Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stimulace rychlosti během závodního období v kategorii mladšího dorostu extraligy ledního hokeje
Bícha, Mikuláš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Kregl, Jan (oponent)
Název: Stimulace rychlosti během závodního období v kategorii mladšího dorostu extraligy ledního hokeje Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit účinnost dvou měsíčního tréninkového plánu zaměřeného na rozvoj rychlosti v závodním období 2017/2018 u hráčů kategorie mladšího dorostu extraligy ledního hokeje. Úkoly: Na základě poznatků získaných z odborné literatury sestavit dvou měsíční program rychlostního tréninku a aplikovat ho v závodním období hráčů ledního hokeje v kategorii mladšího dorostu, Provést motorické testy, které hodnotí stav motorických schopností, Porovnat výsledky motorických testů mezi jednotlivými hráči a daty testování, Zjistit účinnost šestitýdenního programu rychlostního tréninku, Metody: Výzkum této práce byl realizován za pomoci metody motorického testování. Hypotézy: H1: Předpokládám zlepšení v testech rychlosti na ledě. H2: Předpokládám výrazné zlepšení v testech rychlosti na suchu Výsledky: Průměrné zlepšení zaznamenáváme v testu rychlosti vyběhnutí do schodů (0,17 sekund +  0,32). U ostatních dvou testů se neprokázalo výrazné zlepšení výsledků. Závěr: Oproti původnímu očekávání se nám potvrdila platnost jedné ze dvou stanovených hypotéz. Klíčová slova: rychlostní trénink, lední hokej, mladší dorost, závodní období
Kanadský pohár a jeho přínos pro lední hokej
Bícha, Mikuláš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Kregl, Jan (oponent)
Název: Kanadský pohár a jeho přínos pro lední hokej Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždit a vyhodnotit informace o jednotlivých ročnících Kanadského poháru. Následně analyzovat a popsat jeho přínos pro lední hokej. Metody: Rešerše a komparace literatury zabývající se tématem Kanadského poháru. Pro získání informací od respondentů, byla využita kvalitativní metoda nestandardizovaného rozhovoru. Klíčová slova: Lední hokej, Kanadský pohár, Světový pohár, NHL
Výzkum finanční a časové náročnosti ledního hokeje
Vecko, Petr ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje Cíle: Hlavním cílem této práce je podrobný výzkum reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích. Dalším cílem je porovnání výsledků provedeného výzkumu s výsledky studie "Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?" Posledním cílem je provedení regresní analýzy získaných výzkumných výsledků. Metody: Výzkum prováděný v této diplomové práci využívá především prvků metod kvantitativního výzkumu. Dotazování veřejnosti probíhalo za pomoci písemného dotazníkového šetření. Dalšími použitými metodami v diplomové práci byly metoda komparace a metoda regresní analýzy. Výsledky: Práce přináší dosud nezmapovaný pohled reálné finanční a časové náročnosti ledního hokeje v mládežnických kategoriích v České republice. Zainteresovaná veřejnost vnímá lední hokej jako finančně i časově náročný sport. Další nedílnou součástí diplomové práce je komparace zjištěných výzkumných výsledků s výsledky studie "Jak zvýšit počet dětí v hokejových klubech?" Tyto výsledky přináší ucelený pohled na celou tuto problematiku. Regresní analýza poté ukázala rostoucí trend finanční a časové náročnosti tohoto sportu se současně rostoucím věkem dítěte. Klíčová slova: Lední hokej, finanční náročnost, časová náročnost, vnímání a očekávání od...
Diagnostika herního výkonu statistickou analýzou v ledním hokeji
Baláž, Matúš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Cíl práce Cílem této práce je ukázat využití analýzy základních i pokročilých statistických údajů při hodnocení herního výkonu v ledním hokeji, čímž lze dosáhnout přesnějšího vyhodnocování herního výkonu, který je podložen fakty. Toto tvrzení následně v praktické části porovnat s hodnocením herního výkonu ze strany odborníků, kteří hodnotili herní výkon metodou přímého pozorování. Hlavním cílem je dostat do povědomí české hokejové veřejnosti nový prvek, který může pomoc k pokroku klubů a zároveň tak může posouvat samotný český hokej k modernějšímu a lepšímu fungování. Metody práce V diplomové práci je využitá metoda analýzy statistických údajů při hodnocení herního výkonu. Statistické údaje byly získané formou nepřímého pozorování videozáznamů z utkání. Tato analýza se následně porovnává s metodou přímého pozorování utkání, kterou uplatnili odborníci při hodnocení herního výkonu. Výsledky Při rozboru aktuálního stavu vyhodnocovaní herních výkonů bylo zjištěno, že pořád hodně týmů spoléhá na metodu přímého pozorování. V praktické části je na vyjádřeních odborníků, kteří využili metodu přímého pozorování, vidět rozdílné názory na herní výkony hráčů. Na rozdíl od statistické analýzy svoje tvrzení odborníci nedokázali ničím podložit. V diskusi se na základe výsledků odborníci vyjádřili, že statistická...
Efektivita střelby přenesená z tréninkového procesu do utkání
Rovný, Lukáš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Efektivita střelby přenesená z tréninkového procesu do utkání Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je shromáždit informace o střelbě v ledním hokeji, vytvořit souhrn cvičení, dvě tréninkové jednotky na střelbu a poté vyhodnotit shromážděné statistiky střelby z celé sezóny jednoho mládežnického týmu. Bude se jednat o porovnání produktivity a efektivity střelby s cílem zjistit jak byla vymyšlená cvičení prospěšná ke zlepšení střelby v průběhu celé sezóny. Metody: V práci jsem využil experimentální metodu, kdy jsem začlenil vymyšlená cvičení do tréninkového procesu a následně využil statistiky, které byly sbírány v průběhu celé sezóny k výslednému ověření, zda nárůst produktivity a efektivity střelby byl pozitivní. Výsledky: U sledovaného souboru došlo k rozdělení vybraných statistik do tří časových období. Následné porovnání vedlo ke zjištění zvýšení produktivity i efektivity v průběhu jedné sezóny. Klíčová slova: střelba, hokejová hůl, lední hokej, přihrávka, utkání, kotouč
Rozvoj individuálních dovedností obránců ledního hokeje pro kategorii mladší školní věk
Leština, Ondřej ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název Rozvoj individuálních dovedností obránců ledního hokeje pro kategorii mladší školní věk Cíle: Cílem mé bakalářské práce je zjistit a shromáždit informace o rozvoji individuálních dovedností obránců ledního hokeje v mladším školním věku. Z těchto získaných informací navrhnout cvičení a následně je zařadit do tréninkových jednotek Metody Pro zpracování teoretické části bakalářské práce je použita metoda vyhledávání a studia odborné literatury, získávání informací v elektronické databázi a odborných článků týkajících se dané problematiky a rozhovory se zkušenými trenéry. Další metodou je rozbor grafického zpracování v praktické části Klíčová slova: mladší školní věk, lední hokej, dovednosti, herní činnosti jednotlivce, obrana
Komunikace mezi rozhodčím, hráčem a trenérem v ledním hokeji
Velčovský, Jiří ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Kregl, Jan (oponent)
Název: Komunikace mezi rozhodčím, hráčem a trenérem v ledním hokeji Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnání úhlů pohledů na komunikaci mezi rozhodčím, hráčem a trenérem ze všech tří stran. Dalším cílem je vytvoření ideálních metodických doporučení, jak by taková komunikace měla vypadat. Metody: Bakalářská práce byla koncipována jako kvantitativní výzkum s využitím dotazníkového šetření s prvky kvalitativního vyhodnocení zjištěných dat. K sestavení anonymního dotazníku byly použity otevřené a uzavřené otázky. Výsledky: Byla vytvořena metodická doporučení na základě sesbírání a porovnání dat z dotazníků, které byly rozeslány mezi respondenty jak ze strany rozhodčích, tak ze strany hráčů a trenérů. Klíčová slova: lední hokej, komunikace, rozhodčí, hráč, trenér, problém, respekt, nedorozumění
Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let
Kořínek, Jakub ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název práce: Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let Cíle práce: V dostupné literatuře zmapovat teoretické postupy pro výuku bruslení a rozvoj rychlosti v ledním hokeji. Následně vytvořit a aplikovat soubor cvičení na zdokonalení techniky bruslení pro kategorii 8-10 let. Pomocí testů rychlosti bruslení ověřit účinnost prováděných cvičení a dokázat, jaký je vliv tréninku techniky bruslení na rychlost bruslení. Úkoly: - Vyhledat teoretické postupy pro výuku techniky bruslení a rozvoj rychlosti v ledním hokeji. - Vytvořit a aplikovat soubor cvičení pro rozvoj techniky bruslení v ledním hokeji. - Pomocí testů rychlosti bruslení ověřit účinnost vybraných cvičení. - Porovnat výsledky testů mezi třemi týmy s odlišným objemem tréninků techniky bruslení. Výsledek: Zjistit, jaký je vliv tréninku techniky bruslení na rychlost bruslení. Hypotézy: 1. Hráči ve věku 8-10 let budou mít ve všech třech týmech srovnatelné vstupní časy v jednotlivých testech. 2. Rychlost bruslení lze rozvíjet zdokonalením techniky bruslení. 3. Čím více tréninku věnujeme technice bruslení, tím větší bude zlepšení v rychlosti bruslení. Klíčová slova: Lední hokej, bruslení, rychlost bruslení, technika bruslení, 8-10 let.
Rozvoj bruslení v kategorii 4. tříd
Janoušek, Jakub ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Kregl, Jan (oponent)
Název práce: Rozvoj bruslení v kategorii 4. tříd Cíle: Cílem této bakalářské práce je shromáždit informace o metodice a systematice rozvoje bruslení a následně vytvořit specifická cvičení pro rozvoj této dovednosti v kategorii 4. tříd. Metody: První fáze této bakalářské práce bude pouze teoretická. Bude věnována dostupným teoretickým postupům pro výuku bruslení, které budu v druhé části aplikovat do praxe, vytvořením průpravných cvičení. Klíčová slova: Lední hokej, bruslení, průpravná cvičení, mladší školní věk, metodika nácviku bruslení, didaktika sportovních her
Didaktika a úspěšnost střelby v ledním hokeji
Tvrdík, Jiří ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
NÁZEV: Didaktika a úspěšnost střelby v ledním hokeji CÍLE PRÁCE: Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem probíhá didaktika střelby v ledním hokeji, a jak se dá zlepšit úspěšnost této činnosti. Jaká je dlouhodobá úspěšnost střelby v NHL a české nejvyšší hokejové lize a jak se vyvíjela. METODY PRÁCE: V bakalářské práci je použita metoda kvalitativního výzkumu pomocí rozhovorů s trenéry ledního hokeje. Sledoval jsem statistiky střelby, které jsem graficky zpracoval a poté vyhodnotil. A v posledním bodu této bakalářské práce jsem pozoroval vývoj úspěšnosti střelby po zapojení tréninku střelby na hokejové střelnici v letní přípravě. KLÍČOVÁ SLOVA: Sport, lední hokej, střelba, statistika, trenéři ledního hokeje, systematika ledního hokeje, způsoby střelby

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Arnošt, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.