No exact match found for Aquatest, a.s., Praha, using Aquatest a s Praha instead...
National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků: Část 3: Metodický pokyn pro "Hodnocení možností vzniku kumulativních a synergických jevů okresním úřadem podle § 20 písmeno f) zákona č. 353/1999 Sb."
AQUATEST, a.s., Praha ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
Metodika se skládá ze tří částí: část 1 Metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů, část 2 Návod na použití metodologie skládající se z praktického návodu na použití metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů, kterou uvádí část 1 a část 3 Technická příloha mající za úkol pomoci s použitím metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů. V Technické příloze je rovněž uveden seznam nebezpečných látek s jejich kódy nebezpečnosti a ilustrativní příklad na použití metodiky.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: NPR Novozámecký rybník - lepidopterologický průzkum
Aquatest, a.s., Praha ; Vávra, Jiří
Cílem prací v druhém roce bylo pokračování detailního průzkumu druhového složení motýlí fauny jednotlivých dílčích částí rezervace a dotváření souboru druhů s indikačním významem. Hodnocení abundance těchto druhů s indikačním významem umožní v dalších letech postupně upřesňovat doporučení pro úpravu plánu péče pro jednotlivé biotopy rezervace.
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků: Část 1: Metodický pokyn pro "Způsob, jakým provozovatel vybere informace pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu
AQUATEST, a.s., Praha ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
Část 1: Metodický pokyn odboru environmentálních rizik ke způsobu, jakým provozovatel vybere informace pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu. Srovnání požadavků vyhlášky č. 8/2000 Sb. na zpracování podkladů pro stanovení havarijního plánování a vypracování vnějšího havarijního plánu (příloha č. 5 vyhlášky) s požadavky na způsob a rozsah zpracování bezpečnostní zprávy (příloha č. 3 vyhlášky), resp. způsob a rozsah zpracování vnitřního havarijního plánu (příloha č. 4 vyhlášky). Část 2: Ministerstvo životního prostředí doporučuje tímto metodickým pokynem způsob zpracování metodického pokynu o informování obyvatelstva prostřednictvím okresních úřadů vyplývající z ustanovení zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: NPR Novozámecký rybník - lepidopterologický průzkum
Aquatest, a.s., Praha ; Vávra, Jiří
Cílem prací ve třetím roce bylo pokračování detailního průzkumu druhového složení motýlí fauny jednotlivých dílčích částí rezervace a dotváření souboru druhů s indikačním významem. Hodnocení abundance těchto druhů s indikačním významem umožní v dalších letech postupně upřesňovat doporučení pro úpravu plánu péče pro jednotlivé biotopy rezervace. Byla potvrzena přítomnost 553 druhů motýlů. Z toho je možno 52 druhů označit za významné indikátory změn stanovištních poměrů lokality.
Analýza nového přístupu v implementaci environmentálních systémů řízení průmyslových podniků
AQUATEST, a.s., Praha ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
Analýza implementace předpisů Evropské unie v České republice a na zpracování metodických materiálů navazujících na zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií a nařízení vlády č 6/2000 Sb., stanovující způsob a postup kontroly úplnosti a správnosti údajů uvedených provozovatelem v programu prevence závažné havárie a v bezpečnostní zprávě.
Výzkum šíření látek typu PCB v potravních řetězcích a jejich kumulace v organismech‚ metody odstraňování kontaminovaných odpadů
Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Aquatest, a.s., Praha ; Svobodová, Zdeňka ; Kroupová, Hana ; Žlábek, Vladimír ; Piačková, Veronika ; Randák, Tomáš ; Máchová, Jana ; Veleba, Petr ; Pešičková, Kateřina ; Kozubek, Petr
Cílem projektu je shromáždit a rozšířit poznatky o šíření a akumulaci PCB ve vodách a vodních organismech, především pod obalovnami drti, v minulosti používajících Delory. Dále stanovit přijatelnou míru znečištění ŽP PCB pro modelové typy horninového prostředí. V roce 2004 byly doplněny informace o stavu znečištění horninového na vybraných lokalitách Rožmitál pod Třemšínem, Holostřevy a Lhenice, byly sledovány zátěže vodních nádrží a toků na lokalitách: rybník Tovaryš, údolní nádrž Orlík a řeka Skalice. Byly porovnány výsledky analýz jednotlivých matric ve vybraných lokalitách s výsledky získanými v uplynulých letech. Provedeny byly odhady distribučních koeficientů mezi jednotlivými složkami (zemina/podzemní voda, podzemní voda/povrchová voda, povrchová voda/sediment, sediment/vodní organismy, odhady přijatelné úrovně znečištění (sanačních limitů) a diskuse vhodných sanačních metod pro tetovací lokality.
Výzkum šíření látek typu PCB v potravních řetězcích a jejich kumulace v organismech‚ metody odstraňování kontaminovaných odpadů: Přehled o vývoji zatížení vodního prostředí PCB rybníku Tovaryš, údolní nádrže Orlík a řeky Skalice
Jihočeská univerzita, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, Vodňany ; Aquatest, a.s., Praha ; Žlábek, Vladimír ; Piačková, Veronika ; Randák, Tomáš ; Máchová, Jana ; Kozubek, Petr
Cílem projektu je shromáždit a rozšířit poznatky o šíření a akumulaci PCB ve vodách a vodních organismech, především pod obalovnami drti, v minulosti používajících Delory. Dále stanovit přijatelnou míru znečištění ŽP PCB pro modelové typy horninového prostředí. Zpráva za rok 2003 obsahuje informace o polychlorovaných bifenylech ve vodním prostředí (popis vlastností a použití polychlorovaných bifenylů, problematika sledování zatížení vodního prostředí polychlorovanými bifenyly, problematika hodnocení stavu zatížení polychlorovanými bifenyly, rybník Tovaryš, údolní nádrž Orlík a údolní nádrž Kamýk, řeka Skalice).
Společný monitoring v oblasti vlivu dolu Turów na území ČR
Aquatest a. s., Praha ; Kolaja, Vladimír ; Janečka, Vladimír ; Skořepa, Jaroslav
Zpráva předkládá výsledky česko-polského monitoringu hladiny podzemních vody v jižní části žitavské pánve v roce 2005. Práce prokázaly jednoznačné ovlivnění území ČR čerpáním na dole Turów. Současně byly ovlivněny průtoky ve vodotečích. Největší změny jsou registrovány u hraničního toku Oldřichovský potok, který během suchých období zcela vysychá, a u Václavického potoka.
Společný monitoring v oblasti vlivu dolu Turów na území ČR
Aquatest a. s., Praha ; Kolaja, Vladimír ; Skořepa, Jaroslav
Zpráva předkládá výsledky česko-polského monitoringu hladiny podzemních vody v jižní části Žitavské pánve v roce 2006. Práce prokázaly jednoznačné ovlivnění území ČR čerpáním vody na dole Turów. Jsou shrnuty výsledky kartonážního měření. Jsou uvedeny výsledky revize jednotlivých vrtů v Žitavské pánvi. Byly sledovány zákonitosti mezi geologickou stavbou a prouděním podzemních vod v souvislosti s čerpáním vody na dole Turów. Vše nasvědčuje tomu, že dochází ke komunikaci podzemní vody mezi jednotlivými propustnými polohami ve vertikálním směru.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
8 AQUATEST, a.s., Praha
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.