Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 171 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modernizace rakousko-uherského válečného námořnictva v letech 1897-1914
Kalecká, Karolína ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent) ; Pejčoch, Ivo (oponent)
Cílem této práce je zmapovat postup modernizace, rozvoje rakousko-uherského válečného námořnictva v letech 1897-1914 a určit, které faktory byly při vytváření jeho podoby rozhodující. Výzkum je založen jak na studiu odborné literatury, tak především na prostudování velkého množství archivních pramenů z fondů Rakouského státního archivu. Hlavní důraz je položen na jednání o rozpočtech válečného námořnictva, protože výzkum vychází z předpokladu, že pro stavbu válečných lodí i rozvoj námořnictva jako celku je jedním z rozhodujících faktorů výše přidělených finančních prostředků. Pozornost byla dále věnována problematice rozdělování zakázek pro válečné námořnictvo mezi domácí firmy, závodu v námořním zbrojení mezi Rakouskem-Uherskem a Itálií a struktuře rakousko- uherského loďstva. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že představy velitelů námořnictva o ideální podobě loďstva byly založeny na dobových teoriích námořní strategie o rozhodující bitvě a všeřešící námořní nadvládě, a také na rivalitě s Itálií. Proveditelné ale byly jen do té míry, jakou umožňovala hospodářská situace obou států; při projednávání a schvalování rozpočtů neměly rozhodující slovo delegace, nýbrž vlády. Nutnost rozdělovat objednávky mezi uherské a rakouské dodavatele v poměru odpovídajícím kvótě omezovala svobodu rozhodování...
Rod Schaumburg-Lippe v Českých zemích v období druhé světové války
Nováková, Barbora ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu životních osudů a postojů příslušníků říšsko- německé šlechtické rodiny Schaumburg-Lippe, vlastníci v letech 1842-1945 náchodské pan- ství, a česko-německého soužití v 1. polovině 20. století. První kapitola je věnována 19. století a osobě prince Wilhelma. Jejím cílem je poukázat na postoje a skutky dotyčného, jež hrály důležitou roli při rodící se česko-německé "symbióze". Druhá kapitola se zabývá velkostat- kem Náchod a jeho majitelem princem Friedrichem v meziválečném období. Výše uvedená "symbióza" je zde zkoumána na problematice pozemkové reformy jako nejdůležitějšího aspektu 20. a počátku 30. let. Hlavní předmět bádání začíná kapitolou třetí a pojednává o ži- votě rodiny a česko-německém soužití v období druhé světové války. Soustředí se na otázky: zda Schaumburgové využili nacistické okupace a vytvoření Protektorátu ke svému prospěchu, zda se změnilo jejich chování vůči českému okolí, dále jak prožívali válečné události a jaký byl jejich vztah k nacistickému režimu a představitelům okupační moci. Poslední část diplo- mové práce je věnována životnímu osudu prince Leopolda za druhé světové války, především jeho věznění za urážlivý výrok na adresu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydri- cha po uskutečnění atentátu na jeho osobu. Základní...
Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století a jejich vlivy a dopady
Binder, Filip ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá vybranými zahraničními cestami české a rakouské šlechty ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století a jejich vlivy a dopady. Kromě obecných pasáží pojednávajících o šlechtickém cestování v době od 16. do poloviny 18. století a výpravách uskutečněných ve sledovaném čase je pozornost věnována pěti osobám, jež byly na základě činnosti inspirované zkušenostmi získanými v cizích zemích rozděleny do tří skupin. První z okruhů představuje vytváření přírodně krajinářských parků v kontextu dobové filozofie a výprav do Velké Británie a německého prostoru, kde se pitoreskní zahrady objevily nejdříve. Vztah mezi cestováním a krajinářskou tvorbou druhé poloviny 18. a začátku 19. století je přiblížen prostřednictvím příkladu Jana Rudolfa Czernina z Chudenic a jeho parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Chudenicích a Petrohradu či Aloise I. Josefa z Liechtensteina, jehož jméno je spjato s úpravami Lednicko-valtického areálu. Druhou skupinou jsou vědecky orientované cesty. Jako vhodný zástupce byl vybrán Leopold I. Berchtold z Uherčic, který během svého putování sbíral poznatky týkající se medicíny a aktivně pomáhal druhým. Třetí oblastí jsou aktivity související s hospodářstvím a průmyslem. V této části bude pozornost věnována výpravám Hugo Františka ze Salm-Reifferscheidtu a arcivévody Jana...
Leopold Sternberg, život rakousko-uherského šlechtice ve 20. století
Hrdinová, Lenka ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent)
Diplomová práce pojednává o životě Leopolda Sternberga, představitele jednoho z významných českých rodů. Autorka se zaměřila na jeho osobnost, válečné prožitky a společenské aktivity, stejně jako na okruh nejbližších přátel. Rovněž se věnovala osudům jeho sourozenců, kteří dosud stáli v pozadí badatelských zájmů. Práce sleduje osudy rodinných majetků během dramatických dějinných zvratů v první polovině 20. století, kdy se hned několikrát ocitly mimo vlastnictví rodiny Sternbergů. Ať se již jednalo o první pozemkovou reformu, uvalení vvnucené správy během nacistické totality nebo znárodnění po komunistickém převratu v Československu. Práce se zabývá Leopoldovými aktivitami v době nacistického ohrožení republiky, kdy se jasně přihlásil k české státnosti. Jistý prostor byl poskytnut i osobnosti amerického velvyslance v Československu, Laurenci A. Steinhardtovi, jehož osud byl s tím Sternbergovým v jednom okamžiku úzce propojen. Autorka se rovněž pokusila nastínit osud Leopolda Sternberga a jeho rodiny po odchodu do zahraničí, kde nakonec v roce 1957 zemřel. Klíčová slova Sternberg, šlechta, Rakousko-Uhersko, 1. světová válka, Československo, Protektorát Čechy a Morava, Laurence Steinhardt
Politika Pruska a velmocí v závěrečné fázi sjednocení Německa 1865-1870
Ďásek, Martin ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Období mezi léty 1864/1865-1870 představuje vrcholnou fázi sjednocení Německa, v níž Prusko dokázalo rázným postupem a dvěma rychlými válkami eliminovat své protivníky - Prusko a Rakousko. Cílem diplomové práce je na základě studia pramenů a relevantní literatury prezentovat a kriticky analyzovat pruskou zahraniční politiku. Autor se zaměřuje na zhodnocení faktorů, které ovlivňovaly rozhodnutí pruského ministerského předsedy, respektive představitelů evropských mocností, a klade si otázku, zda se Bismarck pouze přizpůsoboval okolnostem neodvratně vedoucím k válce s Rakouskem, či zda je urychloval a přímo vytvářel, a soustředí se na vztahy s Francií, která se ze všech velmocí nejvíce stavěla na odpor německému sjednocení. Studie klade důraz na metody a postupy, jimiž Prusko dosáhlo toho, že se do jeho konfliktu s Vídní a Paříží nezapojila některá z evropských velmocí, a upozorňuje na úskalí výzkumu okolností vedoucích k vypuknutí prusko-francouzské války. Klíčová slova Prusko, velmoci, Německý spolek, sjednocení Německa, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, zahraniční politika, prusko-rakouská válka, prusko-francouzská válka, Napoleon III. Key words Prussia, Great Powers, German Confederation, Unification of Germany, Empire of Austria, Austria-Hungary, foreign policy, Austro-Prussian War,...
Akademie hraběte Straky
Egrová, Miroslava ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Klečacký, Martin (oponent)
Cílem této práce je přiblížit historii nadace hraběte Jana Petra Straky z Nedabylic a Libčan. Práce se věnuje založení nadace, výstavbě budovy, jejímu provozu a následnému zrušení instituce v době první Československé republiky. Práce též pojednává o personálním obsazení akademie. Klíčová slova: výchova, vzdělání, nadace, šlechta, akademie, šlechtická nadace, hrabě Straka, škola, gymnázium, pedagogové, 19. st., 20. st., učitelé
Velká Británie a Hannoversko za vlády Jiřího III.
Rampas, Jan ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Stellner, František (oponent)
v českém jazyce: Práce sleduje vývoj tzv. hannoverského faktoru v britské politice 18. a počátku 19. století se zvláštním zřetelem ke specifickému zájmu Jiřího III. k tomuto teritoriu. Z pohledu Velké Británie a Hannoverska je nahlíženo na klíčové události, které ovlivňovaly fungování personální unie mezi těmito státy, stejně jako je rozebírána role, kterou hrála úloha britského monarchy Jiřího III., jenž byl zároveň i kurfiřtem Svaté říše římské. Pomocí vydaných pramenů a literatury se práce snaží ukázat změnu přístupu Jiřího III. k Hannoversku v rozmezí let 1760-1807, stejně jako dokázat vliv zabezpečení Hannoverska před Francií a Pruskem při utváření britské politiky sledovaného období. Na událostech období Sedmileté války (v Evropě v letech 1756 až 1763), zformování Fürstenbundu (Ligy princů) v roce 1785, počátku revolučních bouří ve Francii a následném postupu francouzských armád na území Říše práce ukazuje měnící se vztah Jiřího III. k jeho severoněmeckému kurfiřství. Právě Hannoversko totiž mnohdy sloužilo jako lákavý cíl pro nepřátele Británie a bylo tak v permanentním ohrožení, na což musel jeho kurfiřt reagovat. Je sice pravdou, že britský král a hannoverský kurfiřt zemi svých předků nikdy nenavštívil, ale přesto hrála v jeho politických rozhodováních velkou roli a skrze rozhodnutí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 171 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.