Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dlouhodobé imisní projekce pro Prahu a Středočeský kraj: aplikace modelového nástroje SUDPLAN
Bízek, Vladislav ; Mertl, Jan ; Gidhagen, Lars ; Engardt, Magnuz
Pomocí modelového systému SUDPLAN (Sustainable Urban Development Planner), který umožňuje simulaci vlivu změny emisí a klimatu na koncentrace jak primárních, tak i sekundárních polutantů v ovzduší s různou úrovní plošného rozlišení (od stovek km po jednotky km), byly připraveny imisní projekce pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a troposférický ozón pro území Prahy a Středočeského kraje v horizontu roku 2030. Emisní projekce do roku 2030 byla převzata z modelu GAINS (Greenhouse Gas-Air Pollutants Interactions and Synergies). Dále byl simulován vliv na kvalitu ovzduší pro tři typické situace: významná změna v provozu zvláště velkého spalovacího zdroje (ukončení provozu nebo zdvojnásobení výkonu), dokončení dálničního obchvatu Prahy a hypotetický vznik třech satelitních sídel v severozápadním a jihovýchodním příměstí Prahy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bízek, Vladislav ; Machálek, Pavel
Projekt má identifikovat rozhodující zdroje emisí znečišťujících látek, vyvinout a nebo modifikovat metodické postupy schopné predikovat vývoj emisí prioritních znečišťujících látek ve středně a dlouhodobém horizontu a navrhnout vhodná opatření k omezování emisí. Shrnutí stavu řešení za jednotlivé dílčí projekty. DP 1: Upřesnění emisních faktorů pro prioritní znečišťující látky; DP 2: Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí; PD 3: Návrh nových nástrojů a dílčích programů včetně jejich ekonomického vyhodnocení a optimalizace.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Návrh nových nástrojů a dílčích programů včetně jejich ekonomického vyhodnocování a optimalizace
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Diviš, Michal ; Bízek, Vladislav
Etapa 1 zprávy - analýza dosavadních nástrojů snižování emisí obsahuje přehled nástrojů aplikovaných v ČR, posouzení aplikovatelnosti nástrojů z hlediska jednotlivých znečišťujících látek a návrh nástrojů vhodných k úpravám/aplikaci.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bízek, Vladislav ; Machálek, Pavel
Řešení projektu bylo v roce 2005 zaměřeno na další zdokonalení metodik provádění emisních inventur a projekcí a na hodnocení dosavadních a návrh nových nástrojů k omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Závěrečné práce DP 3 ve byly zaměřeny zejména na zpracování návrhu nové osnovy Národního programu snižování emisí České republiky, který by měl být formou metodického sdělení poskytnut jednotlivým krajským úřadům. Byly připraveny podklady pro aktualizaci emisních faktorů vybraných znečišťujících látek s využitím výsledků měření malého spalovacího zdroje pro vytápění domácností. Ve spolupráci s orgány ochrany ovzduší a s dalšími odborníky byly s využitím nových informací zpracovány významné dokumenty související s reportingovými povinnostmi České republiky - hlášení o emisních inventurách pro EMEP/CORINAIR, hlášení ke směrnicím EU.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bízek, Vladislav ; Machálek, Pavel
Projekt má identifikovat rozhodující zdroje emisí znečišťujících látek, vyvinout a nebo modifikovat metodické postupy schopné predikovat vývoj emisí prioritních znečišťujících látek ve středně a dlouhodobém horizontu a navrhnout vhodná opatření k omezování emisí. Projekt je členěn na 3 dílčí projekty: DP 1: Upřesnění emisních faktorů pro prioritní znečišťující látky; DP 2: Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí; DP 3: Návrh nových nástrojů a dílčích programů včetně jejich ekonomického vyhodnocení a optimalizace.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bízek, Vladislav ; Machálek, Pavel
Stručná zpráva o průběhu plnění k datu kontrolního dne 15. června 2005 k jednotlivým dílčím projektům: DP 1: Upřesnění emisních faktorů pro prioritní znečišťující látky; DP 2: Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí; PD 3: Návrh nových nástrojů a dílčích programů včetně jejich ekonomického vyhodnocení a optimalizace.
Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; DHV CR, s.r.o., Praha ; Haboňová, Jitka ; Hnilicová, Helena ; Machálek, Pavel ; Kašpar, Jiří ; Doubek, Pavel ; Bízek, Vladislav
Prostřednictvím nově navržených emisních faktorů / emisních funkcí bude upřesněna metodika emisní inventury pro emise tuhých znečištujících látek (PM10, PM2.5, včetně otěrů brzd, pneumatik a povrchů vozovek) a dalších polutantů vznikajících při provozu silničních vozidel. Mikroskopický dopravní modelový nástroj AIMSUN bude rozšířen o emisní moduly tak, aby mohl optimalizovat dopravní situace s ohledem na minimalizaci emisí a hlukové zátěže. Rozšířený model bude experimentálně ověřen. Zpráva obsahuje souhrn výsledků za rok 2007
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Hesoun, Roman ; Vicherek, Vítězslav ; Machart, Jiří ; Hnilicová, Helena ; Hlavicová, Jitka ; Bízek, Vladislav ; Machálek, Pavel
Stručná zpráva o průběhu plnění k datu závěrečného kontrolního dne 1. 12. 2006: DP 1- Upřesnění emisních faktorů pro prioritní znečišťující látky. DP 2- Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí. DP 3 - Návrh nových nástrojů a dílčích programů včetně jejich ekonomického vyhodnocování a optimalizace. Přehled výstupů řešení jednotlivých DP k datu závěrečného kontrolního dne. Čerpání finančních prostředků.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Návrh nových nástrojů a dílčích programů včetně jejich ekonomického vyhodnocování a optimalizace
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Diviš, Michal ; Bízek, Vladislav
Řešení dílčího projektu DP3 probíhalo v období říjen 2004 až listopad 2006 a bylo rozděleno na 3 etapy: Etapa 1: Analýza dosavadních nástrojů snižování emisí (2004), Etapa 2: Příprava a nebo modifikace některých nástrojů snižování emisí (2005), Etapa 3: Prognózy vývoje emisí a návrh nových nástrojů a opatření k jejich snižování. Závěrečná zpráva obsahuje pouze stručný souhrnný popis nejvýznamnějších výstupů dílčího projektu DP3. Podrobné výstupy jsou uvedeny ve 12 přílohách.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší
DHV CR, spol.s r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bízek, Vladislav ; Machálek, Pavel
Projekt byl členěn na tři dílčí projekty (DP). V třetím roce řešení DP 1 byla pozornost zaměřena na vyhodnocení získaných výsledků měření emisí malého spalovacího zdroje a jejich použití v rámci národní inventarizace emisí, dále statistickému vyhodnocení údajů o měření emisí středních zdrojů nižších výkonů s cílem navrhnout aktualizaci emisních faktorů zejména pro NOx. Součástí závěrečné zprávy je návrh na úpravy stávajícího znění přílohy č. 5 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Byla zpracovávána rešerše emisních faktorů z dostupných zdrojů, jejíž úkolem bylo rozšířit databázi emisních faktorů pro výpočet doposud nevykazovaných emisí, případně pro ověření již používaných emisních faktorů. Byla zpracována rešerše týkající se nespalovacích emisí tuhých částic z dopravy, emisí ze stavebních a zemědělských činností. Úkol dílčího projektu DP 2 souvisel s rozvojem metodik a nástrojů pro poskytování informací o zdrojích znečišťování ovzduší, jejich emisích i emisních projekcích. Byly provedeny analýzy zaměřené na sledování počtu evidovaných údajů a jejich strukturované rozdělení (identifikační, informační, schématické, stálé a proměnné provozní údaje). Bylo prováděno odladění nového SW pro elektronické podávání údajů agendy ovzduší, zpracovaného v rámci zakázky MŽP a zpracován manuál k použití. Současně byly připraveny importní údaje pro naplnění nového SW, s cílem omezit provozovateli prováděné každoroční zadávání stálých údajů, vyskytujících se v databázi REZZO. Byla dokončena kontrola a doplněny údaje pro projekce emisí prováděné v IIASA s využitím modelu RAINS. Výstupní tabulky aktivitních údajů byly předány IIASA a zabudovány do poslední verze modelu RAINS. Vzešlé emisní výstupy, jejichž využití je předpokládáno při novelizaci směrnice EU 2001/81/EC o národních emisních stropech, byly podrobně analyzovány. Ve spolupráci se SVÚOM Praha, s.r.o. byly provedeny činnosti, zaměřené do oblasti inventur emisí VOC z použití rozpouštědel. Byla provedena územní disagragregace emisí VOC z použití rozpouštědel se zaměřením na plošné zdroje. Řešení dílčího projektu 3 v roce 2006 bylo zcela zaměřeno na oblast emisních projekcí, které zahrnují formulaci emisních scénářů včetně formulace nástrojů a opatření k omezování emisí. Zvláštní pozornost byla i nadále věnována tuhým znečišťujícím látkám a oxidům dusíku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 BÍZEK, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.