Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework: The Case of the Czech Republic
Babecký, Jan ; Franta, Michal ; Ryšánek, Jakub
V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Labour Market Adjustment since the Global Financial Crisis: Evidence from a Survey of Czech Firms
Babecký, Jan ; Galuščák, Kamil ; Žigraiová, Diana
Tento článek ukazuje, jak české podniky reagovaly na změny ekonomických podmínek v důsledku globální finanční krize v letech 2008–2009 až do roku 2013 a zjišťuje, jak podniky přizpůsobovaly zaměstnanost, mzdy a ceny. Výsledky se opírají o dotazníkové šetření podniků, které bylo realizováno v rámci třetí vlny pracovní skupiny ESCB Wage Dynamics Network (WDN3). Souhrnně řečeno, zatímco změny poptávky byly během zkoumaného období kladné i záporné, celkový růst mezd zůstal nízký, ačkoli více podniků zaznamenalo spíše zvýšení než pokles celkové produktivity ve srovnání s náklady práce. Snižování nákladů práce probíhalo především pomocí snižování počtu nově přijatých zaměstnanců a individuálního propouštění. Hlavními překážkami v přijímání zaměstnanců byly nejistota ohledně ekonomických podmínek, vysoké zdanění práce a nedostatek pracovníků s požadovanou kvalifikací. Četnost změn mezd byla v letech 2010–2013 nižší než předtím a je podniky přisuzována mj. silnější konkurenci. Stále se používalo zmrazování a snižování mezd, zatímco růst mezd byl spíše pozorován ve velmi malých a velkých podnicích a v podnicích se zahraničním vlastnictvím. Četnost změn cen v období 2010–2013 ve srovnání s obdobím 2008–2009 zůstala beze změn ve více než 80 % podniků. Častější změny cen byly způsobeny silnější konkurencí a volatilitou poptávky, zatímco změny kurzu vedly ke zvýšení četnosti změn cen na zahraničních trzích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Structural Reforms and Economic Growth: A Meta-Analysis
Babecký, Jan ; Havránek, Tomáš
V tomto článku zkoumáme vliv strukturálních reforem na ekonomický růst, přičemž se zaměřujeme na reformy v oblastech privatizace a finanční a obchodní liberalizace. Sbíráme odhady vlivu reforem z 60 odlišných empirických studií. Tyto studie se zabývají strukturálními reformami provedenými v 26 tranzitivních a post-tranzitivních zemích po celém světě. Naše výsledky naznačují, že typická reforma je značně nákladná v krátkém období, ale zároveň má silný pozitivní vliv na růst HDP. Obzvláště příznivými se ukázaly být reformy zaměřené na externí liberalizaci. Stejné výsledky dostáváme i po zohlednění chyb v metodologii některých studií a po korekci zkreslení, které může způsobovat publikační proces.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Assessing the Impact of Fiscal Measures on the Czech Economy
Ambriško, Róbert ; Babecký, Jan ; Ryšánek, Jakub ; Valenta, Vilém
V tomto článku konstruujeme satelitní model DSGE za účelem zkoumání transmise fiskální politiky do reálné ekonomiky České republiky. Náš model sdílí prvky současného predikčního modelu g3 České národní banky (Andrle, Hlédik, Kameník a Vlček, 2009), ovšem obsahuje rozsáhlejší fiskální blok. Klíčové fiskální parametry, týkající se především fiskálního pravidla, jsou odhadnuty pomoci bayesovských technik. Následně vypočítáváme soubor fiskálních multiplikátorů pro jednotlivé výdajové a příjmové položky vládního rozpočtu. Nejvyšší fiskální multiplikátor ve vztahu k reálnému HDP v prvním roce je spojen s vládními investicemi (0,4) a sociálními příspěvky hrazenými zaměstnavateli (0,3), a následně s vládní spotřebou (0,2).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Firm-level labour demand: adjustment in good times and during the crisis
Babecký, Jan ; Galuščák, Kamil ; Lízal, Lubomír
Using a large panel of Czech manufacturing firms with 50 or more employees, we update the firm-level labour demand elasticity estimates for 2002–2009. The economic crisis of 2008–2009 provides a source of variation needed for getting estimates that cover not only times of growth, but also a period of economic contraction.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Early warning indicators of economic crises: evidence from a panel of 40 developed countries
Babecký, Jan ; Havránek, Tomáš ; Matějů, Jakub ; Rusnák, Marek ; Šmídková, Kateřina ; Vašíček, Bořek
V tomto článku autoři používají panel 40 zemí EU a OECD ke konstrukci systému včasného varování před ekonomickými krizemi. Systém se skládá z diskrétního a kontinuálního modelu. V diskrétním modelu shromažďují rozsáhlou databázi různých typů ekonomických krizí a zkoumají potenciální indikátory včasného varování. V kontinuálním modelu konstruují index reálných dopadů krizí a používají ho jako vysvětlovanou proměnnou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sustainable real exchange rates in the new EU member states: what did the great recession change
Babecký, Jan ; Bulíř, Aleš ; Šmídková, Kateřina
V článku autoři zjišťují, že v několika zemích s režimem pevného měnového kurzu a nadměrnými vnějšími závazky se reálná nesladěnost ve srovnání s předchozími odhady zvýšila. Zatímco měny zemí s vyrovnanou bilancí zahraničního obchodu mohou pokračovat v udržitelném posilování v průběhu let 2010–2014, měny několika zemí budou pravděpodobně vyžadovat reálnou depreciaci k zajištění udržitelnosti čistého vnějšího dluhu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Financial integration at times of financial instability
Babecký, Jan ; Komárek, Luboš ; Komárková, Zlatuše
Článek jak v teoretické, tak i empirické rovině analyzuje fenomén finanční integrace s prioritním zaměřením na vyhodnocení dopadů současné finanční krize. V teoretické části se zabývá vymezením finanční integrace, včetně rámcového vyčtu výhod a nákladů spojených s tímto procesem. Následná empirická část přináší analýzu rychlosti a stupně integrace českého finančního trhu a trhů vybraných inflačně-cílujících středoevropských (Maďarsko a Polsko) a vyspělých západoevropských ekonomik (Švédsko a Velká Britanie) s eurozónou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The margins of labour cost adjustment: survey evidence from European firms
Babecký, Jan ; Du Caju, Philip ; Kosma, Theodora ; Lawless, Martina ; Messina, Julián ; Rõõm, Tairi
V tomto článku autoři rozšiřují analýzu nad rámec rigidity základních mezd směrem dolů a zkoumají využití ostatních kanálů přizpůsobení nákladů práce na úrovni podniků. Pomocí údajů z unikátního dotazníkového šetření zjišťují, že evropské podniky často využívají ostatní, více flexibilní, komponenty odměňování za účelem přizpůsobení nákladů práce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
A gravity approach to modelling international trade in south-eastern Europe and the commonwealth of independent states: the role of geography, policy and institutions
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Babecký, Jan ; Raiser, Martin
V článku autoři navrhují rozšířený gravitační model. S použitím Poissonovy a Tobitovy metody odhadují model pro referenční skupinu 82 zemí. Analýza ukazuje, že země JVE a SNS nedosahují do značné míry potenciálu svého mezinárodního obchodu z důvodu nízké kvality ekonomických institucí těchto zemí. Pro identifikaci kanálu ke zvýšení mezinárodního obchodu v zemích JVE a SNS provádějí simulace hospodářské politiky na základě institucionálních dat do roku 2008.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Babecký, J.
15 Babecký, Jan
15 Babecký, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.