Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Velmocenská politika: Rusko a USA z hlediska realistických teorií mezinárodních vztahů
Bílý, Prokop ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Slačálek, Ondřej (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem velmocenské politiky na počátku druhé dekády 21. století. Studovaný fenomén nahlíží z perspektivy defenzivního, ofenzivního a neoklasického realismu. Snaží se zodpovědět, zda současné proudy realistické tradice teorií mezinárodních vztahů mohou poskytnout věrohodné vysvětlení vztahů mezi velmocemi. Výzkum je zakotven ve čtvrté velké debatě, která na půdě disciplíny teorií mezinárodních vztahů probíhá od konce osmdesátých let 20. století. Jako takový se proto snaží postihnout i aktuální ontologicko-epistemologickou debatu. Jak ukazují výsledky empirické analýzy, realismus i nadále zůstává platným vědeckým diskurzem. Zároveň však též odhalují přibližování neoklasického realismu k jiným teoretickým tradicím.
Ruská zahraniční politika od nástupu Putina: Rusko jako eurasijská velmoc?
Bílý, Prokop ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Předkládaná diplomová práce pojednává o ruské zahraniční politice uskutečňované prezidenty Vladimirem Putinem a Dmitrijem Medveděvem. Studovaný fenomén je nahlížen optikou teorie neo-eurasijství ruského filosofa a politologa Alexandra Geljeviče Dugina. Výchozím bodem neo-eurasijské geopolitiky je přesvědčení o unipolaritě současného mocenského uspořádání a Amerikou řízené globalizaci jako nástroje její reprodukce. Alternativou nepřátelského, svobodný rozvoj národů omezujícího, atlantického řádu je spravedlivější multipolární mocenská konfigurace, k níž má svět dle postulátů neo-eurasijství dovést mesianistická mise eurasijského Ruska, které se však z atlantické nadvlády musí nejprve samo vymanit. Aplikace konceptu neo-eurasijství v kontextu ruské zahraniční politiky od roku 2000 pak ukazuje na zjištění, že ruskou zahraniční politiku lze v některých momentech skutečně považovat za neo-eurasijskou.
Česká hard a soft power: "evropská" nebo "americká" účast České republiky v Afghánistánu?
Bílý, Prokop ; Slačálek, Ondřej (oponent) ; Barša, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce aplikuje koncepty tvrdé a měkké moci, vycházející z díla Josepha Nye, na účast České republiky v Afghánistánu. Vedle konceptuální diskuze obou konceptů je výchozím bodem textu rovněž debata o americkém a evropském přístupu k mezinárodní politice. Česká republika se v Afghánistánu angažuje v rámci širšího mezinárodního společenství a do rekonstrukčního procesu, zahájeného po pádu Tálibánu na konci roku 2001, zapojuje armádu i civilní zaměstnance. Rozvojové spolupráci se pak věnují české neziskové organizace. Jednání zmíněných subjektů tento text nahlíží z perspektivy konceptů tvrdé a měkké moci.
Mediální obraz islámu ve zvolených českých tištěných médiích v roce 2003
Bílý, Petr ; Trampota, Tomáš (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat mediální obraz islámu ve zvolených českých tištěných médiích. Zdrojem pro analýzu byly mediované obsahy týkající se islámu a muslimů pocházející z období kalendářního roku 2003. Pro analýzu byla zvolena následující česká tištěná média: deník Mf DNES a týdeníky Týden a Respekt. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů
Bílý, P. ; Rohovec, Jan ; Baier, J. ; Vašíček, R.
Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných netoxických fluorescenčních látek. Metodika je zpracována pro stopovací zkoušky s umělým zvýšením hydraulického spádu na vstupu (vtláčecí stopovací zkoušky) a sledováním změn koncentrace stopovače na výstupu testovaného profilu. Sběr dat probíhá kontinuálním způsobem, s on-line přístupem a umožňuje implementaci dat do matematického modelu. Metodika je přímo cílená pro geologické prostředí s puklinovou propustností.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Bílý, Petr ; Koutný, Jan (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Květná zahrada je památkou UNESCO. Každý, kdo sem přijede, jde navštívit její formální část, pro kterou tento status získala. Mým záměrem nebylo vytvořit kompozici, či objekty, které by na sebe strhávali přílišnou pozornost. Většinu požadovaných funkcí jsem umístil do stávajícího vstupního objektu. Funkci tropického i studeného skleníku jsem plně zachoval a můj návrh se těchto objektů dotýká jen minimálně. V přízemí vstupního objektu se nachází pokladna, která je spojena s obchodem se suvenýry, bookshopem a informacemi, dále informační místnost, která návštěvníky ve zkratce seznámí se zahradou, šatna, kotelna a oddělené toalety. V patře, které je přístupné po stávajících schodech, nebo nově navrženým výtahem, je kromě bytu správce (3+kk) také přednáškový sál, kanceláře, sklad a wc pro vozíčkáře. Návštěvník zahrady má při zakoupení vstupenky na výběr dvě trasy, kterými se může vydat do Květné zahrady. Buď využije tu stávající, která jej přes čestný dvůr přivede na rozhraní květnice a štěpnice, nebo se může vydat přes informační místnost směrem k holandské zahradě. Zde je veden kolonádou, která je také s čestným dvorem spojena volným průchodem mezi vstupním objektem a tropickým skleníkem. Kolonáda směřuje do objektu kavárny a cestou návštěvník projde dvěma pavilonky, ve kterých jsou umístěny informační panely s detailními informacemi o vývoji zahrady. Tato trasa je zakončena v objektu kavárny, ve kterém je rovněž prostor pro expozice. Objekt kavárny je umístěn při severozápadní zdi pozemku a obsahuje kromě potřebného zázemí ke kavárně také knihovnu se studovnou a oddělené wc (muži, ženy, vozíčkáři). Stoly kavárny mají všechny rovnocenný výhled do prostoru holandské zahrady se sochou, stromy a replikou Neptunovy fontány. Vnější stěny objektu kavárny se sestávají z opakujících se pilířů (1,2 metru dlouhých) a volného prostoru (2 metry na délku), ve kterém je vždy umístěn stůl. Tyto otvory, které probíhají od země až po podhled, jsou v letním období otevřené. Pilíře jsou dvouvrstvé a jsou v nich skryty posuvné prosklené panely, které v zimním období zaplní ony dvoumetrové otvory a kavárnu oddělí od venkovního prostředí. I v zimě je tedy zajištěn komforní provoz kavárny a díky rozměru panelů a jejich takřka plnému prosklení také maximální kontakt návštěvníků se zahradou. Vzhledem k intenzivnímu prosvětlení objektu, které je ještě podpořeno střešními světlíky vedoucí při vnitřní zdi, jsem volil tmavší podhled v podobě dřeva v přírodní barvě. Podlaha je z marmolea v barvě blízké venkovním cestám. Vnější forma vychází z rytmu podpor, horizontální členění navazuje na velkou kolonádu, kdy je sokl i oblkad atiky (oboje z pískovce) pokračováním horizontálních linií kolonády. V hospodářské části zahrady je replika králičího kopečka v podobě dětské prolézačky/skluzavek a dvojice skleníků. Jeden je částečně zděný a poskytuje technické zázemí zahrady, v tom druhém, na exponovaném místě blíže ke štěpnici, je umístěna zahradnická prodejna s dílnou. Pěší cesta se směrem od studeného skleníku rozšiřuje, čímž je dosaženo perpektivního zkreslení a kopeček s volierou se zdají býti blíže k terase studeného skleníku.
Sportovní vybavenost v kontextu místa
Bílý, Petr ; Rudiš, Viktor (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Území je řešeno jako lesopark, ve kterém jsou rozmístěna volnočasová sportovní hřiště, včetně objektu fotbalové akademie, kavárny a malých sezónních šaten. V území se nachází množství pohledových os, které směřují dále do města a tak na město navazují. Území je s městem dále spojeno novými pěšími přístupy. Fotbalová akademie je lineární objekt, jehož vizuelním prodloužením je kavárna. Obě hmoty protíná cyklostezka, která v území tvoří okruh. Fotbalová akademie je rozdělena na celoroční a sezónní provoz. Celý objekt je z pohledového liaporbetonu.
Využití biometrie v IT
Bílý, Petr ; Balada, Jakub (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Biometrie stále častěji nachází uplatnění v IT (biometrické metody dnes zpravidla využívají výpočetní techniku), převážně se používá k autentizaci uživatelů. Cílem této bakalářské práce je popis a srovnání dvou vybraných biometrických metod. Těmito metodami jsou snímání otisků prstů a snímání lidské tváře. Přínos této práce spočívá v poskytnutí informací o metodách biometrické identifikace, jejich výhodách a nevýhodách a možnostech nasazení. Pokud se nějaká organizace rozhodne posílit svou bezpečnost zavedením systémů biometrické identifikace/verifikace, může zde nalézt informace o těchto systémech, druzích snímacích zařízení a jejich výhodách a nevýhodách. Tato práce poskytne odpovědným osobám odpověď PROČ tyto systémy zavést a používat. První část práce po úvodu obsahuje základní pojmy z oblasti biometrické identifikace, následuje obecný přehled fází biometrického zpracování (od sběru dat až po jejich uložení), hlavní oblasti využití biometrické identifikace (podniková sféra, ochrana osob a majetku, bezpečnostní složky a soudy, bankovnictví a elektronické obchodování, cestování a turismus a telekomunikace), měření výkonnosti v biometrii. Následují hlavní kapitoly práce obsahující dvě vybrané metody biometrické identifikace (otisky prstů a tvář) a jejich shrnutí formou zmapování výhod a nevýhod.

Viz též: podobná jména autorů
6 Bílý, Petr
3 Bílý, Prokop
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.