Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení výkonnosti podniku
Černá, Simona ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné literatury. Další část práce se věnuje představení vybraného podniku a následně je provedena finanční a strategická analýza. Výstupy z těchto analýz se stávají podklady pro poslední část práce. Tato část se zabývá jednotlivými kroky implementace modelu Balanced Scorecard do vybraného podniku s cílem zvýšit výkonnost podniku.
Hodnocení výkonnosti společnosti metodou benchmarkingu
Dusík, Jakub ; Calaba, Vlastimil (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
benchmarking, pětifázový model benchmarkingu, konkurence, výkonnost, srovnání
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Přívratská, Martina ; Čiháková, Eliška (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti ZALSTAV, spol. s r.o. v rozmezí let 2011 – 2016. Pro provedení analýzy je využito vybraných finančních ukazatelů, které jsou vysvětleny v teoretické části. Analytická část slouží pro zhodnocení výsledků a porovnání s blízkou konkurencí. Závěr patří návrhům změn, které by měli vést ke zlepšení finanční situace společnosti.
Podnikatelský záměr rozvoje podniku
Karásek, Martin ; Býček, Martin (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu společnosti Murexin spol. s r. o. Tato společnost potřebuje své skladové a zároveň výdejní prostory přestěhovat blíže potenciálním zákazníkům a dosáhnout tak většího podílu na trhu. Práce identifikuje specifickou strukturu podnikatelského plánu, která je dále promítnuta do skutečného stavu a reálných údajů společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Sedlák, Marek ; Smažil, Radek (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybraného podniku za období 2009 – 2016 na základě vybraných metod finanční analýzy a následně na návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje hlavní cíl práce a metodiku, podle které bude cíl splněn. Ve druhé části jsou popsány základní teoretické poznatky z finanční analýzy. Třetí část se zabývá vybraným podnikem, kde jsou aplikovány vybrané metody. Závěr obsahuje opatření ke zlepšení dané situace podniku.
Hodnocení finanční situace zemědělského družstva Valča a návrhy na její zlepšení
Salíniová, Lenka ; Cagarda, Jozef (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančného zdravia podniku pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy. Pre svoju prácu som si zvolila spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Valča. Potrebné dáta som čerpala z výkazov spoločnosti počas rokov 2012 – 2017. V prvej časti práce sú uvedené teoretické poznatky pozorovanej oblasti. V druhej časti práce je uvedená charakteristika spoločnosti, výpočty ukazovateľov, zhodnotenie finančnej situácie podniku. Záverečná časť práce je venovaná návrhom na zlepšenie finančného zdravia podniku.
Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení
Procházka, Lukáš ; Toufar, Zdeněk (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení“ je za pomocí analýzy současného finančního stavu firmy ATP Motor s.r.o. navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení dané situace. V teoretické části jsou vymezeny cíle, postupy a vybrané metody, které jsou dále aplikovány v praktické části na firmu ATP Motor s.r.o. a jejího konkurenta. V závěru práce jsou výsledky vyhodnoceny a na jejich základě navrhnuty jednotlivá řešení.
Využití controllingu v podniku JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích
Grénar, David ; Lžičař, František (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na využití controllingu ve společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích. Konkrétně se tato práce zaměřuje na oblast plánování a analýzu odchylek. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky o controllingu a o plánování. Ve druhé části práce je analyzovaná společnost představena. Následně, ve třetí části se práce zabývá analýzou současného stavu a v poslední části jsou navržena možná řešení, která by měla vést ke zlepšení současného stavu.
Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování
Koubek, Ondřej ; Režňáková, Mária (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá využitím metod operativního controllingu, které popisuje v teoretické části práce. V analytické části jsou tyto metody použity ke srovnání plánované ekonomiky jednotlivých nákladních vozidel přepravní firmy v roce 2017 s jejich skutečnou výkonností v daném roce. Zjištěné odchylky jsou dále analyzovány za účelem identifikace jejich původu a formulování nápravných opatření k jejich odstranění. V návrhové části jsou pak tyto poznatky využity k vytvoření plánu pro rok 2018, který zohledňuje zjištěné skutečnosti a navrhovaná opatření k odstranění závažných nedostatků z předchozího roku. Část plánu pro rok 2018 je konfrontována se skutečnými daty naměřenými podnikem v tomto období za účelem posouzení přesnosti plánu, identifikace odchylek od plánu a jejich příčin.
Využití controllingu v centru sdílených služeb
Šteinhüblová, Katarína ; Lovász, Karol (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá stavom controllingu v centre zdieľaných služieb analyzovaného podniku v spolupráci s útvarom controllingu lokálnej pobočky podniku na Slovensku. Teoretická časť práce je zameraná na teoretické východiská pre praktickú časť, týkajúcu sa teórie controllingu, centier zdieľaných služieb všeobecne a presunom controllingových činností do nich. Praktická časť posudzuje doterajší stav transferu controllingových aktivít a kooperáciu medzi lokálnymi controllermi a controllermi v centre zdieľaných služieb. V závere práce sú navrhnuté opatrenia k lepšiemu využívaniu controllingu ako podsystému riadenia daného podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.