Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 135 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mediální právo v oblasti vysílání
Morgensteinová, Denisa ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
v češtině Diplomová práce se zabývá mediálním právem v oblasti vysílání, přičemž při zpracování byly využity prameny právní úpravy vysílání v České republice, prameny evropské právní úpravy, dostupná judikatura i doktrinální poznatky z oblasti právní úpravy vysílání. Cílem diplomové práce je systematicky popsat a analyticky rozebrat jednotlivé instituty mediálního práva v oblasti vysílání, tvořící ve svém souhrnu právní rámec vysílání v České republice. Práce obsahuje systematické vyčlenění vysílání, a to především z hlediska obecné mediální teorie, dále pak souhrn právního rámce samotného vysílání. V práci je zhodnocena právní úpravy tradičních vysílacích médií i internetového vysílání. Diplomová práce dále obsahuje kapitolu věnující se právům a povinnostem při provozování vysílání a také oddíl věnovaný regulaci vysílání a regulačním orgánům působícím v České republice. Práce je zakončena kapitolou nastiňuje možný vývoj mediálního práva v oblasti vysílání, a to vzhledem k navrhovaným změnám jednotlivých zákonů.
Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo.
Vymětal, Václav ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo Václav Vymětal Abstrakt Předkládaná diplomová práce na téma "Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo" se zabývá mezinárodními aspekty ochrany práv průmyslového vlastnictví. Práce nejprve nabízí vymezení pojmu práv průmyslového vlastnictví a jejich vztahu k obecnějším právům duševního vlastnictví. Jsou představena základní mezinárodní dělení práv průmyslových vlastnictví a základní principy jejich mezinárodní ochrany. Práce následně přistupuje k historickému úvodu do problematiky, který počíná v dávnověku a je zakončen v období průmyslové revoluce devatenáctého století přijetím Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Obecným ustanovením Pařížské unijní úmluvy a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví je věnována samostatná kapitola, která obsahuje historické začlenění obou úmluv, základní principy, které obsahují a přínos, který znamenaly v oblasti ochrany práv duševního, respektive průmyslového vlastnictví. Následuje kapitola zabývající se základními relevantními mezinárodními organizacemi, a to především Světovou organizací duševního vlastnictví a Světovou obchodní organizací. Hlavní část práce podrobněji rozebírá mezinárodní právní úpravu u jednotlivých forem ochrany - patentovou ochranu vynálezů, ochranu...
Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství
Szpyrc, Daniel ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství" se zabývá ochranou autorského práva v prostředí Internetu a odpovědnosti jednotlivých subjektů. Výklad je rozdělen do čtyř kapitol, které čtenáře postupně seznamují s celou problematikou. V první části práce je stručně uvedený vývoj sítí Internet a její zakotvení v českém právním řádu. Následující kapitola se věnuje autorskoprávní ochraně v prostředí Internetu. Výklad se zaměřuje na nejčastější způsoby užití díla prostřednictvím Internetu, čímž je rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti. Část této kapitoly rovněž popisuje vývoj a fungování sdílení dat prostřednictvím peer-to-peer připojení. Tato, v pořadí druhá, kapitola se taky věnuje problematice stahování díla a aplikaci výjimky užití pro osobní potřebu. Rozsah odpovědnosti v prostředí Internetu je z velké části harmonizován evropskými normami. Z tohoto důvodu třetí kapitola obsahuje vývojové fáze odpovědnosti poskytovatelů služeb v informační společnosti v evropských zemích. V první části je na několika soudních rozhodnutích demonstrovaný rozdílný přístup členských států k problematice odpovědnosti zprostředkovatelů. Další část popisuje harmonizační směrnici o elektronickém obchodu a obsahuje zamýšlení o její...
Známky s dobrou pověstí se zaměřením na luxusní značky
Krčmárová, Anna ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochranných známek s dobrým jménem, jakožto užší skupiny ochranných známek, pro něž je příznačná širší ochrana. První části této práce jsou věnovány úvodu do známkového práva, zejména zařazení známkového práva v systému práva, popsání principů ovládajících toto právní odvětví a především seznámení se s prameny českého známkového práva za pomoci výčtu jednotlivých předpisů s jejich hlavním přínosem. Část třetí a čtvrtá je pak již věnována samotnému institutu ochranné známky s dobrým jménem a jejím specifikům, kdy ta je rozebírána i za pomoci komparace s ochrannou známkou všeobecně známou, neboť jsou tyto dva instituty spjaty svým společným historickým vývojem, kterému se diplomová práce věnuje též. V části páté pak dochází k definování pojmu luxusních značek pro potřeby diplomové práce, kde je prostřednictvím rozboru vlastností luxusních značek postižen význam reputace pro luxusní značky, který je dále rozváděn na pozadí konkrétních soudních rozhodnutí nejen evropských institucí. V závěrečné části diplomové práce jsou prezentována vybraná rozhodnutí týkající se netradičních ochranných známek, neboť i ty představují vyšší míru ochrany, byť na jiné úrovni, a tak s institutem dobrého jména souvisejí, především v kontextu známkoprávních trendů, které budou nastíněny.
Souběh autorskoprávní a známkové ochrany
Holub, Lukáš ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Souběh autorskoprávní a známkové ochrany Klíčová slova: Autorskoprávní, známková, ochrana, souběh Abstrakt: Práce analyzuje pojetí autorskoprávní a známkoprávní ochrany v českém právu a důsledky jejich současného působení. Cílem je zjistit, zda stávající úprava vyhovuje aktuálním trendům a požadavkům v naší společnosti, kde stále častěji dochází k propojování podnikání a umění a kde hranice mezi těmito obory jsou stírány. Obě ochrany jsou nejprve zařazeny do teoretických souvislostí právních odvětví duševního vlastnictví a práv k nehmotným statkům. Následující kapitoly vycházejí z v této části uvedených zásad, na nichž stojí kontinentální pojetí autorského práva a práva průmyslového vlastnictví. Následně je rozebrána úprava autorskoprávní ochrany a úprava známkové ochrany ve dvou samostatných kapitolách. Tyto kapitoly mají stejné členění a celý text je pojat tak, aby byly zdůrazněny podobnosti i odlišnosti obou institutů. Pozornost je věnována předmětu obou ochran, jejich subjektům, vzniku, obsahu, trvání, prostředkům, omezením, mezinárodním souvislostem i problematice licencování. V kapitole věnované souběhu jsou na reálných příkladech ilustrovány nejrůznější situace, ke kterým v praxi při současném působení těchto ochran dochází. V jednotlivých podkapitolách je pojednáno o předmětu souběhu, o časové...
Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva
Eignerová, Barbara ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Dostupnost kvalitní zdravotní péče můžeme přiřadit k základním předpokladům uspokojivé lidské existence a její celosvětové zprostředkování patří mezi morální povinnosti vyspělých světových ekonomik. Při dosahování tohoto cíle je však nutno mít stále na zřeteli oprávněná ekonomická očekávání soukromých i veřejných subjektů. Předložená práce se zabývá problematikou patentové ochrany léčiv a jejími specifiky ve srovnání s ostatními odvětvími lidské činnosti, především možností dodatečného prodloužení doby ochrany po vypršení platnosti základního patentu. V úvodu práce jsou nastíněny důvody, které vedly k vytvoření institutu dodatkových ochranných osvědčení. Následuje přehled historického vývoje patentové ochrany léčiv a východiska současné úpravy. Třetí kapitola pojednává o aktuální evropské úpravě, kterou představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 469/2009. Práce rozebírá jednotlivé články, jejich výklad a použití v praxi, včetně postupu při podání žádosti o dodatkové ochranné osvědčení. Závěrečná kapitola na vybraných příkladech demonstruje nezbytnost sjednocujícího výkladu Soudního dvora Evropské unie tam, kde dikce zákona umožňuje různé výklady. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Autorskoprávní ochrana výtvarných děl
Zajíčková, Zuzana ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Shrnutí v českém jazyce Autorskoprávní ochrana výtvarných děl Tato práce se zabývá problematikou autorského práva se zaměřením na výtvarná díla a moderní podoby současného vizuálního umění. Obsahuje úvod do práva autorského, zejména zařazení do systému práva, vymezení základních principů a pramenů právní úpravy. Dále se zaměřuje na osobnostní a majetková práva autora včetně jejich konkrétních forem. Třetí kapitola pojednává blíže o právním vymezení výtvarného umění, včetně uvedení tradičních i moderních forem. Kapitola následující shrnuje prostředky právní ochrany výtvarných děl, a sice jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Pátá kapitola předkládá právně filozofické zamyšlení nad ochranou umění ve veřejném prostoru, street artu a graffiti, jako svébytných uměleckých podob, které se dostávají do kolize s právy třetích osob. Šestá kapitola navazuje na kapitolu předchozí a zabývá se úpravou urbanistického umění (street art a graffiti) ve Francii. Sedmá kapitola analyzuje známé judikáty, týkající se sporů o výtvarné umění v našem právním prostředí. V následující kapitole se práce věnuje autorskému právu a jeho pojetí ve Francii, a sice historicko - filozofickému kontextu, definici autorského práva a podmínkám ochrany. Tato kapitola obsahuje také reflexi francouzské odborné veřejnosti nad budoucí podobou...
Právní úprava franchisingu se zaměřením na aspekty ochrany duševního vlastnictví
Michalcová, Lenka ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Právní úprava franchisingu se zaměřením na aspekty ochrany duševního vlastnictví Cílem předkládané práce je analýza fenoménu franchisingu jako nástroje komercializace práv duševního vlastnictví, zhodnocení významu těchto práv pro existenci a fungování systému, instrumentů jejich ochrany jakož i dynamiky vztahu mezi franchisorem a franchisanty ve vztahu k těmto právům. Práce se skládá ze čtyř tematických úseků. První se zaměřuje na franchising v obecné rovině. Zdůrazňuje vnitřní diferenciaci tohoto fenoménu a předestírá základní typy franchisingových systémů, s nimiž se setkáváme. Následně usiluje o teoretické vymezení tohoto pojmu cestou komparativní. Druhá část práce se věnuje pojmu duševního vlastnictví. Tato kapitola je uvozena stručnou systematikou práv tomuto pojmu podřazených, která je následována rozpravou o významu těchto práv pro franchisingový systém. Následně se těžiště práce přesouvá k problematice práva známkového a ochraně know-how, jež považuji z perspektivy franchisingu za stěžejní. Třetí část práce se zabývá ochrannými známkami, aniž by však usilovala o komplexnost předkládaného výkladu v obecné rovině. Ústředním tématem této kapitoly je licenční závazek mezi franchisorem a franchisantam. Implikace licenčního závazku jsou analyzovány i v rámci rozpravy o funkcích ochranných známek...
Možnosti právní ochrany bojových umění a systémů sebeobrany
Hruška, Vít ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
MOŽNOSTI PRÁVNÍ OCHRANY BOJOVÝCH UM NÍ A SYSTÉM SEBEOBRANY ABSTRAKT Cíle této práce jsou dva, respektive t i. Prvním je p isp ní ke zlepšení pov domí o kategorizaci bojových disciplín, což v ím, že pom že p edejít mnoha nedorozum ním ohledn efekt jednotlivých kategorií. Za tímto ú elem jsem bojové systémy rozd lil na základ nyní již mezi odbornou ve ejností krystalizující kategorizace na bojová um ní, bojové sporty a systémy sebeobrany. Práce dále obsahuje stru ný p ehled a krátkou historii t chto odv tví. Druhým, respektive druhým a t etím, cílem mé diplomové práce byl pr zkum a seznámení s možnostmi právní ochrany jak bojových um ní, tak i systém sebeobrany, a to s výrazným d razem na autorské právo zejména ve vztahu k bojovým um ním, která jsou z pohledu autorského práva podrobn rozebrána. Ve stru nosti jsou pak také p edstaveny varianty ochrany bojových um ní z pohledu pr myslového práva a know-how. Tentýž postup, tedy zkoumání z autorskoprávního a pr myslov právního hlediska, je poté v jednodušší podob aplikován i na systémy sebeobrany.
Mimosmluvní instituty užití autorského díla
Strnad, Ondřej ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Dobřichovský, Tomáš (oponent)
Obsahem této diplomové práce je přehled mimosmluvních institute užití autorského díla. Důraz je kladen především na institut volného užití a související témata - soukromé rozmnožování a náhradní odměny. Opomenuty však nejsou ani úplatné a bezúplatné zákonné licence. Práce je členěna do tří kapitol. Stručný úvod je následován kapitolou obsahující vymezení základních pojmů autorského práva podle autorského zákona. Druhá kapitola obsahuje souhrn pramenů autorského práva. Zahrnuty jsou prameny českého, evropského i mezinárodního práva. Třetí kapitola obsahuje stěžejní část práce, samotnou analýzu mimosmluvních institutů užití autorského díla. Po několika poznámkách na téma volného díla následuje analýza tříkrokového testu, který je velmi důležitý pro všechny zkoumané právní instituty. Rozebíráno je především rozhodnutí panelu WTO sp. zn. WT/DS160/R a také deklarace Max Planck Institutu O vyvážené interpretaci tříkrokového testu. Následující podkapitoly jsou věnovány institutu volného užití a soukromému rozmnožování z pohledu českého a evropského autorského práva. Práce také obsahuje srovnávací analýzu výše poplatku za soukromé rozmnožování v EU, vypracovanou na základě dat z Mezinárodního průzkumu o soukromém rozmnožování 2015, který provedlo WIPO. Následují kritické poznámky k distribuci náhradních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 135 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.