Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Městská ulice a dům v pozdně středověkých a raně novověkých Čechách
Michálková, Lucie ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Cílem bakalářské práce je zachytit na základě studia odborné i populárně naučné literatury vývoj středověké a raně novověké ulice a domu v českých městech. Přestože každá ulice i dům měly svou vlastní unikátní podobu, cílem této práce je snaha o vykreslení typické podoby obojího a podání uceleného obrazu o všem, co zde mohl středověký či raně novověký obyvatel města vidět. První část je zaměřena na ulici, především její vzhled a život odehrávající se v jejím prostoru. Podává informace o druzích a názvech ulic, o jejich obecném vzhledu i konkrétních prvcích, hygieně a vypořádáváním se s jejich čištěním, a v neposlední řadě odhaluje tamější život, lidi pohybující se v jejich prostoru a jejich každodenní i sváteční činnosti. Druhá část se pak zabývá typickým domem obyvatel středních vrstev a jeho interiérem a exteriérem, se zvláštním zaměřením na domovní znamení pražských domů. Přibližuje také často složitý život obyvatel v jeho zdech. Práce pojednává o období pozdního středověku a raného novověku, tedy rozmezí zhruba od doby lucemburské až po rok 1620 - bitvu na Bílé hoře. Zahrnuje v sobě tedy vývoj ulic od počátků měst až do doby, kdy se již zjevem začaly blížit dnešní podobě. Záměrem práce je umožnit dnešnímu modernímu člověku nahlédnout do minulosti a přimět ho k zamyšlení nad věcmi, se kterými...
Velkostatek Konopiště v moderní době
Tichá, Barbora ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce Velkostatek Konopiště v moderní době analyzuje především právní spor mezi potomky rakouského následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d'Este, a Československou republikou. Již před uzavřením manželství v roce 1900 arcivévoda uznal sňatek s jeho budoucí chotí Žofií Chotkovou za nerovnorodý a v tzv. renunciační listině se vzdal veškerých nástupnických a dědických práv pro svoji manželku a potomky. Na základě této listiny pak vznikl nový rod, vyčleněný z rakouského arcidómu, nesoucí jméno z Hohenbergu. Jeho členkou byla právě manželka následníka trůnu společně se svými potomky. Po rozpadu monarchie a vzniku Československé republiky však zákonodárci vytvořili speciální zákon č. 354/1921 Sb., vycházející z ustanovení mírové smlouvy ze Saint- Germain z 10. září 1919, dle kterého budou majetky bývalé panovnické rodiny postoupeny Československé republice bez finanční náhrady. V poslední fázi projednávání znění zákona na půdě Poslanecké sněmovny Národního shromáždění vystoupil poslanec Theodor Bartošek, který využil protihabsburské nálady v československé společnosti a nechal do zákona vložit ustanovení, ve kterém zařadil potomky Františka Ferdinanda d'Este, Maxmiliána a Arnošta z Hohenbergu, mezi členy bývalé panovnické rodiny. Po analýze mezinárodní smlouvy ze Saint Germain, rozboru...
Zahraniční politika Anglie za Cromwellova protektorátu.
Lavický, Jeroným ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se soustřeďuje na průběh a vývoj anglické zahraniční politiky v období protektorátu Olivera Cromwella v letech 1653-1658, přičemž stručně analyzuje i období od ustanovení Commonwealthu po jmenování lorda protektora. Hlavní důraz je kladen na průběh diplomatických jednání, prostor je ponechán i pro vylíčení válečných operací. Zkoumán je vliv ekonomických a náboženských aspektů na utváření zahraniční politiky. Největší část práce se zaobírá vztahem Anglie ke katolickým mocnostem, tedy k Francii a Španělsku, další kapitoly se věnují politice vůči Spojeným provinciím, Švédsku, Dánsku, Rusku a Portugalsku. Anglická diplomacie je v této práci pojímána v kontextu vývoje anglické domácí politiky a s přihlédnutím k dění v ostatních evropských zemích. V omezené míře je nastíněn také hospodářský, konfesní a mezinárodněprávní rámec, ve kterém se anglická diplomacie zmíněných let pohybovala.
Příslušníci rakousko-uherského letectva z českých zemí
Rajlich, Jiří ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Horčička, Václav (oponent) ; Zářický, Aleš (oponent)
Toto pojednání si klade za cíl nastínit podíl letců z českých zemí na formování, organizační a personální výstavbě, technickém rozvoji a na operačním nasazení rakousko- uherského letectva v období předcházejícímu vzniku 1. světové války a zejména v jejím průběhu. Zároveň se pokusí o stanovení jejich percentuálního podílu v celém rakousko- uherském armádním i námořním letectvu. Národnostní (či zemská) problematika u rakousko-uherského letectva nebyla dosud předmětem historického výzkumu v žádném z nástupnických států. Důvodem byl fakt, že u této mladé zbraně nebyla - na rozdíl od jiných zbraní - statisticky sledována. Pro rakouskou historiografii nepředstavovalo národnostní složení c. a k. letectva téma hodné přiměřené pozornosti. V české, respektive československé se na dlouhou dobu prosadila dobově podmíněná teze o tom, že čeští letci byli v rakousko-uherských leteckých silách zastoupeni "v nepatrném počtu". Tato letitá teze, která ovšem nikdy nebyla věrohodně doložena, je v této práci podrobena kritice, vedoucí k jejímu přehodnocení. Především rekonstrukcí a analýzou statisticky relevantních vzorků osob došlo ke zjištění, že ve skutečnosti zastoupení letců z českých zemí bylo nadprůměrné a Češi v něm měli solidní zastoupení. Přesto však nikoli takové, jaké by odpovídalo jejich národnostnímu...
Republikánský mýtus polské aristokracie: Raně novověké pojetí politické identity Stanisława Orzechowského a Andrzeje Frycze Modrzewského
Květina, Jan ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent) ; Baron, Roman (oponent)
Hlavním výzkumným tématem této studie je problematika formování vzorců raně novověkého politického myšlení, jež jsou analyzovány v předpokládané úloze proto-moderních základů kolektivní identifikace v rámci procesu utváření národní identity. Předložená práce v tomto ohledu vychází z předpokladu, že politický diskurz polské šlechty ve sledovaném období lze považovat za specifickou součást evropského republikánského myšlení, jehož principy tvořily esenciální jádro dobové politické kultury, akceptované napříč politickým spektrem ze strany navzájem antagonistických autorů. Z toho důvodu se studie snaží prokázat, že základy polské "národní" sebe-identifikace není možné hledat v etnických, ale ani ve stavovských atributech kolektivní příslušnosti, neboť klíčový princip představovala idea republiky, spjatá se svébytným pojetím stěžejních hodnot svobody, rovnosti a obecného dobra. V tomto směru tedy práce polemizuje jak se zavedenými etnizujícími kategoriemi tzv. sarmatismu, tak s tradiční intepretací polského politického prostředí jako Sonderweg, neboť ústřední ideu studie představuje hypotéza o úzké provázanosti mezi dobovým politickým myšlením a šlechtickým obrazem vlastní identity, jež je prezentována prostřednictvím koncepce tzv. republikánského trojúhelníku. Z metodologického hlediska se studie opírá...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.