Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volně prodejná léčiva, jejich regulace a bezpečnost
Kopečná, Eva ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Býma, Svatopluk (oponent) ; Kolář, Jozef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: MUDr. Eva Kopečná, MSc. Školitel: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název disertační práce: Volně prodejná léčiva, jejich regulace a bezpečnost VOLNĚ PRODEJNÁ LÉČIVA, JEJICH REGULACE A BEZPEČNOST ÚVOD Volně prodejná léčiva (VPL) se stala jedním z důležitých pilířů zdravotnických systémů. Jednotlivé země uplatňováním různé zdravotnické politiky a legislativních norem ovlivňují vstup a dostupnost VPL na trhu. Na regulaci a bezpečnosti VPL se v České republice (ČR) podílí řada různých subjektů, počínaje státem, ministerstvy, Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), výrobci a distributory, asociacemi výrobců a pacientů, zdravotnickými pracovníky, médii a finálně hraje velmi důležitou roli samotný pacient. CÍLE Cílem teoretické práce bylo zmapování regulačního prostředí pro volně prodejná léčiva (VPL) v České republice a posouzení, zda současné regulační a edukační prostřední zajišťuje dostatečnou bezpečnost pacienta při samoléčení volně prodejnými léčivy. METODIKA Byly provedeny literární a internetové rešerše ke zmapování regulačního prostředí pro VPL a dále experimentální výzkum, který analyzoval vztahy a chování některých účastníků v procesu samoléčení VPL. VÝSLEDKY Teoretická část V...
Psychosomatický přístup v ordinaci praktického lékaře
Janoušková, Brigita ; Skorunka, David (vedoucí práce) ; Býma, Svatopluk (oponent)
Autor: Brigita Janoušková Instituce: Universita Karlova v Praze, Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Psychosomatický přístup v ordinaci praktického lékaře Vedoucí práce: MUDr. Skorunka David, Ph.D. Počet stran: 110 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2014 Klíčová slova: psychosomatické obtíže, praktický lékař, stres, psychosociální faktory, pacient Souhrn: Ordinace praktického lékaře je součástí primární péče a jako taková hraje významnou úlohu v diagnostice psychosomatických onemocnění. V teoretické části jsem se věnovala historickému vývoji a psychosomatickým koncepcím, objasnění příčin a projevů psychosomatických onemocnění. Další část je věnována tématům, která tvoří základ psychosomatického přístupu - vztah mezi zdravotníkem a pacientem, diagnostika a typy léčení těchto poruch. V závěru jsem se zaměřila na specifika práce všeobecné sestry v ordinaci praktického lékaře a její přínos při aplikaci psychosomatického přístupu. Těžištěm této bakalářské práce je kvantitativní výzkum uskutečněný prostřednictvím dotazníkového šetření u dvou skupin pacientů - pacienti praktického lékaře bez psychosomatického vzdělání a pacienti praktického lékaře vzdělaného v psychosomatice. Data jsou zpracována graficky a statisticky. Pro komplexní pohled na psychosomatický...
Preventivní prohlídky v ordinaci praktického lékaře
Jeníčková, Radka ; Býma, Svatopluk (vedoucí práce) ; Konštacký, Stanislav (oponent)
Autor: Radka Jeníčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Preventivní prohlídky v ordinaci praktického lékaře Vedoucí práce: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Počet stran: 67 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: zdraví, determinanty zdraví, očkování, prevence, onkologický screening Ve své bakalářské práci se zabývám prevencí v primární péči, zejména prevencí v ordinaci praktického lékaře. Teoretická část poskytuje informace o principech primární, sekundární a terciární prevence, závodní preventivní péče a o preventivních programech zdravotních pojišťoven. Také se zabývám i úlohou a možnostmi všeobecné sestry v rámci poskytování preventivní péče u praktického lékaře. V empirické části analyzuji dotazníky zaměřené na průzkum informovanosti a zájmu veřejnosti o všeobecné preventivní prohlídky. Také prezentuji výsledky studie, kdy byly rozeslány pozvánky k všeobecné preventivní prohlídce 100 pacientům, registrovaným v ordinaci všeobecného lékaře, kde pracuji. Cílem bylo zjistit, zda by tímto způsobem bylo možné účast veřejnosti na preventivních prohlídkách zvýšit.
Život a sociální opora u vojáků v zahraniční misi armády České republiky v Afghánistánu
Dvořáková, Lenka ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Býma, Svatopluk (oponent) ; Skorunka, David (oponent)
Autor: Lenka Dvořáková, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Život a sociální opora u vojáků v zahraniční misi Armády České republiky v Afghánistánu Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 143 Počet příloh: 16 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: Armáda České republiky, PRT, sociální opora, vojáci na zahraniční misi, kvalita a způsob života vojáků na základně Bakalářská práce pojednává o kvalitě života a míře psychosociální opory u vojáků v zahraniční misi AČR v Afghánistánu. Také poukazuje na důležitost psychologické přípravy před odjezdem na zahraniční misi, zároveň také na to, že přítomnost vojenských psychologů v zahraničních misích je nenahraditelná. Popisuji jejich úkoly a činnosti, které jsou spojeny s touto náročnou životní situací pro vojáky, kteří zde působí. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření pomocí dotazníku ŽSO/01/11. Na jeho základě jsem se dotazovala na míru psychosociální opory a kvality života u vojáků, kteří byli nasazeni v zahraniční misi v Afghánistánu. Zkoumaný vzorek tvořili vojáci z povolání, příslušníci 71. mechanizovaného praporu Hranice, kteří byli zařazeni na funkcích jednotky Roty ochrany 6. PRT mise ISAF.
Komunikace lékaře s pacientem - zdravotníkem
Mihalčiková, Petra ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Švarcová, Eva (oponent) ; Býma, Svatopluk (oponent)
Autor: Petra Mihalčiková, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Komunikace lékařem s pacientem-zdravotníkem Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 146 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: komunikace, lékař, pacient-zdravotník, emoce, výuka, vlastnosti Bakalářská práce vypovídá o vedení rozhovoru lékaře s pacientem-zdravotnickým pracovníkem. Popisuje základní rozdělení komunikace doplněnou o psychologii osobnosti. V dalším bodě se zabývá rozborem rozdílnosti v jednání vyšetřujícího s oběma zkoumanými skupinami a odlišností v reakcích mužského a ženského světa na tento přístup. Zkoumaný vzorek představují lékaři a všeobecné sestry, které spojuje role pacienta, praxe ve zdravotnictví a vysokoškolské vzdělání. Dále se tato práce zaobírá jejich náhledem na výuku komunikace na lékařských fakultách a názorem, jak si představují lékaře.
Úloha zdravotních pojišťoven v oblasti preventivní péče
Krupová, Martina ; Drašner, Ivan (vedoucí práce) ; Konštacký, Stanislav (oponent) ; Býma, Svatopluk (oponent)
Autor: Martina Krupová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Úloha zdravotních pojišťoven v oblasti preventivní péče Vedoucí práce: MUDr. Ivan Drašner Počet stran: 63 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: zdraví, prevence, preventivní programy, zdravotní pojišťovny Bakalářská práce se zabývá problematikou prevence a preventivních programů zdravotních pojišťoven České republiky. Obsahuje informace o jejich významu, nabídce a rozsahu. Důraz je kladen na nutnost aktivního využívání veřejností. Empirická část zjišťuje zájem o zdraví a primární prevenci včetně preventivních programů. Vyhodnocuje informovanost veřejnosti v této oblasti a zároveň ověřuje četnost užití jednotlivých programů zdravotních pojišťoven. Zkoumaný vzorek tvoří klienti z čekáren praktických lékařů a další uživatelé zdravotní péče v Královéhradeckém kraji.
Syndrom vyhoření u vojenských sester versus civilních sester
Dušková, Klára ; Rybářová, Marie (vedoucí práce) ; Býma, Svatopluk (oponent) ; Jirkovský, Daniel (oponent)
Autor: Klára Dušková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Syndrom vyhoření u vojenských sester versus civilních sester Vedoucí práce: PhDr. Marie Rybářová, mjr. Mgr. Zdeněk Hrstka Počet stran: 181 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: syndrom vyhoření, projevy syndromu vyhoření, průběh ,diagnostika, Prevence Bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky a to, které osoby mohou být ohroženy syndromem vyhoření. Snaží se popsat příznaky syndromu vyhoření. a jeho průběhu. Dále by měla informovat o možné diagnostice a především o prevenci a intervencích. Praktická část se pak zabývá mapováním u které skupiny oslovených zdravotních sester se více vyskytuje riziko vzniku syndromu vyhoření zda u vojenských zdravotních sester nebo u civilních zdravotních sester a zda celková délka praxe ve zdravotnictví má vliv na vznik syndromu vyhoření. Následuje analýza a vyhodnocení zjištěných projevů syndromu vyhoření u jednotlivých skupin a vzájemné jejich porovnání a konstatování, která skupina oslovených zdravotních sester je více ohrožena syndromem vyhoření.
Možnosti využití evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Klímová, Andrea ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Býma, Svatopluk (oponent) ; Slowik, Regina (oponent)
Autor: Andrea Klímová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Možnosti využití evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání v Královéhradeckém kraji Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 170 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: dotace, alokace, absorpční kapacita, disparita Bakalářská práce přibližuje možnosti pro získání finanční podpory z evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání potencionálním žadatelům v Královéhradeckém kraji za účelem zkvalitnění zdravotní péče a vzdělávání. Poukazuje na značnou finanční alokaci určenou pro uvedené oblasti v současném programovém období 2007- 2013. Popsány jsou i komunitární programy, zejména mezi laickou veřejností méně známé, jejichž význam zesílí po ukončení současného programového období, kdy ostatní dotační programy budou s vysokou pravděpodobností pro ČR zredukovány. Pro inspiraci potencionálním žadatelům při přípravě nových projektových záměrů jsou popsány již realizované projekty, tento popis by měl rovněž zvýšit využití výstupů těchto projektů. V teoretické části je popsáno téměř kompletní aktuální spektrum dotačních programů v oblasti zdravotnictví a souvisejícího...
Gerontologie v primární péči
Červený, Rudolf ; Zavázalová, Helena (vedoucí práce) ; Býma, Svatopluk (oponent) ; Holmerová, Iva (oponent)
Autor ve své práci seznamuje čtenáře s problematikou gerontologie z pohledu primární péče. Popisuje četné oblasti, ve kterých praktický lékař přichází do styku s pacientem vyššího věku. Zdůrazňuje rizika a úskalí při provádění předoperačních vyšetřeních u seniorů. Popisuje možnosti farmakoterapie ve vyšším věku. Retrospektivním získáním dat z ordinací autor sledoval náklady na spotřebu zdravotní péče seniorů ve dvou oblastech, ve zdravotních výkonech praktických lékařů pro seniory ( preventivní prohlídky, očkování, návštěvní činnost aj.) a v nákladech na předepisování léků pro seniory. Zjistil, že předpokládané náklady, stanovené veřejným zdravotním pojištěním na spotřebu výkonů pro seniory, jsou dostatečné, kdežto u farmakoterapie skutečné náklady vysoko převyšují náklady veřejným pojištěním stanovené. Autor rozebírá možné příčiny tohoto stavu. Dále autor popisuje výsledky svého vědeckého bádání při své preventivní činnosti v obezitologické poradně praktického lékaře. Ze statistického sledování zjistil, že rizikový faktor u metabolického syndromu - mikroalbuminurie u obézních starších žen při poklesu objemu pasu klesá více, než u mladších žen. Prací s touto problematikou je ve světe málo, proto jsou tyto první výsledky zajímavé i s výhledem možného zkoumání v budoucnu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.