Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Regionální předpověď výnosů plodin pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Kudláčková, Lucie ; Balek, Jan ; Meitner, Jan ; Možný, Martin ; Štěpánek, Petr ; Bartošová, Lenka ; Semerádová, Daniela ; Bláhová, Monika ; Lukas, Vojtěch ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi výnosů klíčových plodin a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat výnosy plodin až 2 měsíce před sklizní na úrovni krajů a okresů sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. Metodika na konkrétních příkladech demonstruje, že výsledky předpovědí výnosů a zejména jejich odchylky od obvyklé výnosové hladiny jsou konzistentní a použitelné v praxi. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2018. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.vynosy-plodin.cz.
Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy
Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Balek, Jan ; Dubrovský, Martin ; Pohanková, Eva ; Wimmerová, Markéta ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje možnosti aplikace růstových modelů k hodnocení různých způsobů hospodaření v rámci pěstování vybraných polních plodin a jejich vliv na vybrané půdní procesy a podmínky. Tato publikace se zaměřuje na komplexní simulace v interakčním systému půda-rostlina-atmosféra-zemědělec pomocí modelu HERMES. Schopnost simulovat procesy v podmínkách střídání plodin kontinuálně a nepřerušeně (i pro období delší než 100 let) přináší možnost poukázat na dlouhodobé trendy ve vývoji půdních procesů. Dále je možné srovnávat důsledky rozdílných přístupů hospodaření v kombinaci s vybranými stanovištními a půdními podmínkami a také pro vybrané scénáře vývoje klimatu. V rámci této publikace jsou prezentovány výstupy pro podmínky bez předpokládané změny klimatu i podmínky reflektující posun klimatických podmínek v průběhu 21. století na základě 6 vybraných klimatických scénářů. Pro vybrané kombinace podmínek jsou také kvantifikovány předpokládané dopady na růst a výnosy cílové skupiny plodin.
Evaluating drought risk for permanent grasslands under present and future climate conditions
Trnka, Miroslav ; Schaumberger, A. ; Formayer, H. ; Eitzinger, Josef ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Možný, M. ; Thaler, S. ; Žalud, Zdeněk
Over the past years, the changing climate has affected parts of Czech Republic and Austria by drought spells of the intensity and extend that was unprecedented in previous decades. These events had a significant impact on agricultural areas, especially on the grasslands. The idea behind the GIS monitoring relies on hypothesis that the effect of weather and climate conditions on the grassland production can be estimated by models that describe certain natural processes in a simplified manner and in spatialized form.
Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav ; Štěpánek, Petr ; Chuchma, F. ; Možný, M. ; Bartošová, Lenka ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Farda, Aleš ; Semerádová, Daniela ; Meitner, Jan ; Bláhová, M. ; Fiala, R. ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje způsob přípravy předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha a současně se zabývá tím, jak jsou tyto předpovědi spolehlivé a jak mohou být využívány. Schopnost předpovídat hodnoty půdní vlhkosti s výhledem až na 9 dní pomocí souboru modelů pro numerickou předpověď počasí sebou nese i nové možnosti reakce v oblasti zemědělského hospodaření. S ohledem na poměrně vysokou míru předpověditelnosti jak půdní vlhkosti i intenzity sucha metodika představuje základní postupy, které je možné využít pro přijetí vhodných opatření od využití závlah po extenzifikaci produkce. V rámci této publikace jsou pak jako příklad prezentovány výsledky analýzy úspěšnosti předpovědi zpracovávané v reálném čase v roce 2017. Prezentovaný systém je plně funkční a využitelný i pro následující sezóny na portále www.intersucho.cz.
Effect of artificially induced drought on growth and productivity of selected crops within field experiment in Bohemian-Moravian highlands
Wimmerová, Markéta ; Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Žalud, Zdeněk ; Pohanková, Eva
The field experiments based on manipulating the crop environment are critical for determining the crop’s response to the climatic conditions expected in the future. An experimental site in Domanínek is located by 49°31'42 N, 16°14'13 E at an altitude of 560 m (potato production area). The field experiment using rain-out shelters for soil water availability reduction was conducted in 2015/2016. The main aim of this study was to assess the impacts of different water availability (rain-out shelters vs. control) on the performance of selected field crops (spring barley, winter wheat, winter rape and silage maize). Reduction of precipitation in treatment with rain-out shelters was confirmed by measuring soil water content. The amount of precipitation during growing period was reduced by 251 mm, 277 mm, 217 mm and 240 mm for the spring barley, winter wheat, winter rape and silage maize, respectively. As a consequence, leaf area index and yields declined, however the crop responses were not consistent.
Application of multispectral remote sensing indices for sensing indices for estimating crop yields at field level
Jurečka, František ; Lukas, Vojtěch ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Fischer, Milan ; Žalud, Zdeněk ; Trnka, Miroslav
Remote sensing can be used for yield estimation prior to harvest and can replace or complement classical\nways of estimating crop yields. This study was undertaken in Polkovice, located in the Czech Republic’s\nHaná region. For 2015 and 2016, two data sets of satellite imagery were used: the Moderate Resolution\nImaging Spectroradiometer and the Landsat 8. Vegetation indices from satellites were compared with crop\nyields at the level of land blocks. Winter wheat and spring barley yield data, representing crops planted\nover the analysed period, were used for the comparison. The results of the index–yield comparison showed\nthat vegetation indices from remote sensing data provide reliable information for yield estimation prior to\nharvest. Indices are also able to evaluate the spatial variability of a crop within the field. The results showed\nthat remote sensing data need to have detailed spatial resolution in order to provide reasonable information\nabout yield at such a detailed level.
Francouzská nemoc v konsiliární literatuře v 16. století
Divišová, Bohdana ; Černý, Karel (vedoucí práce) ; Žalud, Zdeněk (oponent) ; Čornejová, Ivana (oponent)
Konsilia tvořila důležitou součást středověké i raně novověké odborné lékařské literatury. Literární konsilium obsahovalo písemné vylíčení jednoho konkrétního případu pacienta, jeho stavu a nemoci a radu na léčebný postup, kde lékař v souladu s dobovým diskurzem rozebral příznaky, určil diagnózu i prognózu a doporučil přesnou farmakologickou léčbu i případné technické zákroky (venesekci apod.) Konsiliární literatura byla v 16. století běžnou součástí praxe mnohých významných lékařů a dnes je neprávem opomíjeným pramenem k dějinám medicíny, farmakologie, dietologie, dějin všedního dne apod. První část dizertace je věnována definici žánru, počátečním etapám jeho vývoje i zachycení specifik v období středověku. Hlavním tématem práce se staly výsledky rozboru raně novověkých konsiliárních sbírek patnácti významných lékařů z Itálie (B. Vettori, G. B. Da Monte, V. Trincavelli, A. M. Venusti, G. Capodivaccio, C. Guarinoni), Francie (J. Fernel, G. De Baillou) a německy mluvících oblastí střední Evropy (J. Crato, R. Solenander, D. Cornarius, J. Wittich, T. Mermann, J. Mattheus). Na podkladu prozkoumání téměř sedmi tisíc konsilií z dvaceti dvou sbírek či sborníků z per vybraných autorů byly vytyčeny společné znaky konsilií daného období, odlišeny příbuzné žánry a nastíněny možnosti dalšího vývoje bádání....
Klimatické a fenologické poměry observatoře Tušimice
Hájková, Lenka ; Sládek, Ivan (vedoucí práce) ; Láska, Kamil (oponent) ; Žalud, Zdeněk (oponent)
Disertační práce je zaměřena na zpracování klimatických, agroklimatických a fenologických poměrů observatoře Tušimice za 45 let pozorování (1968-2012) na základě meteorologických a fenologických dat za využití statistických metod, metody součtových řad a geografických informačních systémů. V práci byly vyhodnoceny základní klimatické prvky; z agroklimatických charakteristik byly zvoleny charakteristiky podle doporučení WMO, z fenologických dat byly zpracovány vybrané fenologické fáze rostlinných druhů, které se běžně vyskytují v oblasti lokality Tušimice. Pro tyto účely byla zpracována literární rešerše zaměřená na hodnocení klimatických a fenologických poměrů nejen v oblasti Tušimic, ale též na území Česka a rovněž v zahraničí (např. Saska). Dále byly provedeny statistické analýzy klimatických a fenologických prvků a výpočet vybraných charakteristik za období 1968-2012 a po jednotlivých desetiletích (1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010) včetně dlouhodobého průměru 1971-2010. U vybraných prvků byla provedena analýza trendu a variability v interakci s měnící se cirkulací vzduchu ve střední Evropě. Dále byly porovnány výsledky podle Quittovy klasifikace na základě dlouhodobých průměrů meteorologických dat (1961-1990 versus 1981-2010). Na stanici Tušimice bylo vyhodnoceno sucho za 45 let...
Česko-míšeňské pomezí v období vlády Jana Lucemburského
Machková, Irena ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Žalud, Zdeněk (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem vytváření mocenskopolitických opor ze strany Jana Lucemburského, přičemž se zaměřuje na pohraniční oblast severozápadních a částečně taktéž severních Čech. Snaží se představit způsoby, pomocí kterých mohl český panovník překonat bariéru v podobě silné domácí opozice, složené z předních zástupců české šlechty, mezi něž rozhodně patřil Jan z Vartemberka, a vytvořit systém mocenských opor, s jejichž pomocí pak mohl realizovat své vnitropolitické i zahraničněpolitické plány. Snaží se tedy postihnout, do jaké míry český král Jan Lucemburský využíval lenního principu západoevropského typu, dynastické politiky i podpory městského zřízení jakožto prostředků k formování opor vlastní moci ve strategicky důležitých regionech a jak byl v této své činnosti úspěšný. Součástí této bakalářské práce je taktéž přehled expanzivních aktivit českých panovníků v oblasti česko- míšeňské hranice v 11. až 13. století a v souvislosti s tím pak též stručný nástin expanzivních zájmů přemyslovských konkurentů na opačné straně zemské hranice, míšeňských markrabat a od roku 1248 rovněž durynských lantkrabat z rodu Wettinů. Klíčová slova: Jan Lucemburský, česko-míšeňská hranice, severozápadní a severní Čechy, královské město Ústí nad Labem, Wettini, zemská šlechta, proces formování opor...
Bitva u Mühldorfu a její odraz (nejen) v rytířské literatuře
Baloun, Antonín ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Žalud, Zdeněk (oponent)
Hlavním tématem práce je bitva u Mühldorfu. Roku 1322 se tábory dvou nově zvolených římských králů, Ludvíka IV. Bavora a Fridricha I. Sličného, sjely do Horního Bavorska, kde měl být bojem rozhodnut spor o římskou korunu. Důležitou roli v celém konfliktu hrál i český král Jan Lucemburský, kterému autor věnuje náležitou pozornost a zdůrazňuje jeho význam. Na základě historiografie se pak snaží bitvu rekonstruovat, porovnává jednotlivé kronikářské zápisy a zabývá se i tezemi současných německých historiků. Čtenáři je tak poutavým způsobem nabízen obraz tehdejší doby, díky němuž může nahlédnout do zákulisí celého konfliktu, dozvědět se mnoho o charakteru vládnoucích králů a porozumět důsledkům, které bitva nejen pro České království měla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.