Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.
Gregová, Monika ; Haluzík, Martin (vedoucí práce) ; Kunešová, Marie (oponent) ; Žourek, Michal (oponent)
Obezita a diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) patří mezi metabolická onemocnění se stále vzrůstající incidencí a prevalencí. V soustředěný na objasnění patofyziologických mechanizmů vedoucích k rozvoji těch onemocnění. Vedle faktorů vnějších, jakými jsou životní styl a skladba a množství přijímané klíčovou roli v včetně inzulínové rezistence (IR) a DM 2. typu tuková tkáň Cílem naší práce bylo hlouběji prozkoumat možnou úlohu recentně popsaného adipokinu omentinu a dále zhodnotit úlohu podkožní tukové tkáni (SCAT) a periferních monocytech (PM) při rozvoji inzulínové rezistence a diabetu u pacientů s Do studie bylo celkem zařazeno 118 jedinců rozdělených do 3 skupin: pacienti s diabetes mellitus 2. typu (T2DM), skupina pacientů s prostou obezitou (OB) a zdravé štíhlé stoupily několik typů intervencí - 2 až 3 týdny nízkokalorické diety (VLCD, denní příjem 600 kcal), program pravidelné fyzické aktivity nebo bariatrický výkon (laparoskopická tubulizace žaludku, laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Dosažené výsledky poukazují na možnou spoluúčast nízkých sérových tělesnou hmotnost a metabolický profil pacientů může být částečně zprostředkován e ukázali, že pacienti s mají mitochondriální dysfunkci ve SCAT a částečně i v PM, přičemž VLCD nevedla zásadnímu zlepšení této dysfunkce. Intervence vedoucí ke zvýšení...
Czechslovakia and the Southern Cone 1945-1989
Zourek, Michal ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Kovář, Martin (oponent) ; Chalupa, Jiří (oponent)
Disertační práce Československo a Cono Sur 1945-1989 je věnována analýze politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi významnou zemí východního bloku a třemi státy, které se nacházejí v nejjižnější části jihoamerického subkontinentu - Argentinou, Chile a Uruguayí - v období studené války. Hlavním cílem studie je interpretace nepublikovaných dokumentů z českých a zahraničních archivů. První kapitola se věnuje politice Československa vůči Latinské Americe ve sledovaném období. Další části pak popisují samotné vztahy Československa s jednotlivými státy Cono Sur. Texty věnované každé zemi jsou rozděleny tematicky, tj. na kontakty politické, ekonomické a kulturní. Každá z těchto částí je pak dále rozdělena na podkapitoly, jež vymezují významné mezníky vzájemné relace. Práce je zakončena rozhovorem se Stanislavem Svobodou, vysokým diplomatem komunistického Československa. Jeho postřehy umožňují interpretovat archivní dokumenty v jiném úhlu pohledu. Aniž by bylo opuštěno od snahy ukázat zahraničním badatelům hodnotu českých archivů, jejichž význam je navíc znásoben obtížnou dostupností archivů ruských, práce se pokouší o analýzu v širším kontextu mezinárodní politiky. V bipolárním světě byly možnosti každého z těchto států jednat nezávisle značně omezené. Protože se každá z oblastí nacházela během...
Chile a československo-chilské vztahy v letech 1920-1938
Zourek, Michal ; Nálevka, Vladimír (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
V historii jsou vepsány úspěchy i ne zdary, zkušenosti, které se vyplatí následovat i ty, které se musí napravit. Jak kdysi řekl španělský filozof a spisovatel George Santayana, národy, které se nepoučí z chyb své historie, jsou odsouzeny je opakovat. Tato slova jsou obzvláště příznačná pro zemi s tak pohnutými osudy a tak hlubokým a pevným národním cítěním jako je Chile. První světová válka podnítila obrovskou kulturní a sociální transformaci západního světa. Válečný konflikt vyvolal potřebu technologických inovací, mezi které patřila i syntetická výroba ledku. Začalo být stále zřejmější, že "bílé zlato" přestane být zdrojem chilské prosperity, přesto však žádný náhradní ekonomický program neexistoval. Rok 1920 je výrazným milníkem chilských dějin, kterým vrcholí procesy započaté již daleko dříve. Můžeme ho označit za moment, kdy politická scéna přestává být kontrolována aristokraty a naopak se v ní začinají výrazněji prosazovat nové sociální skupiny a ideologie. Oligarchická republika se mění v republiku masovou. Země vstupuje do nové reality a zdá se zcela legitimní označit toto období za zrození moderního Chile.
Vliv inzulínu a glykémie na oxidační stres
Žourek, Michal ; Rušavý, Zdeněk (vedoucí práce) ; Vondra, Karel (oponent) ; Filipovský, Jan (oponent) ; Kuneš, Jaroslav (oponent)
Autor se zabývá oxidačním stresem a jeho vlivem na patogenezi nejrůznějších onemocnění včetně rozvoje inzulínové resistence. Práce je členěna obvyklým způsobem na přehled současných poznatků o problematice, metodiku, výsledky, diskuzi a závěry. Součástí práce je popis experimentu na zvířeti v bdělém stavu, jehož zavedení na naše Pracoviště bylo jedním z úkolů této postgraduální práce.
Eastern Europe in the political and social life of Chile between 1917-1947
Zourek, Michal ; Křížová, Markéta (oponent) ; Opatrný, Josef (vedoucí práce)
Author of the thesis is concerned with the reflection of Eastern Europe in the political and social life in Chile between years 1917 - 1947 that is in the period between Russian revolution and the beginning of the Cold War. He is describing the official relations, diplomatics and economics, as well as contacts on unofficial level, i.e. political and social. His primary focus lies on the Chilean left thought, especially communism, as an extraordinary strong bond between such distant regions. In this context he is observing historical and ideological genesis of these left-wing streams. Besides that, he is analyzing international matters that were helping (Russian revolution, the Frente Popular government) or hindering (North American influence, political climate after World War II) the penetration of the Eastern European world into the Chilean society.
Sovětská politika v Latinské Americe v letech 1917-1970: případ Chile
Zourek, Michal ; Buben, Radek (vedoucí práce) ; Slačálek, Ondřej (oponent)
Diplomant v této práci analyzuje dynamiku vztahů mezi Sovětským svazem a Latinskou Amerikou, přičemž zvláštní pozornost věnuje případu Chile. Zájem je soustředěn na období mezi léty 1917 a 1970, které je ohraničeno Ruskou revolucí a nástupem Salvadora Allendeho do úřadu chilského prezidenta. Hlavní osa práce je spjatá s genezí politické levice, zejména komunismu, jakožto mimořádně silného pouta mezi těmito vzdálenými regiony. V první části diplomové práce, která je zaměřena na období do roku 1948, se autor věnuje pronikání Sovětského svazu do Latinské Ameriky a současně vývoji Komunistické strany Chile v tomto období. Ve druhé pak analyzuje poválečný vývoj v latinskoamerickém regionu a jeho vztahy se Sovětským svazem ve světle transformací sovětské politické doktríny. Na příkladu Chile jsou ukázány jejich konkrétní dopady. Práce si všímá i mezinárodních faktorů, které napomáhaly (Ruská revoluce, politika Lidové fronty) nebo naopak zabraňovaly (vliv USA, atmosféra studené války, "ozbrojená cesta revoluce") pronikání Sovětského svazu do latinskoamerického a chilského politického života.

Viz též: podobná jména autorů
5 Zourek, Michal
2 Zourek, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.