Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interakční dominance
Pařízek, Pavel ; Špinka, Marek (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Práce se věnuje biosociálnímu modelu statusové stratifikace v malých skupinách. Model vychází z přesvědčení, že lidské statusové chování je evolučním pokračováním zvířecího statusového chování (speciálně u primátů). Každý člověk je vybaven signalizačním mechanismem, kterým vysíláme informace o vzájemném statusové postavení nadřízenosti či podřízenosti (či jaký status bychom měli mít). Statusová komunikace je u lidí velmi nenápadná a primárně se odehrává na nonverbální úrovni. Statusová stratifikace často probíhá automaticky bez vědomí subjektů. Biosociální model se tak vymezuje vůči klasickým autorům sociální stratifikace, kteří její mechanismus vysvětlují primárně na kognitivní úrovni. V praktické části se práce snaží za použití nové metodologie ověřit hlavní předpoklad modelu o existenci implicitního stratifikačního mechanismu, který je schopen fungovat bez zapojení kognice. Výzkum pracuje se skupinou lidí po 6 probandech. K označení statusu ve skupině bylo využito hracích karet. V každé skupině bylo jednotlivcům pomocí hracích žolíkových karet uměle přiřazovány pozice. Následně bylo zaznamenáváno, jak se tyto umělé pozice promítly do reálného postavení probanda ve skupině. V další části zjišťuje vliv osobnostních proměnných na postavení ve skupině. Hlavní předpoklad se nepodařilo ověřit. V...
Validizace Testu rozpoznávání emocí (TRE)
Knorková, Alžběta ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Boukalová, Hedvika (oponent)
Práce se věnuje tématu emoční inteligence. V teoretické části se práce zabývá vymezením pojmu emoční inteligence a také přiblížením a kritickým zhodnocením metod měření emoční inteligence. Zvláštní pozornost je věnována pojetí emoční inteligence Mayera a Saloveye, kteří definovali emoční inteligenci jako schopnost porozumět, vnímat, využívat a řídit emoce a pro její měření vyvinuli metodu MSCEIT (Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test). Dále se práce zabývá pojetím emoční inteligence dle Bar-Ona a jeho sebeposuzovací metodou měření BarOn EQ-i. V empirické části je realizován výzkum s cílem najít důkaz v rámci konstruktové validizace pro nově vzniklou výkonovou metodu pro měření emoční inteligence TRE - Test rozpoznávání emocí vytvořenou týmem společnosti QED GROUP, a to formou korelace se zlatým standardem měření emoční inteligence - testem MSCEIT. Test TRE je zaměřený na složku EI rozpoznávání emocí. Výsledky prokázaly signifikantní korelaci TRE a MSCEIT na vzorku N = 65. Korelace TRE a celkového skóru MSCEIT ukázaly na uspokojivou hodnotu konvergenční validity (r = .249, p = .009), nejvyšší korelace byla nalezena mezi TRE a dimenzí MSCEIT Využití emocí (r = .383, p = .001). Klíčová slova: emoční inteligence, MSCEIT, TRE, validita, rozpoznávání emocí
Osobnostní prediktory konzervatismu, liberalismu a autoritářství
Pour, Marek ; Lukavský, Jiří (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Obecně definovaná politická ideologie: liberalismus, konzervatismus a za něj často zaměňované pravicové autoritářství jsou koncepty dominantně popisovány jako nástroje spolehlivě odlišující dvě skupiny lidí. Tyto závěry přitom vyplývají z přílišného zobecnění výsledků výzkumu politické ideologie: Empiricky definovanou sociální a ekonomickou ideologii lépe popisují dva vzájemně negativně korelující faktory sociálního a ekonomického konzervatismu. Sociální konzervatismus, ekonomický konzervatismus a autoritářství měřené názory na výchovu dětí mají rozdílné osobnostní a demografické koreláty. Sociální dimenzi ideologie, ekonomickou dimenzi ideologie a autoritářství v rozporu s některými očekáváními rozdílně predikuje zejména Otevřenost vůči zkušenosti, Extraverze a Emoční stabilita. Ekonomický konzervatismus se jak od sociálního konzervatismu, tak od autoritářství liší zejména prediktory příjmu a vzdělání. Sociální konzervatismus se od autoritářství liší zejména prediktorem věku. Od autoritářství obě dimenze ideologie odlišuje interakce příjmu a Otevřenosti vůči zkušenosti, která u ekonomického i sociálního konzervatismu vede k přesně opačným výsledkům. Klíčová slova Sociální a ekonomická dimenze ideologie, autoritářství, osobnostní prediktory
Scéničnost v psychoterapii
Siřínek, Jan ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Roubal, Jan (oponent) ; Šípek, Jiří (oponent)
Mgr. Jan Siřínek, Scéničnost v psychoterapii Abstrakt Tato disertační práce zkoumá efektivitu cíleného a kontrolovaného použití kontaktních a dramatických postupů při navozování korektivní emoční zkušenosti. Pro tento účel je zaveden termín symbolická scéničnost, jímž se rozumí připisování symbolického významu (či role) přítomným osobám a/nebo objektům, případně částem prostoru terapeutické místnosti, a následné dramatizované promlouvání těchto rolí, jakož i využívání symbolického významu dotyku či pohybu těla. Následně jsou shrnuty terapeutické směry, v nichž je symbolické scéničnosti využíváno. Detailní pozornost je pak věnována Pesso Boyden psychomotorické terapii (PBSP), v níž je symbolická scéničnost hlavním prostředkem sloužícím k dosažení korektivní emoční zkušenosti. Po výkladu teoretického konceptu a intervenčních postupů PBSP je v empirické části popsán experiment, v němž bylo 40 osob randomizovaně rozděleno na experimentální a kontrolní skupinu (obě N = 20). V experimentu bylo cílem dosáhnout změny postoje k práci, úkolu či povinnosti, které probandy čekají, a to směrem k redukci negativních pocitů, přičemž intervence v experimentální skupině byla obohacena o scénicko-symbolické prvky. U obou skupin došlo k významnému zlepšení (pe < 0,001; pk < 0,01). Přestože bylo zlepšení u experimentální...
Validizace bayesovského modelu kauzálního usuzování na základě vnímané koincidence událostí
Stehlík, Luděk ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Lukavský, Jiří (oponent)
1 RESUMÉ Na obecné rovině je předmětem této dizertační práce otázka, zda, případně v jaké míře je lidské myšlení i/racionální ve smyslu optimality způsobu dosahování cílů a ve smyslu souladu mezi přesvědčeními o světě a skutečnou povahou světa. Na tuto otázku je poměrně obtížné jednoznačně odpovědět, protože odpověď bude vždy záviset na povaze konkrétního úkolu a na způsobu, jímž si racionalitu přesně definujeme. Mimo jiné i proto lze v probíhající tzv. velké debatě o racionalitě identifikovat dva protichůdné širší názorové proudy, z nichž jeden je přesvědčen o systematické iracionalitě lidského myšlení (ve smyslu systematické odchylky lidského myšlení od normativních předpovědí vyplývajících z principů racionálního myšlení tak, jak jsou zachyceny např. ve statistické teorii pravděpodobnosti, formální logice nebo v teorii rozhodování), zatímco ten druhý považuje lidské myšlení za více či méně racionální a zdroje jeho (údajných) selhání hledá někde jinde. V případě druhého zmíněného názorového proudu je však otázkou, jak vysvětlit zjevnou existenci iracionálního chování a s ním spojených interindividuálních rozdílů. Jednu možnou odpověď na tuto otázku ilustruje Griffithsův a Tenenbaumův bayesovský model kauzálního usuzování na základě vnímaných koincidencí. Ten se kriticky vymezuje vůči tradičnímu pojetí...
Energie jako pojem přirozeného i odborného jazyka
Hronová, Veronika ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá pojmem energie v souvislosti s interpersonálním vnímáním v kontextu hovorového jazyka. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda vnímáme hladinu energie u ostatních osob stejně. Teoretická část začíná etymologickým výkladem slova energie, na nějž navazuje přehled vědeckých disciplín a jejich výkladů energie. Stěžejní roli hraje v této kapitole energie v psychologii, ve které je pojem nejprve uchopen z hlediska psychometrie a psychologie osobnosti. Poté jsou popsány psychologické teorie, které s pojmem energie pracují v klinické oblasti. Poslední kapitola teoretické části se dotýká neverbální komunikace a sociální kognice. Výzkumná část je rozdělena na dvě části, kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní část pomocí korelační studie ověřuje, na kolik je pojem energie ve vztahu k člověku reliabilní a validní. Respondenti shlédli 8 krátkých videí, na nichž byl zachycen rozhovor moderátora s různými osobami mužského i ženského pohlaví. Následně měli za úkol hodnotit hladinu energie osob na videu na Likertově škále od 1 do 10. Shoda posuzovatelů vypočítaná pomocí Kendallova W se pohybuje okolo 0,3. Tato hodnota nedostačuje na to, abychom mohli říct, že je slovo energie reliabilním a validním konstruktem. Zároveň bylo pomocí Social Relationship Modelu analyzováno, na kolik se do...
Faktory ovlivňující vztah pracovníka k organizaci
Řádková, Lucie ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Vztah pracovníka k organizaci je v této práci zkoumán skrze koncept organizačního závazku. Za jeden z důsledků organizačního závazku je považována míra fluktuace pracovníků, která je vzhledem k současné situaci na trhu práce aktuálním tématem. Cílem teoretické části práce je představení jednotlivých přístupů k organizačnímu závazku a dále souhrn jednotlivých faktorů, které lze dle výsledků mnoha výzkumů považovat za jeho antecedenty. Na teoretickou část navazuje část empirická, která si klade za cíl shrnout výsledky z kvalitativně- kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zmapování míry a typu závazku pracovníků v konkrétní organizaci a souvisejících faktorů. Výzkumnými metodami byly polostrukturované rozhovory, dotazník Tří dimenzí závazku (TCM Employee commitment survey) a dotazník zjišťující jednotlivé faktory. Na základě provedené korelační analýzy byly zjištěny faktory, které souvisí s mírou závazku pozitivně i negativně. Bylo též zjištěno, že míra závazku nesouvisí kromě pohlaví s žádnou z demografických proměnných. Z proměnných souvisejících s působením pracovníka u Firmy byla nalezena souvislost jen s délkou působení pracovníka u organizace a afektivní dimenzí závazku. Výsledky výzkumu podávají komplexní obrázek o organizačním závazku v konkrétní pobočce dané Firmy. Tyto výsledky nelze...
Group communication and perceived team performance within work teams
Sabolová, Katarína ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Letovancová, Eva (oponent)
Diplomová práce se v teoretické i empirické rovině věnuje problematice skupinové komunikace a vnímané výkonnosti v pracovních týmech. Teoretická část vymezuje pojem a význam pracovních týmů, přibližuje vybrané psychologické aspekty a faktory na ně působící. Blíže popisuje aspekty komunikace, výkonnosti a kvality interakce v kontextu pracovních týmů. Představuje možnosti zvyšování výkonnosti v rámci problematiky učících se týmů, kde je komunikace základem. Blíže popisuje a propojuje nové poznatky k možnostem zvyšování výkonnosti a souvislosti komunikace a výkonnosti. Zároveň tato práce přináší přehled možností a metod měření zmíněných aspektů. Empirická část je věnována zkoumání vztahů parametrů komunikace a vnímané výkonnosti v týmech. Představuje vytvořený nástroj pro měření tří týmových konstruktů: skupinové komunikace, kvality interakce a vnímané výkonnosti. Přináší analýzy psychometrických vlastností, reliability a konstruktové validizace použitého nástroje. Následně zkoumá souvislosti mezi měřenými týmovými konstrukty a dalšími proměnnými. Byl prokázán pozitivní vztah mezi těmito týmovými konstrukty (r = 0,53 - 0,59; p = < 0,001) a zároveň byl konstruktovou validizací podpořen předpoklad, že se jedná o tři odlišné konstrukty. Doplňková kvalitativní analýza přináší pohled na podmínky pro...
Spokojenost a loajalita zaměstnanců v marketingové agentuře
Kotek, Martin ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
1 Abstrakt: Práce nabízí pohled do světa marketingových agentur zabývajících se výzkumem trhu a to perspektivou konceptů pracovní spokojenosti a zaměstnanecké loajality. V teoretické části práce je konceptuálně nastíněn definiční problém pracovní spokojenosti, který je současně doplněn i o další teorie jako je například pracovní angažovanost, závazek či přímo loajalita zaměstnanců. Cílem autora je představit tyto koncepty jako na sobě závislé, ačkoli fungující separátně a s podporou faktorů, které přispívají k jejich zvyšování nebo snižování. V praktické části práce jsou následně tyto poznatky uvedeny do praxe a to skrze konkrétní marketingovou agenturu zabývající se výzkumem trhu. Prostředí je představováno jako dynamický příklad toho, jak může vypadat moderní firma a jak v ní fungují jednotlivé aspekty pracovní spokojenosti a loajality. Výzkum je realizován za pomoci všeobecně rozšířených nástrojů používaných k měření těchto konceptů a je jich využito k analýze pracovního prostředí této agentury za cílem identifikace úrovně jejich jednotlivých faktorů. Klíčová slova: Pracovní spokojenost, zaměstnanecká loajalita, pracovní motivace, marketingová agentura

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bahbouh, Radvan,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.