Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Whiteheadova filosofie přírody (se zvláštním zřetelem k londýnskému období)
Andrle, Michal ; Kratochvíl, Zdeněk (vedoucí práce) ; Fiala, Ivan (oponent) ; Zuska, Vlastimil (oponent)
Autoreferátdisertačníoráce Whiteheadovafilosofiepřírodv (sezvláštnímzřetelemk ''londÝnskému''období) Mer. Michal Andrle Autoreferát disertačnípráce Během své dlouhémyslitelskéa publikačníkariéry prošel A.N. Whitehead několika vyvojovými stádii. Tato stádia jsou v první řadě vyznačena specifickýn intelektuálním tématem,jímŽ byl v příslušnérnobdobínejvíce zaujat.Komplerrrerrtárněk tomuto pohledu lze jeho vyvoj na druhou stranu nahlížetjako postupnérozšiřováníoblasti zájmu, během něhoŽ se výěŽky dosaŽenév dřívějšíchobdobích zce|a neztráceji, ale jsou organicky zač|eňoványdo širšíperspektivy.Whiteheadovymyšlenkovévyvojovéfáze nebývalepřesně korespondujís jeho biografickými daty a v podstatějsou svázány se třemi místy jeho působení'Tradičnějsou tedyv jeho tvorběrozliŠovánatři publikačníobdobí: a) díIazoblastimatematikya matematickélogiky(''cambridgeskéobdobí'')(l898 _ l9l0) b) dí|a,,pan-ýzická'',tedy díla zabyvajici se teoriípřírody' f,rlosofiípřírodníclrvěd a na ně navázanouťyzikáIniteorií (''londýnskéobdobí'')(1910- 1924) c) díla''metafyzická,,(''harvardskéobdobí'')(|925- 1938) Cílempředkládanéstudieje předestřítsystérnWhiteheadovy''filosofiepřírody''obsaŽené v dílech.která byla výše označenájako ''panfyzická,,, pokusit se ozřejrnit jejich teze poukazem k některým z jejich moŽných kontextůa závěrem...
System Priors for Econometric Time Series
Andrle, Michal ; Plašil, Miroslav
V tomto článku je názorně představeno využití „systémových“ apriorních informací v bayesovské analýze ekonometrických časových řad. Na rozdíl od formulace apriorních rozdělení pro jednotlivé parametry přestavuje použití systémových apriorních informací jednoduchý a účinný způsob implementace jasně definovaných a ekonomicky smysluplných představ o vlastnostech modelu a jeho celkovém chování. Obecnost systémových apriorních restrikcí je ilustrována na příkladu autoregresního procesu AR(2) s využitím apriorního přesvědčení, že většina dynamiky procesu je tvořena cyklickým kolísáním o délce hospodářského cyklu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
On the Sources of Business Cycles: Implications for DSGE Models
Andrle, Michal ; Brůha, Jan ; Solmaz, Serhat
Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a predikovatelným způsobem, a argumentujeme, že tedy existuje jeden dominantní faktor způsobující většinu výkyvů hospodářských cyklů. Společný pozitivní pohyb reálného výstupu a inflace přesvědčivě ukazuje na poptávkový charakter tohoto faktoru. Tato skutečnost -stabilní v čase a prostoru- může být použita jako jednoduchý test strukturálních makroekonomických modelů. Navrhujeme jednoduchou statistiku, která může sloužit k porovnávání dat a modelů. Na základě této statistiky ukazujeme, že mnohé nejnovější strukturální modely neumí dostatečně replikovat stylizovaná fakta, která dokumentujeme.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Inflation and Output Comovement in the Euro Area: Love at Second Sight?
Andrle, Michal ; Brůha, Jan ; Solmaz, Serhat
Článek diskutuje společnou dynamiku inflace a výstupu (HDP) v eurozóně. Tato společná dynamika nemusí být patrná na první pohled, ale je zřejmá na frekvencích odpovídajících hospodářskému cyklu. V článku navrhujeme nový přístup k odhadu inflace, založený na tzv. useknutém průměru, který nejlépe slaďuje společnou dynamiku inflace a výstupu. Naše výsledky ukazují, že na frekvencích odpovídajících hospodářskému cyklu je vztah mezi inflací a výstupem stabilní, že se inflace zpožďuje za mezerou výstupu a má přibližně poloviční varianci. Silný vztah mezi těmito veličinami ukazuje na důležitost poptávkových šoků pro hospodářské cykly v eurozóně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Implementing the new structural model of the Czech national bank
Andrle, Michal ; Hlédik, Tibor ; Kameník, Ondra ; Vlček, Jan
Hlavním cílem tohoto článku je představit nový strukturální model ČNB "g3" a ukázat, jakým způsobem je model využíván pro účely vytváření prognóz a analýzy měnově-politických otázek. V článku se autoři koncentrují na nejdůležitější, v některých ohledech specifické, vlastnosti modelu a představují analytické nástroje a procedury, které nám pomáhají při analýze české ekonomiky a vytváření makroekonomické prognózy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
1 Andrle, Marek
6 Andrle, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.