Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effects of hydropeaking on the attached eggs of a rheophilic cyprinid species
BARTOŇ, Daniel
Effects of artificial water fluctuations called hydropeaking on the detachment rates of adhesive eggs were studied using a rheophlic fish (asp Leuciscus aspius) as a model species. I attempted to relate egg density to abiotic conditions of the spawning ground and identify optimal conditions for the eggs. Egg densities were also studied during spawning season when hydropeaking occurred. In the experimental setup, egg detachment rates were tested with different speeds, substrate type and exposition time and critical conditions for the eggs were assessed.
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2017
Soukalová, Kateřina ; Kubečka, Jan ; Bartoň, Daniel ; Děd, Vilém ; de Moraes, Karlos Ribeiro ; Jůza, Tomáš ; Souza, Allan T.
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2017, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2017. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Boborová, K. ; Michalička, P. ; Zemanová, Z. ; Kočvara, Luboš ; Duras, J. ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Napojení nového nádraží v Brně na systém veřejné dopravy
Bartoň, Daniel ; Pavlíček, Jan (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá problematikou dostupnosti nového Hlavného nádražia v Brne, jeho odsunom, modernizáciou alebo rekonštrukciou a jeho napojením na systém verejnej dopravy. Zameriava sa najmä na mestskú hromadnú dopravu v Brne dotknutú presunom nádražia a na regionálnu osobnú železničnú dopravu v okolí Brna. Popisuje, hodnotí a posudzuje rôzne varianty presunu nového nádražia z pohľadu časovej úspory pre cestujúcich, ktorí cestujú cez Hlavné nádražie a ich zdroj alebo cieľ cesty je v Brne alebo v blízkom okolí Brna. Najvhodnejšie sa javí varianta B - presun nádražia pod Petrov.
Zpráva z monitoringu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v evropsky významných lokalitách Nová Říše a Podtrosecká údolí
Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kočvara, Luboš ; Tušer, Michal ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace sekavce podunajského několika lokalitách vybranách a přilehlých oblastí. Na všech lokalitách byl proveden odlov ryb elektrickým agregátem a pastmi, u úlovku zjištěny základní parametry populací a popsány charakteristiky prostředí.
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2016
Šmejkal, Marek ; Blabolil, Petr ; Baran, Roman ; Kočvara, Luboš ; Bartoň, Daniel ; Kolařík, T. ; Prachař, Zdeněk ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Vebrová, Lucie ; Vejřík, Lukáš ; Kubečka, Jan
Cílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
Komplexní ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2016
Soukalová, Kateřina ; Jůza, Tomáš ; Kubečka, Jan ; Bartoň, Daniel
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky nádrže Lipno v klíčovém roce 2016, kdy došlo ke změně pravidel rybolovu. Byly vyhodnoceny úlovky mnohoočkových tenatních sírí, plůdkových tralování a zátahů, plůdkový elektrolov a odlovy pro zjištění početnosti sumce velkého. Bylo zjištěno druhové složení a relativní abundance ryb ve všech významných objemech nádrže, a byl kvantitativně oceněn ročník různých druhů narozený v roce 2016. Zpráva obsahuje i doporučení pro další rybářské obhospodařování nádrže.
Uplatňování mezinárodních lidskoprávních standardů v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v České republice
Jírová, Eliška ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Bartoň, Daniel (oponent) ; Milfait, René (oponent)
Obchodování s lidmi je považováno za jeden z nejzávažnějších trestných činů, při kterém dochází k významnému porušování základních lidských práv. Mezinárodní organizace prostřednictvím doporučení i závazných dokumentů vyzývají státy, aby předcházely obchodování s lidmi a v případě, že k němu dojde, aby umožnily narovnání lidských práv jeho obětí. Vlády jednotlivých států nesou zodpovědnost za dodržování lidskoprávních závazků nejen na rovině formulace politik, ale také v oblasti jejich praktické implementace. Zkušenosti ze sociální práce s obchodovanými osobami v České republice však ukazují na to, že oběti této závažné trestné činnosti k narovnání práv přístup nemají. Cílem této práce bylo zhodnotit, zda Česká republika naplňuje vybrané lidskoprávní standardy, které zaručují obětem obchodování přístup k právům. K evaluaci situace byla použita vybraná kritéria vymezující naplňování jednotlivých lidskoprávních standardů organizace Aim for Human Rights. Naplňování zvolených kritérií bylo zkoumáno na případu postupu státních orgánů v kauze vykořisťování stovek zahraničních pracovníků v lesnictví, jenž je znám jako kauza "Stromkaři". Evaluace ukázala, že zatímco po formální stránce jsou standardy vyžadované mezinárodními dokumenty pokryty ze strany České republiky dostatečně, jejich implementace v praxi velmi...
Právní úprava prostituce: Eticko-legislativní souvislosti právní úpravy prostituce se zaměřením na její legalizaci a ilustrované na příkladu současné ČR
Telínová, Gabriela ; Halama, Jindřich (vedoucí práce) ; Bartoň, Daniel (oponent)
Práce se zabývá problematikou prostituce v eticko-legislativních souvislostech. V tomto kontextu se zaměřuje i na některé poslední snahy o její právní legalizaci v oblasti České republiky. Nejprve práce začíná stručným pojednáním o podobě prostituce jako takové, spolu s některými možnými příčinami pro vstup do této činnosti. Následně se zaměřuje na lidskou sexualitu a normy, které při aplikaci na prostituci ovlivňují to, jak na tento jev budeme pohlížet, což souvisí i s tím, jakým způsobem a proč ho chceme dále upravovat. S tím částečně souvisí i následující kapitola týkající se kriminality v této oblasti, která většinu těchto norem porušuje. Její smysl tkví také v poukazu na skutečnost, že existuje vážná praktická potřeba ze strany společnosti tuto oblast regulovat a zaručit tak všem ohroženým skupinám lidí ochranu - právní i praktickou. O tom, jak preventivně proti této kriminalitě bojovat a jak ochránit prostituující se osoby, potažmo jejich klienty a společnost a zároveň pokud možno vyjít co nejvíc vstříc zájmům všech těchto tří stran, pojednává kapitola o současném právním regulování tohoto jevu a snahách o jeho legalizaci v ČR. Poslední dvě kapitoly pak samostatně doplňují celkový pohled o etické hledisko a zabývají se zde některými důležitými souvislostmi a problémy, které byly nastíněny v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 Bartoň, Daniel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.