Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays on Macroeconomics with Financial Frictions
Audzei, Volha ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; Wouters, Rafael (oponent) ; Benigno, Pierpaolo (oponent)
V této disertaci je zkoumáno, jak upuštění od předpokladu racionálních očekávání ovlivní výstupy makroekonomických modelů. Konkrétně ukazujeme, jak nedokonalé informace ekonomických agentů na finančních trzích působí na jejich rozhodovací proces za přítomnosti rizika, dále pak na efekt monetární politiky na banky, půjčky a rovnovážný výběr. V svém prvním paperu začleňujeme mezibankovní trh do standardního DSGE modelu, přičemž mezibankovní úroková míra a objem půjček závisí na důvěře na trhu a na riziku protistrany. Toto ve výsledku znamená, že pokud na trhu panuje představa, že došlo ke zvýšení míry rizika protistrany, pak dochází k zamrznutí úvěrových trhů. Změny v důvěře v trhy pak mohou zapříčinit zamrznutí úvěrových trhů, a tudíž prohloubit recesi. Ve své práci teoreticky napodobujeme některé politiky centrálních bank. Konkrétně napodobujeme cílené a necílené poskytnutí likvidity a snížení úrokové míry z rezerv. Naše výsledky ukazují, že pokud centrální banka svými zákroky nijak nezmění očekávání ekonomických agentů, pak mají opatření centrální banky pouze omezený vliv na nabídku úvěrů. Snížení úrokové míry z rezerv prohlubuje recesi, protože toto opatření snižuje výnosy bank. Poskytnutí dodatečné likvidity vede k mírnému zvýšení úvěrové aktivity bank, ale zároveň toto opatření snižuje efektivitu,...
Confidence Cycles and Liquidity Hoarding
Audzei, Volha
Důvěra na trzích se během minulých ekonomických krizí ukázala být důležitým faktorem. Přesto mnoho existujících modelů všeobecné rovnováhy neuvažuje očekávání ekonomických subjektů, volatilitu trhů nebo příliš pesimistické výhledy investorů. V této práci je do modelu DSGE zakomponován model mezibankovního trhu, přičemž úroková sazba na mezibankovním trhu a objem půjček záleží na tržní důvěře a vnímání rizika spojeného s protistranou. K úvěrové krizi v modelu dojde při vnímání nárůstu rizika protistrany. Výsledky naznačují, že změny v důvěře na trzích mohou generovat úvěrové krize a přispívat k hloubce ekonomických recesí. V článku jsou také provedeny simulace napodobující některé měnové politiky centrálních bank: cílované a necílované poskytování likvidity a snížení měnověpolitických sazeb. Výsledky naznačují, že bez ovlivnění očekávání ekonomických subjektů mají tyto politiky na nabídku úvěrů pouze omezený dopad. Zajímavé je také zjištění, že nízké úrokové míry v tomto modelu zhoršují ekonomickou recesi skrze negativní dopad na bilance bank. Poskytování likvidity mírně stimuluje úvěry, ale efektivita tohoto kroku je podrývána hromaděním likvidity.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Exchange Rate Dynamics and its Effect on Macroeconomic Volatility in Selected CEE Countries
Audzei, Volha ; Brázdik, František
Chceme-li pochopit potenciál pro vytváření optimálních měnových oblastí, je důležité zkoumat původ makroekonomické volatility. V této práci se zaměřujeme na příspěvek kurzových šoků k makroekonomické volatilitě ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Relativní příspěvek kurzového šoku vzhledem k příspěvku ostatních šoků nám umožňuje vyhodnotit, zda-li je kurz zdrojem volatility, nebo v souladu s teorií působení šoků tlumí. Rozklady volatility chyby predikce jsou založeny na strukturálním modelu VAR pro dvě země, který je identifikován pomocí znaménkových restrikcí. Pomocí těchto rozkladů identifikujeme skupiny zemí s převažujícím příspěvkem symetrických šoků a s výrazným příspěvkem šoků do reálného kurzu. Obecně platí, že výsledky pro všechny zkoumané země ukazují, že reálný kurz tlumí šoky. V některých zemích zjišťujeme významný vliv symetrických měnově politických šoků na vývoj reálného kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Exchange Rate as a Shock Absorber
Audzei, Volha ; Brázdik, František
Vůči tradičnímu pohledu na schopnost měnového kurzu absorbovat šoky vznesla námitky řada studií. Proto nepřekvapí existence ekonomik, ve kterých je hospodářský cyklus podnícen pohyby měnového kurzu. V této práci se snažíme vyhodnotit příslušnost české ekonomiky k této skupině zemí. Zejména analyzujeme vztah mezi měnovým kurzem a ostatními makroekonomickými proměnnými skrze modely vektorové autoregrese (VAR). Použité modely jsou identifikovány pomocí metody znaménkových restrikcí navržené Uhligem (2005). Výsledky rozkladu variance měnového kurzu nedovolují odmítnout hypotézu o schopnosti měnového kurzu absorbovat šoky v české ekonomice. K posouzení robustnosti výsledků také zkoumáme vztah mezi měnovou politikou a volatilitou měnového kurzu. Naše studie ukazuje na převládající stabilizující roli měnového kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
1 Audzei, V.
4 Audzei, Volha
4 Audzei, Volha
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.