Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru
Adam, Tomáš ; Slaný, Martin (oponent) ; Dvořák, Jaromír (vedoucí práce)
Práce se zabývá zhodnocením dosahovaných parametrů nekonvenčních metod obrábění a jejich současného využití v praxi. Dále je v práci proveden návrh konstrukce a stavba proto-typu laserového gravírovacího zařízení. Na zařízení je provedeno několik testů, které jsou po vyhodnocení porovnány s možnostmi podobných zařízení. Celá konstrukce je navržena tak, aby nebylo potřeba žádného speciálního vybavení a výroba mohla být provedena v každé dílně.
Generalized Nash Equilibrium Problems in Economics
Kratochvíl, Maxim ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
Hlavním úkolem této práce je základní představení problému nazývaného Zobecněná Nashova úloha, především pro čtenáře s ekonomickým vzděláním. Zmíněný problém je rozšířením známého pojmu teorie her - Nashova úloha. Práce definuje základní pojmy problému, vymezuje rozdíl mezi klasickým a zobecněným systémem a dané charakteristiky demonstruje na několika přík- ladech. V rámci práce je představena hypotéza o možnosti existence eko- nomických modelů, které by mohly být řešeny, nebo alespoň modifikovány, pomocí Zobecněné Nashovy úlohy. V rámci podpory této hypotézy je před- staven ekonomický model, který reprezentuje danou strukturu a jeho myšlen- kový základ je možno převést na zadání Zobecněné Nashovy úlohy. Klíčová slova Zobecněná Nashova úloha, abstraktní ekonomie, úloha sociální rovnováhy, pseudo hra, aplikace.
Helicopter Drop of Money - Is It Feasible in Practice?
Gábrišová, Nela ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
Hlavním cílem této práce je diskuze známého konceptu vrtulníkového efektu Mil- tona Friedmana v kontextu jeho využitelnosti jakožto řešení pasti likvidity v reálném světě. Pro lepší pochopení tématu teze stručně popisuje způsob výkonu tradičních a nekonvenčních monetárních politik. Velká míra pozornosti je věnována popisu před- pokladů nutných k tomu, aby koncept vedl k požadovaným ekonomickým výsled- kům, a detailní analýze období, kdy nulová dolní mez nominální úrokové míry omezuje efektivitu tradiční monetární politiky. Další sekce se věnuje diskuzi rolí jednotlivých agentů zapojených do realizace konceptu a důležitých kanálů procesu transmise od ideální teoretické roviny po reálně aplikovatelné možnosti provedení. Dále jsou stručně popsány praktické zkušenosti s přímou distribucí hotovosti v rozvo- jových zemích a v Austrálii a s programy kvantitativního uvolňování v Japonsku a USA. Poslední část za použití vektorové autoregrese empiricky vyhodnocuje vlivy zvětšení měnové báze na peněžní multiplikátor M2, CPI inflaci a HDP. JEL klasifikace E31, E43, E51, E52 Klíčová slova Politika vrtulníkového efektu, kvantitativní uvolňování, měnová báze, past likvidity, nulová dolní mez Email autora nela.gabrisova@gmail.com Email vedoucího práce tomas.holub@cnb.cz
Modelling and comperative analysis of volatility spillover between US, Czech Republic and Serbian stock markets
Marković, Jelena ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
MASTER THESIS MODELLING AND COMPARATIVE ANALYZES OF VOLATILITY SPILLOVER BETWEEN US, CZECH REPUBLIC AND SERBIAN STOCK MARKETS Abstrakt Tato diplomova prace odhaduje nestálost akciového trhu v Srbsku, České republice a USA. Několik studií analyzoválo propojení těchto tří trhů. Hlavní rovnici je odhadnout používání vector autoregression model. Za druhé jde o další odhad používání různých s množstvím proměněnných GARCH modelů. Tuto běznou podmíněnou nestálost nacházíme na každém trhu, kde je vysoce ovlivněn posledními nejnovějšími inovacemi. Cross-market je také důležitou korelací. Nicméně, je zde vyšší podmíněnost korelace mezi českým akciovým trhem a americkým porovnaný indexy podmíněné korelaci mezi srbskými a americkými tržními indexy.
Understanding Information Asymmetries through Mechanism Design
Albert, Branislav ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
Táto práca má za cieľ poskytnúť úvod a prehľad rozsiahlych a úzko súvisiacich oblastí dizajnu mechanizmov, teórie kontraktov a informačnej ekonómie. Každá kapitola prezentuje ucelenú teóriu z jednotlivých aplikovaných oblastí - napríklad negatívny výber, morálny hazard a aukcie. Práca má dva hlavné prínosy: jednak popisuje hlavné princípy teórie dizajnu mechanizmov a taktiež skúma konkrétne modely informačných asymetrií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Arrow-Debreu Model of General Equilibrium
Juřena, Filip ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
Arrow-Debreu Model of General Equilibrium Filip Juřena Abstrakt V této práci se zabýváme Arrowovým-Debreuovým modelem všeobecné rovnováhy, což je model integrující výrobu, směnu a spotřebu. Na začátku uvádíme a diskutujeme původní předpoklady Arrowova-Debreuova modelu, tj. předpoklady představené Kennethem J. Arrowem a Gerardem Debreuem roku 1954. Za těchto předpokladů dokázali Arrow a Debreu existenci všeobecné rovnováhy. V jedné části tohoto důkazu Arrow a Debreu ukázali, že rovnováhy v jejich modelu jsou zároveň rovnováhami v jisté abstraktní ekonomice, neboli v problému zobecněné Nashovy rovnováhy. Vysvětlujeme, co problém zobecněné Nashovy rovnováhy je, a díváme se, zda existuje spojitost, která dovoluje výsledky dosažené výzkumníky z jiných disciplín aplikovat na Arrowův-Debreuův model. Část práce je věnována modelu se dvěma výrobními faktory, dvěma komoditami a dvěma spotřebiteli, založeném na původních předpokladech Arrowa a Debreua. Abychom nalezli řešení, používáme metodu aplikovaného modelování všeobecné rovnováhy a soft- ware nazvaný GAMS. Zkoumáme vliv lepší technologie a daní na spotřebitele a výrobce. Na konci máme stručné poznámky k aplikacím modelu.
Differential equations and stability of competitive economy
Šabata, Marek ; Bárta, Tomáš (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá teorií diferenciálních rovnic a její využití v ekonomickém modelu stability cen na dokonale konkurenčních trzích. Nejprve je uveden ekonomický model vhodný ke studiu stability tržních ekonomik. Dále je představena mikroekonomická teorie tržních ekonomik a vyložena teorie diferenciálních rovnic, včetně teorie stability. Jsou diskutovány rozdíly mezi obecným modelem a modelem čisté směny. Za jistých mikroekonomických předpokladů jako je slabý axiom odhalených preferencí, hrubá substitutabilita, Walrasův zákon a dalších vlastností tržních ekonomik, je dokázána lokální a globální stabilitu trhu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Forecasting in futures markets: Front, back and rolling contracts
Badáňová, Martina ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Adam, Tomáš (oponent)
V práci analyzujeme šestnáct termínových komoditních trhů použitím cen tzv. "front", "back" a "roll" termínových smluv. Vzhledem k rozporuplným výsledkům testů kointegrace mezi "front" a "back" kontrakty se zaměřujeme na "roll" kontrakty definované jako rozdíl "front" a "back" kontraktů. Zjišťujeme, že "roll" kontrakty pro všechny analyzované komodity s výjimkou zemního plynu a pšenice vykazují dlouhou paměť, která je obvykle spojována s hypotézou fraktálních trhů. Následně použijeme specifické ARMA a ARFIMA modely a techniku klouzavých oken k předpovědím "roll" kontraktů. Na základě analýzy vztahu výsledné predikovatelnosti a likvidity "roll" kontraktů konstatujeme, že nejnižší predikovatelnost je spojena s nejnižší likviditou v případě všech analyzovaných komodit s výjimkou kovů a že predikovatelnost je pozitivně závislá na likviditě v případě všech komodit s výjimkou kovů, dřeva, sojového oleje a sojových bobů. Nalezená závislost je nejvýraznější pro komodity energetického typu. Vztahy a závislosti na termínových komoditních trzích mají velký význam pro všechny účastníky trhu, jako jsou manažeři zajišťující před ztrátou, investoři, spekulanti ale také regulující instituce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Adam, T.
27 Adam, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.