Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava rekombinantních forem extracelulární domény myších leukocytárních receptorů z rodiny NKR-P1.
Adámek, David
Myší receptory NK buněk patřící do rodiny NKR-P1 hrají roli v regulaci odpovědi těchto buněk z hlediska jejich aktivace, inhibice a produkce cytokinů. Tato diplomová práce se zabývá přípravou extracelulárních částí aktivačních receptorů mNKR-P1A a mNKR-P1C z myšího kmene C57BL/6. Cílem bylo připravit produkční vektor obsahující kódující sekvenci příslušných částí obou receptorů, optimalizovat jejich produkci v bakteriích E. coli a nalézt vhodný postup jejich renaturace a purifikace in vitro. Čisté proteinové preparáty byly následně ověřeny a analyzovány hmotnostní spektrometrií a rovněž značeny fluorescenční značkou za účelem hledání ligandu na buněčných preparátech. V budoucím výzkumu bude řešena struktura připravených proteinových preparátů a rovněž budou použity k hledání svých ligandů. Dané poznatky mohou v budoucnu dopomoci k lepšímu pochopení NK buněk.
Příprava rekombinantních forem extracelulární domény myších leukocytárních receptorů z rodiny NKR-P1.
Adámek, David ; Man, Petr (vedoucí práce) ; Brdička, Tomáš (oponent)
Myší receptory NK buněk patřící do rodiny NKR-P1 hrají roli v regulaci odpovědi těchto buněk z hlediska jejich aktivace, inhibice a produkce cytokinů. Tato diplomová práce se zabývá přípravou extracelulárních částí aktivačních receptorů mNKR-P1A a mNKR-P1C z myšího kmene C57BL/6. Cílem bylo připravit produkční vektor obsahující kódující sekvenci příslušných částí obou receptorů, optimalizovat jejich produkci v bakteriích E. coli a nalézt vhodný postup jejich renaturace a purifikace in vitro. Čisté proteinové preparáty byly následně ověřeny a analyzovány hmotnostní spektrometrií a rovněž značeny fluorescenční značkou za účelem hledání ligandu na buněčných preparátech. V budoucím výzkumu bude řešena struktura připravených proteinových preparátů a rovněž budou použity k hledání svých ligandů. Dané poznatky mohou v budoucnu dopomoci k lepšímu pochopení NK buněk.
Imunomodulace kombinovaným působením dvou typů specifických ligandů
Adámek, David ; Pompach, Petr (oponent) ; Bezouška, Karel (vedoucí práce)
CD69 a NKR-P1 jsou receptory patřící do C-lektinové rodiny leukocytárních receptorů. V současnosti jsme identifikovali dva typy ligandů pro tyto receptory, aktivátory a inhibitory, pomocí nichž lze účinně modulovat odpověď buněk imunitního systému. První třída těchto ligandů (dimerní N-acetyl-D-glukosaminy) je schopna se vázat na oba dva druhy receptorů (CD69 i NKR-P1) a aktivovat tak buňky. Oproti tomu druhá třída ligandů (calix[4]reny) je schopna účinně inhibovat funkce receptoru CD69, nikoli však receptoru NKR-P1. Předmětem této studie bylo najít optimální kombinaci těchto dvou tříd ligandů a prozkoumat výchozí koncentrace těchto látek vhodné pro použití v nádorových terapiích. Účinek ligandů byl sledován v základních testech buněčné aktivace, buněčné smrti (schopnost ochránit buňky imunitního systému před apoptosou) a schopnosti stimulovat buněčné zabíjení.
Implementace QoS v přístupové síti
Adámek, David ; Molnár, Karol (oponent) ; Filka, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá počítačovými sítěmi, které hrají důležitou roli ve fungování dnešní společnosti. Na tyto sítě jsou dnes kladeny stále větší nároky co se týče propustnosti a kvality služeb, a to díky stále rostoucímu využití služeb jako je přenos hlasu a videa v reálném čase. Všechny pakety v klasické ethernetové síti jsou si svým významem rovny a tak je někdy nemožné dodržet aplikacemi požadované přenosové vlastnosti sítě. Proto je žádoucí se zabývat mechanismy, díky kterým je možno rozlišit různé druhy datových přenosů podle předem stanovených pravidel a tyto dále priorizovat před ostatními. Mezi nejznámější z nich patří mechanismy integrovaných služeb (Integrated Services ) a diferencovaných služeb (Differentiated Services). Právě implementace mechanismu diferencovaných služeb do sítě je cílem této práce.

Viz též: podobná jména autorů
1 Adámek, Daniel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.