Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
The impact of electric vehicles on the automobile industry
Pavelková, Adéla ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je identifikovat aktuální a budoucí význam elektrických vozidel. Vedle globální situace zkoumá práce také vývoj v Číně, Evropě, Norsku a Spojených Státech. Ke zjištění budoucí pozice elektrických vozidel na automobilovém průmyslu byla použita analýza trendu a Bassův Model Difúze. Výsledky ukázaly, že v roce 2035 se podíl prodejů elektrických vozidel bude blížit hranici 50 % ve všech analyzovaných oblastí. Výjimkou je Norsko, kde je trh s elektrickými auty již rozvinut. Dále byla použita korelační analýza ke změření vztahu mezi prodeji elektrických vozidel a vozidel se spalovacím motorem. Bylo ukázáno, že korelace je relativně silná se stejným znaménkem. Prodeje jsou ovlivněny podobnými faktory. Navíc byla změřena korelace mezi prodeji elektrických vozidel a cenou benzinu. Koeficient vyšel pozitivně. Nakonec byla aplikovaná regresní analýza k vypočítání křížové elasticity poptávky mezi elektrickými vozidly a vozidly se spalovacím motorem. Bylo dokázáno, že tato vozidla jsou substituty. To znamená, že cena vozidel se spalovacím motorem ovlivňuje prodeje elektrických aut.
Presidential rhetoric, sentiment and their relation to stock markets
Partelová, Mária ; Šopov, Boril (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Tato práce je zaměřená na odkrytí vztahů mezi emocemi obsaženými v příspěvcích prezidenta Spojených států amerických na Twitteru a pohyby indexů akciových trhů. Komentářům na denní bázi dvou po sobě jdoucích amerických prezidentů, Baracka Obamy a Donalda Trumpa, jsou přiřazeny hodnoty intenzity jejich sentimentu použitím lexicon-based modelu VADER. Tato analýza se dále zabývá testováním Grangerovy kauzality pomocí vektorové autoregrese s dvěmi proměnnými. Tři hlavní akciové indexy jsou použity v této práci, DJIA, S&P 500 and NASDAQ. Výsledky přináší statisticky významnou Grangerovu kauzalitu v případě vztahu prvních diferencí logaritmů DJIA and S&P 500 a časovou řadou sentimentu Baracka Obamy.
Updating the Ultimate Forward Rate over Time: a Possible Approach
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr
Tento článek navrhuje metodologický přístup, který může být využit regulátory pro aktualizaci tzv. konečné forwardové sazby (UFR) pro ohodnocení pasiv pojišťoven, která mají splatnost nad rámec výnosů pozorovatelných na trhu. Navržený koncept je založen na optimalizaci dvou protichůdných aspektů – stability a přesnosti implikované tržními fundamenty. Ke kalibraci algoritmu, který dynamicky aktualizuje UFR na základě vzdálenosti mezi hodnotou implikovanou dlouhodobým růstem ekonomických fundamentů v daném roce a regulatorní hodnotou UFR platnou v předchozím roce, jsme použili data o časové struktuře amerických vládních dluhopisů pro roky 1985–2015. Pro extrapolaci výnosových křivek pro splatnosti mezi 21 až 30 lety jsou použity modely Nelson-Siegel a Svensson využívající vybrané hodnoty UFR. Získané hodnoty jsou pak porovnány s pozorovanými výnosy prostřednictvím statistiky střední odchylky čtverců. Dále optimalizujeme parametr navrženého vzorce pro UFR pomocí minimalizace definované ztrátové funkce zohledňující oba zmíněné faktory.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Catholic Religion, Corporate Governance, and Executive Compensation
Šarapatka, Jan ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
V práci nacházím signifikantní kladnou prémii v odměnách vrcholových manažerů zaměstnaných firmami, které mají své sídlo v katolických okresech. Ukazuji, že prémii v platech obdržují pouze vrcholoví manažeři, kteří jsou členy představenstva, a že prémie je spjata s horší správou firem v katolických regionech. Dále jsem zkoumal několik měr správy nemovitostí a ukazuji, že horší správa nemovitostí je důsledkem více rozvinutých sociálních sítí mezi manažery v katolických regionech. V práci prezentuji, že ačkoliv širší sociální síť vrcholových manažerů je spojena s horším provozním výkonem firem, umožňuje jim dosáhnout vyšší odměny. Navrhuji tudíž, že vrcholoví manažeři v katolických regionech využívají jejich více rozvinutých sociálních sítí a horší správy nemovitostí, aby získali dodatečnou rentu na úkor firmy. Má zjištění jsou v souladu s více rozvinutými sociálními vztahy v katolických regionech, které jsou zaměřeny více na komunitu, oproti více individualistickým protestantským regionům. Mým přispěním je ukázka toho, jak víra narušuje efektivitu pracovního trhu vrcholových manažerů skrze sociální vztahy.
The impact of Basel III on trade finance
Malešová, Jana ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Práce se zabývá dopadem bankovní regulace Basel III na bankami zprostředkované exportní financování. V teoretické části práce vysvětluje detaily pravidel Basel III, historii vývoje Basel regulace a její budoucnost v podobě Basel IV, vlastnosti jednotlivých produktů exportního financování a charakterizuje celé odvětví. Instituce poskytující exportní financování vyjádřily obavy nad možným negativním dopadem těchto nových požadavků na jejich odvětví. Práce odhaduje determinanty bankami zprostředkovaného exportního financování a zahrnuje proměnnou zohledňující regulaci. Používáme trade finance data pro Českou republiku a Hong Kong v letech 2000−2014 a pro Indii v letech 2007−2014. Pooled OLS regrese odhadla negativní dopad Basel III na růst exportního financování. Na rozdíl od předchozí literatury náš model také odhaduje negativní koeficient proměnné podíl kapitálu na celkových aktivech bank. Pokud je nám známo, práce je prvním empirickým zpracováním dopadu Basel III na exportní financování. Výzkum v oblasti exportního financování se obvykle více soustředí na vztah exportního financování a mezinárodního obchodu a práce poskytuje rozsáhlý přehled literatury na toto téma. Závěrečná část práce uvádí do kontrastu odlišnou míru rizika jednotlivých produktů exportního financování a ukazuje, že deklarovaná...
Caps on Loan-to-Value ratio: Can they reduce housing bubble and credit growth?
Šubáková, Dominika ; Jašová, Martina (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
S rostoucí tendencí využívání maximálního povoleného limitu na loan-to-value (LTV) ratio, jakožto nástroje makroprudenční politiky, rostou také požadavky na správné porozumění a využití v praxi. Empirických prací zabývajících se tímto nástrojem je stále nedostatek. Cílem této diplomové práce je praktické ověření účinnosti tohoto nástroje na vzorku šesti rozvinutých ekonomik, a to Nizozemsku, Švédsku, Irsku, Maďarsku, Litvě a Lotyšsku. K dosažení tohoto cíle analyzujeme dopady omezení LTV na růst úvěrů domácností, podíl hypoték na HDP a růst cen nemovitostí. LTV limity nejsou harmonizovaným měřítkem a jejich implementace na národní úrovni zahrnuje řadu specifik, které brání mezinárodnímu srovnání. Proto navrhujeme vytvoření LTV indexu, který vezme v úvahu specifické aspekty tohoto měřítka. Aplikací LTV indexu na zkoumaném vzorku zemí potvrzujeme účinnost nástroje a jeho pozitivní dopad na zmírnění růstu úvěrů, hypoték a cen nemovitostí. Klasifikace JEL E44, E51, E52, E58, G21 Klíčová slova omezení loan-to-value ratio, maximální LTV limit, makroprudenční politika, LTV index, růst cen nemovitostí, růst úvěrů, finanční stabilita.
Measuring and explaining the extent of occupational gender segregation
Ranošová, Tereza ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Genderová segregace v zaměstnání je jednou z nejviditelnějších charakteristik trhu práce po celém světě, Česká republika není výjimkou. V roce 2013 by více než 57% všech žen nebo všech mužů muselo změnit práci, aby mohl být poměr obou pohlaví stejný v každém zaměstnání. Pokud přidáme péči o děti a práci v domácnosti mezi ostatní povolání, muselo by se přemístit více než 60% žen nebo mužů. V porovnání s ženami jsou navíc muži na trhu práce více izolováni - 18% z nich pracuje v zaměstnání s méně než jedním procentem žen. Proti všem očekáváním jsou navíc nejmladší kohorty vystaveny silnější segregaci než generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků. V druhé polovině práce jsou zaměstnání charakterizována podle toho, jaké vyžadují schopnosti a způsoby, v jakém se odehrávají kontextu, či jaké jsou jejich zájmy a hodnoty (s využitím databáze O*NET). Celkem 18 z těchto charakteristik prokázalo statisticky významný efekt na výsledný poměr mužů a žen v jednotlivých zaměstnáních. Nejpřekvapivějším výsledkem je fakt, že vyšší nároky na matematické uvažování zvyšují koncentraci žen, zatímco schopnost zapamatovat si větší množství informací zdá se straní mužům. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Should monetary policy pay attention to financial stability? A DSGE approach
Žáček, Jan ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Propojení mezi finanční stabilitou a měnovou politikou začalo být důkladně zk- oumáno po krizi začínající v roce 2007. Jedna ze zkoumaných oblastí, která spadá do tohoto obsáhlého tématu, se zabývá rolí upravených Taylorových pravidel o různé finanční proměnné. Hlavním cílem tohoto výzkumu je zjistit, zda přímé zanesení finančních proměnných do rozhodovacího pravidla měnové politiky může přinést výhody pro makroekonomickou stabilitu ve formě nižší volatility inflace a výstupu. Hlavní důraz výzkumu byl zatím kladen na zkoumání upravených Taylorových pravidel v kontextu uzavřené ekonomiky. Tato diplomová práce poskytuje náhled na fungování upravených pravidel v otevřené ekonomice. Pro tento účel je zkonstruován dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy s prvky Nové keynesovské ekonomie a dvěma typy finančních frikcí. Model je kali- brován pro Českou republiku. Tato práce přináší čtyři závěry. Za prvé, zanesení finančních proměnných (cen aktiv a množství úvěrů) do rozhodovacího pravidla je prospěšné pro makroekonomickou stabilitu ve formě nižší volatility inflace a výstupu. Za druhé, největší prospěšnost upraveného rozhodovacího pravidla je zaznamenána u šoků...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.