Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv
Kocarová, Klára ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce "Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv" se zabývá současnými návrhy EU na modernizaci autorského práva. Pro účely této práce jsem zahrnula pod pojem "aktuální" návrhy a dokumenty publikované mezi lety 2015 a 2017 pro konzistentnost sledovaných cílů a úzkou provázanost mezi některými unijními dokumenty. Hlavním cílem této práce je představit stěžejní dokumenty, ať už přijaté nebo navrhované, sloužící k aktualizaci evropského autorského práva pro potřeby digitálního světa. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol představující nejen samotné novelizační návrhy, ale také prostředí, do kterého budou zasazeny. Z toho důvodu se první tři kapitoly stručně věnují jednak představení základního pojmu autorského práva, ale i harmonizaci práv v EU a existujícímu legislativnímu rámci v Evropě (zahrnující mezinárodní smlouvy i opatření EU). V další kapitole představuji některé významné faktory, jako jsou digitalizace a internet ovlivňující autorského právo do takové míry, že se v některých směrech jeví jako zcela nekompatibilní s moderní dobou. Pátá kapitola poukazuje na hlavní cíl probíhající adaptace autorskoprávních norem, kterým je vytvoření jednotného digitálního trhu v rámci EU. Stěžejními částmi této práce jsou kapitola šestá a sedmá. Tzv. první autorskoprávní...
Fashion Law
Krčmárová, Anna ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
in Czech Právo módního průmyslu Tato rigorózní práce nese název nově vzniklého odvětví práva. Právo módního průmyslu musí status právního odvětví teprve obhájit splněním konceptu teorie práva a tedy odvětvotvorných kritérií. Z tohoto důvodu je právo módního průmyslu představeno prostřednictvím tří koncepčních částí - obchodní právo módního průmyslu, veřejné právo módního průmyslu a duševní vlastnictví módního průmyslu. První kapitoly této rigorózní práce jsou věnovány vzniku práva módního průmyslu s ohledem na široké přijetí odbornou veřejností. Druhá kapitola nastiňuje obchodní právo módního průmyslu se zaměřením na licencování duševního vlastnictví módních značek pro svůj nebývalý vliv na dobré jméno módních značek, které je v tomto nesmírně kompetitivním odvětví naprosto stěžejní. Druhá kapitola rovněž pojednává i o veřejném právu módního průmyslu, které může poskytovat přínosný alternativní pohled na problematiku ochrany duševního vlastnictví módních značek. Celá třetí kapitola se poté věnuje duševnímu vlastnictví módních značek: patenty, autorská práva, průmyslové vzory a ochranné známky jakožto vhodné prostředky ochrany módního designu a módních značek. Jednotlivé formy ochrany jsou prezentovány v mezinárodním kontextu s konkrétními zákonnými požadavky pro poskytnutí příslušné ochrany. Značná...
Pojem veřejnosti v autorském právu
Moravcová, Anna ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Předložená rigorózní práce je věnována problematice výkladu pojmu veřejnost v autorském právu. Analyzuje úpravu pojmu veřejnost v autorském právu mezinárodním a evropském a rovněž v rámci českého právního řádu. Zvláště se zabývá oblastmi zveřejnění díla a sdělování díla veřejnosti, kde je prvek veřejnosti z hlediska autorského práva konstitutivní a je potřeba zvláštního výkladu tohoto pojmu. Podstatná část práce je věnována právě sdělování díla veřejnosti. V práci jsou diskutovány oblasti užití, které se jeví jako hraniční z hlediska posouzení, zda se jedná o užití soukromé či veřejné, jako je například užití na pracovišti, ve veřejně přístupných provozovnách, v taxi, ve veřejné hromadné dopravě, v hotelových pokojích či užití na internetu. Práce se zaměřuje na rozbor zahraniční národní úpravy a judikatury a rovněž judikatury Soudního dvora Evropské unie, která je stěžejní pro výklad pojmu v členských zemích EU.
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským
Burda, Matěj ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským Resumé Diplomová práce se zabývá institutem kolektivní správy, důvody jejího vzniku a vývoje až po současný právní stav. Cílem této práce je popsat práva a povinnosti kolektivních správců vůči ostatním subjektům a kriticky zhodnotit její fungování s ohledem na názory určité části veřejnosti o jejich nadbytečnosti. V práci je rovněž popsán vliv mezinárodního a evropského práva na podobu správců v právním řádu České republiky. Autor se rovněž věnuje judikatuře jak národních soudů, tak i Soudního dvora Evropské unie. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. V prvních dvou kapitolách je nastíněn vývoj kolektivní správy ve světě a na území České republiky. Ve třetí kapitole je popsána účinná právní úprava kolektivní správy. V rámci této kapitoly autor pojednává o jednotlivých kolektivních správcích a právních problémech, se kterými se ten který správce musel vypořádat. Dále kapitola popisuje znaky jednotlivých režimů kolektivně spravovaných práv. Na závěr se autor zmiňuje o právech a povinnostech správců vůči nositelům práv, uživatelům práv a státu. V dalších dvou kapitolách jsou rozebrány vlivy mezinárodního a evropského práva na národní právní úpravu. Rovněž je věnován prostor kritické analýze směrnice o KS, která si klade za cíl...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Hrnčiříková, Klára ; Císařová, Zuzana (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Cílem předkládané práce je podání uceleného pohled na vybranou problematiku internetu, autorského práva a jeho porušování v tomto prostředí. Pozornost je proto v úvodních kapitolách věnována pojmu internet, a to z právního, tak technického hlediska, a autorského právu včetně exkurzu do jeho historie na evropském kontinentě. Dále je rozebrána odpovědnost subjektů na internetu, s důrazem kladeným na odpovědnost poskytovatelů informačních služeb a s tím související zhodnocení stávající národní a evropské právní úpravy ve světle ustálené judikatury evropských soudů. Závěrem jsou zmíněny současné praktiky internetového pirátství, jeho další směřování, instituce zabývající se protipirátskými aktivitami a úvahy o účinném boji proti tomuto protiprávnímu jednání. Práce je proto rozdělena do čtyř kapitol zabývajících se (i) pojmem internet, (ii) autorským právem včetně jeho historie a pramenů, (iii) odpovědností subjektů na internetu a (iv) pirátstvím a bojem proti němu. Klíčová slova: autorské právo, porušování autorského práva, odpovědnost
Mimosmluvní instituty užití autorského díla
Kalányos, Jakub ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
- ČESKY Obsahem této práce je výklad k tzv. mimosmluvním institutům užití autorského díla, tedy k takovým zákonným nástrojům, jež výjimečně umožňují oprávněným osobám užít určité autorské dílo bez svolení jeho autora a nezávisle na jeho vůli. Samotný text práce je členěn do čtyř základních kapitol. Pro uvedení do tématu je úvodní pasáž věnována vysvětlení samotného pojmu autorského práva, jeho ukotvení v rámci českého právního řádu a jeho základním principům. V návaznosti na tento obecný výklad jsou předmětem dalšího výkladu esenciální pojmy tohoto odvětví - autorské dílo a jeho užití. Stěžejní část práce je zakotvena v kapitole čtvrté, jež nese stejný nadpis jako práce samotná. Struktura této kapitoly přitom sleduje organizaci dotčených institutů v českém autorském zákoně. Po výkladu k nástroji tzv. volného díla se tak práce dostává k jednotlivým výjimkám a omezením práva autorského. Těmito pak můžeme rozumět instituty volného užití díla a různorodé zákonné licence. V souvislosti s problematikou výjimek a omezení práva autorského se práce neopomíná zaobírat jejich klíčovým institutem, tzv. tříkrokovým testem, a jeho významným výkladem provedeným Orgánem pro řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace. Podstatná část práce je určena institutu volného užití díla. Hlavní pozornost je pak upřena...
Mediální právo v oblasti vysílání
Morgensteinová, Denisa ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
v češtině Diplomová práce se zabývá mediálním právem v oblasti vysílání, přičemž při zpracování byly využity prameny právní úpravy vysílání v České republice, prameny evropské právní úpravy, dostupná judikatura i doktrinální poznatky z oblasti právní úpravy vysílání. Cílem diplomové práce je systematicky popsat a analyticky rozebrat jednotlivé instituty mediálního práva v oblasti vysílání, tvořící ve svém souhrnu právní rámec vysílání v České republice. Práce obsahuje systematické vyčlenění vysílání, a to především z hlediska obecné mediální teorie, dále pak souhrn právního rámce samotného vysílání. V práci je zhodnocena právní úpravy tradičních vysílacích médií i internetového vysílání. Diplomová práce dále obsahuje kapitolu věnující se právům a povinnostem při provozování vysílání a také oddíl věnovaný regulaci vysílání a regulačním orgánům působícím v České republice. Práce je zakončena kapitolou nastiňuje možný vývoj mediálního práva v oblasti vysílání, a to vzhledem k navrhovaným změnám jednotlivých zákonů.
Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo.
Vymětal, Václav ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo Václav Vymětal Abstrakt Předkládaná diplomová práce na téma "Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo" se zabývá mezinárodními aspekty ochrany práv průmyslového vlastnictví. Práce nejprve nabízí vymezení pojmu práv průmyslového vlastnictví a jejich vztahu k obecnějším právům duševního vlastnictví. Jsou představena základní mezinárodní dělení práv průmyslových vlastnictví a základní principy jejich mezinárodní ochrany. Práce následně přistupuje k historickému úvodu do problematiky, který počíná v dávnověku a je zakončen v období průmyslové revoluce devatenáctého století přijetím Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Obecným ustanovením Pařížské unijní úmluvy a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví je věnována samostatná kapitola, která obsahuje historické začlenění obou úmluv, základní principy, které obsahují a přínos, který znamenaly v oblasti ochrany práv duševního, respektive průmyslového vlastnictví. Následuje kapitola zabývající se základními relevantními mezinárodními organizacemi, a to především Světovou organizací duševního vlastnictví a Světovou obchodní organizací. Hlavní část práce podrobněji rozebírá mezinárodní právní úpravu u jednotlivých forem ochrany - patentovou ochranu vynálezů, ochranu...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Szpyrc, Daniel ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství" se zabývá ochranou autorského práva v prostředí Internetu a odpovědnosti jednotlivých subjektů. Výklad je rozdělen do čtyř kapitol, které čtenáře postupně seznamují s celou problematikou. V první části práce je stručně uvedený vývoj sítí Internet a její zakotvení v českém právním řádu. Následující kapitola se věnuje autorskoprávní ochraně v prostředí Internetu. Výklad se zaměřuje na nejčastější způsoby užití díla prostřednictvím Internetu, čímž je rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti. Část této kapitoly rovněž popisuje vývoj a fungování sdílení dat prostřednictvím peer-to-peer připojení. Tato, v pořadí druhá, kapitola se taky věnuje problematice stahování díla a aplikaci výjimky užití pro osobní potřebu. Rozsah odpovědnosti v prostředí Internetu je z velké části harmonizován evropskými normami. Z tohoto důvodu třetí kapitola obsahuje vývojové fáze odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti v evropských zemích. V první části je na několika soudních rozhodnutích demonstrovaný rozdílný přístup členských států k problematice odpovědnosti zprostředkovatelů. Další část popisuje harmonizační směrnici o elektronickém obchodu a obsahuje zamýšlení o její...
Známky s dobrou pověstí se zaměřením na luxusní značky
Krčmárová, Anna ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochranných známek s dobrým jménem, jakožto užší skupiny ochranných známek, pro něž je příznačná širší ochrana. První části této práce jsou věnovány úvodu do známkového práva, zejména zařazení známkového práva v systému práva, popsání principů ovládajících toto právní odvětví a především seznámení se s prameny českého známkového práva za pomoci výčtu jednotlivých předpisů s jejich hlavním přínosem. Část třetí a čtvrtá je pak již věnována samotnému institutu ochranné známky s dobrým jménem a jejím specifikům, kdy ta je rozebírána i za pomoci komparace s ochrannou známkou všeobecně známou, neboť jsou tyto dva instituty spjaty svým společným historickým vývojem, kterému se diplomová práce věnuje též. V části páté pak dochází k definování pojmu luxusních značek pro potřeby diplomové práce, kde je prostřednictvím rozboru vlastností luxusních značek postižen význam reputace pro luxusní značky, který je dále rozváděn na pozadí konkrétních soudních rozhodnutí nejen evropských institucí. V závěrečné části diplomové práce jsou prezentována vybraná rozhodnutí týkající se netradičních ochranných známek, neboť i ty představují vyšší míru ochrany, byť na jiné úrovni, a tak s institutem dobrého jména souvisejí, především v kontextu známkoprávních trendů, které budou nastíněny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.