Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka
Jelínek, Martin ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Bajcura, Lubomír (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
NÁZEV: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka AUTOR: Mgr. Martin Jelínek KATEDRA Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce představuje agendu Probační a mediační služby a přístup k pachatelům a obětem trestných činů v agendě probačních pracovníků. Zaměřuje se na oblast recidivy a možnosti snížení recidivy prostřednictvím vhodných navazujících služeb u podmíněně propuštěných osob s uloženým dohledem probačního pracovníka. Práce analyzuje bariéry vedoucí k neúspěšné resocializaci a sociální okluzi osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s cílem práce pak na základě kombinovaného výzkumu, jehož respondenty byli všichni probační pracovníci v České republice, navrhuje možnosti dalšího rozvoje práce s podmíněně propuštěnými osobami s uloženým dohledem probačního pracovníka a navrhuje systémová opatření, která by u této cílové skupiny mohla snížit riziko a míru recidivy a výskyt sociální exkluze. Tato opatření se týkají zejména oblasti závislostí, zaměstnávání a v neposlední řadě vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: probace, mediace, trest odnětí svobody, recidiva, resocializace, podmíněné propuštění
Úloha asistentů pedagoga při vzdělávání odsouzených se zdravotním postižením
Podskalská, Martina ; Bajcura, Lubomír (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
Cílem diplomové práce je evaluace práce asistentů pedagoga při podpoře studia odsouzených se zdravotním postižením ve Středním odborném učilišti ve Věznici Vinařice. Dílčím cílem práce je zjistit, zda asistenti pedagoga poskytují žákům se zdravotním postižením takovou míru podpory, která povede k lepším studijním výsledkům a umožní žákům, aby se uplatnili na otevřeném trhu práce. Diplomové práce bude rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Praktická část diplomové práce bude zpracována metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum bude proveden prostřednictvím dotazníkového šetření, které bude zaměřeno na podporu asistentů pedagoga při práci se žáky se zdravotním postižením a na vnímání podpory asistentů pedagoga žáky se zdravotním postižením. Kvalitativní výzkum bude obsahovat případové studie žáků - odsouzených se zdravotním postižením ve Středním odborném učilišti Vinařice. KLÍČOVÁ SLOVA: Odsouzený, programy zacházení, specializované oddělení, střední odborné učiliště, speciálně pedagogické centrum, asistent pedagoga, zdravotní postižení, mentální postižení, edukace.
Bezdomovectví a prevence bezdomovectví u dětí s nařízenou ústavní výchovou
Hrubý, Karel ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mottlová, Jana (oponent) ; Bajcura, Lubomír (oponent)
Diplomová práce se zabývá vznikem, příčinami a problémy lidí, kteří žijí na ulici, či lidmi, kteří jsou přímo vystaveni riziku života bez domova. Práce má dvě části a to teoretickou část a praktickou část. První část této práce má za cíl předat ucelené informace o bezdomovectví. Popisuje typologii bezdomovectví a bezdomovců, ukotvuje historii a vývoj tohoto jevu. Zaměřuje se na mladé lidi vystavené riziku života na ulici a především na klienty ústavních zařízení a na prevenci. Dále popisuje systém pomoci a organizace, které tuto pomoc mohou poskytnout. Stěžejní částí práce je kvalitativně zaměřený výzkum sledující edukaci a reedukaci mladých lidí po ukončení ústavní výchovy a tím se práce snaží najít preventivní postupy snižující rizika bezdomovectví. Uvádím důvody výzkumu a jeho výsledky. Práci uzavírá celkové zhodnocení výzkumu a shrnutí zjištěných dat. Klíčová slova Bezdomovec, bezdomovectví, dětský domov, výchovný ústav, etopedie, speciální pedagogika, azylová zařízení, sociální vyloučení, prevence, důslednost, život na ulici, resocializace, reintegrace, rodina, závislosti, kriminalita, mladiství, děti, rodiče, bydlení, vzdělání, partnerství, agrese, potřeby, rezignace, smysl života.
Specializovaná pracoviště pro děti s ústavní výchovou
Slavíková, Dagmar ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mottlová, Jana (oponent) ; Bajcura, Lubomír (oponent)
Ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy mohou být umístěny i děti, které mají dětským psychiatrem diagnostikováno psychiatrické onemocnění. Hlavní myšlenkou k sepsání této práce bylo reflektování progresivních prvků podílejících se na procesu socializace a zároveň prvků, které tento proces u dívek v konkrétním dětském domově se školou zpomalují. Rodina, autorita, agrese a komunikace byly hlavní oblasti, ze kterých bylo vycházeno při kladení výzkumných otázek. Zároveň byly blíže konkretizovány jednotlivé pracovní pozice, které se přímo podílely na výchovně léčebném režimu daného zařízení. Vše se promítalo do procesu, kterým dané dívky v průběhu pobytu procházely. V rámci výzkumu byla kvalitativním způsobem zpracována anamnestická data dívek a záznamy způsobu práce, které byly využity k reflektování oblastí a práci s dívkami. Předkládaná práce ukazuje odlišný způsob uvažování o pedagogickém procesu a pedagogických kompetencích v rámci školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Důraz je dán na kooperaci v rámci celého pracovního týmu. Na základě závěrů práce je doporučeno zpracovat metodiku pro práci s psychiatricky nemocnými dětmi ve školských zařízeních. Klíčová slova Dítě Dívky Psychiatrická diagnóza Školské zařízení Ústavní a ochranná výchova Pedagogický proces...
Aspirace a preference jedinců ze sociálně vyloučených lokalit v úloze aspektů výchovy a vzdělávání
Kudry, Jan ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Škoda, Jiří (oponent) ; Bajcura, Lubomír (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem aspirací a školních předmětových preferencí žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Zvláštnosti tohoto prostředí jsou využity ve vymezení pojmového aparátu, v deskripci specifik vzdělávání a principů socializace těchto dětí. Dále je definován vztah rodiny ke škole. V empirické části je podrobně rozebrána metodologie realizovaného výzkumného šetření. Výzkum byl založen jak na kvantitativním přístupu prostřednictvím dotazníků, tak na kvalitativním přístupu s využitím hloubkových rozhovorů. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda žáci ze sociálně vyloučených lokalit mají totožný vtah k budoucnosti jako děti z lokalit běžných a zda tito žáci mají stejné školní předmětové preference a představu o svém budoucím povolání. Zjištěné výsledky diskutujeme a aplikujeme do reálného pedagogického prostředí. Výzkumem bylo zjištěno, že děti z exkludovaných lokalit mají obdobné představy o svém budoucím povolání, obdobný vztah k budoucnosti a preferují obdobné školní předměty jako žáci z lokalit běžných. KLÍČOVÁ SLOVA: Sociálně vyloučená lokalita, romské dítě, socializace, rodina, vzdělávání, profesní orientace
Úloha speciálního pedagoga v systému zacházení s vězni
Sechterová, Lenka ; Bajcura, Lubomír (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úlohou speciálního pedagoga v systému zacházení s vězni. Zkoumá práci speciálního pedagoga na oddělení výkonu vazby a oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Dále popisuje všechny aktivity a programy, které jsou pro obviněné a odsouzené právě speciálními pedagogy připravovány. V praktické části je popsána práce speciálního pedagoga ve Vazební věznici Praha-Pankrác. Průzkum byl proveden na základě pozorování, kazuistik a rozhovorů.
Vzdělávání Romů v zahraničí
Pletichová, Veronika ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Bajcura, Lubomír (oponent) ; Černíková, Vratislava (oponent)
NÁZEV Vzdělávání Romů v zahraničí AUTOR Mgr. Veronika Pletichová KATEDRA Katedra speciální pedagogiky ŠKOLITEL Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Naším cílem je představit romštinu jako jazyk, který by měl v prostředí školy zaujmout své pevné místo. Vymezit jeho funkce související s nabytím nového postavení, které jako opodstatněné argumenty jeho pozici ještě posílí. Seznámíme s úspěšnými projekty na podporu ohrožených dialektů romštiny v rámci Finska, Rakouska, Rumunska, s podporou romštiny v rámci skupiny baltských a ruských Romů, ale i španělské para-romštiny "Caló". Dalším cílem je prostřednictvím studia odborné zahraniční literatury, systematického vyhledávání a analýzy dokumentů a následné analýzy získaných údajů postihnout zvláštnosti vzdělávacích přístupů jednotlivých zemí s ohledem na kulturní specifika heterogenních skupin Romů. Vyzdvihnout přístupy, které by bylo možné aplikovat na jiné kulturní podmínky, poskytnout zdroj inspirace a cenných zkušeností s realizací podpůrných projektů a opatření ve vzdělávání Romů, dospět k vyjádření obecných principů, bez nichž se jejich úspěšná realizace neobejde. Práce je rozdělena do osmi kapitol: Status romského jazyka v Evropě - Rumunsko - Baltští a ruší Romové - Finsko - Rakousko - Francie - Španělsko - Slovensko. Řazení jednotlivých zemí není...
Determinanty integrace nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice
Wienerová, Zuzana ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Bajcura, Lubomír (oponent)
Resumé Systém péče o nezletilé bez doprovodu v ČR je v legislativním rámci dobře propracován. Je však důležité, aby i praxe odpovídala znění zákonů a nezletilým bez doprovodu (dále jen NBD) se dostalo takové péče, kterou skutečně potřebují. Je evidentní, že v současné době Zařízení pro děti - cizince areál Permon dobrou praxí v péči o nezletilé bez doprovodu rozhodně není. Obecně lze říci, že rozhodně není žádoucí, aby nezletilí bez doprovodu byli traumatizováni soužitím s dětmi s poruchami chování a byli umístěni v izolovaných lokalitách. Důraz je nutné klást také na výběr specialistů pracujících s cílovou skupinou a jejich jazykovou vybavenost. Dále je zapotřebí zajistit přístup nezletilých bez doprovodu k včasné psychoterapeutické péči, aby v důsledku nedocházelo k hospitalizacím klientů v psychiatrických léčebnách. A intenzívní výukou českého jazyka docílit začlenění NBD do běžných českých škol v co nejkratším čase. Jako potřebný se ukazuje také vznik právního předpisu, který by jednotně a komplexně řešil podobu zkoušek věku, a byl závazný pro všechny resorty. Vzniká tedy potřeba předestřít novou koncepci, která by NBD adekvátním způsobem zajistila úspěšnou integraci do české společnosti.
Zacházení s vězni a tvorba standardizovaných programů
Bajcura, Lubomír ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Sochůrek, Jan (oponent) ; Černíková, Vratislava (oponent)
Prioritou při tvorbě nových standardizovaných programů pro specifické skupiny odsouzených se ve Vězeňské službě České republiky v roce 2007 stal nový program zacházení s pachateli komerčního sexuálního zneužívání dětí. Veřejnost tuto oblast kriminality sleduje se zvýšenou pozorností. V roce 2007 bylo u nás zaregistrováno 1205 případů zneužití dětí. Překročení odvěkého tabu má kriminogenní následky. Potvrzují to záznamy o sexuálním zneužívání a týrání v anamnézách nebezpečných pachatelů. Speciální zacházení s pachateli sexuálního zneužívání dětí je proto součástí boje s nejzávažnější kriminalitou a přínosem k ochraně nejslabších členů naší společnosti. Komerční sexuální zneužívání dětí realizují pachatelé často prostřednictvím třetí osoby, která vůči dítěti používá nátlak nebo násilí. Pachatelé proto vinu popírají před veřejností i vlastním svědomím. Standardizovaný program vede pachatele k poznání příčin a důsledků trestné činnosti. Výzkumná část této práce se zaměřila na zjištění, jak program vnímají odsouzení i realizační tým. Potvrdil se nesmírný výchovný náboj vzdělávací části programu, v níž formativní roli mají fakta a teoretické informace o specifické trestné činnosti. V diskusích pachatelé dospívají, či se blíží k nezvratné změně - nadhledu nad vlastní osobností, k identifikaci toho, co mohou...
Záludné město. Didaktická pomůcka pro pedagogy k prevenci sociálně nežádoucích jevů
Petriščová, Alena ; Bajcura, Lubomír (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
V rigorózní práci"Záludné město"-Didaktická pomůcka pro pedagogy k prevenci sociálně nežádoucích" jsou shrnuty poznatky o prevenci rizikového chování u dospívajících.Na základě dlouhodobé praxe a šetření autorka vymyslela hru Záludné město a vypracovala metodickou příručku pro pedagogy, kteří chtějí s touto hrou pracovat ve svých třídách v rámci evaluace školního preventivního programu a vytipování rizikových jedinců ve třídě. Cílem této práce je vytvořit pomůcku do škol, které chtějí doplnit preventivní program realizovaný externími organizacemi, popřípadě samostatně realizovat minimální preventivní program. Celá práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola popisuje rozdělení primární prevence a formy rizikového chování. Ve druhé kapitole autorka seznamuje na základě informací z odborné literatury a internetu s výzkumy a trendy v oblasti primární prevence získané v zahraničí a České republiky. Ve třetí a čtvrté kapitoly jsou uvedeny postupy při tvorbě preventivního programu a jakým způsobem se realizuje jeho evaluace. Pátá kapitola se zabývá přípravou vlastní empirické části a výsledky, které vyplynuly ze samotné hry při jejím testování ve dvou třídách dvou základních škol. Stěžejním obsahem práce je šestá kapitola. V šesté kapitola uvádí autorka ucelený metodický materiál práce s hrou Záludné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.