Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky
Žežulková, Denisa ; Hroníková, Linda (vedoucí práce) ; Bártová, Klára (oponent)
Předchozí studie ukázaly, že můžeme měřit osobnost nejen u člověka, ale i u zvířat, a to včetně kočky domácí (Felis catus). Výsledky studií také naznačují, že osobnost kočky domácí může být ovlivněna celou řadou faktorů např. věkem, pohlavím či plemenem kočky. Avšak jen málo studií se věnovalo souvislosti mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky. Cílem této studie proto bylo explorovat souvislosti mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky tak, jak ji hodnotí její majitel. K analýze dat jsme použili korelační analýzu. Vzorek tvořilo 404 respondentek (žen), které vyplnily český překlad dotazníku BFI-2 a český překlad Feline Five Questionnaire pro svou kočku (vzorek koček tvořilo 194 samců a 210 samic). Výsledky ukázaly řadu korelací mezi osobnostními faktory majitelky a faktory behaviorálního profilu její kočky. Nejsilněji se projevila pozitivní korelace mezi svědomitostí majitelky a extraverzí její kočky. Jedno z vysvětlení je založeno na hypotéze o atraktivitě podobnosti tj. že si majitelka vybírá zvíře, které se jí v určitých charakteristikách podobá. Podle jiné teorie majitelka promítá své vlastnosti do svého mazlíčka a další možné vysvětlení je, že osobnost majitelky či kočky ovlivňuje osobnostní charakteristiky té druhé. Klíčová slova: osobnost zvířat,...
Sexuální reakce žen na nahé mužské postavy v různých stadiích vzrušení
Čiženkova, Alena ; Krejčová, Lucie (vedoucí práce) ; Bártová, Klára (oponent)
Lidská sexuální reakce je dynamickým procesem zahrnujícím kognitivní, emoční a fyziologické procesy. Doposud neexistují téměř žádné studie, které by se zabývaly mírou sexuálního vzrušení žen ve vztahu s atraktivitou objektu na prezentovaném stimulu a ani takové, které by se zabývaly mírou odhalenosti mužského stimulu. Cílem diplomové práce bylo otestovat, jak se liší tělesná reakce žen na obrazové erotické stimuly zachycující muže s různou mírou atraktivity, odhalení a zobrazení penisu. V naší studii bylo měřeno tělesné vzrušení žen pomocí vaginálního pletysmografu BIOPAC. Měření proběhlo na 32 ženách v reproduktivním věku, bez diagnostikovaných sexuálních problémů. Výsledky ukazují, že sexuální reakce žen jsou vyšší u atraktivních stimulů a u stimulů zobrazujících erektovaný penis, který na ženy působí jako sexuální atraktant bez ohledu na atraktivitu stimulu. Klíčová slova: ženské sexuální vzrušení, vaginální pletysmograf, mužská atraktivita
Konzistence a vliv otců na výběr partnera u heterosexuálních žen
Taskovská, Kristýna ; Štěrbová, Zuzana (vedoucí práce) ; Bártová, Klára (oponent)
Lidé si své partnery vybírají podle různých charakteristik, avšak dosud není jisté, zdali si vybírají partnery se stále podobnými charakteristikami. Současně se ani neví, co všechno moduluje partnerské preference. Jedním z faktorů se ukazuje být vliv rodičů, avšak otázkou je, zdali se tento vliv uplatňuje stejně u různých typů vztahů s rozdílnou mírou závazku (např. vztah na jednu noc, manželství apod.). Cílem předložené práce bylo analyzovat konzistenci partnerského výběru ve fyzických charakteristikách u heterosexuálních žen. Dále jsme testovali vliv otce na výběr partnera a zdali se tento vliv liší u partnerů, s nimiž respondentky mají potomky, a s nimiž nikoliv. V neposlední řadě jsme měřili vliv podobnosti mezi otcem a současným partnerem na partnerskou a sexuální spokojenost respondentky. Výzkumu se zúčastnilo 693 heterosexuálních žen ve věku 18-45 let (průměrný věk = 30,7 let; SD = 5,9 let), které uvedly fyzické charakteristiky (váha, výška, atraktivita, maskulinita, barva očí, barva vlasů, obličejová maskulinita, délka vousů, objem svalů, BMI, relativní výška, tělesné ochlupení a délka nohou) otce, současného partnera (s nímž měly/čekaly potomka/y) a bývalých partnerů (s nimiž neměly/nečekaly potomka/y), dále vyplnily standardizovaný dotazník na kvalitu vztahu s otcem (s-EMBU) a uvedly svou...
Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen
Hladký, Tomáš ; Binter, Jakub (vedoucí práce) ; Bártová, Klára (oponent)
V sexuologických výzkumech se často využívá fyziologického měření pohlavní vzrušivosti v reakci na sexuální podněty (stimuly). Neexistuje však popis prvků v těchto stimulech, jejichž využití by umožnilo maximální možnou odpověď. Statická fyzická atraktivita ženy se jeví jako velmi důležitý prvek při jejím posuzování, avšak do celkového dojmu může vstupovat i neverbální chování, tedy dynamická atraktivita, která dokáže celkovou atraktivitu ženy zvýšit či naopak snížit. Do celkového konceptu tak mohou vstupovat dva prvky: "fyzická atraktivita" a "sexuální přitažlivost". Výzkum a porovnání statických stimulů a zjištění vzrušivých prvků ve stimulech dynamických jsme adresovali v této diplomové práci. Studie byla rozdělena na dvě části. Jako stimuly jsme použili fotografie oblečených i nahých žen a rovněž castingová videa do snímků pro dospělé, která jsou volně dostupná na internetu. Za použití 90 fotografií obličejů a oblečených žen jsme ve studii I zjistili, že existuje rozdíl mezi fyzickou atraktivitou a sexuální přitažlivostí. Navíc obličej byl prediktorem fyzické atraktivity a tělo prediktorem sexuální přitažlivosti. Ve studii II jsme za použití sexuálně explicitních videí zjistili, že neverbální chování má pouze malý vliv na sexuální přitažlivost a nejdůležitějším prvkem je tak právě fyzická...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Bártová, Kateřina
4 Bártová, Kristina
2 Bártová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.