National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Image processing and depth maps to create an interactive model
Gelo, Lukáš ; Adámek, Roman (referee) ; Appel, Martin (advisor)
This bachelor’s thesis deals with creation of communication protocol for Intel® RealSense™ cameras in MATLAB, creation of program which finds certain objects in image using depth map and implementation of this program into mechatronic exponate. Theoretical part deals with methods of depth and distance scanning. It clarifies principles of contactless and nondestructive measurement of depth and distance along with comparison of their advantages and disadvantages.
Visual detection of small objects using available tools in MATLAB
Sladký, Jiří ; Dobossy, Barnabás (referee) ; Appel, Martin (advisor)
This thesis investigates possibilities of small object detection in pictures using YOLO method, a deep learning algorithm available in MATLAB. In the thesis, a detector was designed and trained to detect cows from top-down view. A tool was created, that performs detection using the proposed model even on high resolution images and counts the present objects. A generator of synthetic images was programmed, which helped with training the model. Various experiments were performed that found the limits of YOLO and validated contribution of the proposed improvements.
Face mask visualization for a robotic head
Pospíchal, Tomáš ; Brablc, Martin (referee) ; Appel, Martin (advisor)
This bachelor thesis deals with face exposure visualisation using backward projection. Image calibration is implemented for correction of distorsion and brightness change caused by curved projection plane. Identification of deformation is done by projected checkerboard patern . For deformation method of Moving Least Squares (MLS) is used. Test tool is designed and projector upgrade for shorther throw distance is implemented.
Possibilities of SQL database design in MATLAB and realization of database structure for storing measurement results
Michálek, Petr ; Dobossy, Barnabás (referee) ; Appel, Martin (advisor)
This thesis is describing the usage of SQL database systems with MATLAB. The objective is to do market research considering the use of SQL databases, compare those systems and their implementation. The aim is to create tools that would allow the SQL database to be operated using MATLAB without the usage of a paid Database Toolbox. The last goal is to showcase these tools.
Object manipulation based on image processing using a serial manipulator
Cahlík, Radim ; Appel, Martin (referee) ; Adámek, Roman (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to make a robotic manipulator work, to create a software able to do image processing and to make these two parts collaborate together. In the first part, commissioning of the robot is described, where the key was to determine the original state and repair damaged parts. Then the thesis focuses on rebuilding the end effector to an electromagnet to fit for the required application. Next part is about creating a method for object identification and determination of its position. This software is made in MATLAB. Realization of a practical demonstration is carried out in the last part.
Educating model for mechatronics: model development and fast USB communication
Formánek, Martin ; Vejlupek, Josef (referee) ; Appel, Martin (advisor)
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou výukového modelu pre študentov mechatroniky na vysokej škole. Úvod práce sa zaoberá krátkym uvedením do problematiky používania univerzálnej sériovej zbernice a jej implementáciou pre komunikáciu s mikrokontrolérom. Druhá časť je venovaná hardwaru zariadenia, medzi čo patrí voľba vhodného motoru, návrh vhodných elektronických komponentov, návrh dosiek plošných spojov a taktiež mechanickej konštrukcie celého zariadenia. Nasleduje softwarová časť, popisujúca praktickú realizáciu komunikácie, program v mikrokontroléry, a Toolbox, ktorý umožňuje užívateľovi jednoduchú interakciu s hardwarom a to jak z Matlabu. tak zo Simulinku. Kombinácia navrhnutých hardwarových a softwarových prvkov umožňuje jednoduchú cestu k zlepšeniu vedomostí študentov v oblastiach programovania, riadenia a modelovaní sústav. Pre tieto účely je práca rozšírená o pracovný list, ktorý dopĺňa navrhnuté zariadenie o sadu experimentálnych úloh, zameraných na vybrané mechatronické problémy.
Linear crane trajectory design and control
Krakovský, Jozef ; Appel, Martin (referee) ; Bastl, Michal (advisor)
This thesis deals with control of linear bridge cranes using three selected methods. In theoretical part, it gives information about basic structure of each selected algorithm and basic mathematical relations. In the middle, control of algorithms is simulated using created simulation programs in MATLAB. After that, the algorithms are applied on laboratory model of linear crane and in the end all of them are evaluated according to achieved results.
Implementation of monitoring system of house plants in IoT environment
Mach, Sebastián ; Appel, Martin (referee) ; Věchet, Stanislav (advisor)
This master's thesis is about the design and development of a flower pot sensor, which monitors data related to the cultivation of houseplants. The sensor sends the data to the cloud, where the analysis is performed and the evaluated living conditions of the monitored plant are displayed to the user.
Realization of camera module for mobile robot as independent ROS node
Albrecht, Ladislav ; Appel, Martin (referee) ; Věchet, Stanislav (advisor)
Stereo vision is one of the most popular elements in the field of mobile robots and significantly contributes to their autonomous behaviour. The aim of the diploma thesis was to design and implement a camera module as a hardware sensor input, which is independent, with the possibility of supplementing the system with other cameras, and to create a depth map from a pair of cameras. The diploma thesis consists of theoretical and practical part, including the conclusion of results. The theoretical part introduces the ROS framework, discusses methods of creating depth maps, and provides an overview of the most popular stereo cameras in robotics. The practical part describes in detail the preparation of the experiment and its implementation. It also describes the camera calibration and the depth map creating. The last chapter contains an evaluation of the experiment.
ROS framework utilization for autonomous mobile robot control system
Vávra, Patrik ; Krejsa, Jiří (referee) ; Appel, Martin (advisor)
Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V rešeršní části je v krátkosti popsán ROS framework, simulační prostředí Gazebo a senzory, kterými robot disponuje. Následuje vytvoření modelu robota a simulačního prostředí, v němž jsou vyzkoušeny lokalizační, navigační a další rutiny. V experimentální části je provedeno testování senzorů a popsáno využití jejich výstupů. Následně jsou upraveny a otestovány algoritmy ze simulace na reálném robotovi. V závěru jsou popsány vytvořené vzdělávací minihry. Hlavním výstupem této práce je funkční stavový automat, který umožňuje manuální ovládání, zadávání cílů pro navigaci a v případě potřeby zajistí autonomní nabití robota.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.