Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
New approaches in higt-resolution shallow seismic prospection
Valenta, Jan ; Dohnal, Jiří (vedoucí práce) ; Rudajev, Vladimír (oponent) ; Bárta, Jaroslav (oponent)
11 Závěr Tato disertačrrípráce ukazuje dvě rrově vyvirruté metody zpracovárrí seismic- kýclr dat _ modifikaci metody tinre-term a nový způsob extl.a]<ce S-vlrl. 3D mělká refrakčníseismilra je metodou, která si v současnédobě rrachází cestu do ob]asti rutirrrrí seisnrické prospekce, zatínr však ještě nerrí hojrrě vy- užívána'Zpracovárrí dat je větširror.r pr.ováděno pornocí seisnrÍckétomografie' která' jak bylo ukázáno, má i svá omezerrí a negativa. Proto byla vyťvoi.erra rrrodifi.kace rrretocly tirrre-term' která se slražíseisrnickou tomosrafii r,lrodriě doplriol,at. A, jak b),]o u]<ázárro v této práci, tnůŽe v nekteryclr pŤípacleclr seismickou tolnogl.afli i překonat' \,Iel;oda 1iltrov;rlrí S-vlrr rra, zz1kla'dtj jqiclr podobnosti lra sorrseclníclr zázna. rrrcc}r v1paclti' porrrět'trč sli.|lrrč. Na'víctrcpotřellrrjc ž1rrlrrézv]1r'štrrízclr.o.jc S-r'llr _ telérrrrílriěřcrrí tr:rl1' ngj.... lirllitoválra rrralott crrergií getierovattotr spec'i:rli- zovarýnri zclro.ji S-r'lrr. \feřcní ponocí S-vlrr tlále rozšiř-uie možnosti scisrriir:]<ti prospekce, zvltištčpa,li spoiečntl, ilrtet'pt.ctace P- a S.vln. T)'to Ízrlttory tuoltoti naporrroci-častějšírrrrr1louŽír.áníS-vlri v rrlělké refralrčrríseistrrice' Nevýlroclou zatírrr zťrsttivlr zrlitlrrlr:lvti zprirt:ov1lrrí zllzl'ltltl'tit př.i filtrtx:i. Dalšívývoj této...
Život a dílo slezského fotografa a malíře Józefa Raszky (1875-1929)
Klepáčová, Veronika ; BÁRTA, Jaroslav (vedoucí práce) ; Buddeus, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá životem a dílem slezského fotografa a malíře Józefa Raszky (1875-1929). Při jejím zpracování byl kladen důraz na vyhledávání a sběr informací v archivech a jejich následné zpracování v jeden celek. Celkově je práce rozdělena do čtyř hlavních částí. První kapitola se snaží načrtnout přehled historických událostí během Raszkova života v regionu, kde žil. Další dvě kapitoly detailně popisují Raszkův život a postup při bádání. Všechny výše zmiňované kapitoly by měly čtenáři představit tuto jedinečnou a kontroverzní osobnost a seznámit jej s Raszkovou složitou povahou a zajímavými životními postoji. Poslední kapitola pak aplikuje tyto poznatky při interpretaci Raszkova díla. Nedílnou součástí práce jsou také fotografické ukázky a katalog, který se nachází na konci práce a který obsahuje reprodukce všech Raszkových známých fotografií. Přínosem práce by mělo být mimo jiné připomenutí téměř zapomenutého regionálního umělce a také zdůraznit dokumentační hodnotu jeho fotografií.
Proměny životního prostředí ve vybraných českých fotografických projektech v letech 1990 až do současnosti
Trautmannová, Tereza ; Siostrzonek, Jiří (vedoucí práce) ; BÁRTA, Jaroslav (oponent)
Tato práce si klade za úkol představit a porovnat vybrané projekty mapující fotografické dění v oblasti proměn životního prostředí od začátku devadesátých let do současnosti. Tím jsou myšleny přístupy autorů, kteří interpretují krajinu také v jiném kontextu než estetický artefakt. Soubory vybrané pro tuto publikaci zastupují nejen výtvarnou stránku fotografie, ale svými sociologickými, ekologickými, sociálními, psychologickými a antropologickými přesahy umožňují alternativní přístupy k interpretaci.
Metodika korektní fotografické reprodukce daguerrotypických obrazů s vlastním zkonstruovaným prototypem reprodukčního zařízení
Bárta, Jaroslav
Obsahem metodiky je praktické použití navrženého reprodukčního zařízení – DaguerroBoxu s příklady korektního užití, aby byl získán co nejvěrnější fotografický obraz z konkrétní daguerrotypie. Postup je podrobně popsán a je demonstrováno jeho využití v běžných podmínkách. Jako optimální řešení se ukázalo fotografování s mobilním osvětlovacím zařízením, které splňuje všechny požadavky (mj. neohrožuje podstatu fotografovaného předmětu a poskytuje kvalitní obrazovou reprodukci), a to za využití současných technologických možností fotografického záznamu. Ukázky práce s prvním provizorním osvětlovacím zařízením a vyhodnocení výsledků jsou výsledným výstupem první fáze. Závěrečným výstupem druhé fáze je návrh konstrukce a pořízení prototypu originálního osvětlovacího zařízení určeného k certifikaci a výrobě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sociologie bydlení ve fotografii
Kadlecová, Ludmila ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; BÁRTA, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá promítnutím Sociologie bydlení ve fotografii. Je rozdělena do třech rozdílně pojatých částí. V úvodu práce je zkoumán vzájemný vztah sociologie a fotografie jako moderních disciplín. Druhá kapitola je věnována sociologickému přístupu fotografů a hnutí v dějinách fotografie. Závěrečná část práce se prostřednictvím poznatků Sociologie bydlení pokouší o podrobnější sociologickou analýzu děl současných fotografů a umělců našeho geografického prostoru reflektující téma bydlení.
Datování ženských fotografických portrétu 1841 - 1914 podle módy
Halama-Leite, Guna ; SCHEUFLER, Pavel (vedoucí práce) ; BÁRTA, Jaroslav (oponent)
Zkoumání možnosti datování historických fotografií podle oděvu portrétované osoby. Ve své práci se zabývám datováním ženských portrétů, protože proměny ženské módy v daném období jsou rychlejší a výraznější, než proměny módy mužské a dětské. Období 1841 - 1914 je zvoleno z důvodu, že v roce 1841 byl otevřen první fotografický ateliér v Praze a začátek První světové války je výrazný zlomový bod. Cílem mé magisterské práce je ukázat, že podle oděvu, oděvních doplňků a účesů je možné datovat fotografie podle desetiletí. Popisuji klady a zápory datování podle módy, kombinaci s jinými datovacími metodami. Dále popisuji proměny módní siluety, jednotlivých kusů oděvů a doplňků podle desetiletí: 40., 50., 60., 70., 80. a 90. léta 19. století, pak 10. léta 20. století a 1910 - 1914. Následuje konkrétní příklady datování podle módy na historických fotografiích.
Beskydy ve fotografickém díle regionální ch umělců do r. 1948
Klepáčová, Veronika ; BÁRTA, Jaroslav (vedoucí práce) ; STECKER, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými umělci, kteří v minulosti fotografovali beskydskou krajinu a život v ní, a to do roku 1948. Základ této práce tvoří vyhledávání a sběr informací a jejich následné zpracování. Jsou srovnávány životní postoje a fotografická díla těchto regionálních umělců. Práce je doprovázena fotografickými ukázkami z díla autorů. Zamyšlení patří také proměnám beskydské krajiny v průběhu času a s tím související vztah člověka ke krajině. Vzhledem k tomu, že se ráz krajiny neustále mění, je tato práce také dokladem toho, jak velkou dokumentační hodnotu má fotografie. Je to obraz nesoucí poselství pro další generace.
Nové dokumenty o směřování dokumentárně orientované tvo rby ve fotografii po roce 2000
Douša, Jan ; KOLÁŘ, Viktor (vedoucí práce) ; BÁRTA, Jaroslav (oponent)
Hlavním cílem této práce je na konkrétních příkladech demonstrovat nejrozšířenější dokumentární přístupy uplatňované ve fotografii po roce 2000. Výběr se soustředí na autory, u nichž je fascinace problematikou a vizualitou vnějšího světa a potřeba tuto fascinaci reflektovat prvotním impulsem k tvorbě. Ryze konceptuální či jiné přístupy využívající oblast dokumentu pouze jako platformu pro jeho kritiku či analýzu média fotografie a jeho vztahu k estetičnosti či objektivitě, nejsou v této práci zahrnuty. Výběr autorů z důvodu rozsahu této práce není zdaleka vyčerpávající a neklade si za cíl plnit funkci objektivního přehledu. Jedná se o osobní výběr reprezentativních autorů balancujících ve své tvorbě v rámci širokého spektra dokumentárních přístupů. Ty zahrnují jak aktualizované formální postupy čerpající z tradice výstavy New Documents, kterou jsem si stanovil jako důležitý mezník v poválečných dějinách dokumentární fotografie, tak i přístupy zcela nové či fungující v nových symbiózách. Pozadí analýzy prací současných autorů je tedy tvořeno historickým kontextem a kritickým diskursem probíhajícím od 70. let, zpochybňujícím dokumentární funkci fotografie v kombinaci s jejím vztahem k estetizaci.
Restaurování skleněných fotografických materiálů
Borýsková, Štěpánka ; Bárta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Čeppan, Michal (oponent) ; Vávrová, Petra (oponent)
souhrn teoretických poznatků o restaurování skleněných fotografických materiálůa jejich aplikace v praxi

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Barta, Jiří
6 BÁRTA, Jakub
26 BÁRTA, Jan
1 Bárta, J.
6 Bárta, Jakub
26 Bárta, Jan
1 Bárta, Jaroslav,
6 Bárta, Jiří
1 Bárta, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.