Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami III.
Cimbálová, Edita ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami III. Autor: Edita Cimbálová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant diplomové práce Mgr. Pavel Horký Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Terapii těhotných žen provází mnohé změny a úskalí, se kterými je třeba při volbě vhodné terapie vyrovnat. Cílem teoretické části této práce bylo shrnout dostupné informace o racionálním řešení vybraných zdravotních obtíží u těhotných žen. Cílem praktické části bylo identifikovat a analyzovat terapii užívanou v průběhu těhotenství a dále postoje, názory a informovanost žen po porodu o volně prodejných léčivech, zdravotnických prostředcích a dalších prostředcích komplementární a alternativní medicíny. Metodika: Sběr dat probíhal od listopadu 2017 do února 2018 na gynekologicko-porodnickém oddělení Oblastní nemocnice Jičín prostřednictví dotazníků. Zdravotními sestrami byly osloveny všechny hospitalizované pacientky starší 18 let se znalostí českého jazyka po porodu. Dotazník rozdělený do pěti částí obsahoval úvodní informace o prováděné studii, vstupní kritéria a 50 otázek otevřeného, polootevřeného i uzavřeného typu zaměřených na řešení zdravotních problémů během těhotenství, postoje a názory respondentek, např. na...
Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti.
Röslerová, Eliška ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
1 Abstrakt Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti Autor: Eliška Röslerová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant diplomové práce: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Pro výkon práce farmaceuta, jakožto pracovníka ve zdravotnictví, je nezbytné, aby se farmaceuti po dokončení vysoké školy dále vzdělávali po celý svůj profesní život. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vzdělávání vybrané skupiny členů České lékárnické komory po dosažení odborné způsobilosti. Metodika: Data praktické části byla získávána pomocí dotazníkového šetření. Dotazník se skládal z 39 otázek a byl rozeslán farmaceutům, kteří byli členy České lékárnické komory, z náhodně vybraných okresních sdružení lékárníků. Celkem 858 farmaceutům byl na jejich e-mailové adresy zaslán průvodní dopis a odkaz na elektronický dotazník. Připomenutí proběhlo po 7 a 14 dnech po původním rozeslání dotazníku. K analýze byly použity vyplněné dotazníky všech respondentů, kteří vyplnili povinné otázky. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky. Výsledky: Získána byla data od 299 respondentů (návratnost 34,8 %). Dotazník vyplnilo 262 žen (87,6 %) a 37 mužů (12,4 %). Průměrný věk respondentů byl...
Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami II.
Vachudová, Eliška ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Identifikace a analýza terapie užívané těhotnými ženami II. Autor: Eliška Vachudová1 Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl práce: Užívání léčiv během těhotenství představuje často zvýšené riziko nežádoucích účinků nejen pro těhotnou ženu, ale i pro plod. V České republice není zatím dostatek informací pro bezpečné užívání léčiv během těhotenství. Cílem práce bylo identifikovat a analyzovat terapii užívanou těhotnými ženami pomocí dotazníků, ve kterých respondentky mohly vyjádřit znalost a informovanost o volně prodejných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, doplňcích stravy, rostlinných přípravcích a homeopaticích. Metodika: Sběr dat probíhal od srpna 2017 do března 2018 formou dotazníku na oddělení šestinedělí Domažlické nemocnice. Prostřednictvím zdravotních sester byly dotazníky rozdávány každé nově přijaté pacientce s žádostí o vyplnění a s instrukcemi. Dotazník byl anonymní, obsahoval 50 otázek uzavřeného, polootevřeného i otevřeného typu a jeho součástí byl průvodní dopis se vstupními kritérii. Dotazníky byly přeneseny do elektronické podoby pomocí aplikace Google Forms. Získané údaje byly poté vyhodnoceny pomocí deskriptivní statistiky. Výsledky: V období...
Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně
Stupková, Eva ; Babica, Jan (vedoucí práce) ; Dohnal, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Eva Stupková Vedoucí rigorózní práce: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Název rigorózní práce: Výrobní program lékárny U Černého orla na Malé Straně Práce je zaměřena na výrobní program lékárny U Černého orla v období od roku 1857 do roku 1930. V průběhu těchto let zde byli lékárníky postupně Benjamin, Karel a Jiří Fragner. V lékárně bylo vyráběno velké množství přípravků v různých lékových formách (z nejstarších např. Pražská domácí mast nebo Dr. Rosy Balsám). Na počátku 20. století byla nabídka lékárny ještě pestřejší. Lékárna produkovala nejen léčivé pří- pravky (Buccavacedrol, Galegol aj.), ale i mléčné výrobky, pochutiny, cukrovinky. Ve dvacátých letech se sortiment podstatně rozšířil a v roce 1930 byla výroba přesunuta do továrny B. Fragner v Dolních Měcholupech. Některé z léčivých přípravků se vyráběly ještě koncem 20. století (Jopton, Guanar, Hysteps aj.), výjimečně s jiným názvem ale podobným složením přetrvala jejich výroba dodnes (Thymomel). Hlavní část práce tvoří chronologicky seřazené přípravky. U každého z nich je uvedena jeho stručná charakteristika, složení, indikace a dávkování. Pro úplnost jsou v práci uvedeny i takové přípravky, ke kterým se nepodařilo najít větší množství infor- mací,...
Děkani farmaceutické fakulty UK v HK
Kalábová, Diana ; Babica, Jan (oponent)
Děkani Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Mgr. Diana Kalábová Školitel: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Klíčová slova: historie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, děkan, životní a profesní portrét osobnosti. Cíl a předmět práce: Z dostupných zdrojů získat informace a podklady vedoucí k vytvoření životních a profesních portrétů všech děkanů působících na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tyto informace obsahově utřídit, zpracovat a převést do ucelené podoby. Chronologicky seřadit jednotlivé portréty a zaznamenat jejich pohledy a názory na působení ve funkci děkana a vedení fakulty. Seřadit odpovědi na fixní otázky od jednotlivých osobností. Ujasnit si místo, úlohu a vědecký profil těchto významných osobností, snažit se o zachování jejich odkazu. Metodika: navazuje na metodiku původní diplomové práce - pro získání potřebných informací sloužily dostupné zdroje o životě a práci děkanů fakulty-byly to především jubilejní články v odborných časopisech, sborníky, internetové články, knihy. K dotvoření celého profilu osobnosti byly nezbytné osobní rozhovory s bývalými děkany (účastnili se jen někteří z nich). Z těchto...
Historical Evolution of Pharmacy in the Region of Banská Bystrica
Mitterová, Simona ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Študent: Simona Mitterová Vedúci diplomovej práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Názov diplomovej práce: Historický vývoj lekárenstva v regióne meste Banská Bystrica Predmetom a cieľom predloženej diplomovej práce je snaha o zachytenie určujúcich rysov historického vývoja farmácie vo vymedzenom regióne mesta Banská Bystrica od najstarších čias po súčasnosť. Problematika vývoja lekárenstva je sledovaná v úzkej náväznosti na významné peripetie a špecifiká všeobecného historického vývoja mesta a blízkeho regiónu. Súčastne je posudzovaná v bezprostredných súvislostiach so zásadnými vývojovými medzníkmi v oblasti zdravotníctva. Práca sa zameriava na chronologický popis jednotlivých banskobystrických lekární. Záverečná časť je venovaná zmenám v lekárenstve po roku 1989 a súčasnému stavu lekární.
Generické přípravky a generická substituce z pohledu pacienta III.
Papoušková, Terezie ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Generické přípravky a generická substituce z pohledu pacienta III. Autor: Terezie Papoušková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod: Generická substituce je jedním z nástrojů lékové politiky v mnoha zemích. Její zavedení má přinést značné úspory nejen zdravotním systémům, ale i pacientům. Cíl: Cílem této práce bylo analyzovat postoje, názory a zkušenosti pacientů týkající se generických léčivých přípravků a generické substituce. Metodika: Sběr dat probíhal v ordinaci praktického lékaře v Praze v období od 18. 11. 2015 do 21. 11. 2016. Všichni respondenti, kteří v tomto období navštívili lékaře, byli požádáni o spolupráci. Dotazníkového šetření se mohli zúčastnit ti, kteří splnili vstupní kritéria. Dotazník se skládal z 36 otázek, které lze rozdělit do 5 tématických okruhů (vlastní onemocnění a léčba, socio-demografické charakteristiky, obecné povědomí o generické substituci a generických léčivých přípravcích, vlastní zkušenosti s danou tématikou, postoje respondentů). Dotazník byl pilotován. Získaná data byla přepsána do elektronické podoby a zpracována podle deskriptivní statistiky. Vyhodnocovány byly pouze dotazníky, ve kterých bylo zodpovězeno na více než 75 % otázek. Výsledky: V...
Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti.
Röslerová, Eliška ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
1 Abstrakt Analýza vzdělávání farmaceutů v České republice po dosažení odborné způsobilosti Autor: Eliška Röslerová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant diplomové práce: Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Pro výkon práce farmaceuta, jakožto pracovníka ve zdravotnictví, je nezbytné, aby se farmaceuti po dokončení vysoké školy dále vzdělávali po celý svůj profesní život. Cílem diplomové práce bylo analyzovat vzdělávání vybrané skupiny členů České lékárnické komory po dosažení odborné způsobilosti. Metodika: Data praktické části byla získávána pomocí dotazníkového šetření. Dotazník se skládal z 39 otázek a byl rozeslán farmaceutům, kteří byli členy České lékárnické komory, z náhodně vybraných okresních sdružení lékárníků. Celkem 858 farmaceutům byl na jejich e-mailové adresy zaslán průvodní dopis a odkaz na elektronický dotazník. Připomenutí proběhlo po 7 a 14 dnech po původním rozeslání dotazníku. K analýze byly použity vyplněné dotazníky všech respondentů, kteří vyplnili povinné otázky. Data byla zpracována pomocí deskriptivní statistiky. Výsledky: Získána byla data od 299 respondentů (návratnost 34,8 %). Dotazník vyplnilo 262 žen (87,6 %) a 37 mužů (12,4 %). Průměrný věk respondentů byl...
Historický vývoj lékárenství na Mladoboleslavsku
Pešková, Štěpánka ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Universita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Štěpánka Pešková Školitel: Doc.PhDr. František Dohnal, CSc. Název diplomové práce: Historický vývoj lékárenství na Mladoboleslavsku Předmětem a cílem předložené diplomové práce je snaha o zachycení určujících rysů historického vývoje farmacie ve vymezeném regionu Mladoboleslavska od nejstarších dob do současnosti. Vývoj lékárenství je sledován v návaznosti na historický vývoj regionu a dán do souvislostí se zásadními vývojovými mezníky v oblasti zdravotnictví. Práce se zaměřuje na chronologický popis jednotlivých lékáren na území Mladoboleslavska.
Lékové interakce léčiv kardiovaskulárního systému a jejich analýza u pacientů veřejné lékárny II.
Skořepová, Lenka ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Lékové interakce léčiv kardiovaskulárního systému a jejich analýza u pacientů veřejné lékárny II. Autor: Lenka Skořepová1 Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Lékové interakce (LI) jsou závažnou příčinou toxicity, nežádoucích účinků léčiv a zvyšují riziko poškození pacienta. Lékárník má nepostradatelnou úlohu v procesu minimalizace rizik a řešení LI. Cíl práce: Cílem práce bylo provést rešerši zaměřenou na LI vybraných skupin léčiv kardiovaskulárního systému a popsat u každé LI její management v klinické praxi využitelný při dispenzaci léčiv. Dále provést analýzu LI ve farmakoterapii pacientů vybrané veřejné lékárny. Metodika: Za pomoci vybraných databází byly popsány jednotlivé LI inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a vytvořen jejich management v klinické praxi. U vzorku pacientů veřejné lékárny byla provedena retrospektivní analýza výskytu LI. Výsledky byly popsány pomocí deskriptivní statistiky. U 12 pacientů s nalezenou LI byly zpracovány kazuistiky a vyzkoušeno řešení LI s využitím v teoretické části práce popsaného managementu LI při dispenzaci. Výsledky: V teoretické části bylo zpracováno celkem 189 LI ACEI. Ve sledovaném období byl některý ACEI...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.