Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Humor v písňových textech českých folkových písničkářů
Simota, Martin ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Šebek, Josef (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na studium specifického postavení diskurzu humoru v písňových textech českého folku. V úvodní části jsou pro jednotlivé fenomény stanoveny koncepční a metodické rámce, které v následující části jejich komplexním uchopením poskytují podklady pro narativní a literární výzkum. V závěrečné části diplomové práce je tento výzkum zaměřen na vybrané praktické příklady humorného narativu ve folkové písni, jejichž prostřednictvím bude poskytnut příspěvek k problematice ideálně typické konstrukci české národní povahy.
Cesty a zastavení: role hostince ve fantasy literatuře
Melichová, Magda ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Činátlová, Blanka (oponent)
(česky) Práce si položila za cíl prozkoumat topos hostince v kontextu toposu cesty ve fantasy literatuře. V prvním kroku byl vymezen pojem fantasy literatura s ohledem na soubor textů zvolených k analýze, a to především vztah k mytologii a pohádce, tedy žánrům pracujícím s iniciační cestou hrdiny. Nedílnou součástí práce bylo zohlednění teoretických prací zabývajících se obrazem hospody v literatuře, a krátké pozastavení nad podobou a funkcí tohoto toposu v jiných žánrech. Analýze byly podrobeny hostince ze šesti fikčních světů, představujících průřez žánrem od poloviny 20. století do současnosti, přičemž převažovaly příklady ze sub žánru epické fantasy. Analýza ukázala, že hostince plní čtyři základní funkce: intimní prostor hrdiny, místo setkání a poznání, místo proměny a místo příběhů. Jednotlivé funkce se většinou pojí s určitou částí iniciační cesty, a představují buď její začátek, nebo jednu z jejích zkoušek. S jednotlivými funkcemi se pojí i otázky související s duševní cestou hrdinů, a to otázka důvěry, identity a vůle. Zvláštní postavení mají hostince sloužící jako intimní prostor hrdiny, které odrážejí jeho duševní stav a zároveň představují sakrální prostor oddělený od vnějšího světa. Ve spojení s hostinci mluvíme také o neutralitě a rovnováze souvisejícími s hostinskou společností a...
Prostor Ostravy v současné české literatuře
Janáková, Bára ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Králíková, Andrea (oponent)
V prózách 6 současných autorů publikovaných po roce 1989 jsme zkoumali obraz Ostravy. Zajímalo nás, jakou funkci tento prostor má v narativu - může to být pouhé umístění děje (Slawińského pojem scenérie), někdy se k této funkci přidávají další, které jsme převzali z rolí regionu v literární tvorbě, které uvádí Urbanová: daný region může být jedním z témat nebo může být transponován do autorova estetického vědomí, ovlivnit jeho tvůrčí postup a inspirovat jej různými způsoby. Také jsme hodnotili, do jaké míry se hrdinové ztotožňují městským prostorem Ostravy. Vycházeli jsme z fenomenologického přístupu Norberga- Schulze Genius loci. V závěru jsme se pokusili shrnout, jaká témata související s Ostravou jsou pro autory zkoumaných próz společná, zda se pomocí nich vytváří jakási souvislá literární výpověď o Ostravě, obdoba Todorovova petrohradského textu ruské literatury - petersburg text of russian literature.
Recepce díla a autorské osobnosti Emila Hakla
Formánková, Helena ; Králíková, Andrea (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Práce se zabývá otázkou recepce díla a autorské osobnosti Emila Hakla. Zaměřila se na zmapování přijetí jeho knih literární kritikou, zkoumala způsob psaní o autorovi a jeho díle. Vzhledem k tomu, že se jedná o autora současného a jeho dílo ještě není reflektováno v samostatné monografii, materiál tvořily především recenze v literárních časopisech (Advojka, Český jazyk, Český jazyk a literatura, Host, Respekt, Tvar). Práce se také věnovala analýze diskursu, kladla si otázky, čím se vyznačuje řeč kritiky, když tematizuje postavu současného spisovatele.
Motivy dítěte, dětství a s nimi spojených jevů v prózách Jáchyma Topola
Lazorová, Anna ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Králíková, Andrea (oponent)
Práce se zabývá analýzou dětských postav v prozaických dílech Jáchyma Topola. Nejprve jsou s ohledem na chronologické uspořádání popsány dětské postavy a jejich osud v jednotlivých románech. Práce se zaměřuje především na tři prózy, v nichž je postava dítěte použita nejvýrazněji, a navíc se vždy jedná o postavy bratrů. Jedná se o Noční práci, Kloktat dehet a Citlivého člověka. Po jednotlivých popisech následuje srovnání těchto postav. Kromě postav samotných se práce zabývá i pojetím dětství v Topolových textech, dále analyzuje vztah dětí s rodiči a samotné postavy matky a otce v jednotlivých románech. V poslední části tematizuje motivy těhotenství, porodu a potratu.
Metafory socialismu v kanonizované próze 50. let 20. století
Kadavá, Šárka ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Šebek, Josef (oponent)
Cílem práce je na základě Lakoffovy teorie pojmových metafor analyzovat, jakým způsobem byla performativně využívána literatura, aby nabídla zdroje ilustrující cílovou doménu, tedy koncept socialismu/komunismu a způsob jeho budování. Materiálem bude množina děl, která byla uvedena jako povinná pro získání Fučíkova odznaku; tato kampaň regulující jak zdroje toho, co je čteno, tak i způsob rozumění vybraným kanonickým textům, bude chápána jako emblematický a sugestivní nástroj tehdejší ideologizace narativu. Východiskem pro samotnou interpretaci a následnou analýzu budou brožury vytvořené pro Fučíkův odznak, díky nimž bude na materiál nahlíženo pohledem soudobého čtenáře, resp. uchazeče, a zkoumané tak budou především ty kořenové/konceptuální metafory, které takto institucionalizovaný výklad považoval za signifikantní. Klíčová slova: socialismus, Fučíkův odznak, kořenová/konceptuální metafora, ideologizace narativu
Konstituování postavy upíra v literatuře 19. a počátku 20. století
Malá, Michaela ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Činátlová, Blanka (oponent)
Diplomová práce se věnuje zobrazení postavy upíra v literatuře 19. století, a to zejména z naratologického pohledu. Primární literaturu tvoří prozaické texty evropské. Těžiště výkladu spočívá v komparaci postavy upíra, tedy ve srovnání jeho vyobrazení v jednotlivých literárních textech z hlediska funkce, jíž plní v rámci celkového uspořádání příběhu. Jedná se o přehledovou práci, která pomocí komparativní metody mapuje motiv upíra v rámci evropské literatury vymezeného období. Práce obsahuje kulturně-antropologický nástin, jenž slouží jako uvedení do dané problematiky a jako podklad pro komparaci shodných rysů mezi upírem folklorním a upírem literárním. Stěžejní pro práci je klasifikace modů fantastiky navržená Nancy H. Traillovou.
Haškův a Ladův Švejk: Čtení obrazem
Musil, Jan ; Činátlová, Blanka (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na vztah text Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války spisovatele Jaroslava Haška. Prvním krokem je analýza těch motivů románu, a jeho zasazení do širšího literárního kontextu (groteska, pikareskní román, válečný román). To je východiskem porovnání světoznámých ilustrací divadle Erwina Piscatora. Na těchto příkladech jsou předvedeny možnosti obrazového výkladu textu, analyzován interpretační přístup zvolených výtvarníků a v důsledku rozvedena i otázka, jak o obrazu můžeme v literárním kontextu mluvit. Závěrem je bou výtvarných interpretací, které zde stojí proti sobě, jejich možných vlivů na čtení
Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance
Bílek, Petr ; Borkovec, Aleš (vedoucí práce) ; Charvátová, Dagmar (oponent)
Specifika anglosaského a kontinentálního corporate governance Tato práce se zabývá komparací anglosaských a kontinentálních přístupů ke corpo- rate governance neboli ke správě a řízení obchodních korporací. Ačkoliv by se z názvu práce mohlo zdát, že se jedná o komparaci dvou odlišných modelů správy a řízení obchodních korporací, základní východiska této práce jsou opačná. Autor si klade za cíl pomocí komparace úprav vybraných otázek corporate governance v různých právních systémech jak anglosaského, tak kontinentálního modelu corpo- rate governance zjistit, jak významně se odlišuje anglosaský a kontinentální model corporate governance v současnosti, zdali dochází spíše ke konvergenci či divergenci těchto dvou modelů a zdali má význam rozdělovat přístupy právních systémů ke cor- porate governance na základě těchto dvou modelů či již nikoliv. Práce je rozdělena do pěti (5) kapitol, kdy po první kapitole přinášející stručné zá- kladní uvedení do problematiky správy a řízení obchodních korporací následují kapitoly věnující se vybraným otázkám corporate governance v akciových společ- nostech. Tyto čtyři (4) hlavní otázky, které jsou v práci zkoumány, jsou: vnitřní organizace správních orgánů akciových společností, nezávislost a objektivita správ- ních orgánů akciových společností, odpovědnost členů...
Keltská mytologie v české fantasy literatuře
Micková, Tereza ; Vaněk, Václav (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
(česky) Cílem práce je nalézt a analyzovat prvky keltské mytologie ve vybraných dílech české fantasy literatury a vyložit, jak s nimi dílo pracuje, ve kterých složkách se uplatňují a jakých výsledků je jimi dosaženo. Práce se zároveň snaží potvrdit předpoklad, že česká fantasy literatura je schopna obstát na poli akademického diskurzu, a to na základě děl Leonarda Medka a Františky Vrbenské, Jaroslava Mosteckého, Zbyňka Kučery Holuba a Petry Neomillnerové.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Bílek, Pavel
1 Bílek, Petr A.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.