Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
3D Audio standardy v prostředí domácího kina
Kováč, Daniel ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou porovnány mezi sebou. Je zde specifikovaný formát MPEG-3D Audio, který je dnes standardem, a uveden způsob polohování virtuálního zdroje zvuku technikou vektorově amplitudového panorámování založeného na vektorech. Dále je zde popsáno, jakým způsobem byl sestaven kodér a dekodér, podporující reproduktorové konfigurace 5.1.2, 5.1.4 a 7.1.4, podle specifikace standardu MPEG-H 3D Audio. V poslední řadě se práce zabývá problémem při panoramování objektového zvuku na standardní konfigurace a je zde také zmínka o poslechovém testu.
Mikrofonní pole pro odhad směru přicházejícího zvuku
Kubišta, Ladislav ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku. Využívá především metod založených na~časovém zpoždění signálu. Algoritmus nalezení směru vychází z~křížové korelace a z jejích metod. V~závěru jsou shrnuty výsledky měření určování směru, jak naprogramovaného zvuku, tak i zvuku nahraného laboratorních podmínkách a reálném prostředí. Veškeré výpočty byly provedeny pomocí simulačního prostředí Matlab.
Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač
Kryška, Vojtěch ; Balík, Miroslav (oponent) ; Hanák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalá ská práce se zab vá návrhem ochrann ch obvod pro 6-ti kanálov audio zesilova . Vytvo ené obvody zajiö ují filtraci sí ového nap tí, potla ení proudové öpi ky po zapnutí, zpod né p ipojení reproduktor pro eliminaci „lupnutí“, automatické vypnutí p i p eh átí, indikaci poruchov ch stav prost ednictvím LED a probuzení za ízení ze standby reimu. Návrh zohled uje zachování vzájemné odd lení zemí vöech kanál pro eliminaci zemních smy ek.
Nahoru vyzařující reproduktorové soustavy pro 3D Audio
Pešek, Marko ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá nastudováním vícekánálového 3D audio formátu Dolby Atmos a parametrů nahoru vyzařujicích reproduktrových soustav, které zajišťují reprodukci zvuku přicházejícího k posluchači shora za pomocí odrazu od stropu. Podle nastudovaných poznatků je proveden návrh nahoru vyzařujicích reproduktorové soustavy, zhotovení a následné změření jejich vlastností.
Porovnání algoritmů pro syntetické modelování dozvukových vlastností místnosti
Beňo, Tomáš ; Balík, Miroslav (oponent) ; Frenštátský, Petr (vedoucí práce)
Cílem Bakalářské práce je seznámení se a zjištění možností řízení dozvukových vlastností zavedených algoritmů pro syntetickou modelaci dozvuku. Algoritmy, které navrhli Jon Dattorro, William Gardner a Jean-Marc Jot, jsou implementovány v prostředí Matlab. Jsou zjištěny jejich charakteristické vlastnosti a provedeno porovnání. Následná implementace Jotova algoritmu pomocí technologie VST v prostředí Matlab s využitím rozšíření Audio System Toolbox, umožňuje studovat vlastnosti a chování algoritmu, který zpracovává zvuk v reálném čase. Výsledný zásuvný modul lze poté testovat v DAW, které slouží jako hostitelská aplikace.
Akcelerace vektorových a krytografických operací na platformě x86-64
Šlenker, Samuel ; Martinásek, Zdeněk (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Cieľom práce bolo naštudovať a následne spracovať porovnanie starších a novších vektorových výpočtových jednotiek moderných mikroprocesorov na platforme x86-64. Práca mala poskytnúť prehľad najrýchlejších výpočtov vektorových operácií s maticami a vektormi spolu s príslušnými zdrojovými kódmi. Ďalej bola jej zameraním oblasť autentizovaného šifrovania, konkrétne blokovej šifry AES pracujúcej v operačnom móde Galois Counter Mode a pojednanie o možnostiach inštrukčných sád pre podporu kryptografie.
Metoda pro subjektivní hodnocení směru přicházejícího zvuku pro systémy objektově založeného audia
Hořák, Pavel ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice subjektivního hodnocení přicházejího zvuku. V práci jsou zhodnocena praktická měření akustických a elektroakustických parametrů místnosti a reproduktorů a řešeny jejich úpravy. Hlavním výstupem práce je aplikace algoritmu vektorově bázového panorámování na praktických experimentech a zhodnocení dílčích výsledků.
Návrh a realizace akustického řešení poslechového prostoru
Burda, Jan ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na problematiku prostorové akustiky a možnosti jejího zkoumání. Popisuje základní kritéria akustické kvality prostoru, běžně používané materiály a akustické obklady. Dále se práce zabývá modelováním prostoru a akustickou analýzou pomocí programu EASE. Ve třetí části práce je podrobný popis návrhu akustických prvků založených na rezonančním principu. Poslední část této práce se zabývá měřením doby dozvuku.
Šestinásobný audio předzesilovač se společným řízením
Spilka, Benedikt ; Balík, Miroslav (oponent) ; Hanák, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce nízkofrekvenčního šestinásobného předzesilovače s dálkovým i lokálním řízením hlasitosti a symetrickým a linkovým vstupem pro buzení koncového nízkofrekvenčního zesilovače DPA223. Jednotlivé předzesilovače jsou navzájem galvanicky odděleny. Jejich zesílení je řiditelné dálkově od úplného ztlumení (mute) až do 0 dB a místně v rozsahu od 0 dB do -20 dB. Důležitými parametry pro návrh bylo nízké zkreslení, šum a další parametry sledované v audio technice.
Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu
Berky, Martin ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá měřením doby dozvuku, monaurálních a binaurálních impulsních odezev Divadla na Orlí při umístění zdrojů zvuku v orchestřišti a na jevišti. V teoretické části jsou popsány měření doby dozvuku a objektivní kritéria kvality poslechových sálů. V praktické části je popsáno měření v Divadle na Orlí a výpočty v programu Matlab. Práce vyhodnocuje popsané parametry v různých konfiguracích sálu a popisuje obecná doporučení pro řešení operní scény Divadla na Orlí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Balík, Martin
1 Balík, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.