Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fyzioterapie po operaci prsu
Knapová, Kristýna ; Břízová, Marie (vedoucí práce) ; Havlová, Martina (oponent)
bakalářské práce: Cílem této práce je popsat problematiku operací karcinomu prsu a roli jakou v této oblasti zaujímá fyzioterapie. Teoretická část práce popisuje základní anatomii prsu, definuje karcinom prsu, jeho diagnostiku, rizikové faktory, formy, způsoby šíření a příznaky onemocnění. Pro prevenci a léčbu pooperačních komplikací má velký význam včasná a dlouhodobá fyzioterapie pacientek. Další kapitola popisuje cíle fyzioterapie, kineziologický rozbor pacientek a nejčastěji využívané terapeutické techniky. Poslední kapitola se věnuje psychologickému aspektu terapie a potvrzuje významný vliv psychiky na výsledky léčby a na kvalitu života pacientek. Praktická část má za cíl analyzovat fyzický stav pacientek po operaci prsu a posoudit vliv fyzioterapie na průběh léčby a prevenci vzniku pooperačních komplikací. Druhým cílem bylo zjistit úroveň informovanosti pacientek o karcinomu prsu a možných pooperačních komplikacích. Pro splnění cílů byly zpracovány kazuistiky dvou pacientek, které podstoupily záchovnou operaci prsu s odebráním několika podpažních uzlin. Zároveň byl oběma pacientkám předán a vysvětlen edukační materiál, který poskytuje Klinika rehabilitačního lékařství při propuštění z nemocnice. Pacientky byly požádány, aby tento materiál zhodnotily. Pacientky potvrdily, že současný edukační...
Stabilita sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Objektivní hodnocení nácviku stabilizačních mechanismů.
Chábová, Marianna ; Tichá, Marie (vedoucí práce) ; Břízová, Marie (oponent)
Autor: Marianna Chábová Vedoucí práce: MUDr. Marie Tichá Oponent práce: Název bakalářské práce: Stabilita sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě - objektivní hodnocení nácviku stabilizačních mechanismů Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o problematice stability sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě a objektivním hodnocením nácviku stabilizačních mechanismů. Stabilita sedu je u pacientů po cévní mozkové příhodě jedním z důležitých rehabilitačních cílů, od kterých se následně odvíjí nácvik pacientovi soběstačnosti, kvalitní stabilní stoj a stabilní lokomoce. V teoretické části této bakalářské práce je popsána cévní mozková příhoda a následná stabilita sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Dále je zde seznámení s diagnostikou stability sedu, která je použita v praktické části bakalářské práce, a to s testem Sitting Balance Score a přístrojem HomeBalance. V praktické části zkoumám 4 pacienty s diagnozou cévní mozkové příhody rozdělené do 2 skupin. První skupina absolvuje 10 terapií zaměřených na stabilitu sedu na přístroji HomeBalance, trvajících 15 minut, druhá skupina je bez terapie na tomto přístroji. Všichni pacienti absolvují vstupní a výstupní diagnostiky stability sedu pomocí výše zmiňovaných testů. Výstupní testování potvrdilo zlepšení stability sedu u pacientů, kteří...
Funkční poruchy hybného systému, jejich diagnostika a terapie - bederní páteř
Baxová, Dana ; Senetyčová, Miroslava (oponent) ; Břízová, Marie (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce bylo v teoretické části podrobně popsat vznik funkčních poruch hybného systému. Dále byly popsány nejčastěji využívané metody terapie funkčních poruch hybného systému. K jednotlivým metodám terapie jsou uvedeny teoretické principy metody, indikace a kontraindikace, příklady cviků a postup cvičení, výhody a nevýhody metody. V praktické části bylo u vybraných pacientů provedeno klinické vyšetření a vypracovány kasuistiky. Pacienti byli vybráni na Klinice rehabilitačního lékařství. Terapie probíhala se dvěma pacienty na Klinice rehabilitačního lékařství po dobu jednoho a půl měsíce. Každý pacient měl šest respektive sedm terapií. Na začátku byly pacienti vyšetřeni, poté proběhla terapie, ve které byly použity metody popsané v teoretické části. Terapie byla zakončena závěrečným vyšetřením a zhodnocením stavu pacientů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Břízová, Martina
2 Břízová, Miroslava
3 Břízová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.