Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mervart, Tomáš ; Steiner, Petr (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V první části jsou definovány cíle a použité metody vedoucí ke zlepšení finanční situace firmy, dále pak je představena společnost PERFO LINEA a.s., a tato část je zakončena analýzou současného stavu firmy. Poslední část se zaměřuje na analýzu daného problému a návrh na postupu řešení.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Smolík, Michal ; Hatlapatková, Vlasta (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, představuje vybranou společnost a zjišťuje její finanční zdraví v rozmezí let 2010 - 2015 na základě vybraných finančních ukazatelů. Toto vyhodnocení finanční situace podniku se porovná s hodnocením konkurenčních společností. Na základě porovnání, se provedou návrhy změn, které v budoucnu povedou ke zlepšení její finanční situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šustrová, Barbora ; Němec, Marcel (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku za období let 2006 až 2015 s použitím vybraných metod finanční analýzy a poté na návrhy na její zlepšení. První část obsahuje teoretická východiska práce. Popisuje všechny vybrané ukazatele. Druhá praktická část se přímo zabývá vybraným podnikem a analýzou jeho finančního zdraví. Na základě této analýzy budou stanoveny návrhy na zlepšení.
Podnikatelský záměr rozvoje firmy
Porazilová, Erika ; Ptáček, Roman (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr pro rozvoj firmy, která se zabývá výrobou plastových výrobků a nese název ITMS PLAST s.r.o. Projekt je postavený na inovaci výrobků, konkrétně zavedení nového výrobku. Rozšiřující se výroba vyžaduje i změnu ve výrobním prostředí. V úvodní teoretické části je struktura a definice podnikatelského záměru. Druhá část obsahuje analýzy, které jsou vypracované dle teoretických poznatků. Vlastní návrhy obsahují řešení, které by mělo vylepšit situaci v podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vaverková, Pavla ; Závodníková, Renata (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti BILLA, spol. s r. o. za období 2010 – 2015 na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými poznatky. V druhé části nalezneme vybrané metody finanční analýzy aplikované na konkrétní firmu a následuje celkové zhodnocení finanční situace dané společnosti. Třetí část obsahuje návrhy na zlepšení této situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šťastný, Jiří ; Daňhel, Petr (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy PREFA BRNO a.s. v letech 2005 až 2014. Hodnocení je prováděno metodami finanční analýzy, zdrojem informací jsou účetní výkazy analyzované firmy. Na základě výsledků finanční analýzy navrhuje práce řešení problémových oblastí.
Využití controllingu v podniku
Kutišová, Kristýna ; Pavlicová, Iveta (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na sledování odchylek a využití metody standardních nákladů. Cílem je analýza současného stavu a návrh lepšího využití sledování odchylek ve společnosti, která se zabývá výrobou serverů. Práce je rozdělena na tři hlavní části, kterými jsou část teoretická, analytická a návrhová. Teoretická část se zabývá charakteristikou controllingu, nákladů, metod kalkulace, především metodě standardních nákladů a sledování odchylek. V dalších dvou částech práce je pak provedena analýza současného stavu a v závěru je sestaveno několik vylepšení.
Návrh podnikového finančního plánu
Palánová, Šárka ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Hlavním tématem této diplomové práce je sestavení návrhu finančního plánu pro vybranou společnost na roky 2016 – 2018 na základě analýzy dat společnosti z let 2011 – 2015. Finanční plánování představuje komplexní soubor analýz a výpočtů, které samotnému finančnímu plánu předchází. Jedná se také o firemní strategii, finanční cíle a úkoly, které napomáhají dané společnosti její cíle naplnit. Součástí této práce, mimo výše zmíněného, bude především implementace teoretických poznatků v současném dynamickém období a zpětné hodnocení návrhu strategického finančního plánu.
Využití controllingu v podniku
Křesťan, Filip ; Augustinová, Hana (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu využití controllingu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá teoretickými poznatky o controllingu, zejména jeho vývojem a členěním. Druhá část práce se zabývá analýzou současného stavu controllingu ve vybraném podniku. Poslední část práce vychází z poznatků předešlé analýzy a navrhuje možná řešení, jako jsou controllingové řízení obchodní aktivit, systém řízení středisek a strukturovaný systém reportingu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Homolková, Kristýna ; Plíhal, Petr (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocení finanční situace podniku a následně srovnání výsledků s konkurenční firmou. Při této analýze se využívají různé finanční analýzy a ukazatele, které nám určí, v jaké hospodářské situaci se podnik nachází. Na konci bakalářské práce je návrh na zlepšení finanční situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.