Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nowcasting the Czech Trade Balance
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Brůha, Jan
V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, elastickou síť, dynamický faktorový model a metodu částečných nejmenších čtverců. Diskutujeme, jak lze tyto metody adaptovat na situaci řad s různou frekvencí a nesynchronní publikací. Srovnáváme tyto metody s jednorozměrnými metodami. Ukazujeme, že pro nominální a reálné dovozy i vývozy dává nejpřesnější predikce metoda elastické sítě následovaná dynamickým faktorovým modelem a metodou hlavních komponent. Pro dovozní a vývozní ceny dávají nejlepší predikce pro "zpětpověď" (backcasting) a teďpověď jednorozměrné metody, pro krátkodobou předpověď však přesnější výsledky poskytují sofistikovanější metody. I zde dominuje nad ostatními metodami elastická síť.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spillover of the ECB's Monetary Policy Outside the Euro Area: How Different is Conventional From Unconventional Policy?
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Claeys, Peter ; Vašíček, Bořek
Tato studie se zabývá makroekonomickými dopady měnové politiky ECB na eurozónu a šest zemí EU mimo eurozónu. Analýza je založena na vývoji syntetického indexu celkových měnových podmínek eurozóny (MCI), který lze rozložit na konvenční a nekonvenční opatření. Standardní měnový VAR zahrnující složky MCI ukazuje na odlišnost transmise nekonvenční politiky v eurozóně od politiky konvenční: ceny reagují rychle, ale dopad na výstup (průmyslovou produkci) je slabý. Analýza s využitím vektorové autoregrese s blokovou restrikcí potvrzuje, že měnová politika eurozóny se přelévá do makroekonomického vývoje zemí mimo eurozónu. Zatímco konvenční měnová politika má všeobecný dopad na reálnou ekonomiku, měnový kurz a ceny, politika nekonvenčních opatření vedla z různorodým reakcím. Měnové kurzy reagují poměrně rychle, ale důsledky pro reálnou ekonomiku lze najít jen pro některé země a cenový vývoj není významně ovlivněn.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Evaluating the Links Between the Financial and Real Sectors in a Small Open Economy: The Case of the Czech Republic
Konečný, Tomáš ; Babecká Kucharčuková, Oxana
Možné nelineární zpětné vazby mezi reálným a finančním sektorem jsou zkoumány různými přístupy. Tato studie ke zhodnocení významu nelineární dynamiky v malé otevřené ekonomice na příkladu České republiky využívá prahový bayesovský VAR (threshold BVAR) s blokovým omezením. Studie kombinuje informace o celkovém objemu úvěrů a úvěrů v selhání (non-performing loans – NPL) a dochází k závěru, že procyklické chování finančního sektoru má význam pro reálnou ekonomiku. Kladný šok u poskytnutých úvěrů a záporný šok u NPL působí kladně na objem průmyslové výroby v celém časovém horizontu, odezvy se však v jednotlivých režimech úrokového rozpětí příliš neliší. Naše výsledky dále naznačují potenciálně rozdílné reakce finančního sektoru na reálné šoky v závislosti na úvěrových podmínkách. V neposlední řadě se přímý dopad zahraničních faktorů na poskytování úvěrů zdá být poměrně omezený vzhledem ke skutečnosti, že finanční sektor v České republice je do značné míry založen na bankách a financován převážně z tuzemských vkladů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - červen 2014
Komárek, Luboš ; Babecká Kucharčuková, Oxana ; Adam, Tomáš ; Novotný, Filip ; Klíma, Milan ; Benecká, Soňa ; Hošek, Jan
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu "Roční vyhodnocení předpovědí obsažených v GEVu".
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Globální ekonomický výhled - duben 2014
Komárek, Luboš ; Babecká Kucharčuková, Oxana ; Adam, Tomáš ; Novotný, Filip ; Klíma, Milan ; Benecká, Soňa ; Dušperk Raková, Marie ; Hošek, Jan
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Heterogenita finančních podmínek v zemích eurozóny.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
What We Know About Monetary Policy Transmission in the Czech Republic: Collection of Empirical Results
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Franta, Michal ; Hájková, Dana ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Podpiera, Anca ; Saxa, Branislav
Pohled na transmisi měnové politiky v České republice z hlediska dostupných empirických poznatků. Kromě celkového dopadu měnové politiky na inflaci a produkci je užitečné podívat se na jednotlivé kanály transmise, konkrétně na úrokový kanál, kurzový kanál a kanál bohatství. Výsledky potvrzují, že transmise měnových impulsů do reálné ekonomiky funguje v souladu s intuicí, co se týká směru i intenzity. Analýzy však zároveň ukazují, že globální finanční a ekonomická krize mohla transmisi poněkud zpomalit a oslabit. Náznaky takových změn ve fungování transmise jsme našli u úrokového kanálu, kde hlavní roli hrají zvýšené rizikové prémie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
A gravity approach to modelling international trade in south-eastern Europe and the commonwealth of independent states: the role of geography, policy and institutions
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Babecký, Jan ; Raiser, Martin
V článku autoři navrhují rozšířený gravitační model. S použitím Poissonovy a Tobitovy metody odhadují model pro referenční skupinu 82 zemí. Analýza ukazuje, že země JVE a SNS nedosahují do značné míry potenciálu svého mezinárodního obchodu z důvodu nízké kvality ekonomických institucí těchto zemí. Pro identifikaci kanálu ke zvýšení mezinárodního obchodu v zemích JVE a SNS provádějí simulace hospodářské politiky na základě institucionálních dat do roku 2008.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.