Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Self-tracking jako způsob komunikace: případová studie komunikace sportovců v ČR
Steinbergerová, Zuzana ; Soukeník, Štěpán (vedoucí práce) ; Audyová, Petra (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma komunikačního procesu mezi člověkem a digitálními záznamovými technologiemi, které umožňují systematické zaznamenávání aspektů lidského života. Tento nový komunikační fenomén se v odborné literatuře nazývá anglickým pojmem self-tracking. Cílem této diplomové práce je poskytnout vhled do průběhu komunikačního procesu mezi sportovci a těmito záznamovými zařízeními. Přínos diplomové práce spočívá v popsání komunikačního procesu mezi sportovci a jejich self-trackingovými zařízeními a zjištění, jak sportovci tuto výměnu informací vnímají. Kromě toho by měl výzkum také zodpovědět otázku, jakou mají sportovci motivaci zaznamenávat sportovní data a jaké benefity jim komunikace se self-trackingovými technologiemi přináší. Výsledky rovněž představí, jaké postoje zastávají čeští sportovci ke sdílení sportovních aktivit na sociálních sítích. První část diplomové práce se věnuje úvodu do zkoumané oblasti, reflexi zahraniční literatury a výzkumu, identifikování kritických otázek vztahujících se k vlastnictví dat. Design kvalitativního výzkumu vychází ze stanovené hlavní výzkumné otázky: Jak sportovci používají self-trackingová zařízení a jak vnímají komunikační proces mezi sportovci a technologiemi? Na základě výzkumné otázky bylo rozhodnuto o tom, že výzkum bude založen na...
Spolupráce módních značek s influencery na Instagramu
Kopičková, Markéta ; Audyová, Petra (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu influencerů na sociálních sítích a jejich využití v oblasti marketingové komunikace módních značek. Cílem práce je prozkoumat influencer marketing na Instagramu. V první části práce se nachází teoretické zakotvení této problematiky z hlediska marketingové komunikace a PR. V praktické části jsou obecně a konkrétně popsány jednotlivé formy influencer marketingu na Instagramu. Následně je zpracován dotazník, který se zaměřuje na fanoušky vybraných světových influencerů a odkrývá, jaký dopad spolupráce na Instagramu mají.
Zájmy ČR v Gruzii: analýza způsobu jejich prosazování
Audyová, Petra ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Diplomová práce analyzuje způsob prosazování národního zájmu České republiky v Gruzii a popisuje případné změny v důsledku českého předsednictví EU. Východiskem ke zkoumání národního zájmu je předpoklad, že konkrétním vyjádřením národního zájmu je zahraniční politika státu. Proto jsou primárním pramenem analýzy oficiální zahraničně politické dokumenty ČR. Cílem práce je potvrdit případně vyvrátit hypotézu, že zahraničně- politické jednání ČR ve vztahu ke Gruzii bylo v období 2007-2011 ovlivněno snahou o maximalizaci vlastního zisku skrze struktury EU. Vzhledem k velikosti České republiky a jejímu geopolitickému významu v práci vycházím z teorie neoliberálního institucionalismu a prostřednictvím této teorie operacionalizuji národní zájem do čtyř kritérií, kterými jsou: 1) Soulad evropských a českých zájmů, 2) Využití platformy předsednictví EU k prosazení zájmů, 3) Dlouhodobá konzistence zájmů a 4) Ekonomická povaha prioritních cílů. Stanovená kritéria umožní identifikovat, zda se ČR chová v souladu s teorií neoliberálního institucionalismu a zda dochází k prosazování českých zájmů skrze multilaterální nebo bilaterální vazby. Práce prokázala, že ve sledovaném případě se ČR chovala v souladu s teorií neoliberálního insitiucionalismu, ve svém zahraničně-politickém jednání se snažila prosazovat vlastní...
Mezinárodní ekonomická konkurenceschopnost ČR
Audyová, Petra ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Karlíček, Miroslav (oponent)
Cílem práce je vedle komplexního ohodnocení postavení ČR v mezinárodním srovnání analýza vlivu kapitálu na mezinárodní ekonomickou konkurenceschopnost České republiky. Kvalita lidského kapitálu je výchozím předpokladem pro přechod České ekonomiky na znalostně založenou. Vliv finančního kapitálu je znázorněn na dopadech přílivu přímých zahraničních investic na českou ekonomiku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.