Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 139 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace zemědělského družstva Valča a návrhy na její zlepšení
Salíniová, Lenka ; Cagarda, Jozef (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančného zdravia podniku pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy. Pre svoju prácu som si zvolila spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Valča. Potrebné dáta som čerpala z výkazov spoločnosti počas rokov 2012 – 2017. V prvej časti práce sú uvedené teoretické poznatky pozorovanej oblasti. V druhej časti práce je uvedená charakteristika spoločnosti, výpočty ukazovateľov, zhodnotenie finančnej situácie podniku. Záverečná časť práce je venovaná návrhom na zlepšenie finančného zdravia podniku.
Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení
Procházka, Lukáš ; Toufar, Zdeněk (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení“ je za pomocí analýzy současného finančního stavu firmy ATP Motor s.r.o. navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení dané situace. V teoretické části jsou vymezeny cíle, postupy a vybrané metody, které jsou dále aplikovány v praktické části na firmu ATP Motor s.r.o. a jejího konkurenta. V závěru práce jsou výsledky vyhodnoceny a na jejich základě navrhnuty jednotlivá řešení.
Využití controllingu v podniku JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích
Grénar, David ; Lžičař, František (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na využití controllingu ve společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích. Konkrétně se tato práce zaměřuje na oblast plánování a analýzu odchylek. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky o controllingu a o plánování. Ve druhé části práce je analyzovaná společnost představena. Následně, ve třetí části se práce zabývá analýzou současného stavu a v poslední části jsou navržena možná řešení, která by měla vést ke zlepšení současného stavu.
Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování
Koubek, Ondřej ; Režňáková, Mária (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím metod operativního controllingu, které popisuje v teoretické části práce. V analytické části jsou tyto metody použity ke srovnání plánované ekonomiky jednotlivých nákladních vozidel přepravní firmy v roce 2017 s jejich skutečnou výkonností v daném roce. Zjištěné odchylky jsou dále analyzovány za účelem identifikace jejich původu a formulování nápravných opatření k jejich odstranění. V návrhové části jsou pak tyto poznatky využity k vytvoření plánu pro rok 2018, který zohledňuje zjištěné skutečnosti a navrhovaná opatření k odstranění závažných nedostatků z předchozího roku. Část plánu pro rok 2018 je konfrontována se skutečnými daty naměřenými podnikem v tomto období za účelem posouzení přesnosti plánu, identifikace odchylek od plánu a jejich příčin.
Využití controllingu v centru sdílených služeb
Šteinhüblová, Katarína ; Lovász, Karol (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá stavom controllingu v centre zdieľaných služieb analyzovaného podniku v spolupráci s útvarom controllingu lokálnej pobočky podniku na Slovensku. Teoretická časť práce je zameraná na teoretické východiská pre praktickú časť, týkajúcu sa teórie controllingu, centier zdieľaných služieb všeobecne a presunom controllingových činností do nich. Praktická časť posudzuje doterajší stav transferu controllingových aktivít a kooperáciu medzi lokálnymi controllermi a controllermi v centre zdieľaných služieb. V závere práce sú navrhnuté opatrenia k lepšiemu využívaniu controllingu ako podsystému riadenia daného podniku.
Využití controllingu v podniku
Janíčková, Nikola ; Ondráčková, Vladimíra (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na využití controllingu v podniku s využitím dvou controllingových metod. Firma Jaroslav Janíček - Auto Janíček bude analyzována v průběhu let 2015 - 2017. Teoretická část se podrobně věnuje controllingu a použitým metodám. Poté je analyzována firma a následuje část praktická, která obsahuje metodu výpočtu vícestupňového příspěvku ke krytí fixních nákladů a zisku a analýzu ziskovosti zákazníků. Závěrem jsou uvedeny návrhy na zlepšení.
Controlling likvidity a cash-flow ve vybraném podniku
Petržela, Lukáš ; Lehuta, Peter (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu controllingu likvidity a cash-flow ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na čtyři části. První a druhá část se zabývá teoretickými poznatky o controllingu, zejména jeho vývojem, členěním a způsoby jak získávat data jednotlivých ukazatelů. Třetí část práce se zabývá analýzou současného stavu controllingu likvidity a cash-flow daného podniku. Poslední část práce navazuje na poznatky předešlé analýzy a navrhuje možná řešení, jako je zavedení strukturovaného reportingu, důslednějšího přístupu v systému řízení závazků, pohledávek a vytvoření plánu vybraných ukazatelů pro další období.
Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím Balanced Scorecard a návrhy na její zvýšení
Vydržel, Petr ; Strašil, Milan (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu a výkonnosti společnosti Remarkplast Group a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vymezen pojem výkonnost a popsána metodika modelu Balanced Scorecard. V analytické části je přiblížena současná situace společnosti a na základě získaných teoretických poznatků je provedena analýza perspektivy finanční, zákaznické, interních procesů a učení se a růstu. V závěru práce je vypracován návrh implementace konceptu BSC ve společnosti. Jsou navrženy strategické cíle a měřítka společně s cílovými hodnotami, které by měli pomoci společnosti Remarkplast Group a.s. zlepšit její výkonnost v dalších letech.
Podnikatelský záměr rozvoje firmy
Cabalka, Ondřej ; Vatroba,, Štefan (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit současný stav společnosti, nalézt slabá místa a následně navrhnout doporučení k jejich odstranění a budoucímu rozvoji v podnikání.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mervart, Tomáš ; Steiner, Petr (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V první části jsou definovány cíle a použité metody vedoucí ke zlepšení finanční situace firmy, dále pak je představena společnost PERFO LINEA a.s., a tato část je zakončena analýzou současného stavu firmy. Poslední část se zaměřuje na analýzu daného problému a návrh na postupu řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 139 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.