Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností
Prokůpková, Věra ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Právní, účetní a daňové aspekty přeměn společností. Předložená disertační práce se zabývá přeměnou společnosti. V práci je zobrazen účetní, daňový a právní pohled na přeměnu společností. Cílem je propojit tyto pohledy a poskytnout tak širší pohled na přeměnu společnosti. Na pohled účetní je mnohdy přímo navázán pohled daňový. V práci jsou komunikovány jednotlivé formy přeměn, včetně jejich modelového grafického zobrazení, jednotlivé základní stavební kameny přeměny společností a instituty týkající se přeměny společností. Jednotlivé základní kameny jsou vsazeny do historického kontextu. V jednotlivých pohledech na přeměnu jsou komunikovány základní principy ovládající přeměny společností a jejich dopady zejména do daňové oblasti. Jednotlivé základní kameny, instituty a principy jsou zkoumány nejprve v obecné rovině separátně a následně ve vzájemných vazbách a vzájemných ovlivňování se. V závěru je jako výsledek uveden krokový scénář jedné z forem přeměn, a to odštěpení.
Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii
Vondráčková, Aneta ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Bakeš, Milan (oponent) ; Forejtová, Monika (oponent)
Tématem této disertační práce jsou perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii. Důvodem volby tohoto tématu byla na prvním místě aktuálnost problematiky, která nabízí široký prostor pro výzkum a polemiku nad novými přístupy a řešeními v evropském i mezinárodním daňovém právu. Evropská unie představuje nadnárodní organizaci založenou na principu svěřených pravomocí. Myšlenky o sbližování právních předpisů však nejsou vlastní pouze jí, ale objevují se napříč celým světovým společenstvím, jelikož díky harmonizaci některých právních předpisů lze maximalizovat užitek z mezinárodního obchodu. V Evropské unii harmonizace práva přímo souvisí s budováním vnitřního trhu. Evropská unie si dlouhodobě klade za cíl vytvořit trh, který se chová jako trh jednoho státu. Institut harmonizace se snaží odstranit rozdíly mezi jednotlivými právními systémy tak, aby nebránily realizaci čtyř základních svobod vnitřního trhu. Zdanění představuje velmi specifickou a také citlivou oblast. Zdanění je tradičně vnímáno jako výsostný projev státní suverenity. Cílem předkládané práce bude snaha o nalezení řešení nejlepší cesty, jak správně harmonizovat daně z příjmů v Evropské unii. Tato práce si klade dále za cíl potvrdit, že založení zvláštního unijního daňového režimu, který by existoval paralelně...
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Růžek, Lukáš ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi centrální bankou a komerčními bankami. Centrální banky disponují velkým množstvím pravomocí a vykonávají významné funkce pro celou ekonomiku. K těmto funkcím patří zejména účast na tvorbě regulace a vykonávání dohledu nad bankovními institucemi. V případě České republiky vykonává činnost centrální banky Česká národní banka, jejíž právní postavení můžeme nalézt zejména v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Práce se rozčlenuje na tři sekce. První sekce je věnována teoretikému rámci centrálního bankovnictví. Druhá část se zaměřuje na Českou národní banku a její pravomoce a funkce. Poslední část se zabývá vývoji bankovní regulace na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace jednotlivých interakcí mezi Českou národní bankou a obchodními bankami.
Státní dohled nad finanční činností
Vondráčková, Pavlína ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Radvan, Michal (oponent)
Státní dohled nad finanční činností Téma disertační práce se týká dohledu nad finanční činností. Jedná se o téma velmi široké, aby se v rámci něj mohly zohlednit a prozkoumat veškeré finančně právní vztahy této oblasti. Disertační práce se zaměřila jednak na teoretickou problematiku, poukázala na to, které vztahy do této oblasti náleží, a speciálně se zaměřila na vybrané oblasti, v nichž si vytyčila nějakou otázku, které se blíže věnuje. V rámci teoretické roviny jsou zkoumány pojmy jako regulace, dozor, dohled, kontrola. Snahou bylo tyto pojmy teoreticky vymezit, zmapovat jejich četnost a významový charakter v oblasti finanční činnosti. Cílem disertační práce bylo zjistit, zdali je možné uvedené pojmy, které se používají jak v běžném, tak i v odborném životě promiscue, definičně vymezit pro oblast finančního práva. Bylo shledáno, že jde o velmi těžký, ne-li nemožný úkol, neboť jakákoli definice nemůže obsáhnout rozmanitost, četnost a stálý nárůst finančně právních vztahů. Blíže je věnována pozornost vnější kontrole vykonávané Nejvyšším kontrolním úřadem, neboť jde o důležitou problematiku, která je nedoceňována a velmi sporadicky je též publikována, což je nevyhovující a neodpovídající významu této supervizní kontroly. S ohledem na dlouhodobý zájem Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolovat veřejné...
Mezinárodní zdanění fyzických osob
Raeymaekers Lištiaková, Iveta ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
Rigorózní práce byla zpracována na téma "Mezinárodní zdanění fyzických osob." Cílem práce bylo analyzovat právní úpravu zdanění příjmů fyzických osob z pohledu české legislativy a z pohledu mezinárodního práva de lege lata, analyzovat ji s ohledem na legislativní změny a na judikaturu českých soudů a Soudního dvora Evropské unie. Dále bylo cílem vyvodit závěry ze srovnání smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou republikou, anaylzovat daňové dopady a povinnosti českých daňových rezidentů a nerezidentů a závěrem demonstrovat na konkrétním příkladě aplikaci konkrétni Smlouvy o zamezení dvojího zdanění zavřené mezi ČR a SR a dopady v případě bezesmluvního stavu. Rigorózní práce kromě úvodu a závěru obsahuje osm kapitol. Teoretická východiska rigorózní práce jsou obsažena v první kapitole, která je zaměřena na daňovou teorii a vysvětlení pojmů. Ve druhé kapitole jsou analyzovány právní základy zdanění příjmů fyzických osob v České republice a kapitola také pojednává o mezinárodním dvojím zdanění z pohledu české legislativy. O mezinárodním dvojím zdanění z hlediska mezinárodního práva pojednává třetí kapitola a metody a nástroje vyloučení dvojího zdanění jsou předmětem čtvrté kapitoly. Konkrétním druhům příjmů fyzických osob a daňovým situacím s přeshraničním prvkem je věnována pozornost v...
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti
Filípková, Olga ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti Předložená diplomová práce hodnotí právní postavení a náplň činnosti České národní banky, a to prostřednictvím analýzy současné právní úpravy, dostupné literatury, jakož i jiných zdrojů. Dílčí aspekty ovlivňující právní postavení a jednotlivé činnosti České národní banky jsou posuzovány odděleně, avšak s ohledem na jejich propojenost je nezbytné na ně nahlížet v rámci celku. Tato práce také upozorňuje na problematické otázky s tím, že k nim nabízí jak názory teorie, tak vlastní postoje autorky. Diplomová práce se člení na pět kapitol. První kapitola charakterizuje centrální bankovnictví jako takové, vymezuje postavení centrální banky v bankovním systému, ukazuje rozdíly v pojetí centrální banky a nastiňuje i způsoby založení centrálních bank. Druhá kapitola stručně popisuje vývoj centrálního bankovnictví na našem území, přičemž se zaměřuje na důležité historické souvislosti, které přispěly ke vzniku České národní banky tak, jak ji známe dnes. Historický exkurz začíná již obdobím Rakouska- Uherska a pokračuje až do současnosti. Kapitolu třetí tvoří logicky uspořádaný přehled dílčích aspektů právního postavení České národní banky, mezi které se řadí její vztahy k jiným ústavním orgánům, a dále její nezávislost, cíle, organizační struktura,...
Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz
Vondráčková, Aneta ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Bakeš, Milan (oponent)
v českém jazyce Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz Předkládaná práce je věnována aktuální problematice, a to opatřením v boji proti praní peněz. Práce se zabývá primárně opatřeními přijatými na úrovni Evropské unie, ale vzhledem k tomu, že tato opatření vychází z dokumentů přijatých na úrovni mezinárodní, přináší i jejich krátkou charakteristiku. Práce si klade za cíl provést analýzu dosud přijatých opatření proti praní peněz zejména na úrovni Evropské unie, poukázat na případné nedostatky právní úpravy a rozebrat tento negativní fenomén i v praktických souvislostech v návaznosti na výkon profese advokáta a výkon činnosti bank. Práce přináší kritická zhodnocení stávající právní úpravy a návrhy de lege ferenda.
Právní regulace alternativních investičních fondů v České republice
Kucharovičová, Katarína ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Vondráčková, Pavlína (oponent)
1 PRÁVNÍ REGULACE ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT Předmětem mojí diplomové práce je analýza dopadu nedávno přijaté průlomové evropské regulace alternativních investičních fondů na české právní prostředí kolektivního investování. Jednotlivé kapitoly poskytují rozbor nejdůležitějších aspektů právní úpravy alternativních investičních fondů, jež jsou klíčové jak pro subjekty kolektivního investování, tak pro jejich (i jen potenciální) investory. Rozsáhlou část svojí práce zaměřuji především na vymezení alternativních investičních fondů, na objasnění možných režimů jejich fungování a na jejich odlišení od dříve regulovaných standardních protějšků. V první z osmi kapitol uvádím danou problematiku v historických souvislostech, kde poskytuji stručný exkurz do vývoje regulace kolektivního investování na evropské i české úrovni a objasňuji důvody, které vedly k zavedení jednotné právní úpravy podnikání v oblasti investic. Druhá kapitola vymezuje současný regulatorní systém podle evropských předpisů, vycházející ze směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), a její následné transpozice do českého zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Zde se zabývám vzájemnými vztahy mezi zmíněnými úpravami (jež se v menší míře vyskytují v různých...
Právní problematika regulace platebního styku
Heringová, Eva ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Hlavním cílem této rigorózní práce je prozkoumat právní problematiku regulace platebního styku a následného dohledu nad touto oblastí. resp. kontrolu a vynucování plnění stanovené regulace státem a jím pověřenými veřejnoprávními institucemi. Celá práce je rozdělena do celkem pěti kapitol, které jsou následně členěny na jednotlivé podkapitoly. První kapitola nese název Obecný úvod do problematiky a věnuje se základnímu vymezení platebního styku, jeho vývoji, formách, nástrojům platebního styku a jednotlivým účastníkům. Druhá kapitola se věnuje významu regulace mající vztah k platebnímu styku a související regulaci mezinárodního platebního styku včetně důležitých mezinárodních úmluv v této oblasti. Třetí kapitola analyzuje právní úpravu platebního styku na území České republiky z pohledu de lege lata a de lege ferenda. Čtvrtá kapitola se zabývá dohledem nad realizací platebního styku, resp. možným metodám a modelům uspořádání dohledu v oblasti finančního práva a vymezením jednotlivých dohledových orgánů v oblasti platebního styku. Pátá a zároveň poslední kapitola charakterizuje dohled nad bankovním sektorem.
Právní úprava obezřetnostních pravidel v oblasti finančního trhu
Čížek, Bedřich ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Marková, Hana (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Disertační práce Právní úprava obezřetnostních pravidel v oblasti finančního trhu (Legal Regulation of Prudential Rules in Financial Market Area) JUDr. Bedřich Čížek Resumé: Hlavním cílem této disertační práce je poskytnout komplexní a systematizovaný pohled na právní úpravu obezřetnostních pravidel ve vybrané oblasti právní úpravy finančního trhu s důrazem na kritickou reflexi jednotlivých právních institutů a mezisektorové srovnání příslušných právních pravidel. Specifické otázky, které se tato disertační práce v rámci svého hlavního cíle pokouší zodpovědět, jsou: (i) co a jaká jsou obezřetností pravidla v rámci právní úpravy finančního trhu (quid iuris) a (ii) zda stávající právní úprava obezřetnostních pravidel v českém právním řádu splňuje kritéria kladená právní teorií na formu a obsah právních předpisů a na racionální uspořádání právního řádu. Disertační práce obsahuje také konstruktivní kritiku zkoumané problematiky, a to především z pohledu správnosti transpozice příslušných evropských právních předpisů, právní jistoty adresátů transponovaných ustanovení a efektivnosti řešení daného problému aktuální právní úpravou, a dále několik doporučení de lege ferenda. Výsledkem této disertační práce je systematický, ucelený a koherentní přehled obezřetnostních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.