpočty byly provedeny pomocí simulačního prostředí Matlab.
Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač
Kryška, Vojtěch ; Balík, Miroslav (oponent) ; Hanák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalá ská práce se zab vá návrhem ochrann ch obvod pro 6-ti kanálov audio zesilova . Vytvo ené obvody zajiö ují filtraci sí ového nap tí, potla ení proudové öpi ky po zapnutí, zpod né p ipojení reproduktor pro eliminaci „lupnutí“, automatické vypnutí p i p eh átí, indikaci poruchov ch stav prost ednictvím LED a probuzení za ízení ze standby reimu. Návrh zohled uje zachování vzájemné odd lení zemí vöech kanál pro eliminaci zemních smy ek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Balík, Martin
1 Balík, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.