Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza funkcí lidské důstojnosti v ústavním právu se zaměřením na judikaturu Ústavního soudu České republiky
Horák, Filip ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Hofmannová, Helena (oponent)
Poté, co se lidská důstojnost rozšířila do velkého množství ústav na celém světě, se stává její podrobné prozkoumání stále důležitějším. Tato práce rozlišuje tři samostatná pojetí lidské důstojnosti v ústavním právu, jmenovitě samostatné lidské právo, zdroj lidských práv a objektivní ústavní hodnotu. Každé z těchto pojetí je založeno na jednom z historických přístupů k lidské důstojnosti. Hlavním argumentem práce je, že propojováním těchto tří, jinak samostatně legitimních pojetí, dochází k vytváření nebezpečných a nežádoucích hybridních forem lidské důstojnosti, které se chovají jako axiomy a znemožňují tak racionální právní argumentaci jakož i užití testu proporcionality. Takovéto užívání lidské důstojnosti v ústavním právu je argumentačním faulem, kterého se bohužel dopouští velké množství soudů i teoretiků. Práce se dále podrobněji zaměřuje na zkoumání fenoménu axiomatické verze lidské důstojnosti v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Prostřednictvím kvantitativních metod nejprve dochází k závěru, že problém užívání axiomatické argumentace lidskou důstojností je v judikatuře tohoto soudu nejen přítomen, ale že se v průběhu času zvětšuje. Zároveň jsou zkoumány vlivy jeho výskytu na rozhodování Ústavního soudu i jednotlivých soudců. Z výsledků kvantitativního výzkumu lze zdůraznit zejména...
Judikatura soudů ve volebních věcech
Záleský, David ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
Práce se zabývá analýzou judikatury českých soudů (zejména Ústavního a Nejvyššího správního soudu) v otázkách souvisejících s volbami a politickými stranami. Zaměřuje se především na analýzu institutů, jenž bývají často kritizovány malými politickými stranami jako narušující svobodnou politickou soutěž - konkrétně se jedná o uzavírací klauzule, rovnost hlasů, volební formule, státní financování stran, volební kauce a přístup stran do médií. Práce stručně představuje zakotvení těchto institutů v teorii, předestírá hlavní body jejich kritiky, a předkládá názor justice na sporné otázky s nimi související. U každého ze zkoumaných institutů se snaží vyložit, jak jsou tyto justicí chápány, přičemž klade hlavní důraz na zmapování hranice toho, jaké nastavení příslušných institutů je pro soudy ještě přijatelné, a kdy jsou případně již připraveny zasáhnout v zájmu ochrany svobodné politické soutěže.
Referendum v ČR
Krause, Jakub ; Jirásková, Věra (vedoucí práce) ; Antoš, Marek (oponent)
Tato práce se zaměřuje na problematiku celostátního referenda v České republice, které Ústava předpokládá, avšak obecná právní úprava v českém právním řádu chybí. Nejobsáhlejší část této práce je proto věnována návrhům ústavních zákonů upravujícím obecně celostátní referendum (dále též "návrhy"), jež byly předloženy Poslanecké sněmovně od vzniku České republiky. Na začátku práce autor vymezuje pojem referendum a dále provádí kategorizaci referend podle toho, kdo je může iniciovat, kdy se konají, jestli je povinnost je konat, zda jsou jejich výsledky závazné, co může být jejich předmětem, na jakém území se konají, jaká je jejich právní úprava a zda je umožněn soudní přezkum. Toto členění je pro jednodušší představu doplněno o příklady právní úpravy referend z vybraných států Evropské unie (včetně České republiky) a Švýcarska. Kategorizace referend je užita při analýze návrhů, jíž je věnována druhá část této práce. Z ní je možné například zjistit, kolik návrhů bylo Poslanecké sněmovně od vzniku České republiky předloženo, kdo tak učinil, jakou právní úpravu konkrétní návrhy obsahovaly a jaký byl jejich osud. Autor jednotlivé návrhy podrobuje kritice a upozorňuje na jejich pozitiva a negativa. Závěrečná část práce je věnována úvahám de lege ferenda. Jsou zde identifikována hlavní úskalí, s nimiž se...
Ústavněprávní aspekty korespondenčního hlasování při výkonu volebního práva
Řehořek, Michal ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou ústavněprávní aspekty korespondenčního hlasování při výkonu volebního práva. Hlavním cílem diplomové práce je zodpovědět dvojici otázek: Mělo by být korespondenční hlasování zavedeno v České republice? A pokud ano, pak v jaké podobě? Volební právo je neodmyslitelnou součástí demokratického státu a je základním právem každého občana České republiky staršího 18 let. Česká republika umožňuje svým občanům vykonat své volební právo i v zahraničí, avšak zvolenou podobu právní úpravy lze označit za problematickou. V práci uvádím důvody tohoto závěru, kdy lze jako hlavní uvést velice nízkou volební účast voličů v zahraničí v porovnání s odhadovaným počtem občanů, kteří se v zahraničí dlouhodobě či krátkodobě zdržují. Ač mají všichni občané garantována stejná práva, současná volební úprava znevýhodňuje zahraniční voliče, když fakticky k vykonání volby vyžaduje opakovanou osobní účast na vzdálených zastupitelských úřadech v zahraničí, kde je volba umožněna. Dále zmiňuji problematické aspekty výkonu volebního práva na území České republiky, které jsou spojeny zejména s volbou voličů mimo jejich bydliště s využitím institutu voličských průkazů. Korespondenčním hlasováním se zabývám, jako možným řešením této situace. Shrnuji zahraniční úpravu, jako podklad pro možnou inspiraci...
Registrace kandidátů na úřad prezidenta republiky
Vodehnal, Ondřej ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Janstová, Kateřina (oponent)
Resumé Diplomová práce se zabývá problematikou nominace a registrace kandidátů pro volbu prezidenta republiky. V roce 2012 přijal Parlament novelu Ústavy, která změnila volbu prezidenta republiky z nepřímé volby Parlamentem na přímou volbu občany České republiky. V souvislosti s tím se vyskytlo mnoho otázek týkajících se nominace a registrace kandidátů na úřad prezidenta republiky, které při nepřímé volbě hlavy státu vůbec nebylo třeba řešit, když právo nominovat kandidáta získali nově i občané, kteří předloží petici podporující kandidaturu vybraného kandidáta s podpisy nejméně 50.000 občanů s právem volit. Diplomová práce se tyto problémy snaží analyzovat a navrhovat jejich řešení. Po úvodních částech týkajících se historie pokusů o zavedení přímé volby prezidenta republiky do českého ústavního systému a rekapitulaci dalších právních předpisů, v nichž je občanům snažícím se dosáhnout jistého cíle (kandidatura nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí či do Senátu, popř. založení nového politického subjektu) uložena obdobná povinnost předložit petici s určitým počtem podpisů, následuje právě tato analytická část. V diplomové práci se tak autor zabývá např. tím, jak docházelo při první přímé volbě prezidenta republiky k výběru podpisů, resp. celých petičních archů do kontrolních vzorků, jakým...
Politická reklama
Janotová, Hana ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Kindlová, Miluše (oponent)
Tato práce si klade za cíl zodpovědět otázku, zda je zákaz vysílat politická obchodní sdělení zakotvený v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání v souladu s právem na svobodu projevu. Konkrétně, zda je v souladu čl. 17 Listiny základních práv a svobod a s čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Svoboda projevu představuje v demokratické společnosti jedno z klíčových politických práv. Omezení svobody projevu je tak možné pouze z kvalifikovaných důvodů. Práce nejprve zkoumá rozsah zákazu politické reklamy v televizi a rozhlasu v České republice, uvádí sankce za porušení zákazu a příklady porušení z minulých let. Následně je představena novela zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Neboť ta navrhuje zakotvit nově definici politického obchodního sdělení. Taková definice v současné úpravě absentuje. Dále je zaměřena pozornost na regulaci anonymní reklamy. Její regulace je v českém právním řádu stále novinkou, zakotvenou poprvé v roce 2012. Pozornost je věnována také úpravě bezplatného vysílacího času, jenž je kandidujícím politickým subjektů poskytován před volbami do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu a před volbou prezidenta republiky. Ve druhé kapitole jsou předneseny důvody pro zákaz či limitování politické reklamy ve vysílání a současně též...
Unikameralismus v ústavním systému České republiky?
Musil, Jiří ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Antoš, Marek (oponent)
Práce analyzuje bikamerálnost ústavního systému České republiky v komparaci se systémy Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky. Výchozím předpokladem je hypotéza, že státy s bikamerálním ústavním systémem dosahují lepších hospodářských výsledků než státy mající ústavní systém s parlamentem jednokomorovým. Tato hypotéza je podmíněna úvahou, že v právním státě musí být veškerá činnost v souladu s právním řádem, z kvality právního řádu, který je koncipován zákonodárným sborem, se odvíjí každý aspekt života občanů a z něj přeneseně i životní úroveň v dané zemi. Předkládaný text však upouští od mainstreamového přístupu v ústavně právní a politologické rovině jako primárního prostředku analytického rozboru a nahrazuje jej použitím metodologie Ekonomické analýzy práva (LAE) a výše zmíněné přístupy používá již jen jako korekci závěrů práce. Jako nejkomplexnějšího ukazatele hospodářského rozvoje je použito hrubého domácího produktu per capita. Z důvodu absence jiných dat pro sledované období jsou použita data Světové banky (World Bank) uvedená v amerických dolarech (USD), přepočtené na současnou cenovou hladinu. Volba výše uvedených zemí byla provedena z důvodu vyloučení výrazných rozdílů na počátku sledovaného období a zároveň u daných zemí nelze předpokládat významné kulturní a společenské...
Unikameralismus v ústavním systému České republiky?
Musil, Jiří ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Antoš, Marek (oponent)
Práce analyzuje bikamerálnost ústavního systému České republiky v komparaci se systémy Maďarska, Polské republiky a Slovenské republiky. V souladu s názvem a pojetím práce hledá otázku na odpověď, zdali by pro Českou republiku bylo ceteris paribus výhodné transformovat stávající systém do unikamerální podoby. Výchozím předpokladem je hypotéza, že státy s bikamerálním ústavním systémem dosahují lepších hospodářských výsledků než srovnatelné státy mající ústavní systém s parlamentem jednokomorovým. Tato hypotéza je podmíněna úvahou, že v právním státě musí být veškerá činnost v souladu s právním řádem, z kvality právního řádu, který je koncipován zákonodárným sborem, se odvíjí každý aspekt života občanů a z něj přeneseně i životní úroveň v dané zemi. Předkládaný text však upouští od mainstreamového přístupu v ústavně právní a politologické rovině jako primárního prostředku analytického rozboru a nahrazuje jej použitím metodologie Ekonomické analýzy práva (LAE) a výše zmíněné přístupy používá pouze jako jeden z faktorů, který je třeba zohlednit při sestavování primární hypotézy práce. Jako nejkomplexnějšího ukazatele hospodářského rozvoje je použito hrubého domácího produktu per capita. Z důvodu absence jiných dat pro sledované období jsou použita data Světové banky (World Bank) uvedená v amerických...
Zákon o volbě prezidenta republiky a jeho komparace s úpravou ve státech EU
Šutka, Pavel ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Pavlíček, Václav (oponent)
Práce se zabývá novelizaci právní úpravy volby prezidenta České republiky z roku 2012. Tato novelizace zavedla přímou volbu prezidenta, což pro české právo představuje historický milník. Nová úprava však byla přijímána ve spěchu a trpí mnoha nedostatky, což se projevilo i při první přímé volbě prezidenta v roce 2013. Hlavním cílem práce je tak popis problematických míst nové zákonné úpravy a hledání jejich řešení. Práce se přitom zabývá čtyřmi hlavními tématy. Jde o 1) základní úpravu voleb, 2) proces navrhování kandidátů, 3) financování kampaně a 4) etické aspekty kampaně. Za účelem hledání vhodných řešení byla v práci provedena komparace právních úprav 14 zemí Evropské unie s přímou volbou prezidenta. Konkrétně jde o následující země: Česká republika, Bulharsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Vedle výsledků komparace vychází práce také ze zpráv skupiny GRECO, OBSE a příslušné judikatury českých soudů. Závěry mé práce jsou, že česká úprava volby prezidenta splňuje všechny demokratické standardy. Zároveň však obsahuje mnoho chyb. Zejména otázka financování a etických aspektů kampaně je řešena zcela nedostatečně. Mám obavu, že stávající úprava povede ke kampaním, jako byla ta v roce 2013. Tedy kampaním, které budou díky své...
Vzájemné porovnání systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě výběrového řízení
Němec, Tomáš ; Antoš, Marek (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
Vzájemné porovnání systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě výběrového řízení Diplomová práce se zabývá porovnáním systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě výběrového řízení. Cílem práce je podrobně popsat oba systémy a zjistit, zda uplatňované principy modelového příkladu jmenování soudců na základě výběrového řízení jsou možné uplatnit v České republice. V první kapitole jsem si stanovil základní předpoklady soudce, které by každý soudce měl splňovat. Pomocí těchto předpokladů zároveň porovnávám oba systémy jmenování soudců. Ideální systém jmenování soudců by podle mého názoru měl být nastaven tak, aby na jeho základě byli jmenovaní soudci, kteří jsou nezávislý a nestranní, odpovědní, důvěryhodní, inteligentní a mají potřebné zkušenosti a morální předpoklady. V kapitole druhé se věnuji stávajícímu systému jmenování soudců v České republice, kde popisuji aktuální právní úpravu ustanovování soudců a dále se zabývám procesem, který předchází jmenování soudce prezidentem republiky. Na závěr druhé kapitoly shrnuji, jak se ve stávajícím systému výběru soudců zohledňují kritéria uvedená v první kapitole. Ve třetí kapitole představuji systém jmenování soudců na základě výběrového řízení. Systém výběrového řízení se v současné době prosazuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Antoš, Martin
1 Antoš, Michal
3 Antoš, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.