Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Energetická optimalizace administrativní budovy
Černý, Tomáš ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá energetickým auditem administrativní budovy. V teoretické části jsem popsal tepelná čerpadla. Ve výpočtové části jsem navrhl úsporná opatření a vytvořil z nich úsporné varianty. Vybral jsem nejvhodnější variantu a posoudil jsem ji z ekonomického a ekologického hlediska. Ve třetí části jsem pomocí výpočetního programu optimalizoval budovu.
Provozní účinnosti zdrojů tepla
Doležal, Lukáš ; Adam, Pavel (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce jsou provozní účinnosti zdrojů tepla. Práce měla několik cílů. První z nich bylo stanovit účinnost kotle na dřevo dle dostupných metod výpočtů a metody mezi sebou porovnat. Druhým bylo stanovení rozdílu ve výpočtu účinnosti analyzátorem spalin a reálným výpočtem. Dále také stanovit účinnosti kotle spalujícího odlišné druhy dřeva - smrk a habr na základě jejich vlastností a prvkového složení. Experimentální měření různých provozních stavů účinnosti, probíhala ve starším dvougeneračním rodinném domě, který byl také předmětem projektové části. Z důvodu nedochování projektové dokumentace bylo nutné objekt zaměřit a narýsovat. Posléze byl objekt tepelně posouzen a proběhl návrh zateplení a repasování celé otopné soustavy. Projekt byl zpracován ve dvou variantách pro dva různé zdroje tepla – tepelné čerpadlo a kotel na tuhá paliva pro vytápění a přípravu vody. V rámci diplomové práce je zpracována technická zpráva, ideové řešení navazujících profesí, vyhodnocení variant a projektová dokumentace.
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek
Složil, Jan ; Adam, Pavel (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší energetické hodnocení bytového domu. V teoretické části se práce zabývá tepelnými čerpadly, jelikož v praktické části navrhuje tepelné čerpadlo jako úsporné opatření. Ve výpočtové části se nachází analýza energetických potřeb a toků budovy a energetické hodnocení budovy. Projekt obsahuje průkaz energetické náročnosti budovy a energetický posudek.
Otopná soustava polyfunkčního objektu
Hladík, Juraj ; Adam, Pavel (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Cílem této bakalářske práce je v teoretické části problematika oběhových čerpadel . Výpočtová čast řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v polyfunkčním domě v Moste pri Bratislave, Ťřípodlažní polyfunkční dům je situován na okraji města. Obsahuje celkem 4 byty a 8 kancelářskych prostotu pro 64 osob. Zdrojem tepla pro objekt jsou plynové kondenzační kotle. Otopnými plochami jsou desková otopná tělesa, trubkova otopna telesa.
Energetické hodnocení administrativní budovy
Stadtherr, Jan ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením administrativních prostor budovy. Teoretická část je věnována legislativnímu podložení energetického hodnocení, tedy zákonům, vyhláškám a technickým normám. Ve výpočtové části diplomové práce je v souladu s aktuálně platnou legislativou zpracován energetický audit budovy a průkaz energetické náročnosti budovy. V závěrečné části práce se věnuji aplikaci výpočetní techniky. Na předmětu energetického auditu je tu provedena analýza numerické spotřeby tepla na vytápění, která je následně porovnána se skutečnou spotřebou.
Energeticko-ekonomické hodnocení, a optimalizace, rodinného domu
Rodková, Daniela ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Hlavní náplní diplomové práce je návrh a hodnocení úsporných opatření s cílem energeticko-ekonomické optimalizace konkrétního rodinného domu. Teoretická část práce popisuje problematiku energetické náročnosti budovy, výpočtová část je věnována ekonomickému a environmentálnímu hodnocení dvou variant řešení s využitím počítačového programu umožňující měsíční krok výpočtu. Součástí je návrh systémů vzduchotechniky, vytápění a vyhotovení průkazů energetické náročnosti budovy. Část práce, jež je zaměřená na aplikaci výpočetní techniky, se zabývá optimalizací energetické náročnosti budovy s využitím programu umožňující hodinový krok výpočtu a modelováním obrazů proudění s využitím metod CFD.
Armatury v otopných soustavách
Klus, Lukáš ; Adam, Pavel (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce jsou armatury v otopných soustavách a je rozdělena celkem na tři části. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině. Druhá část je výpočtová a výkresová a řeší návrh vytápění a přípravu teplé vody bytového domu v Uherském Hradišti. Tato část je řešena ve dvou variantách týkajících se hydraulického vyvážení a regulace otopné soustavy. Poslední část práce je experimentální řešení a zpracování výsledků tlakových ztrát vybraných armatur. Tyto výsledky jsou následně porovnávány s hodnotami udávanými výrobcem dané armatury.
Energetický posudek solární soustavy
Šmardová, Eva ; Adam, Pavel (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
V teoretické části diplomové práce jsou popsány způsoby měření parametrů solárního fototermického kolektoru a systému. Výpočtová část se zabývá analýzou spotřeby tepla na zadané budově a návrhem solárního systému pro ohřev teplé vody. V poslední části je zpracován energetický posudek na navrženou solární soustavu a vyhodnocení experimentální části solárního systému na Fakultě stavební VUT v Brně.
Hodnocení konstrukčních detailů budov z pohledu energetické náročnosti
Císař, Milan ; Šikula, Ondřej (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Teoretická část této diplomové práce se zaobírá problematikou tepelných mostů a tepelných vazeb ve stavebních konstrukcích. Výpočtová část je zaměřena na rodinné domy s nízkou potřebou tepla na vytápění. Výsledkem této části je hodnocení rodinného domu z pohledu energetické a finanční náročnosti. Poslední část se zabývá využitím počítačových technologií ve stavební praxi. Tyto kapitoly se věnují počítačovému modelování stavebních detailů pasivního a rodinného domu po rekonstrukci (u rodinného domu po rekonstrukci jsou data porovnána s výsledky z experimentálního měření). Poslední úsek této diplomové práce řeší dynamické modelování zadaného pasivního domu v simulačním programu Trnsys.
Vzduchotechnika budov občanského vybavení
Matějíček, Michal ; Adam, Pavel (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro bazénovou halu v Karlově Studánce. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a upravuje přiváděný vzduch tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost vnitřního klimatu. Teoretická část se zabývá literární rešerší na téma vlhkého vzduchu, odparu z vodní hladiny a tepelnou zátěž objektu. Experimentální měření se zabývá vyhodnocením měření vlhkosti a teploty vnitřního prostoru v domácí koupelně a v bazénové hale.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Adam, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.