Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Validizace bayesovského modelu kauzálního usuzování na základě vnímané koincidence událostí
Stehlík, Luděk ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Lukavský, Jiří (oponent)
1 RESUMÉ Na obecné rovině je předmětem této dizertační práce otázka, zda, případně v jaké míře je lidské myšlení i/racionální ve smyslu optimality způsobu dosahování cílů a ve smyslu souladu mezi přesvědčeními o světě a skutečnou povahou světa. Na tuto otázku je poměrně obtížné jednoznačně odpovědět, protože odpověď bude vždy záviset na povaze konkrétního úkolu a na způsobu, jímž si racionalitu přesně definujeme. Mimo jiné i proto lze v probíhající tzv. velké debatě o racionalitě identifikovat dva protichůdné širší názorové proudy, z nichž jeden je přesvědčen o systematické iracionalitě lidského myšlení (ve smyslu systematické odchylky lidského myšlení od normativních předpovědí vyplývajících z principů racionálního myšlení tak, jak jsou zachyceny např. ve statistické teorii pravděpodobnosti, formální logice nebo v teorii rozhodování), zatímco ten druhý považuje lidské myšlení za více či méně racionální a zdroje jeho (údajných) selhání hledá někde jinde. V případě druhého zmíněného názorového proudu je však otázkou, jak vysvětlit zjevnou existenci iracionálního chování a s ním spojených interindividuálních rozdílů. Jednu možnou odpověď na tuto otázku ilustruje Griffithsův a Tenenbaumův bayesovský model kauzálního usuzování na základě vnímaných koincidencí. Ten se kriticky vymezuje vůči tradičnímu pojetí...
Energie jako pojem přirozeného i odborného jazyka
Hronová, Veronika ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá pojmem energie v souvislosti s interpersonálním vnímáním v kontextu hovorového jazyka. Hlavní výzkumnou otázkou je, zda vnímáme hladinu energie u ostatních osob stejně. Teoretická část začíná etymologickým výkladem slova energie, na nějž navazuje přehled vědeckých disciplín a jejich výkladů energie. Stěžejní roli hraje v této kapitole energie v psychologii, ve které je pojem nejprve uchopen z hlediska psychometrie a psychologie osobnosti. Poté jsou popsány psychologické teorie, které s pojmem energie pracují v klinické oblasti. Poslední kapitola teoretické části se dotýká neverbální komunikace a sociální kognice. Výzkumná část je rozdělena na dvě části, kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní část pomocí korelační studie ověřuje, na kolik je pojem energie ve vztahu k člověku reliabilní a validní. Respondenti shlédli 8 krátkých videí, na nichž byl zachycen rozhovor moderátora s různými osobami mužského i ženského pohlaví. Následně měli za úkol hodnotit hladinu energie osob na videu na Likertově škále od 1 do 10. Shoda posuzovatelů vypočítaná pomocí Kendallova W se pohybuje okolo 0,3. Tato hodnota nedostačuje na to, abychom mohli říct, že je slovo energie reliabilním a validním konstruktem. Zároveň bylo pomocí Social Relationship Modelu analyzováno, na kolik se do...
Faktory ovlivňující vztah pracovníka k organizaci
Řádková, Lucie ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Vztah pracovníka k organizaci je v této práci zkoumán skrze koncept organizačního závazku. Za jeden z důsledků organizačního závazku je považována míra fluktuace pracovníků, která je vzhledem k současné situaci na trhu práce aktuálním tématem. Cílem teoretické části práce je představení jednotlivých přístupů k organizačnímu závazku a dále souhrn jednotlivých faktorů, které lze dle výsledků mnoha výzkumů považovat za jeho antecedenty. Na teoretickou část navazuje část empirická, která si klade za cíl shrnout výsledky z kvalitativně- kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zmapování míry a typu závazku pracovníků v konkrétní organizaci a souvisejících faktorů. Výzkumnými metodami byly polostrukturované rozhovory, dotazník Tří dimenzí závazku (TCM Employee commitment survey) a dotazník zjišťující jednotlivé faktory. Na základě provedené korelační analýzy byly zjištěny faktory, které souvisí s mírou závazku pozitivně i negativně. Bylo též zjištěno, že míra závazku nesouvisí kromě pohlaví s žádnou z demografických proměnných. Z proměnných souvisejících s působením pracovníka u Firmy byla nalezena souvislost jen s délkou působení pracovníka u organizace a afektivní dimenzí závazku. Výsledky výzkumu podávají komplexní obrázek o organizačním závazku v konkrétní pobočce dané Firmy. Tyto výsledky nelze...
Group communication and perceived team performance within work teams
Sabolová, Katarína ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Letovancová, Eva (oponent)
Diplomová práce se v teoretické i empirické rovině věnuje problematice skupinové komunikace a vnímané výkonnosti v pracovních týmech. Teoretická část vymezuje pojem a význam pracovních týmů, přibližuje vybrané psychologické aspekty a faktory na ně působící. Blíže popisuje aspekty komunikace, výkonnosti a kvality interakce v kontextu pracovních týmů. Představuje možnosti zvyšování výkonnosti v rámci problematiky učících se týmů, kde je komunikace základem. Blíže popisuje a propojuje nové poznatky k možnostem zvyšování výkonnosti a souvislosti komunikace a výkonnosti. Zároveň tato práce přináší přehled možností a metod měření zmíněných aspektů. Empirická část je věnována zkoumání vztahů parametrů komunikace a vnímané výkonnosti v týmech. Představuje vytvořený nástroj pro měření tří týmových konstruktů: skupinové komunikace, kvality interakce a vnímané výkonnosti. Přináší analýzy psychometrických vlastností, reliability a konstruktové validizace použitého nástroje. Následně zkoumá souvislosti mezi měřenými týmovými konstrukty a dalšími proměnnými. Byl prokázán pozitivní vztah mezi těmito týmovými konstrukty (r = 0,53 - 0,59; p = < 0,001) a zároveň byl konstruktovou validizací podpořen předpoklad, že se jedná o tři odlišné konstrukty. Doplňková kvalitativní analýza přináší pohled na podmínky pro...
Spokojenost a loajalita zaměstnanců v marketingové agentuře
Kotek, Martin ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
1 Abstrakt: Práce nabízí pohled do světa marketingových agentur zabývajících se výzkumem trhu a to perspektivou konceptů pracovní spokojenosti a zaměstnanecké loajality. V teoretické části práce je konceptuálně nastíněn definiční problém pracovní spokojenosti, který je současně doplněn i o další teorie jako je například pracovní angažovanost, závazek či přímo loajalita zaměstnanců. Cílem autora je představit tyto koncepty jako na sobě závislé, ačkoli fungující separátně a s podporou faktorů, které přispívají k jejich zvyšování nebo snižování. V praktické části práce jsou následně tyto poznatky uvedeny do praxe a to skrze konkrétní marketingovou agenturu zabývající se výzkumem trhu. Prostředí je představováno jako dynamický příklad toho, jak může vypadat moderní firma a jak v ní fungují jednotlivé aspekty pracovní spokojenosti a loajality. Výzkum je realizován za pomoci všeobecně rozšířených nástrojů používaných k měření těchto konceptů a je jich využito k analýze pracovního prostředí této agentury za cílem identifikace úrovně jejich jednotlivých faktorů. Klíčová slova: Pracovní spokojenost, zaměstnanecká loajalita, pracovní motivace, marketingová agentura

Srb, Tomáš ; Bahbouh, Radvan, (vedoucí práce)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bahbouh, Radvan,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.