Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 175 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příslušníci rakousko-uherského letectva z českých zemí
Rajlich, Jiří ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent) ; Zářický, Aleš (oponent)
Toto pojednání si klade za cíl nastínit podíl letců z českých zemí na formování, organizační a personální výstavbě, technickém rozvoji a na operačním nasazení rakousko- uherského letectva v období předcházejícímu vzniku 1. světové války a zejména v jejím průběhu. Zároveň se pokusí o stanovení jejich percentuálního podílu v celém rakousko- uherském armádním i námořním letectvu. Národnostní (či zemská) problematika u rakousko-uherského letectva nebyla dosud předmětem historického výzkumu v žádném z nástupnických států. Důvodem byl fakt, že u této mladé zbraně nebyla - na rozdíl od jiných zbraní - statisticky sledována. Pro rakouskou historiografii nepředstavovalo národnostní složení c. a k. letectva téma hodné přiměřené pozornosti. V české, respektive československé se na dlouhou dobu prosadila dobově podmíněná teze o tom, že čeští letci byli v rakousko-uherských leteckých silách zastoupeni "v nepatrném počtu". Tato letitá teze, která ovšem nikdy nebyla věrohodně doložena, je v této práci podrobena kritice, vedoucí k jejímu přehodnocení. Především rekonstrukcí a analýzou statisticky relevantních vzorků osob došlo ke zjištění, že ve skutečnosti zastoupení letců z českých zemí bylo nadprůměrné a Češi v něm měli solidní zastoupení. Přesto však nikoli takové, jaké by odpovídalo jejich národnostnímu...
Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského
Květina, Jan ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent) ; Baron, Roman (oponent)
Hlavním výzkumným tématem této studie je problematika formování vzorců raně novověkého politického myšlení, jež jsou analyzovány v předpokládané úloze proto-moderních základů kolektivní identifikace v rámci procesu utváření národní identity. Předložená práce v tomto ohledu vychází z předpokladu, že politický diskurz polské šlechty ve sledovaném období lze považovat za specifickou součást evropského republikánského myšlení, jehož principy tvořily esenciální jádro dobové politické kultury, akceptované napříč politickým spektrem ze strany navzájem antagonistických autorů. Z toho důvodu se studie snaží prokázat, že základy polské "národní" sebe-identifikace není možné hledat v etnických, ale ani ve stavovských atributech kolektivní příslušnosti, neboť klíčový princip představovala idea republiky, spjatá se svébytným pojetím stěžejních hodnot svobody, rovnosti a obecného dobra. V tomto směru tedy práce polemizuje jak se zavedenými etnizujícími kategoriemi tzv. sarmatismu, tak s tradiční intepretací polského politického prostředí jako Sonderweg, neboť ústřední ideu studie představuje hypotéza o úzké provázanosti mezi dobovým politickým myšlením a šlechtickým obrazem vlastní identity, jež je prezentována prostřednictvím koncepce tzv. republikánského trojúhelníku. Z metodologického hlediska se studie opírá...
Vývoj sudetoněmeckých politických hnutí v letech 1933 - 1938
Kupr, Tomáš ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Diplomová práce na téma "Vývoj sudetoněmeckých politických hnutí v letech 1933 - 1938" se snaží zaobírat vznikem a vývojem sudetoněmeckých politických hnutí v Československé republice. Zabývá se situací německé menšiny, rozebírá předpoklady i pokusy o sjednocení německého (negativistického) politického tábora, přičemž směřuje k vyústění těchto snah vznikem Sudetoněmecké vlastenecké fronty (SHF) v roce 1933. Práce se následně chronologicky zabývá vývojem Henleinova hnutí (SHF), poměrem k ostatním německým politickým stranám a státu, taktéž přeměnou na Sudetoněmeckou stranu (SdP) v roce 1935. Poté rozebírá vnitřní členskou strukturu SdP a její vývoj, analyzuje volební program, způsoby agitace a volební výsledky v parlamentních volbách v roce 1935 (rovněž je zmíněna účast v komunálních volbách v letech 1934 a 1938). Mezi další mezníky SdP, o nichž bude v práci pojednáno, patří vnitřní stranická krize, Karlovarský program (s nároky namířenými proti Československu), rozpuštění strany SdP a přechod bývalého členstva k Nacionálně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) v roce 1938.
Modernizace rakousko-uherského válečného námořnictva v letech 1897-1914
Kalecká, Karolína ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent) ; Pejčoch, Ivo (oponent)
Cílem této práce je zmapovat postup modernizace, rozvoje rakousko-uherského válečného námořnictva v letech 1897-1914 a určit, které faktory byly při vytváření jeho podoby rozhodující. Výzkum je založen jak na studiu odborné literatury, tak především na prostudování velkého množství archivních pramenů z fondů Rakouského státního archivu. Hlavní důraz je položen na jednání o rozpočtech válečného námořnictva, protože výzkum vychází z předpokladu, že pro stavbu válečných lodí i rozvoj námořnictva jako celku je jedním z rozhodujících faktorů výše přidělených finančních prostředků. Pozornost byla dále věnována problematice rozdělování zakázek pro válečné námořnictvo mezi domácí firmy, závodu v námořním zbrojení mezi Rakouskem-Uherskem a Itálií a struktuře rakousko- uherského loďstva. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že představy velitelů námořnictva o ideální podobě loďstva byly založeny na dobových teoriích námořní strategie o rozhodující bitvě a všeřešící námořní nadvládě, a také na rivalitě s Itálií. Proveditelné ale byly jen do té míry, jakou umožňovala hospodářská situace obou států; při projednávání a schvalování rozpočtů neměly rozhodující slovo delegace, nýbrž vlády. Nutnost rozdělovat objednávky mezi uherské a rakouské dodavatele v poměru odpovídajícím kvótě omezovala svobodu rozhodování...
Rod Schaumburg-Lippe v Českých zemích v období druhé světové války
Nováková, Barbora ; Horčička, Václav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu životních osudů a postojů příslušníků říšsko- německé šlechtické rodiny Schaumburg-Lippe, vlastníci v letech 1842-1945 náchodské pan- ství, a česko-německého soužití v 1. polovině 20. století. První kapitola je věnována 19. století a osobě prince Wilhelma. Jejím cílem je poukázat na postoje a skutky dotyčného, jež hrály důležitou roli při rodící se česko-německé "symbióze". Druhá kapitola se zabývá velkostat- kem Náchod a jeho majitelem princem Friedrichem v meziválečném období. Výše uvedená "symbióza" je zde zkoumána na problematice pozemkové reformy jako nejdůležitějšího aspektu 20. a počátku 30. let. Hlavní předmět bádání začíná kapitolou třetí a pojednává o ži- votě rodiny a česko-německém soužití v období druhé světové války. Soustředí se na otázky: zda Schaumburgové využili nacistické okupace a vytvoření Protektorátu ke svému prospěchu, zda se změnilo jejich chování vůči českému okolí, dále jak prožívali válečné události a jaký byl jejich vztah k nacistickému režimu a představitelům okupační moci. Poslední část diplo- mové práce je věnována životnímu osudu prince Leopolda za druhé světové války, především jeho věznění za urážlivý výrok na adresu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydri- cha po uskutečnění atentátu na jeho osobu. Základní...
Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století a jejich vlivy a dopady
Binder, Filip ; Šedivá Koldinská, Marie (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá vybranými zahraničními cestami české a rakouské šlechty ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století a jejich vlivy a dopady. Kromě obecných pasáží pojednávajících o šlechtickém cestování v době od 16. do poloviny 18. století a výpravách uskutečněných ve sledovaném čase je pozornost věnována pěti osobám, jež byly na základě činnosti inspirované zkušenostmi získanými v cizích zemích rozděleny do tří skupin. První z okruhů představuje vytváření přírodně krajinářských parků v kontextu dobové filozofie a výprav do Velké Británie a německého prostoru, kde se pitoreskní zahrady objevily nejdříve. Vztah mezi cestováním a krajinářskou tvorbou druhé poloviny 18. a začátku 19. století je přiblížen prostřednictvím příkladu Jana Rudolfa Czernina z Chudenic a jeho parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Chudenicích a Petrohradu či Aloise I. Josefa z Liechtensteina, jehož jméno je spjato s úpravami Lednicko-valtického areálu. Druhou skupinou jsou vědecky orientované cesty. Jako vhodný zástupce byl vybrán Leopold I. Berchtold z Uherčic, který během svého putování sbíral poznatky týkající se medicíny a aktivně pomáhal druhým. Třetí oblastí jsou aktivity související s hospodářstvím a průmyslem. V této části bude pozornost věnována výpravám Hugo Františka ze Salm-Reifferscheidtu a arcivévody Jana...
Leopold Sternberg, život rakousko-uherského šlechtice ve 20. století
Hrdinová, Lenka ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent)
Diplomová práce pojednává o životě Leopolda Sternberga, představitele jednoho z významných českých rodů. Autorka se zaměřila na jeho osobnost, válečné prožitky a společenské aktivity, stejně jako na okruh nejbližších přátel. Rovněž se věnovala osudům jeho sourozenců, kteří dosud stáli v pozadí badatelských zájmů. Práce sleduje osudy rodinných majetků během dramatických dějinných zvratů v první polovině 20. století, kdy se hned několikrát ocitly mimo vlastnictví rodiny Sternbergů. Ať se již jednalo o první pozemkovou reformu, uvalení vvnucené správy během nacistické totality nebo znárodnění po komunistickém převratu v Československu. Práce se zabývá Leopoldovými aktivitami v době nacistického ohrožení republiky, kdy se jasně přihlásil k české státnosti. Jistý prostor byl poskytnut i osobnosti amerického velvyslance v Československu, Laurenci A. Steinhardtovi, jehož osud byl s tím Sternbergovým v jednom okamžiku úzce propojen. Autorka se rovněž pokusila nastínit osud Leopolda Sternberga a jeho rodiny po odchodu do zahraničí, kde nakonec v roce 1957 zemřel. Klíčová slova Sternberg, šlechta, Rakousko-Uhersko, 1. světová válka, Československo, Protektorát Čechy a Morava, Laurence Steinhardt
Politika Pruska a velmocí v závěrečné fázi sjednocení Německa 1865-1870
Ďásek, Martin ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Období mezi léty 1864/1865-1870 představuje vrcholnou fázi sjednocení Německa, v níž Prusko dokázalo rázným postupem a dvěma rychlými válkami eliminovat své protivníky - Prusko a Rakousko. Cílem diplomové práce je na základě studia pramenů a relevantní literatury prezentovat a kriticky analyzovat pruskou zahraniční politiku. Autor se zaměřuje na zhodnocení faktorů, které ovlivňovaly rozhodnutí pruského ministerského předsedy, respektive představitelů evropských mocností, a klade si otázku, zda se Bismarck pouze přizpůsoboval okolnostem neodvratně vedoucím k válce s Rakouskem, či zda je urychloval a přímo vytvářel, a soustředí se na vztahy s Francií, která se ze všech velmocí nejvíce stavěla na odpor německému sjednocení. Studie klade důraz na metody a postupy, jimiž Prusko dosáhlo toho, že se do jeho konfliktu s Vídní a Paříží nezapojila některá z evropských velmocí, a upozorňuje na úskalí výzkumu okolností vedoucích k vypuknutí prusko-francouzské války. Klíčová slova Prusko, velmoci, Německý spolek, sjednocení Německa, Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, zahraniční politika, prusko-rakouská válka, prusko-francouzská válka, Napoleon III. Key words Prussia, Great Powers, German Confederation, Unification of Germany, Empire of Austria, Austria-Hungary, foreign policy, Austro-Prussian War,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 175 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.