Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah mezi vybranými specifickými a obecnými ukazateli silových schopností závodníků ve vodním slalomu v kategorii C1
Říha, Martin ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Baláš, Jiří (oponent)
Název: Vztah mezi vybranými specifickými a obecnými ukazateli silových schopností u závodníků ve vodním slalomu v kategorii C1 Cíle: Cílem práce bylo zjistit vztah mezi testy maximálních silových schopností a testem výbušné síly při sprintu na klidné vodě. Dalším cílem práce bylo porovnat výsledky měření s umístěním v nominačních závodech do reprezentace České republiky 2018. Metody: Pro testování explozivní síly na klidné vodě jsme použili tříosý piezoelektrický siloměr 9137. K diagnostice o průběhu působení síly bylo použito přístroje Dewesoft Sirirus a programu Dewesoft, firmy Dewetron. Pro zjištění vztahu mezi jednotlivými měřeními bylo použito korelační analýzy. Míra závislosti byla určována podle hodnoty korelačního koeficientu. Výsledky: Silná míra závislosti (r = ≥ 0,7) byla prokázána u testu na klidné vodě a cviku přítah na lavici jednoruč. U cviků bench - press, přítah v lehu na lavici a shyb na hrazdě jednoruč nebyla prokázána silná míra závislosti (bench - press r = 0,63; přítah v lehu na lavici r = 0,58 a shyb na hrazdě jednoruč r = 0,04). Probandi, kteří dosahovali nejlepších výsledků ve vybraných testech obecné i specifické síly se umístili v celkovém pořadí nominace na 3. a 4. místě. Klíčová slova: vodní slalom, maximální síla, specifická síla, pádlování na kánoi, Dewesoft
TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU
Klaus, Jan ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Bílý, Milan (oponent)
Název: TECHNIKA A TAKTIKA BEZPEČNÉHO SJÍŽDĚNÍ RŮZNÝCH TYPŮ VODOPÁDŮ NA KAJAKU Cíl práce: Cílem práce je seznámit středně pokročilé a pokročilé kajakáře se správnou technikou a taktikou sjezdu technických úseků řek na kajaku, zejména vodopádů a jiných vodních překážek s významným vertikálním převýšením. Cílem je čtenáře seznámit s danou problematikou komplexně, podat ucelené informace směřující ke sjezdu technických úseků řek na kajaku, a to s důrazem na bezpečnost a prevenci před nežádoucími situacemi. Metoda: Bakalářská práce je rešeršní studií bez výzkumné činnosti. Jedná se o kvalitativní přehled relevantních informací, doplněných o poznatky a zkušenosti autora a dalších aktivních provozovatelů tohoto sportu, ze kterých jsou vyvozeny závěry bez jakékoli kvantitativní manipulace či analýzy. Hlavní metodou je vyhledávání zdrojů relevantních informací. Klíčová slova: Kajak, technika, taktika, kajakářský záběr, vodopád, válec, slide, bezpečnost, divoká voda, boof
Analýza techniky jízdy na kajaku při závodech ve slalomu na divoké vodě
Buchtel, Michal ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název: Analýza techniky jízdy na kajaku při závodech ve slalomu na divoké vodě Cíle práce: 1. Analyzovat závodní jízdy nejlepších kajakářů při vrcholných závodech ve vodním slalomu z hlediska četnosti použití jednotlivých typů záběrů a způsobů průjezdů povodných a protivodných bran. 2. Určit procentuální zastoupení hnacích a řídících záběrů v závodní jízdě nejlepších kajakářů. Metody: Jedná se o observačně deskriptivní studii, založenou na organizovaném, nebehaviorálním pozorování cíleně vybraného vzorku populace sportovců, konkrétně skupiny vrcholových kajakářů. K pozorování je použito metody sekvenční video analýzy v počítačovém programu Darthfish, založené na záznamu předem definovaných technických prvků, objevujících se v závodních jízdách nejlepších kajakářů. Pozorování bylo provedeno jedním oborovým expertem, jedná se tedy o metodu intraobservační. Data byla zpracována v počítačovém programu Microsoft Excel pomocí základních statistických úkonů. Výstupy byly podrobně popsány. Výsledky: Vrcholoví kajakáři nejčastěji používají k průjezdu protivodných bran techniku odhozu. V závodní jízdě vrcholových kajakářů dominuje podíl hnacích záběrů oproti řídícím. Klíčová slova: vodní slalom, technika, taktika, závod, průjezdy bran, video analýza
Určení vztahu spiroergometrického vyšetření při jízdě na rychlostní kanoi a při pádlování na trenažéru u elitních českých kanoistů
Miškovský, Radek ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Kovářová, Lenka (oponent)
Název: Určení vztahu spiroergometrického vyšetření při jízdě na rychlostní kanoi a při pádlování na trenažéru u elitních českých kanoistů. Cíle: Cílem práce bylo určit vztah mezi vybranými funkčními ukazateli aerobní zátěžové diagnostiky při jízdě na kanoi a při pádlování na kanoistickém trenažéru u reprezentačních kanoistů v rychlostní kanoistice. Metody: V rámci naší studie byla zjišťována a komparována fyziologická odezva dvou funkčních zátěžových testů při jízdě na kanoi a při pádlování na kanoistickém trenažéru. K získání funkčních hodnot kardiorespiračních ukazatelů bylo u obou měření využito terénního přenosného spiroergometrického zařízení Cortex Metamax 3B a sporttesteru Polar RS 800. Výsledky: Testovaní kanoisté dosahovali při zátěžovém testu na vodě maximální tepové frekvence (TF) 181 tepů za minutu (±3,9), maximální hodnoty laktátu (LA) 8 mmol.l-1 (±1,6), maximální spotřeby kyslíku (VO2max) 51,6 ml.kg.min-1 (±6,7), maximální plicní ventilace (VEmax.) 140,3 l.min-1 (±26,5), dechové frekvence (DF) 51 min-1 (±3,7), respiračního kvocientu (RQ) 1,14 (±0,07) a hodnoty TF při anaerobním prahu (ANP) 166 min-1 (±7,2). Při zátěžovém testu na pádlovacím trenažéru dosahovali maximální tepové frekvence (TF) 181 tepů za minutu (±5,2), maximální hodnoty krevního laktátu (LA) 9,1 mmol.l-1 (±2,9),...
Podklady pro vznik metodické příručky pro kurz raftingu a vzdělávání pro obor ochrana obyvatelstva a pro potřeby vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému
Moulík, Jiří ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Bílý, Milan (oponent)
Název: Podklady pro vznik metodické příručky pro kurz raftingu a vzdělávání pro obor ochrana obyvatelstva a pro potřeby vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému Cíl práce: Na základě výběru zdrojů, sběru informací a závěrečné syntézy poznatků, vytvořit podklady pro vznik metodické příručky určené pro naplnění tematického plánu kurzu Rafting a záchrana na divoké vodě se zaměřením na ochranu obyvatel a pro potřeby vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému. Metody: Bakalářská práce je rešeršní studií bez výzkumné činnosti. Jedná se o kvalitativní přehled relevantních informací, ze kterých jsou vyvozeny závěry bez jakékoli kvantitativní manipulace či analýzy. Hlavní metodou je vyhledávání zdrojů relevantních informací a provedení výběru konkrétních dat pro vytvoření podkladů pro vznik metodické příručky zařazené do vzdělávacího systému složek Integrovaného záchranného systému a vzdělávání v oboru Ochrana obyvatel v ČR. Klíčová slova: rafting, technika, taktika, záběry, záchrana na divoké vodě, ochrana obyvatel, Integrovaný záchranný systém
Určení vztahu spiroergometrického vyšetření při jízdě na rychlostní kanoi a na klikovém ergometru
Mára, Petr ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Kovářová, Lenka (oponent)
Název: Určení vztahu spiroergometrického vyšetření při jízdě na rychlostní kanoi a na klikovém ergometru. Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit vztah mezi vybranými funkčními ukazateli aerobní zátěžové diagnostiky při pádlování na kanoi na klidné vodě a při klikové ergometrii horních končetin u rychlostních kanoistů. Metody: Pro získání dat byl využit standardizovaný stupňovaný zátěžový test ergometrie horních končetin na klikovém ergometru a spiroergometrické vyšetření podle stejného zátěžového protokolu při pádlování na kanoi. Při testování byl v obou případech použit sporttester Polar RS800 a zařízení Cortex Metamax 3B. Ke zjištění vztahů výsledných hodnot vybraných funkčních ukazatelů byla požita korelační analýza. Míra závislosti byla určena podle Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Celkový průměrný rozdíl mezi hodnotami naměřenými při jízdě na kanoi a při klikové ergometrii je 2,13%. Korelační analýza prokázala silnou závislost u čtyř ze sedmi vybraných funkčních ukazatelů: tepového kyslíku (r = 0,87), maximální spotřeby kyslíku (r = 0,97), dechového objemu (r = 0,78) a plicní ventilace (r = 0,79). U dechové frekvence (r = -0,02), krevního laktátu (r = -0,08) a srdeční frekvence (r = -0,28) nebyl statisticky významný vztah prokázán. Klíčová slova: Kliková ergometrie, terénní test,...
Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů
Švarcová, Hana ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů Cíle práce:. Cílem práce je stanovení anaerobního prahu v terénních podmínkách na základě Conconiho testu a tzv. laktátové křivky tj. exponenciální průběh koncentrace laktátu v krvi v závislosti na rychlosti jízdy a tepové frekvenci a jejich porovnání. Metoda: Využití Conconiho testu a tzv. laktátové křivky tj. exponenciální průběh koncentrace laktátu v krvi v závislosti na rychlosti jízdy a tepové frekvenci pro zjišťování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů. Výsledky: Výsledky ukazují, že anaerobní práh na základě Conconiho testu v rychlostní kanoistice stanovit nelze. Klíčová slova: rychlostní kanoistika, anaerobní práh, Conconiho test, laktátová křivka
Závislost mezi sportovním výkonem v závodních tratích a vybranými ukazateli kondičních faktorů v rychlostní kanoistice
Kusák, Bohumil ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název v jazyce práce:Závislost mezi sportovním výkonem v závodních tratích a vybranými ukazateli kondičních faktorů v rychlostní kanoistice Cíle práce: Cílem práce je zjistit závislosti mezi výkonem v závodních tratí a vybranými ukazateli kondičních faktorů u rychlostních kanoistů v kategoriích K1, C1 junioři v závodní sezóně 2007. Metoda: Ke stanovení vztahu mezi výkony v závodních tratí a vybranými ukazateli kondičních faktorů bylo použito korelační analýzy, kde závisle proměnné budou hodnoty testování speciální kondice a nezávisle proměnné budou hodnoty testování všeobecné kondice. Výsledky: Z výsledků výzkumu vyplývá, že závislost mezi výkony v závodních tratí 500m a 1000m a kondičními faktory je rozdílná u kanoistů a kajakářů a že z výkonu u kondičních testů nelze určit přibližný výsledek v kanoistické disciplíně. Klíčová slova: test, výkon, korelační koeficient, rychlostní kanoistika Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu
Jančar, David ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka ve vodním slalomu. Title of project: Influence of selected conditional and psychological factors on final athletes performance in white water slalom. Cíle práce: Cílem práce je porovnat vybrané kondiční a psychické parametry závodníka ve vodním slalomu a zjistit jejich vliv na výsledný výkon v závodě. Metody zpracování dat: Pro zjištění statistické závislosti mezi sportovním výkonem a vybranými faktory sportovního výkonu byl použit neparametrický korelační výzkum - Spearmanův korelační koeficient, zpracovaný ve statistickém programu SPSS. Výsledky: Vybrané kondiční faktory mají vliv na výsledný výkon závodníka nejsou ovšem jediným faktorem, který výsledný výkon závodníka ovlivňuje. Vliv kognitivní složky závodní úzkosti na výsledný výkon závodníka se nepodařilo plně prokázat. Klíčová slova: vodní slalom,Wingate test, aktuální psychické stavy, závodní úzkost, CSAI-2 test, faktory, sportovní výkon.
Porovnání techniky pádlování v rychlostní kanoistice - disciplíně C1 a na dračí lodi
Semecký, Pavel ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Technika pádlování a jízdy na dračí lodi Title of work: Technique of paddling and riding on dragon boat Cíle práce: Cílem je provést komplexní analýzu techniky pádlování a jízdy na dračí lodi. Práce by měla sloužit jako metodický materiál nejen pro trenéry a závodníky. Metoda: Základní metodou pro analýzu záběru na dračí lodi bylo participantní řízené pozorování a syntéza praktických i teoretických poznatků o jízdě na dračí lodi. Výsledky: Ve studii jsme provedli popis průběhu záběru na dračí lodi, rozdělili jej do jednotlivých fází a popsali kritická místa při nácviku. Podařilo se postihnout hlavní rozdíly a uzlové body prolínající se v záběru na rychlostní kanoi a na dračí lodi. Klíčová slova: dračí loď, rychlostní kanoe C1, technika

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Bilý, Michal
1 Bílý, M.
2 Bílý, Martin
3 Bílý, Matěj
3 Bílý, Michael
8 Bílý, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.