Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytěsnění menšinových akcionářů dle § 183i a. n. obchodního zákoníku
Baier, Jaroslav ; Štenglová, Ivanka (oponent) ; Čech, Petr (vedoucí práce)
Závěr Ač se dnes mezi odborníky na akciové právo patrně nenajde nikdo, kdo by ekonomický smysl a přínos institutu nuceného přechodu účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře zpochybňoval, zanechává způsob jeho úpravy v ObchZ důvody k pochybnostem, ba zklamání. Z formálního hlediska považuji legislativní proces vzniku úpravy Vytěsnění u institutu s tak významnými dopady, za diplomaticky řečeno, velmi zarážející. Doposud jsem nepochopil, proč byl do českého právního řádu zaveden institut této závažnosti v podobě tzv. legislativního přílepku a bez důvodové zprávy. Nejen, že se jednalo o pouhý poslanecký návrh, navíc předložený až ve druhém čtení návrhu zákona č. 216/2005 Sb. bez patřičné konzultace s vládou a její legislativní radou a náležitě projednaný na jednotlivých výborech v Poslanecké sněmovně, ale i způsob, jakým se o něm diskutovalo, zcela postrádal rysy erudice. Naprosto zarážející je rovněž účinnost jednotlivých ustanovení Vytěsnění, až na § 183j, dnem vyhlášení zákona. Je nutné položit si otázku, co vedlo poslance k takovému spěchu a proč neposkytli veřejnosti obvyklou dobu legisvakance. Nutno zmínit, že první návrh byl prost jakéhokoli dohledu komise či později ČNB nebo záruky v podobě deponování finančních prostředků na účtu banky či obchodníka s cennými papíry1 , tento neutěšený...
Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů
Bílý, P. ; Rohovec, Jan ; Baier, J. ; Vašíček, R.
Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných netoxických fluorescenčních látek. Metodika je zpracována pro stopovací zkoušky s umělým zvýšením hydraulického spádu na vstupu (vtláčecí stopovací zkoušky) a sledováním změn koncentrace stopovače na výstupu testovaného profilu. Sběr dat probíhá kontinuálním způsobem, s on-line přístupem a umožňuje implementaci dat do matematického modelu. Metodika je přímo cílená pro geologické prostředí s puklinovou propustností.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Baier, Jan ; Uhlík, Jan ; Císlerová, Milena ; Poláková, KATEŘINA ; Eckhardt, Pavel
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Aktualizace a upřesnění modelového řešení oběhu podzemní vody v hraničním území Polska a České republiky: Vnitrosudetská deprese. Oblast Kudowa zdrój - Police - Adršpach - Mierozsów
Progeo s.r.o., Praha ; Chaloupková, Marie ; Šouta, Miroslav ; Milický, Martin ; Baier, Jan ; Uhlík, Jan
Zpráva hodnotí a dokumentuje vývoj časových řad hladin podzemních vod, průtoků, odběrů a klimatických dat ve vztahu k zásobám a poměrům proudění podzemní vody v příhraničním území České republiky a Polska náležejícího do hydrogeologického celku vnitorsudetské pánve. Vstupní data modelového řešení: hladiny podzemních vod, klimatická data, průtoky, odběry podzemních vod. Modelové řešení proudění podzemní vody.

Viz též: podobná jména autorů
2 Baier, Jan
1 Baier, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.