Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938 (se zaměřením na Turnovsko)
Dřevěná, Jana ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Kuklík, Jan (oponent)
Práce řeší problematiku vysídlení obyvatel ze Sudet v roce 1938 z historicko-právního úhlu pohledu. Přes ustavení Československé republiky v roce 1938 a vymezení pojmu "Sudety" se zaměřuje na přesuny obyvatelstva po uzavření mnichovské dohody. Následně se věnuje oblasti Turnovska a městu Turnov, které se stalo v roce 1938 největším příhraničním městem na severu Čech. Od obecného dějinného průřezu se práce soustředí na sociálně právní změny v tzv. druhé republice a zároveň na aplikaci těchto norem v konkrétním regionu. Komparována jsou menšinová práva, život sudetských Němců v Československu a následně jejich život v tzv. Sudetengau a naopak menšinová práva Čechů v Německu v roce 1938. Zejména je řešena otázka přístupu vlády a obyvatel vůči uprchlíkům ze Sudet, kteří utíkali do vnitrozemí před nacistickým Německem. Jsou zmíněny tzv. uprchlické vlny a konkretizace skupin, které se ze Sudet stěhovaly. Změny v oblasti zaměstnanosti, podpory nezaměstnaných, bytové politiky a charitativní péče jsou vysvětleny z obecné roviny a jejich aplikace popsána na konkrétním příkladu města Turnov a jeho okolí.
Vývoj právní úpravy vztahů mezi osobami téhož pohlaví v České republice
Švecová, Klára ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je poskytnout komplexní deskripci historického vývoje právní úpravy vztahů mezi osobami téhož pohlaví v České republice od prvních náznaků její existence až po současnost s cílem navrhnout další směr vývoje příslušné právní úpravy (tj. právní úpravu de lege ferenda). V práci je postupováno na časové ose od nejstarší úpravy po nejmladší, resp. aktuální, od obecného vymezení pojmu homosexualita ke speciálnímu rozboru příslušných právních předpisů. Primární v práci využívanou metodou je metoda deskriptivní, dále komparativní a analytická. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV.
Krajčír, Tomáš ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
Předmětem rigorózní práce "Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV." je juristický rozbor Zlaté buly sicilské z roku 1212 a Zlaté buly Karla IV. z roku 1356. První část práce pojednává obecně o Zlaté bule sicilské a o historických souvislostech, které předcházely k vydání této smlouvy. Druhá část práce je zaměřena na Zlatou bulu Karla IV., kde pozornost je zaměřena na obecný výklad tohoto zákoníku, spolu s okolnostmi, které předbíhaly jeho vydání. V poslední části je předloženo znění této smlouvy a zákoníku a proveden jejich právní rozbor.
Pokusy o federalizaci rakouské monarchie
Čermák, Zdeněk ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Tématem rigorózní práce byla analýza snah o federalizaci rakouské monarchie v letech 1848 - 1918 se zvláštním zřetelem k politickému a státoprávnímu programu v díle Františka Palackého. V první části práce byly v časové posloupnosti přiblíženy všechny zásadní myšlenky a teorie, které Palacký během svého života vytvořil a které se týkaly jeho pojetí uspořádání mnohonárodní rakouské monarchie a v jejím rámci i českých zemí. Pozornost byla zaměřena na obecná východiska politického programu této významné osobnosti, ale rovněž na praktickou stránku jeho politické činnosti. Souběžně byly v rámci práce zachyceny nejvýznamnější politické události a státoprávní změny na území rakouského státu v období od roku 1848, kdy Palacký začal působit na politické scéně, do roku 1876, kdy zemřel. Podrobně bylo analyzováno působení Palackého v ústavodárném sněmu ve Vídni a v Kroměříži v letech 1848 - 49 a významnou část práce tvoří dále pojednání o nejvýznamnějším teoretickém spisu Františka Palackého, o Ideji státu rakouského. Následující část rigorózní práce přiblížila pokusy o federalizaci, resp. o úpravu národnostních poměrů v českých zemích v období dualismu. Pozornost byla věnována české státoprávní deklaraci z roku 1868, tzv. fundamentálním článkům a punktacím, jakož i jazykovým nařízením, jejichž smyslem bylo...
Právní postavení německé menšiny v Československu v letech 1918 - 1939
Reindl, Martin ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Adamová, Karolina (oponent)
Rigorózní práce se zabývá právním postavením příslušníků národnostních menšin na území Československé republiky v letech 1918 - 1939, přičemž cílí zejména na menšinu německou, která byla nejpočetnější a nejvýznamnější národnostní menšinou v tehdejším Československu. Práce obsahuje analýzu relevantních mezinárodních smluv, právních předpisů a rozsudků nejvyšších československých soudů, které právní postavení národnostních menšin určovaly. Jejím cílem je na základě kritické analýzy právních dokumentů dospět ke konkrétním závěrům a vytvořit objektivní náhled na zkoumanou problematiku. Výsledkem výzkumu je především závěr, že Československá republika sice příslušníkům národnostních menšin poskytla poměrně široký katalog základních ústavně zaručených práv, avšak tato práva nebyla vždy zcela důsledně aplikována a nezřídka byla omezována vydáváním prováděcích právních předpisů. Klíčová slova: Československo - menšina - Němci - právo - zákon - nařízení - jazyk - národnost
Zákon na ochranu republiky z r. 1923 a tiskové zákonodárství
Červený, Ondřej ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
v českém jazyce: V této práci se zabývám zákonem na ochranu republiky z r. 1923. Kdy a za jakých podmínek vznikal, jak probíhalo jeho schvalování. Dále rozebírám zákon jako celek i podrobněji jeho nejdůležitější ustanovení. Poté následuje rozbor novelizací tohoto zákona a další kapitolou je uplatnění a aplikace zákona v soudní praxi. Pomyslná druhá část práce pojednává o tiskovém zákonodárství Československé republiky a oborech tiskového práva, stejně jako o jeho použití v rozhodovací praxi soudů. Poslední kapitola se konečně zabývá tiskovými delikty, které jsou obsaženy v zákoně na ochranu republiky.
Pozemková reforma v období první ČSR
Zikmund, Martin ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Skřejpková, Petra (oponent)
Tato diplomová práce je výsledkem mé snahy o kompilaci nejdůležitějších faktů o první československé pozemkové reformě odehrávající se v období první republiky. Pozemková reforma byla gigantickým projektem, jehož realizace trvala téméř 20 let a jehož důsledky zasahují až do dnešní doby, ať už je to v podobě výsledků reformy nebo dodnes probíhajících restitučních procesů. Přetrvávající význam reformy byl, spolu s mým zájmem o období první republiky, jeden z hlavních důvodů, proč jsem si zvolil dané téma. Při zpracovávání tématu jsem kladl důraz zejména na právní stránku reformy. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol. První kapitola zkoumá ekonomické postavení vlastníků půdy před započetím pozemkové reformy. Pozemkoví vlastníci jsou rozděleni do kapitol podle rozlohy vlastněné půdy a tyto kategorie jsou dále srovnávany dle různých hledisek. Druhá kapitola je stěžejní kapitolou diplomové práce a je kompletně věnována zákonodárství pozemkové reformy. Kapitola je rozdělena do tří částí. První část se dále dělí do několika oddílů, zabývajících se požadavky jednotlivých politických stran a hnutí. Druhá část popisuje události stojící za vznikem příslušných právních předpisů. Závěrečná třetí část blíže zkoumá nejdůležitější zákony pozemkové reformy. Třetí kapitola zachycuje přechodné akce, které...
Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV.
Krajčír, Tomáš ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Kuklík, Jan (oponent)
Předmětem rigorózní práce "Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV." je juristický rozbor Zlaté buly Sicilské z roku 1212 a Zlaté buly Karla IV. z roku 1356. První část práce pojednává obecně o Zlaté bule sicilské a o historických souvislostech, které předcházely k vydání této smlouvy. Druhá část práce je zaměřena na Zlatou bulu Karla IV., kde pozornost je zaměřena na obecný výklad tohoto zákoníku, spolu s okolnostmi, které předbíhaly jeho vydání. V poslední části je předloženo znění této smlouvy a zákoníku a proveden jejich právní rozbor.
Reflexe koncepce občanské společnosti do rakouských ústav 19. století
Hájek, Petr ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Soukup, Ladislav (oponent)
Tato práce se zabývá občanskou společností a občanskými právy v 19. století v rakouské monarchii. Autor zdůrazňuje souvislost mezi vývojem občanské společnosti a koncepcí občanských práv. Analyzuje občanská práva a ukazuje rozdíl mezi právní úpravou občanských práv a skutečnou realitou, to znamená mezi stavem de iure a de facto. Důležité místo zaujímá idea rovnosti, která nemohla být realizována, dokud existovaly šlechtické výsady. Klíčová slova: občanská práva, občanská společnost, ústava, rakouská monarchie
Politické a právní aspekty ve vybraných ustanoveních ústavní listiny z roku 1920
Váchová, Martina ; Adamová, Karolina (vedoucí práce) ; Malý, Karel (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je poukázat na politické a právní aspekty, které ovlivnily a vedly k formulování jednotlivých ustanovení ústavní listiny z roku 1920. Zároveň práce provádí juristický rozbor vybraných ustanovení ústavy v kontextu a v některých případech formou komparace s předcházejícími právními předpisy a právními normami, které ustanovení ústavní listiny prováděly. Pozornost je též zaměřena na ústavní zákony, které se staly její součástí nebo jí doplňovaly.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 ADAMOVÁ, Kateřina
1 Adamová, K.
4 Adamová, Kateřina
2 Adamová, Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.