Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Border Barriers in the Modern World: Factors Contributing to Barrier-building Practices in the post-1945 World
Mičko, Branislav ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Počet hraničních bariér se v posledních desetiletích rapidně zvýšil na globální škále. Tyto bariéry se objevily na hranicích mezi bohatými a chudými státy, mezi stabilními státy a státy sužovanými občanskými válkami, mezi tradičními rivaly, a dokonce i mezi partnery ve společném integračním procesu. Z tohoto popisu je zřejmé, že pro vysvětlení fenoménu hraničních bariér je nutná komplexní teorie. Překládána práce si vzala za cíl zodpovědět otázku budování hraničních bariér pomocí interakce Schmittova teorie státu založené na nomos, suverenitě a politické jednotě, s vlivy globalizace. Na tomto základě jsou identifikovány nezávislé proměnné - vydělení teritoria, vojenská hrozba suverenitě, hrozba suverenita od přeshraničních etnických skupin, hrozba politické jednotě z masové neregulérní migrace, teroristická hrozba politické jednotě. Dopad těchto proměnných byl následně testován pomocí regresní analýzy. Počet hraničních bariér postavený jednotlivými státy byl použit jako nezávislá proměnná. Výsledky naznačují, že státy, které častěji čelí problémům s nejasně vydělením teritoriem, zpolitizovaná přeshraniční etnickou skupinou nebo nepravidelnou masovou migrací stavějí více hraničních bariér než státy s menším počtem těchto problémů.
Status Německa jako civilní mocnosti po zapojení do operace Enduring Freedom
Ristemiová, Linda ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Predmetom bakalárskej práce je status Nemecka ako civilnej mocnosti po jeho zapojení do vojny proti terorizmu, konkrétne do operácie Enduring Freedom. Vychádzam z teórie civilnej mocnosti, prevažne postavenej na dielach Hannsa Maulla a iných autorov, ktorý s teóriou pracovali po ňom. V empirickej analýze sa práca venuje zapojeniu Nemecka do operácie Enduring Freedom, tak isto rozoberá politický diskurz, proces schvalovania mandátu a politický a mediálny diskurz k tejto tematike. V krátkosti sa práca dotýka aj operácie ISAF, ktorá prebiehala časovo paralelne a pomáha čitateľovi posúdiť rozdiel a kontroverznosť voči operaci OEF, ktorá je hlavným predmetom skúmania práce. Záverečnú argumentáciu pomáha stanoviť tak isto historické vymedzenie Nemecka ako civilnej mocnosti, tak isto krátka charakteristika odklonu Nemecka od svojho statusu v 90. rokoch 20. storočia. Na základe teoretického vymedzenia a empirickej analýzy v závere práce konštatujem, že Nemecko sa v mnohých kľúčových aspektoch od civilnej politiky odchýlilo, nie však úplne. Tak isto zohľadňujem fakt, že zahranično-politická pozícia Nemecka sa v porovnaní s minulým storočným značne zmenila, a preto je odklon od civilnej mocnosti prirodzeným javom.
Bezpečnostní politika neutrálních států po útocích 11. září 2001: komparace vybraných evropských zemí
Vlček, Tomáš ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Tato bakalářská práce srovnává Švýcarsko, Rakousko a Švédsko, jakožto neutrální země Evropy a jejich aktivitu v bezpečnostní politice. Srovnání probíhá na dimenzích peacekeepingu a boje proti terorismu v období od teroristických útoků 11. září 2001 ve Spojených státech amerických do současnosti. V dimenzi peacekeepingu je kladen důraz na nasazování jednotek do peacekeepingových misí. V případě dimenze boje proti terorismu probíhá porovnání ve strategii globální války proti terorismu a ve strategii boje proti terorismu. Výsledkem je pak potvrzení, či vyvrácení hypotézy, mezi přístupem k neutralitě a aktivitě v rámci bezpečnostní politiky. Práce je zpracována jako komparativní studie a hlavní předpoklad práce je takový, že neutrální stát, jež má kodifikovanou neutralitu a používá ji ve svých bezpečnostně-zahraničních strategiích, bude méně aktivní než stát, který takto kodifikovanou neutralitu nemá a ani ji již nezmiňuje ve svých bezpečnostně-zahraničních strategiích.
Komparativní analýza proxy skupin v syrském konfliktu
Janoš, Ondřej ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Tato práce se zabývá působením vnějších aktérů v Syrském konfliktu. Práce sleduje pět nejdůležitějších zahraničních aktérů, kteří zasahují do dění v Sýrii a pomocí komparace je hodnocena míra jejich zapojení. Vybráni byli subjekty, které mají na dění v Sýrii největší vliv. Pro posuzování míry zapojení byla využita Heraclidova metoda zapojení zahraničních aktérů do secesionistických konfliktů. Spolu s angažovaností vnější aktérů jsou analyzovány i proxy skupiny, které hájí zájmy svých zahraničních partnerů v Sýrii.
Reformy AČR po vstupu do NATO (komparace s vybranými armádami)
Křikava, Richard ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Tato bakalářská práce Reformy AČR po vstupu do NATO (komparace s vybranými se zabývá vývojem armád ČR, Polska a Finska od skončení Studené války. Cílem této práce je zjistit jakými reformami prošla AČR po vstupu do NATO, zda tyto reformy proběhly i u jiných států a zda členství v NATO nesnižuje bojeschopnost členských armád. Největší pozornost bude věnována stavu armád po vstupu do NATO. e analyzován vývoj reforem jednotlivých armád. Na základě této analýzy vyhodnocení vlivů na jednotlivé armády. Na závěr je hodnocena bojeschopnost e členstvím
První a druhá válka v Zálivu: význam technologické převahy v moderním vojenství
Zuna, Dominik ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Text bakalářské práce se zabývá vlivem moderních technologií na výsledek dvou specifických ozbrojených konfliktů, a to první (1991) a druhé (2003) války v Perském zálivu. Text se zabývá technologickou převahou na bojišti, disproporcí v oblasti výcviku, rolí vzdušných sil a psychologickými a morálními faktory. Cílem práce je porovnat důležitost faktorů ovlivňujících výsledek konfliktů a zhodnocení popisovaných teoretických přístupů, které se těmito výsledky zabývají. V rámci práce jsou oba konflikty rozebrány, porovnány a konfrontovány s jednotlivými teoriemi. Hlavním zjištěním je, že za skvělým vojenským výsledkem obou válečných konfliktů stálo synergické spojení špičkového výcviku, moderních technologií, letecké převahy a dalších, méně důležitých faktorů. V textu se nachází kapitola, ve které jsou nabyté poznatky aplikované na současný a výhledový stav AČR. Jedná se o srovnávací případovou studii, která vychází z primárních a sekundárních odborných zdrojů.
Srovnání vojenské efektivity Kurdů a Irácké armády v boji proti Islámskému státu
Porembská, Kateřina ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Bahenský, Vojtěch (oponent)
Tématem této bakalářské práce je srovnání vojenské efektivity irácké armády a jednotek Iráckého Kurdistánu, pešmergů, v letech 2014 až 2016. Práce se nejprve zabývá existujícími teoriemi a přístupy vojenské efektivitě. Dále na základě porovnání průběhu bitev obou ozbrojených složek proti IS a stanovení poměru mezi způsobenými a utrpěnými ztrátami stanovuje, jak efektivní tyto ozbrojené síly obecně jsou a následně jak se liší ve vztahu jed proměnné popsaných teorií, pomocí nichž vysvětluje rozdíl ve vojenské efektivitě pešmergů práci zjišťuje, že lze vojenskou efektivitu obou zkoumaných ozbrojených sil považovat za nízkou, ale efektivita pešmergů je ve zmíněném období komparativně vyšší. V práci byla použita synchronní komparativní metoda za využití odborné literatury věnu
Hybrid Warfare, Wars, and Threats: A Conceptual Analysis
Bahenský, Vojtěch ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Tato práce se snaží o nastolení a zodpovězení tří otázek ke konceptu hybridního vedení války: Jaké koncepty hybridního vedení války existují? Jak podobné či odlišné jsou tyto koncepty? Jak užitečné jsou z konceptuálního hlediska? Otázky jsou odpovězeny prostřednictvím provedení konceptuální analýzy, skládající se z přehledu existujících konceptů, jejich srovnání a detailního zhodnocení dvou z nich na základě kritérií konceptualizace. Odpovědi na tyto otázky odhalily několik závažných problémů konceptu hybridního vedení války. Za prvé existuje příliš mnoho jeho rozličných konceptů, často formulovaných s nedostatečnými ohledy na předchozí debaty a již zavedené koncepty. Za druhé, formulované koncepty hybridního vedení války jsou často rozdílné do takové míry, která zpochybňuje tvrzení o tom, že se všechny snaží zachytit stejný fenomén. Konečně i ty lépe zpracované z konceptů hybridního vedení války se zdají být slabě konceptualizovány a nepříliš užitečné. Tyto tři závěry dohromady vrhají stín pochybností na v současnosti populární koncept hybridního vedení války. Výsledky této práce volají po opatrnějším zhodnocení, zda a jak užívání tohoto konceptu pomáhá nebo naopak škodí jak našemu porozumění současným konfliktům, tak i naší obraně proti současným hrozbám.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.